Skarga na akty organów jednostek samorządu terytorialnego

master
dc.abstract.enMain aim of the following Thesis is to present analysis of legal acts and law regulations that refer to claims directed to administrative courts. The subject of these claims are acts of local government unit. Thesis also reveals contradictions between mentioned legal acts. This Thesis consists of six chapters. Most of them refers not only to theoretical but also practical aspects.Chapter one describes construction of art. 3 § 2 pt 5 & 6 p.s.a. 'Act on procedure in administrative court' ([PL] Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). This legal regulation introduces division of acts of local authorities into two groups. First group consist of local law acts issued by local authorities and field governmental bodies. Second group refers to other legal acts issued by local government units and local government units unions. Both mentioned groups are based on legal acts which are regulated by public administration claims. Main purpose of this chapter is to reveal legal conflicts in existing law structure and determine proper division of mentioned legal acts based on legal acts of local authorities and 'Law on governor and government administration in district' ([PL] 'Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie'). Chapter two describes general characteristics of legal act issued by government bodies of: communities, counties, districts, union of counties and unions of districts.Chapter three concentrates on a problems with claims brought by government supervision bodies of: communities, counties, districts. This chapter introduces the complain procedures and issues with questionable interpretation consistency.Chapter four presents another category of complains which can be brought on basis of art. 101 section 1 'Act of commune self-government' ([PL] 'Ustawa o samorządzie gminnym') and art. 87 section 1 'Act of county self-government' ([PL] 'Ustawa o samorządzie powiatowym'). This refers to category of complains regarding acts issued by government bodies of: communities, counties, districts, union of counties and unions of districts. This chapter also concentrates on institution so called 'accusatorial legitimacy' ([PL] 'legitymacja skargowa').Chapter five deals with acts that can be issued to administrative court on basis of art. 101 section 1 'Act of commune self-government' and art. 87 section 1 'Act of county self-government'. This chapter contains analysis of legal acts and orders that are issued in cases from area of public administration.Chapter six, with is also last, describes claims that can be brought to administrative courts on basis of art. 90 section 1 'Act of disctrict self-government' ([PL] 'Ustawa o samorządzie województwa').pl
dc.abstract.plObowiązywanie i stosowanie aktów organów jednostek samorządu terytorialnego wymaga istnienia w systemie prawnym skutecznych rozwiązań, które umożliwią wykrycie, a następnie usunięcie niezgodnych z prawem postanowień rzeczonych aktów. Mając powyższe na uwadze, niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie przekrojowej analizy regulacji prawnych dotyczących zaskarżania do sądu administracyjnego aktów organów jednostek samorządu terytorialnego, jak również wykazanie sprzeczności pomiędzy poszczególnymi unormowaniami prawnymi. Praca została podzielona na sześć rozdziałów, z których większość poświęcona jest nie tylko aspektom teoretycznym, ale także praktycznym.Rozdział pierwszy traktuje o samej konstrukcji art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.s.a., która wprowadza dychotomiczny podział aktów organów jednostek samorządu terytorialnego na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej oraz na inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej. Najistotniejszą przy tym kwestią jest próba wykazania niepoprawności, przyjętej przez ustawodawcę, struktury, a w konsekwencji dokonania prawidłowego podziału w oparciu o postanowienia ustaw samorządowych i ustawy o woj. i adm. rząd. Rozdział drugi, z uwagi na istotne znaczenia prawa miejscowego dla praw podmiotowych jednostki, poświęcony jest ogólnej charakterystyce aktów organów gmin, powiatów, województw oraz związków gmin i związków powiatów. Zawarta w niniejszej pracy analiza istoty aktów prawa miejscowego została ujęta zarówno z perspektywy cech prawa miejscowego, jako źródła prawa powszechnie obowiązującego, jak i z perspektywy podmiotów wyposażonych w kompetencje prawotwórcze. Rozdział trzeci stanowi kompleksowe ujęcie problematyki skarg organów sprawujących nadzór nad działalnością gmin, powiatów i województw. W tym zakresie rozważania dotyczą nie tylko przedmiotu owej skargi i samej procedury skargowej, ale również kwestii budzących wątpliwości interpretacyjne, wynikające nierzadko z istniejących luk w regulacjach prawnych. Rozdział czwarty prezentuje kolejną kategorię skarg, in concreto skargę wnoszoną w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g., oraz odpowiednio w trybie art. 87 ust. 1 u.s.p., mieszczącą się w szerszym pojęciu skarg na akty organów gmin, powiatów, województw oraz związków gmin i związków powiatów. Rozważania natury normatywnej rozpoczynają się od zaakcentowania mocy wiążącej przedmiotowej regulacji. W następnej kolejności, analizie zostaje poddana instytucja legitymacji skargowej, a w tym wątpliwa kwestia ujmowania skargi z art. 101 ust. 1 u.s.g. oraz z art. 87 ust. 1 u.s.p. w kategoriach skargi powszechnej, czyli tzw. actio popularis. Doniosłą część niniejszego rozdziału stanowią rozważania na temat przesłanek dopuszczalności owej skargi. W nawiązaniu do powyższych wywodów, rozdział piąty poświęcony jest zakresowi przedmiotowemu skarg, wnoszonych w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g. oraz w trybie art. 87 ust. 1 u.s.p. Wnikliwej analizie zostają poddane uchwały i zarządzenia z zakresu administracji publicznej, jak również te, które nie są uznawane przez doktrynę prawa i orzecznictwo sądowe za sprawy z zakresu administracji publicznej i, które nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Na marginesie powyższych uwag, interpretacji normatywnej poddane zostają również oświadczenia woli organów jednostek samorządu terytorialnego, jako podmiotów prawa cywilnego. Ostatni rozdział – szósty, poświęcony jest skardze wnoszonej w trybie art. 90 ust. 1 u.s.w. Pomimo faktu, iż rzeczona instytucja odpowiada w istocie tej, o której mowa w art. 101 ust. 1 u.s.g. oraz art. 87 ust. 1 u.s.p., umieszczenie jej w samodzielnym rozdziale wynika jednakże z podstawowej różnicy, zachodzącej pomiędzy zakresami przedmiotowymi owych regulacji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWoś, Tadeusz - 132743 pl
dc.contributor.authorKuźma, Jagodapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKamiński, Marcin - 186321 pl
dc.contributor.reviewerWoś, Tadeusz - 132743 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T11:31:41Z
dc.date.available2020-07-24T11:31:41Z
dc.date.submitted2012-10-17pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-70175-78655pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183303
dc.languagepolpl
dc.subject.enlocal government units, local law, complaint, resolution, orderpl
dc.subject.pljednostki samorządu terytorialnego, prawo miejscowe, skarga, uchwała, zarządzeniepl
dc.titleSkarga na akty organów jednostek samorządu terytorialnegopl
dc.title.alternativeFormal complaints on legal acts of authorities of local government unitspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Main aim of the following Thesis is to present analysis of legal acts and law regulations that refer to claims directed to administrative courts. The subject of these claims are acts of local government unit. Thesis also reveals contradictions between mentioned legal acts. This Thesis consists of six chapters. Most of them refers not only to theoretical but also practical aspects.Chapter one describes construction of art. 3 § 2 pt 5 & 6 p.s.a. 'Act on procedure in administrative court' ([PL] Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). This legal regulation introduces division of acts of local authorities into two groups. First group consist of local law acts issued by local authorities and field governmental bodies. Second group refers to other legal acts issued by local government units and local government units unions. Both mentioned groups are based on legal acts which are regulated by public administration claims. Main purpose of this chapter is to reveal legal conflicts in existing law structure and determine proper division of mentioned legal acts based on legal acts of local authorities and 'Law on governor and government administration in district' ([PL] 'Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie'). Chapter two describes general characteristics of legal act issued by government bodies of: communities, counties, districts, union of counties and unions of districts.Chapter three concentrates on a problems with claims brought by government supervision bodies of: communities, counties, districts. This chapter introduces the complain procedures and issues with questionable interpretation consistency.Chapter four presents another category of complains which can be brought on basis of art. 101 section 1 'Act of commune self-government' ([PL] 'Ustawa o samorządzie gminnym') and art. 87 section 1 'Act of county self-government' ([PL] 'Ustawa o samorządzie powiatowym'). This refers to category of complains regarding acts issued by government bodies of: communities, counties, districts, union of counties and unions of districts. This chapter also concentrates on institution so called 'accusatorial legitimacy' ([PL] 'legitymacja skargowa').Chapter five deals with acts that can be issued to administrative court on basis of art. 101 section 1 'Act of commune self-government' and art. 87 section 1 'Act of county self-government'. This chapter contains analysis of legal acts and orders that are issued in cases from area of public administration.Chapter six, with is also last, describes claims that can be brought to administrative courts on basis of art. 90 section 1 'Act of disctrict self-government' ([PL] 'Ustawa o samorządzie województwa').
dc.abstract.plpl
Obowiązywanie i stosowanie aktów organów jednostek samorządu terytorialnego wymaga istnienia w systemie prawnym skutecznych rozwiązań, które umożliwią wykrycie, a następnie usunięcie niezgodnych z prawem postanowień rzeczonych aktów. Mając powyższe na uwadze, niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie przekrojowej analizy regulacji prawnych dotyczących zaskarżania do sądu administracyjnego aktów organów jednostek samorządu terytorialnego, jak również wykazanie sprzeczności pomiędzy poszczególnymi unormowaniami prawnymi. Praca została podzielona na sześć rozdziałów, z których większość poświęcona jest nie tylko aspektom teoretycznym, ale także praktycznym.Rozdział pierwszy traktuje o samej konstrukcji art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.s.a., która wprowadza dychotomiczny podział aktów organów jednostek samorządu terytorialnego na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej oraz na inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej. Najistotniejszą przy tym kwestią jest próba wykazania niepoprawności, przyjętej przez ustawodawcę, struktury, a w konsekwencji dokonania prawidłowego podziału w oparciu o postanowienia ustaw samorządowych i ustawy o woj. i adm. rząd. Rozdział drugi, z uwagi na istotne znaczenia prawa miejscowego dla praw podmiotowych jednostki, poświęcony jest ogólnej charakterystyce aktów organów gmin, powiatów, województw oraz związków gmin i związków powiatów. Zawarta w niniejszej pracy analiza istoty aktów prawa miejscowego została ujęta zarówno z perspektywy cech prawa miejscowego, jako źródła prawa powszechnie obowiązującego, jak i z perspektywy podmiotów wyposażonych w kompetencje prawotwórcze. Rozdział trzeci stanowi kompleksowe ujęcie problematyki skarg organów sprawujących nadzór nad działalnością gmin, powiatów i województw. W tym zakresie rozważania dotyczą nie tylko przedmiotu owej skargi i samej procedury skargowej, ale również kwestii budzących wątpliwości interpretacyjne, wynikające nierzadko z istniejących luk w regulacjach prawnych. Rozdział czwarty prezentuje kolejną kategorię skarg, in concreto skargę wnoszoną w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g., oraz odpowiednio w trybie art. 87 ust. 1 u.s.p., mieszczącą się w szerszym pojęciu skarg na akty organów gmin, powiatów, województw oraz związków gmin i związków powiatów. Rozważania natury normatywnej rozpoczynają się od zaakcentowania mocy wiążącej przedmiotowej regulacji. W następnej kolejności, analizie zostaje poddana instytucja legitymacji skargowej, a w tym wątpliwa kwestia ujmowania skargi z art. 101 ust. 1 u.s.g. oraz z art. 87 ust. 1 u.s.p. w kategoriach skargi powszechnej, czyli tzw. actio popularis. Doniosłą część niniejszego rozdziału stanowią rozważania na temat przesłanek dopuszczalności owej skargi. W nawiązaniu do powyższych wywodów, rozdział piąty poświęcony jest zakresowi przedmiotowemu skarg, wnoszonych w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g. oraz w trybie art. 87 ust. 1 u.s.p. Wnikliwej analizie zostają poddane uchwały i zarządzenia z zakresu administracji publicznej, jak również te, które nie są uznawane przez doktrynę prawa i orzecznictwo sądowe za sprawy z zakresu administracji publicznej i, które nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Na marginesie powyższych uwag, interpretacji normatywnej poddane zostają również oświadczenia woli organów jednostek samorządu terytorialnego, jako podmiotów prawa cywilnego. Ostatni rozdział – szósty, poświęcony jest skardze wnoszonej w trybie art. 90 ust. 1 u.s.w. Pomimo faktu, iż rzeczona instytucja odpowiada w istocie tej, o której mowa w art. 101 ust. 1 u.s.g. oraz art. 87 ust. 1 u.s.p., umieszczenie jej w samodzielnym rozdziale wynika jednakże z podstawowej różnicy, zachodzącej pomiędzy zakresami przedmiotowymi owych regulacji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Woś, Tadeusz - 132743
dc.contributor.authorpl
Kuźma, Jagoda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kamiński, Marcin - 186321
dc.contributor.reviewerpl
Woś, Tadeusz - 132743
dc.date.accessioned
2020-07-24T11:31:41Z
dc.date.available
2020-07-24T11:31:41Z
dc.date.submittedpl
2012-10-17
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-70175-78655
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183303
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
local government units, local law, complaint, resolution, order
dc.subject.plpl
jednostki samorządu terytorialnego, prawo miejscowe, skarga, uchwała, zarządzenie
dc.titlepl
Skarga na akty organów jednostek samorządu terytorialnego
dc.title.alternativepl
Formal complaints on legal acts of authorities of local government units
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Pajeczno
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Krakow
2
Sainte-Colombe-sur-Gand
2
Gdynia
1
Lukow
1
Mysłowice
1
Smardzowice
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available