Japanese and Chinese Soft Power in the 21st Century

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to introduce soft power as an element of Japanese and Chinese public diplomacy. Soft power is argued to be a key factor employed by regional and global superpowers Japan and the PRC to extort cultural, economic and political influence abroad. Soft power, is understood as the ability to “coerce” or even “seduce” a strategic partner into doing what one desires, not by means of the classical “carrot” (economic gain) or “stick” (military threat) approach, but by appealing to a partner’s dreams, ideas, goals. It is based on three categories as defined by Joseph S. Nye: culture, values and policies, which can influence the perception of a country abroad. The thesis aims to prove that Japan and the PRC invest in soft power, and plans to discover means by which these superpowers emanate soft power influence, whether they are the same, and whether one of the actors’ handling is more successful. The dissertation focuses on the late 20th/ early 21st century period. Key concepts and perceptions defined are: culture, popular culture, soft power in opposition to hard power and smart power. The aforementioned issues shall be explored in a geopolitical and historical perspective. The first chapter will thus focus on terminology and historical analysis, followed by an examination of the phenomena in Japan and in China.In the following chapters, the notion of using soft power to secure international influence will be considered as one of the components of late 20th/ early 21st century policies of Japan and the PRC, realized through the establishment of global cultural exchange centres such as the Japan Foundation (appointed in 1972, flanked by the “Cool Japan” project in 2002), JET Program (1987) and the Confucius Institute initiative (2004), along with Chinese cultural soft power propagated since 2007. The influence of those and other projects or institutions will then be considered both on a regional and global scale. Japan and China's influence will be exemplified by numerous attempts at a “charm offensive” towards each other and other regional powers: ROK, ROC, ASEAN, as well as through the implementation of foreign policies and accumulation of positive perception abroad, mainly in the West. The thesis will set the grounds for determining how Japan and the PRC are perceived overseas, which country’s soft power is more effective globally and locally, and whether respectful parties are capable of harnessing it in the future.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie miękkiej siły, inaczej określonej mianem soft power, jako elementu dyplomacji publicznej prowadzonej przez Japonię oraz Chiny. Soft power jest traktowana jako kluczowy czynnik stosowany przez regionalne i globalne mocarstwa jakimi są Japonia i ChRL, w celu uzyskania wpływów kulturalnych, gospodarczych i politycznych w państwach trzecich. Miękka siła rozumiana jest jako umiejętność „wpływania na”, czy nawet „uwodzenia” strategicznego partnera aby postępował zgodnie z naszą wolą, nie poprzez klasyczne podejście "marchewki" (zapewnianie korzyści ekonomicznych) lub "kija" (grożenie działaniem militarnym), lecz poprzez odwoływanie się do marzeń partnera, jego ideałów, celów. Opiera się na trzech kategoriach określonych przez Josepha S. Nye’a : kulturze, wartościach oraz polityce (ang. policy), które mogą wpływać na postrzeganie kraju za granicą. Zamierzeniem pracy jest udowodnienie iż Japonia i ChRL inwestują w soft power oraz odkrycie środków, za pomocą których supermocarstwa emanują owym wpływem za granicą; odkrycie charakterystycznych cech soft power’u, jego rodzaj oraz czy jedno z państw poprzez swoje działania odniosło większy sukces od drugiego w tym zakresie. Praca magisterska koncentruje się na schyłkowym okresie dwudziestego wieku/ początku dwudziestego pierwszego wieku. Kluczowymi pojęciami i koncepcjami są: kultura, kultura popularna, soft power w opozycji do twardej siły (hard power) i smart power (połączenia elementów twardej i miękkiej siły). Powyższe kwestie zostaną zbadane w perspektywie geopolitycznej i historycznej. Pierwszy rozdział skupi się zatem na terminologii i analizie historycznej, a następne na badaniu fenomenu w Japonii i w Chinach.W kolejnych rozdziałach wykorzystywany do zabezpieczania wpływów międzynarodowych soft power, zostanie przedstawiony jako jeden z elementów polityki Japonii i ChRL na przełomie XX i XXI wieku. Jest to polityka (policy) realizowana poprzez ustanowienie globalnych centrów wymiany kulturowej, takich jak Fundacja Japońska (powołana w 1972, następnie projekt „Cool Japan” w 2002 roku), Program JET (1987) oraz inicjatywa Instytutu Konfucjusza (2004), wraz z dalszym propagowaniem chińskiego soft power’u od 2007 roku. Wpływ tych i innych projektów lub instytucji w zabezpieczaniu międzynarodowych interesów będzie rozpatrywany zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej. Zostanie to zobrazowane poprzez japońską oraz chińską projekcję czaru względem siebie nawzajem oraz liczne próby względem innych potęg regionalnych: Republiki Koreańskiej, Republiki Chińskiej, państw ASEAN, a także poprzez realizację polityki zagranicznej i gromadzenie pozytywnej percepcji za granicą, głównie na Zachodzie. Praca magisterska zaprezentuje podstawy do określenia, w jaki sposób Japonia i ChRL są postrzegane za granicą, czyj soft power jest bardziej skuteczny globalnie i lokalnie oraz czy obaj aktorzy są w stanie wykorzystać owe wpływy w przyszłości.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCitkowska-Kimla, Anna - 127599 pl
dc.contributor.authorKostka, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCitkowska-Kimla, Anna - 127599 pl
dc.contributor.reviewerCzajkowski, Marek - 101092 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:25:11Z
dc.date.available2020-07-27T14:25:11Z
dc.date.submitted2018-07-03pl
dc.fieldofstudystudia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-121825-142154pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226310
dc.languageengpl
dc.subject.enJapanese soft power, Chinese soft power, cultural diplomacy, checkbook diplomacy, smart power, charm offensive, culture, popular culture, Japan Foundation, Confucius Institute, nation brandingpl
dc.subject.plMiękka siła, japoński soft power, chiński soft power, dyplomacja kulturalna, dyplomacja czekowa, smart power, projekcja czaru, kultura, kultura popularna, Fundacja Japońska, Instytut Konfucjusza, narodowy brandingpl
dc.titleJapanese and Chinese Soft Power in the 21st Centurypl
dc.title.alternativeJapoński i chiński soft power w XXI wiekupl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to introduce soft power as an element of Japanese and Chinese public diplomacy. Soft power is argued to be a key factor employed by regional and global superpowers Japan and the PRC to extort cultural, economic and political influence abroad. Soft power, is understood as the ability to “coerce” or even “seduce” a strategic partner into doing what one desires, not by means of the classical “carrot” (economic gain) or “stick” (military threat) approach, but by appealing to a partner’s dreams, ideas, goals. It is based on three categories as defined by Joseph S. Nye: culture, values and policies, which can influence the perception of a country abroad. The thesis aims to prove that Japan and the PRC invest in soft power, and plans to discover means by which these superpowers emanate soft power influence, whether they are the same, and whether one of the actors’ handling is more successful. The dissertation focuses on the late 20th/ early 21st century period. Key concepts and perceptions defined are: culture, popular culture, soft power in opposition to hard power and smart power. The aforementioned issues shall be explored in a geopolitical and historical perspective. The first chapter will thus focus on terminology and historical analysis, followed by an examination of the phenomena in Japan and in China.In the following chapters, the notion of using soft power to secure international influence will be considered as one of the components of late 20th/ early 21st century policies of Japan and the PRC, realized through the establishment of global cultural exchange centres such as the Japan Foundation (appointed in 1972, flanked by the “Cool Japan” project in 2002), JET Program (1987) and the Confucius Institute initiative (2004), along with Chinese cultural soft power propagated since 2007. The influence of those and other projects or institutions will then be considered both on a regional and global scale. Japan and China's influence will be exemplified by numerous attempts at a “charm offensive” towards each other and other regional powers: ROK, ROC, ASEAN, as well as through the implementation of foreign policies and accumulation of positive perception abroad, mainly in the West. The thesis will set the grounds for determining how Japan and the PRC are perceived overseas, which country’s soft power is more effective globally and locally, and whether respectful parties are capable of harnessing it in the future.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie miękkiej siły, inaczej określonej mianem soft power, jako elementu dyplomacji publicznej prowadzonej przez Japonię oraz Chiny. Soft power jest traktowana jako kluczowy czynnik stosowany przez regionalne i globalne mocarstwa jakimi są Japonia i ChRL, w celu uzyskania wpływów kulturalnych, gospodarczych i politycznych w państwach trzecich. Miękka siła rozumiana jest jako umiejętność „wpływania na”, czy nawet „uwodzenia” strategicznego partnera aby postępował zgodnie z naszą wolą, nie poprzez klasyczne podejście "marchewki" (zapewnianie korzyści ekonomicznych) lub "kija" (grożenie działaniem militarnym), lecz poprzez odwoływanie się do marzeń partnera, jego ideałów, celów. Opiera się na trzech kategoriach określonych przez Josepha S. Nye’a : kulturze, wartościach oraz polityce (ang. policy), które mogą wpływać na postrzeganie kraju za granicą. Zamierzeniem pracy jest udowodnienie iż Japonia i ChRL inwestują w soft power oraz odkrycie środków, za pomocą których supermocarstwa emanują owym wpływem za granicą; odkrycie charakterystycznych cech soft power’u, jego rodzaj oraz czy jedno z państw poprzez swoje działania odniosło większy sukces od drugiego w tym zakresie. Praca magisterska koncentruje się na schyłkowym okresie dwudziestego wieku/ początku dwudziestego pierwszego wieku. Kluczowymi pojęciami i koncepcjami są: kultura, kultura popularna, soft power w opozycji do twardej siły (hard power) i smart power (połączenia elementów twardej i miękkiej siły). Powyższe kwestie zostaną zbadane w perspektywie geopolitycznej i historycznej. Pierwszy rozdział skupi się zatem na terminologii i analizie historycznej, a następne na badaniu fenomenu w Japonii i w Chinach.W kolejnych rozdziałach wykorzystywany do zabezpieczania wpływów międzynarodowych soft power, zostanie przedstawiony jako jeden z elementów polityki Japonii i ChRL na przełomie XX i XXI wieku. Jest to polityka (policy) realizowana poprzez ustanowienie globalnych centrów wymiany kulturowej, takich jak Fundacja Japońska (powołana w 1972, następnie projekt „Cool Japan” w 2002 roku), Program JET (1987) oraz inicjatywa Instytutu Konfucjusza (2004), wraz z dalszym propagowaniem chińskiego soft power’u od 2007 roku. Wpływ tych i innych projektów lub instytucji w zabezpieczaniu międzynarodowych interesów będzie rozpatrywany zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej. Zostanie to zobrazowane poprzez japońską oraz chińską projekcję czaru względem siebie nawzajem oraz liczne próby względem innych potęg regionalnych: Republiki Koreańskiej, Republiki Chińskiej, państw ASEAN, a także poprzez realizację polityki zagranicznej i gromadzenie pozytywnej percepcji za granicą, głównie na Zachodzie. Praca magisterska zaprezentuje podstawy do określenia, w jaki sposób Japonia i ChRL są postrzegane za granicą, czyj soft power jest bardziej skuteczny globalnie i lokalnie oraz czy obaj aktorzy są w stanie wykorzystać owe wpływy w przyszłości.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Citkowska-Kimla, Anna - 127599
dc.contributor.authorpl
Kostka, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Citkowska-Kimla, Anna - 127599
dc.contributor.reviewerpl
Czajkowski, Marek - 101092
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:25:11Z
dc.date.available
2020-07-27T14:25:11Z
dc.date.submittedpl
2018-07-03
dc.fieldofstudypl
studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-121825-142154
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226310
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Japanese soft power, Chinese soft power, cultural diplomacy, checkbook diplomacy, smart power, charm offensive, culture, popular culture, Japan Foundation, Confucius Institute, nation branding
dc.subject.plpl
Miękka siła, japoński soft power, chiński soft power, dyplomacja kulturalna, dyplomacja czekowa, smart power, projekcja czaru, kultura, kultura popularna, Fundacja Japońska, Instytut Konfucjusza, narodowy branding
dc.titlepl
Japanese and Chinese Soft Power in the 21st Century
dc.title.alternativepl
Japoński i chiński soft power w XXI wieku
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Lasarte
5
Naples
4
Ho Chi Minh City
3
Warsaw
3
Bogotá
2
Dublin
2
Krakow
2
Lodz
2
Smolec
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available