Lokalne społeczeństwo obywatelskie w prasie samorządowej. Analiza treści Brzeskiego Informatora Miejskiego

master
dc.abstract.enFollowing master thesis presents problem of existence, the development of local civil society and the prevalence of this concept in the local government newspaper content. Given the recent theme of locality in contemporary humanities, the author of this thesis focuses its attention on the need to investigate and gain scientific knowledge in this distinguished research area.First part of this master thesis presents history of local press in Poland since the beginning of its existence in the seventeenth century, through the hard times of partition, wars, the times of communist censorship, the modern liberal and independent system of local media in our country. What's more, the reader has a basis for understanding the factors that influenced the contemporary public discourse about the local press, are characterized first and successive attempts to define the local press and the sublocal press in Poland and in Europe. In this context, it seems worthwhile short reflection on the benefits of the press for sociology as a scientific discipline.In the next part of this paper, the author presents a self-government newspapers, it is this particular kind of local press, whose specificity arises from the fact of financing or co-financing from the budget of local authorities. Particularly interesting seems to be an overview of contemporary views and positions on the need and desirability of the existence of the letter issued by local authorities. The third chapter contains basic theoretical assumptions about the concept of civil society. Discusses the two main theoretical concepts: liberalism and republicanism. Then the arguments for isolating a new category, which is the local civil society, are presented. Accentuated the need for deeper and more precise exploration of the research introduced into scientific discourse the term.The next part of this paper is devoted to the methodological foundations of the thesis held in empirical research. Presented research is analyzed newspaper - "Brzeski Informator Miejski" as an example of local government press, its genesis, development, current form and level of readership. Presented in details the issue of research, formulated the problem of operationalization of the research and conceptualization of all parts used in empirical work concepts. Obtained as a result of work carried out by the author surveys the results of a preliminary diagnosis of the existence of possible subjects of civil society in local government newspapers. Unfortunately, the supplied data are worrisome. Self-government press in small degree promotes and publishes information on activities and civic activities of residents of the local community. In conclusion, it is necessary to conduct an educational awareness-raising value that carries the dissemination pro-social oriented attitudes and behavior in the editorial policy of the local media.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca magisterska przedstawia problematykę istnienia, rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego oraz występowania tej koncepcji w treści prasy samorządowej. Biorąc pod uwagę aktualność tematyki lokalności we współczesnej humanistyce, autorka pracy koncentruje swoją uwagę na potrzebie zbadania i naukowego poznania tak wyróżnionego obszaru badawczego.W pierwszej części pracy przedstawiona została historia prasy lokalnej w Polsce od początków jej istnienia w XVII wieku, poprzez trudne czasy rozbiorów, lata wojny, czasy cenzury komunistycznej, po współczesny liberalny i niezależny system mediów lokalnych w naszym kraju. Co więcej, aby czytelnik miał podstawy do zrozumienia czynników, jakie miały wpływ na współczesny dyskurs publiczny na temat prasy lokalnej, scharakteryzowane są pierwsze i kolejne próby definiowania prasy lokalnej oraz prasy sublokalnej w Polsce i w Europie. W tym kontekście, wartościowa wydaje się krótka refleksja na temat pożytków płynących z prasy dla socjologii jako dyscypliny naukowej. W kolejnej części pracy, autorka prezentuje prasę samorządową, to jest ten szczególny rodzaj prasy lokalnej, którego specyfika wynika z faktu finansowania lub współfinansowania ze środków pochodzących z budżetu władz samorządowych. Szczególnie interesujący wydaje się przegląd współczesnych opinii i stanowisk na temat potrzeby i celowości istnienia pisma wydawanego przez lokalne władze. Rozdział trzeci zawiera elementarne założenia teoretyczne dotyczące koncepcji społeczeństwa obywatelskiego. Omówione zostały dwie główne koncepcje teoretyczne: liberalizm i republikanizm. Następnie przedstawione są argumenty za wyodrębnieniem nowej kategorii, jaką jest lokalne społeczeństwo obywatelskie. Zaakcentowana jest konieczność głębszej i precyzyjnej eksploracji badawczej wprowadzonego do dyskursu naukowego terminu.Następna część pracy poświęcona jest metodologicznym podstawom przeprowadzonych w pracy magisterskiej badań empirycznych. Przedstawione jest poddane analizie badawczej pismo- Brzeski Informator Miejski jako przykład prasy samorządowej, jego geneza, rozwój, aktualny kształt i poziom czytelnictwa. Szczegółowo zaprezentowana jest problematyka badawcza, operacjonalizacja sformułowanego problemu badawczego i konceptualizacja wszystkich stosowanych w części empirycznej pracy pojęć. Uzyskane w wyniku przeprowadzonych przez autorkę pracy badań wynik,i umożliwiły wstępną diagnozę istnienia tematyki społeczeństwa obywatelskiego w prasie samorządowej. Niestety otrzymane dane są niepokojące. Prasa samorządowa w niewielkim stopniu propaguje i zamieszcza w publikacjach prasowych informacje na temat aktywnościi obywatelskiej działalności mieszkańców lokalnej wspólnoty. Podsumowując, niezbędne jest przeprowadzenie akcji edukacyjnej uświadamiającej wartość, jaką niesie w sobie upowszechnianie prospołecznie zorientowanych postaw i zachowań w polityce redakcyjnej lokalnego medium.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.contributor.authorUrlik, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSmagacz-Poziemska, Marta - 131942 pl
dc.contributor.reviewerFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T18:10:18Z
dc.date.available2020-07-15T18:10:18Z
dc.date.submitted2011-07-12pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-58920-65599pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172813
dc.subject.enLocal Newspapers, Sublocal Newspapers, Local government Newspapers, civil society, content analysispl
dc.subject.otherPrasa lokalna, prasa sublokalna, prasa samorządowa, społeczeństwo obywatelskie, analiza treści.pl
dc.titleLokalne społeczeństwo obywatelskie w prasie samorządowej. Analiza treści Brzeskiego Informatora Miejskiegopl
dc.title.alternativeLocal civil society in the local government newspapers. Content analysis of the Brzeski Informator Miejskipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Following master thesis presents problem of existence, the development of local civil society and the prevalence of this concept in the local government newspaper content. Given the recent theme of locality in contemporary humanities, the author of this thesis focuses its attention on the need to investigate and gain scientific knowledge in this distinguished research area.First part of this master thesis presents history of local press in Poland since the beginning of its existence in the seventeenth century, through the hard times of partition, wars, the times of communist censorship, the modern liberal and independent system of local media in our country. What's more, the reader has a basis for understanding the factors that influenced the contemporary public discourse about the local press, are characterized first and successive attempts to define the local press and the sublocal press in Poland and in Europe. In this context, it seems worthwhile short reflection on the benefits of the press for sociology as a scientific discipline.In the next part of this paper, the author presents a self-government newspapers, it is this particular kind of local press, whose specificity arises from the fact of financing or co-financing from the budget of local authorities. Particularly interesting seems to be an overview of contemporary views and positions on the need and desirability of the existence of the letter issued by local authorities. The third chapter contains basic theoretical assumptions about the concept of civil society. Discusses the two main theoretical concepts: liberalism and republicanism. Then the arguments for isolating a new category, which is the local civil society, are presented. Accentuated the need for deeper and more precise exploration of the research introduced into scientific discourse the term.The next part of this paper is devoted to the methodological foundations of the thesis held in empirical research. Presented research is analyzed newspaper - "Brzeski Informator Miejski" as an example of local government press, its genesis, development, current form and level of readership. Presented in details the issue of research, formulated the problem of operationalization of the research and conceptualization of all parts used in empirical work concepts. Obtained as a result of work carried out by the author surveys the results of a preliminary diagnosis of the existence of possible subjects of civil society in local government newspapers. Unfortunately, the supplied data are worrisome. Self-government press in small degree promotes and publishes information on activities and civic activities of residents of the local community. In conclusion, it is necessary to conduct an educational awareness-raising value that carries the dissemination pro-social oriented attitudes and behavior in the editorial policy of the local media.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca magisterska przedstawia problematykę istnienia, rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego oraz występowania tej koncepcji w treści prasy samorządowej. Biorąc pod uwagę aktualność tematyki lokalności we współczesnej humanistyce, autorka pracy koncentruje swoją uwagę na potrzebie zbadania i naukowego poznania tak wyróżnionego obszaru badawczego.W pierwszej części pracy przedstawiona została historia prasy lokalnej w Polsce od początków jej istnienia w XVII wieku, poprzez trudne czasy rozbiorów, lata wojny, czasy cenzury komunistycznej, po współczesny liberalny i niezależny system mediów lokalnych w naszym kraju. Co więcej, aby czytelnik miał podstawy do zrozumienia czynników, jakie miały wpływ na współczesny dyskurs publiczny na temat prasy lokalnej, scharakteryzowane są pierwsze i kolejne próby definiowania prasy lokalnej oraz prasy sublokalnej w Polsce i w Europie. W tym kontekście, wartościowa wydaje się krótka refleksja na temat pożytków płynących z prasy dla socjologii jako dyscypliny naukowej. W kolejnej części pracy, autorka prezentuje prasę samorządową, to jest ten szczególny rodzaj prasy lokalnej, którego specyfika wynika z faktu finansowania lub współfinansowania ze środków pochodzących z budżetu władz samorządowych. Szczególnie interesujący wydaje się przegląd współczesnych opinii i stanowisk na temat potrzeby i celowości istnienia pisma wydawanego przez lokalne władze. Rozdział trzeci zawiera elementarne założenia teoretyczne dotyczące koncepcji społeczeństwa obywatelskiego. Omówione zostały dwie główne koncepcje teoretyczne: liberalizm i republikanizm. Następnie przedstawione są argumenty za wyodrębnieniem nowej kategorii, jaką jest lokalne społeczeństwo obywatelskie. Zaakcentowana jest konieczność głębszej i precyzyjnej eksploracji badawczej wprowadzonego do dyskursu naukowego terminu.Następna część pracy poświęcona jest metodologicznym podstawom przeprowadzonych w pracy magisterskiej badań empirycznych. Przedstawione jest poddane analizie badawczej pismo- Brzeski Informator Miejski jako przykład prasy samorządowej, jego geneza, rozwój, aktualny kształt i poziom czytelnictwa. Szczegółowo zaprezentowana jest problematyka badawcza, operacjonalizacja sformułowanego problemu badawczego i konceptualizacja wszystkich stosowanych w części empirycznej pracy pojęć. Uzyskane w wyniku przeprowadzonych przez autorkę pracy badań wynik,i umożliwiły wstępną diagnozę istnienia tematyki społeczeństwa obywatelskiego w prasie samorządowej. Niestety otrzymane dane są niepokojące. Prasa samorządowa w niewielkim stopniu propaguje i zamieszcza w publikacjach prasowych informacje na temat aktywnościi obywatelskiej działalności mieszkańców lokalnej wspólnoty. Podsumowując, niezbędne jest przeprowadzenie akcji edukacyjnej uświadamiającej wartość, jaką niesie w sobie upowszechnianie prospołecznie zorientowanych postaw i zachowań w polityce redakcyjnej lokalnego medium.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.contributor.authorpl
Urlik, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Smagacz-Poziemska, Marta - 131942
dc.contributor.reviewerpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.date.accessioned
2020-07-15T18:10:18Z
dc.date.available
2020-07-15T18:10:18Z
dc.date.submittedpl
2011-07-12
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-58920-65599
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172813
dc.subject.enpl
Local Newspapers, Sublocal Newspapers, Local government Newspapers, civil society, content analysis
dc.subject.otherpl
Prasa lokalna, prasa sublokalna, prasa samorządowa, społeczeństwo obywatelskie, analiza treści.
dc.titlepl
Lokalne społeczeństwo obywatelskie w prasie samorządowej. Analiza treści Brzeskiego Informatora Miejskiego
dc.title.alternativepl
Local civil society in the local government newspapers. Content analysis of the Brzeski Informator Miejski
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1
Myszkow
1

No access

No Thumbnail Available