WYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI JAKO PROBLEM ZARZĄDZANIA W OŚWIACIE

master
dc.abstract.enThe subject of the studies undertaken within the framework of this Master Thesis project is to recognize a school principal’s knowledge upon the issue of a teacher’s Burnout Syndrome. Special attention has been given towards school principals in consideration of their knowledge and skills on the usage of available resources in the prevention and support of teachers affected or particularly susceptible to a job burnout. The purpose of the initiation of this study was to determine the level of awareness a school principal has on the occurrence of burnout syndrome associated specifically with teachers. The first part of this thesis project, consisting of three chapters, is theoretical. The primitive section focuses on the release of management, their historical development and the presentation of some of the problems which in present-days has to do with field management.The second chapter contains an attempt to characterize public management, as this is a relatively new discipline that differs from management in the range of the market. Also, it describes the issue of management in education. In the overall school system, the principal holds an essential role of responsibility, therefore this chapter portrays ones duties and tasks performed within the system. The third chapter explains burnout syndrome, which is found very common among teachers, describing the symptoms and causes of the occurrence of this problems. In this part of the assignment, it relates the capabilities of both the directors and teachers in order to prevent burnout syndrome, and aid in the event of its occurrence. The second part of the work is linked to the analysis carried out. Thus, the fourth chapter is based upon a series of methods in distinction to independent research. The fifth chapter contains the verification of a previously stated hypothesis, furthermore, containing the final summary and conclusions of the research in the last chapter.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem badań podjętych w ramach niniejszej pracy jest poznanie świadomości dyrektorów szkół na temat syndromu wypalenia zawodowego nauczycieli. Szczególną uwagę zwrócono na wiedzę i umiejętności zarządzających szkołą w zakresie wykorzystania dostępnych środków i narzędzi w prewencji syndromu, a także pomocy nauczycielom dotkniętych wypaleniem zawodowym. Celem podjętych badań było określenie poziomu świadomości dyrektorów szkół związanej ze zjawiskiem wypalenia zawodowego nauczycieli. Pierwsza część pracy, składająca się z trzech rozdziałów ma charakter teoretyczny. W rozdziale pierwszym skupiono się na ukazaniu funkcji zarządzania, jego rozwoju w ujęciu historycznym oraz przedstawieniu niektórych problemów z którymi współcześnie ma do czynienia ta dziedzina. Rozdział drugi zawiera próbę scharakteryzowania zarządzania publicznego, gdyż jest to stosunkowo nowa dyscyplina różniąca się od zarządzania w sferze rynkowej. Opisano również kwestię zarządzania w oświacie. Istotną funkcję w szkole pełni dyrektor, tak więc w tym rozdziale opisane zostały również jego zadania i obowiązki pełnione w placówce.W trzecim rozdziale scharakteryzowano syndrom wypalenia zawodowego, który często dotyka nauczycieli. Opisano symptomy i przyczyny występowania tego problemu. W tej części pracy przedstawiono możliwości jakie posiadają zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele w celu zapobiegania wypaleniu i pomocy w przypadku jego wystąpienia.Druga część pracy związana jest z opisem i analizą przeprowadzonych badań. Tak więc czwarty rozdział to metodologia badań własnych. W piątym rozdziale podjęto weryfikację postawionych wcześniej hipotez, natomiast w ostatnim podsumowanie i wnioski z badań.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.authorBuczko, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:22:36Z
dc.date.available2020-07-25T01:22:36Z
dc.date.submitted2014-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-87692-167195pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196235
dc.languagepolpl
dc.subject.enMANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT, SCHOOL, TEACHER, BURNOUTpl
dc.subject.plZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, DYREKTOR SZKOŁY, NAUCZYCIEL, WYPALENIE ZAWODOWEpl
dc.titleWYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI JAKO PROBLEM ZARZĄDZANIA W OŚWIACIEpl
dc.title.alternativeBurnout syndrome of teachers as an issue within the dducation systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the studies undertaken within the framework of this Master Thesis project is to recognize a school principal’s knowledge upon the issue of a teacher’s Burnout Syndrome. Special attention has been given towards school principals in consideration of their knowledge and skills on the usage of available resources in the prevention and support of teachers affected or particularly susceptible to a job burnout. The purpose of the initiation of this study was to determine the level of awareness a school principal has on the occurrence of burnout syndrome associated specifically with teachers. The first part of this thesis project, consisting of three chapters, is theoretical. The primitive section focuses on the release of management, their historical development and the presentation of some of the problems which in present-days has to do with field management.The second chapter contains an attempt to characterize public management, as this is a relatively new discipline that differs from management in the range of the market. Also, it describes the issue of management in education. In the overall school system, the principal holds an essential role of responsibility, therefore this chapter portrays ones duties and tasks performed within the system. The third chapter explains burnout syndrome, which is found very common among teachers, describing the symptoms and causes of the occurrence of this problems. In this part of the assignment, it relates the capabilities of both the directors and teachers in order to prevent burnout syndrome, and aid in the event of its occurrence. The second part of the work is linked to the analysis carried out. Thus, the fourth chapter is based upon a series of methods in distinction to independent research. The fifth chapter contains the verification of a previously stated hypothesis, furthermore, containing the final summary and conclusions of the research in the last chapter.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem badań podjętych w ramach niniejszej pracy jest poznanie świadomości dyrektorów szkół na temat syndromu wypalenia zawodowego nauczycieli. Szczególną uwagę zwrócono na wiedzę i umiejętności zarządzających szkołą w zakresie wykorzystania dostępnych środków i narzędzi w prewencji syndromu, a także pomocy nauczycielom dotkniętych wypaleniem zawodowym. Celem podjętych badań było określenie poziomu świadomości dyrektorów szkół związanej ze zjawiskiem wypalenia zawodowego nauczycieli. Pierwsza część pracy, składająca się z trzech rozdziałów ma charakter teoretyczny. W rozdziale pierwszym skupiono się na ukazaniu funkcji zarządzania, jego rozwoju w ujęciu historycznym oraz przedstawieniu niektórych problemów z którymi współcześnie ma do czynienia ta dziedzina. Rozdział drugi zawiera próbę scharakteryzowania zarządzania publicznego, gdyż jest to stosunkowo nowa dyscyplina różniąca się od zarządzania w sferze rynkowej. Opisano również kwestię zarządzania w oświacie. Istotną funkcję w szkole pełni dyrektor, tak więc w tym rozdziale opisane zostały również jego zadania i obowiązki pełnione w placówce.W trzecim rozdziale scharakteryzowano syndrom wypalenia zawodowego, który często dotyka nauczycieli. Opisano symptomy i przyczyny występowania tego problemu. W tej części pracy przedstawiono możliwości jakie posiadają zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele w celu zapobiegania wypaleniu i pomocy w przypadku jego wystąpienia.Druga część pracy związana jest z opisem i analizą przeprowadzonych badań. Tak więc czwarty rozdział to metodologia badań własnych. W piątym rozdziale podjęto weryfikację postawionych wcześniej hipotez, natomiast w ostatnim podsumowanie i wnioski z badań.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.authorpl
Buczko, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:22:36Z
dc.date.available
2020-07-25T01:22:36Z
dc.date.submittedpl
2014-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-87692-167195
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196235
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT, SCHOOL, TEACHER, BURNOUT
dc.subject.plpl
ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, DYREKTOR SZKOŁY, NAUCZYCIEL, WYPALENIE ZAWODOWE
dc.titlepl
WYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI JAKO PROBLEM ZARZĄDZANIA W OŚWIACIE
dc.title.alternativepl
Burnout syndrome of teachers as an issue within the dducation system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Poznan
4
Gdynia
2
Radom
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Bochnia
1
Dublin
1
Gorzów Wielkopolski
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available