Przekształcenia przestrzeni Zabłocia – skutki społeczne, gospodarcze i przestrzenne

master
dc.abstract.enZabłocie is one of the most dynamically developing districts in Cracow. After transformation in 1989 and liquidation of many industrial entities, Zabłocie became an area with social and economic problems. The adoption of revitalization programs was the beginning of many changes in this area. The main aim of master thesis was to learn about the trasformation of Zabłocie district and to indentify its social, economic and spatial effects. The paper attempts to decribe changes in the functions of buildings, changes in the structure of business activities, transformations in the social sphere and the impact of these changes on the lives of residents of this area. The area for this study was crisis area in the Revitalization Program of Cracow. It consists three sub-areas – Stare Podgórze (Old Podgórze), Stare Zabłocie (Old Zabłocie) and Zabłocie Wschód (Eastern Zabłocie. This thesis attempts to describe the changes from the period of economic transformation to the presence, but the limitation of some methods used is a narrower time range. The theoretical part of the thesis was based on scientific literature. Polish publications and articles were used to describe the process of revitalization and gentrification. The characteristics of the area was based on scientific publications, a guide about Zabłocie and the Communication Map of Cracow. Planning documents and laws were analysed to learn about the legal conditions of this area. Information from the websites was used to describe the current situation, especially spatial changes. The theoretical part of the paper describes revitalization and gentrification, because these processes were very important for transformations in Zabłocie district. The theoretical part also includes the characteristics of the research area – its location, history and communication accessibility. A spatial policy with the analysis of the revitalization programs was also described. The research part of the thesis is divided into four parts. The first part contains the results of field observation and inventory of buildings. The second part contains the results of the analysis of changes in the number of business entities and their location and industry structure Third part contains observations related to the social sphere supported by the results of research from the external sources and the results of a survey which concerned the perception of Zabłocie by the inhabitants of Cracow. The questions were about living conditions, changes in space and directions of development of this area. All analyses are summarised at the end with final conclusions.The area studied is very diverse internally. In Old Podgórze, the changes in space are insignificant, mainly consisting in the renovation of buildings. Old Zabłocie and Eastern Zabłocie are changing very quickly, these areas become attractive for investors due to possibility of demolishing old buildings and getting lands for new investments. Various branches have developed in the studied sub-areas, in Old Podgórze dominated companies dealing with scientific and technical activities, trade, information and communication. In Old Zabłocie most companies dealing with scientific and technical activities, information and communication. Eastern Zabłocie differs from other sub-areas – companies connected with trade, industrial processing and construction dominate here. According to residents of Zablocie district, living conditions in this area have improved. They see positive changes – new buildings, better cultural offer and inflow of tourists and investors. They don’t like the insufficient number of parking spaces and the lack of green lands. The revitalization activities in this area have made a district develop and the quality of life of the residents improves. However, such radical spatial changes in the area with a valuable post-industrial heritage raise the question whether these changes do not take away the district’s uniqueness and potential.pl
dc.abstract.plZabłocie to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Krakowa. Po transformacji w 1989 roku i likwidacji wielu, dużych zakładów przemysłowych Zabłocie stało się obszarem z problemami w sferze gospodarczej i społecznej. Uchwalenie planów rewitalizacji było początkiem wielu zmian na tym obszarze. Głównym celem pracy jest poznanie przekształceń przestrzeni Zabłocia i identyfikacja ich skutków społecznych, gospodarczych i przestrzennych. W pracy podjęto próbę opisania zmian w funkcjach budynków, zmian w strukturze branżowej działalności gospodarczych, przekształceń w sferze społecznej oraz wpływu tych przemian na życie mieszkańców badanego obszaru. Obszarem wybranym do badania był obszar kryzysowy wyznaczony w Miejskim Planie Rewitalizacji Krakowa obejmujący trzy podobszary – Stare Podgórze, Stare Zabłocie oraz Zabłocie Wschód. W pracy podjęto próbę opisania zmian od procesu transformacji gospodarczej po dzień dzisiejszy, ale ograniczeniem niektórych wykorzystanych metod jest węższy badany zakres czasowy. Część teoretyczna pracy była oparta na literaturze naukowej. W temacie rewitalizacji i gentryfikacji wykorzystano polskojęzyczne publikacje i artykuły naukowe. Charakterystyka obszaru została napisana w oparciu o publikacje i przewodnik o Zabłociu oraz Mapę Komunikacyjną Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej. W celu poznania uwarunkowań prawnych przeanalizowano dokumenty planistyczne i ustawy. Do opisu aktualnej sytuacji, głównie w sferze przestrzennej wykorzystano informacje ze stron internetowych. W części teoretycznej pracy opisano rewitalizację i gentryfikację ze względu na kluczowe znaczenie tych procesów w przemianach tego obszaru. Część teoretyczna zawiera również charakterystykę obszaru badań – jego położenia, historii oraz dostępności komunikacyjnej. Opisana została również polityka przestrzenna z analizą planu zagospodarowania przestrzennego oraz planów rewitalizacji Zabłocia. Część badawcza pracy dzieli się na cztery części. Pierwsza część zawiera wyniki obserwacji terenowej oraz inwentaryzacji budynków. W drugiej części znajdują się wyniki analizy zmian w liczbie podmiotów gospodarczych i ich lokalizacji oraz strukturze branżowej na tym terenie. Trzecia część zawiera obserwacje związane ze sferą społeczną podparte wynikami badań ze źródeł zewnętrznych oraz wyniki badania ankietowego, które dotyczyło postrzegania Zabłocia przez mieszkańców Krakowa. Całość przeprowadzanych analiz jest na końcu podsumowana wnioskami końcowymi. Badany obszar jest bardzo zróżnicowany wewnętrznie. Na Starym Podgórzu zmiany w przestrzeni są nieznaczne, głównie polegają na odnawianiu kamienic. Natomiast przestrzeń Starego Zabłocia i Zabłocia Wschód bardzo szybko się zmienia, tereny te stały się atrakcyjne dla inwestorów ze względu na możliwość wyburzania starych budynków i pozyskiwania w ten sposób terenów pod nowe inwestycje. Na badanych podobszarach rozwinęły się różne gałęzie gospodarki – na Starym Podgórzu dominują firmy związane z działalnością naukową i techniczną, handlem oraz informacją i komunikacją, na Starym Zabłociu najwięcej jest firm zajmujących się działalnością naukową i techniczną oraz informacją i komunikacją. Zabłocie Wschód różni się pod tym względem od pozostałych podobszarów – dominują tu firmy związane z handlem, przetwórstwem przemysłowym oraz budownictwem. Według mieszkańców Zabłocia warunki życia na badanym terenie się poprawiły. Widzą korzystne zmiany - nowe zabudowania, lepszą ofertę kulturalną, napływ turystów i inwestorów. Wyrażają niezadowolenie z niewystarczającej liczby miejsc parkingowych i zbyt małej ilości zieleni. Działania rewitalizacyjne na tym obszarze sprawiły, że dzielnica się rozwija, a jakość życia mieszkańców się poprawia. Jednak tak radykalne zmiany przestrzenne na obszarze mającym wartościowe poprzemysłowe dziedzictwo rodzi pytania czy zmiany te nie odbierają dzielnicy jej wyjątkowości i potencjału.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorDomański, Bolesław - 127742 pl
dc.contributor.authorKaczmarczyk, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerDomański, Bolesław - 127742 pl
dc.contributor.reviewerMurzyn-Kupisz, Monikapl
dc.date.accessioned2020-10-20T18:13:52Z
dc.date.available2020-10-20T18:13:52Z
dc.date.submitted2020-10-14pl
dc.fieldofstudygeografia społeczno-ekonomicznapl
dc.identifier.apddiploma-103013-145960pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248491
dc.languagepolpl
dc.subject.enrevitalization, revitalization program, gentrification, post-industrial areas, spatial transformation, community, economic changes, Zabłocie district, Podgórze, Cracowpl
dc.subject.plrewitalizacja, plan rewitalizacji, gentryfikacja, tereny poprzemysłowe, przekształcenia przestrzenne, społeczność, przemiany gospodarcze, Zabłocie, Podgórze, Krakówpl
dc.titlePrzekształcenia przestrzeni Zabłocia – skutki społeczne, gospodarcze i przestrzennepl
dc.title.alternativeTransformation of Zabłocie district - social, economic and spatial effectspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Zabłocie is one of the most dynamically developing districts in Cracow. After transformation in 1989 and liquidation of many industrial entities, Zabłocie became an area with social and economic problems. The adoption of revitalization programs was the beginning of many changes in this area. The main aim of master thesis was to learn about the trasformation of Zabłocie district and to indentify its social, economic and spatial effects. The paper attempts to decribe changes in the functions of buildings, changes in the structure of business activities, transformations in the social sphere and the impact of these changes on the lives of residents of this area. The area for this study was crisis area in the Revitalization Program of Cracow. It consists three sub-areas – Stare Podgórze (Old Podgórze), Stare Zabłocie (Old Zabłocie) and Zabłocie Wschód (Eastern Zabłocie. This thesis attempts to describe the changes from the period of economic transformation to the presence, but the limitation of some methods used is a narrower time range. The theoretical part of the thesis was based on scientific literature. Polish publications and articles were used to describe the process of revitalization and gentrification. The characteristics of the area was based on scientific publications, a guide about Zabłocie and the Communication Map of Cracow. Planning documents and laws were analysed to learn about the legal conditions of this area. Information from the websites was used to describe the current situation, especially spatial changes. The theoretical part of the paper describes revitalization and gentrification, because these processes were very important for transformations in Zabłocie district. The theoretical part also includes the characteristics of the research area – its location, history and communication accessibility. A spatial policy with the analysis of the revitalization programs was also described. The research part of the thesis is divided into four parts. The first part contains the results of field observation and inventory of buildings. The second part contains the results of the analysis of changes in the number of business entities and their location and industry structure Third part contains observations related to the social sphere supported by the results of research from the external sources and the results of a survey which concerned the perception of Zabłocie by the inhabitants of Cracow. The questions were about living conditions, changes in space and directions of development of this area. All analyses are summarised at the end with final conclusions.The area studied is very diverse internally. In Old Podgórze, the changes in space are insignificant, mainly consisting in the renovation of buildings. Old Zabłocie and Eastern Zabłocie are changing very quickly, these areas become attractive for investors due to possibility of demolishing old buildings and getting lands for new investments. Various branches have developed in the studied sub-areas, in Old Podgórze dominated companies dealing with scientific and technical activities, trade, information and communication. In Old Zabłocie most companies dealing with scientific and technical activities, information and communication. Eastern Zabłocie differs from other sub-areas – companies connected with trade, industrial processing and construction dominate here. According to residents of Zablocie district, living conditions in this area have improved. They see positive changes – new buildings, better cultural offer and inflow of tourists and investors. They don’t like the insufficient number of parking spaces and the lack of green lands. The revitalization activities in this area have made a district develop and the quality of life of the residents improves. However, such radical spatial changes in the area with a valuable post-industrial heritage raise the question whether these changes do not take away the district’s uniqueness and potential.
dc.abstract.plpl
Zabłocie to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Krakowa. Po transformacji w 1989 roku i likwidacji wielu, dużych zakładów przemysłowych Zabłocie stało się obszarem z problemami w sferze gospodarczej i społecznej. Uchwalenie planów rewitalizacji było początkiem wielu zmian na tym obszarze. Głównym celem pracy jest poznanie przekształceń przestrzeni Zabłocia i identyfikacja ich skutków społecznych, gospodarczych i przestrzennych. W pracy podjęto próbę opisania zmian w funkcjach budynków, zmian w strukturze branżowej działalności gospodarczych, przekształceń w sferze społecznej oraz wpływu tych przemian na życie mieszkańców badanego obszaru. Obszarem wybranym do badania był obszar kryzysowy wyznaczony w Miejskim Planie Rewitalizacji Krakowa obejmujący trzy podobszary – Stare Podgórze, Stare Zabłocie oraz Zabłocie Wschód. W pracy podjęto próbę opisania zmian od procesu transformacji gospodarczej po dzień dzisiejszy, ale ograniczeniem niektórych wykorzystanych metod jest węższy badany zakres czasowy. Część teoretyczna pracy była oparta na literaturze naukowej. W temacie rewitalizacji i gentryfikacji wykorzystano polskojęzyczne publikacje i artykuły naukowe. Charakterystyka obszaru została napisana w oparciu o publikacje i przewodnik o Zabłociu oraz Mapę Komunikacyjną Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej. W celu poznania uwarunkowań prawnych przeanalizowano dokumenty planistyczne i ustawy. Do opisu aktualnej sytuacji, głównie w sferze przestrzennej wykorzystano informacje ze stron internetowych. W części teoretycznej pracy opisano rewitalizację i gentryfikację ze względu na kluczowe znaczenie tych procesów w przemianach tego obszaru. Część teoretyczna zawiera również charakterystykę obszaru badań – jego położenia, historii oraz dostępności komunikacyjnej. Opisana została również polityka przestrzenna z analizą planu zagospodarowania przestrzennego oraz planów rewitalizacji Zabłocia. Część badawcza pracy dzieli się na cztery części. Pierwsza część zawiera wyniki obserwacji terenowej oraz inwentaryzacji budynków. W drugiej części znajdują się wyniki analizy zmian w liczbie podmiotów gospodarczych i ich lokalizacji oraz strukturze branżowej na tym terenie. Trzecia część zawiera obserwacje związane ze sferą społeczną podparte wynikami badań ze źródeł zewnętrznych oraz wyniki badania ankietowego, które dotyczyło postrzegania Zabłocia przez mieszkańców Krakowa. Całość przeprowadzanych analiz jest na końcu podsumowana wnioskami końcowymi. Badany obszar jest bardzo zróżnicowany wewnętrznie. Na Starym Podgórzu zmiany w przestrzeni są nieznaczne, głównie polegają na odnawianiu kamienic. Natomiast przestrzeń Starego Zabłocia i Zabłocia Wschód bardzo szybko się zmienia, tereny te stały się atrakcyjne dla inwestorów ze względu na możliwość wyburzania starych budynków i pozyskiwania w ten sposób terenów pod nowe inwestycje. Na badanych podobszarach rozwinęły się różne gałęzie gospodarki – na Starym Podgórzu dominują firmy związane z działalnością naukową i techniczną, handlem oraz informacją i komunikacją, na Starym Zabłociu najwięcej jest firm zajmujących się działalnością naukową i techniczną oraz informacją i komunikacją. Zabłocie Wschód różni się pod tym względem od pozostałych podobszarów – dominują tu firmy związane z handlem, przetwórstwem przemysłowym oraz budownictwem. Według mieszkańców Zabłocia warunki życia na badanym terenie się poprawiły. Widzą korzystne zmiany - nowe zabudowania, lepszą ofertę kulturalną, napływ turystów i inwestorów. Wyrażają niezadowolenie z niewystarczającej liczby miejsc parkingowych i zbyt małej ilości zieleni. Działania rewitalizacyjne na tym obszarze sprawiły, że dzielnica się rozwija, a jakość życia mieszkańców się poprawia. Jednak tak radykalne zmiany przestrzenne na obszarze mającym wartościowe poprzemysłowe dziedzictwo rodzi pytania czy zmiany te nie odbierają dzielnicy jej wyjątkowości i potencjału.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Domański, Bolesław - 127742
dc.contributor.authorpl
Kaczmarczyk, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Domański, Bolesław - 127742
dc.contributor.reviewerpl
Murzyn-Kupisz, Monika
dc.date.accessioned
2020-10-20T18:13:52Z
dc.date.available
2020-10-20T18:13:52Z
dc.date.submittedpl
2020-10-14
dc.fieldofstudypl
geografia społeczno-ekonomiczna
dc.identifier.apdpl
diploma-103013-145960
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248491
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
revitalization, revitalization program, gentrification, post-industrial areas, spatial transformation, community, economic changes, Zabłocie district, Podgórze, Cracow
dc.subject.plpl
rewitalizacja, plan rewitalizacji, gentryfikacja, tereny poprzemysłowe, przekształcenia przestrzenne, społeczność, przemiany gospodarcze, Zabłocie, Podgórze, Kraków
dc.titlepl
Przekształcenia przestrzeni Zabłocia – skutki społeczne, gospodarcze i przestrzenne
dc.title.alternativepl
Transformation of Zabłocie district - social, economic and spatial effects
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Leichlingen
3
Wroclaw
3
Warsaw
2
Dublin
1
Gorlice
1
Krakow
1
Wadowice
1

No access

No Thumbnail Available