Wypalenie zawodowe, temperament i nadzieja na sukces jako szczególny rodzaj motywacji wśród nauczycieli języka angielskiego. Porównanie pracowników z sektorów publicznego i prywatnego.

master
dc.abstract.enThis thesis presents the research concerning psychological determinants of hope for success in the profession of an English teacher. As an occupation that belongs to the group of the highest indicators of work burnout, teachers are the ones with a lot of challenges and potential problems ahead of them. Everyday working with another human beings could be exhausting and influence the one’s psychological state and well-being considerably. Working conditions, but also some of the personality factors may determine the way teachers perceive their work, the size of their motivation and managing difficulties or overcoming problems. The given thesis is trying to distinguish numerous potential determinants of hope for success, understood as a special and unique kind of work motivation.The purpose of the methods used in this study was to find some relationships between hope for success and factors such as: work burnout, temperament, proactivity, kind of motivation, age, seniority and the educational level of the students. The conducted analyses were also to identify the possible differences between the dimensions of hope for success and work burnout, and a work sector (public, private or both at the same time). The following methods were applied: Hope for Success Inventory (Łaguna, Trzebiński, Zięba), Burnout Inventory MBI (Maslach, Jackson, Leiter), Pavlovian Temperament Survey PTS (Strelau, Zawadzki), General Proactivity Scale SPO (Bańka) and Work Preference Inventory WPI (Amabile, Hill, Hennessey, Tighe). The research was complemented with a questionnaire on some formal data and five questions, which were supposed to give a general overview for a gratification from work.The research was conducted from January to April 2016. The group which was examined consisted of 132 teachers from Poland, including 126 women.Each hypothesis was tested on significance level p< 0,05. The results which were significant on 0,05 < p < 0,1 level were considered as significant on the level of statistical tendency. The outcomes indicated a significant positive relationship between working in the private sector and the ability to find solutions (p = 0,032). On the other hand, the workers from the public section scored significantly higher on all scales of burnout – depersonalisation (p = 0,004) and emotional exhaustion (p = 0,045) when compared with the private sector workers and reduced personal accomplishment (p = 0,004) when compared with private and private&public sector workers. The research also showed the positive correlation between the strength of inhibition and strong will (p = 0,067). Looking for correlations between the dimentions of burnout and the scales of hope for success turned out to indicate many statistically significant data (negative correlations) between: hope for success and reduced personal accomplishment (p = 0,001), the ability to find solutions and emotional exhaustion (p = 0,002), depersonalisation (p < 0,001), reduced personal accomplishment (p < 0,001), strong will and emotional exhaustion (p < 0,001), depersonalisation (p < 0,001) and reduced personal accomplishment (p < 0,001). Teachers with higher scores on the general proactivity scale gained also significantly higher scores on the scales of hope for success (p < 0,001), strong will (p < 0,001) and ability to find solutions (p < 0,001). Both types of motivation, intrinsic (p < 0,001) and extrinsic (p < 0,020) were significantly correlated with hope for success, including especially enjoyment (p = 0,014) and outward (p < 0,001). The last analyses indicated that the teachers of students aged up to four years old and the ones from kindergarten show statistically significant higher scores on the scale of strong will (respectively p = 0,002 i p = 0,096).The research conducted as a part of this thesis provide valuable information for future and current English teachers. They also set a good base for further and more detailed exploration within this field.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia badania dotyczące psychologicznych uwarunkowań nadziei na sukces w zawodzie nauczyciela języka angielskiego. Jako zawód należący do grupy profesji z najwyższymi wskaźnikami wypalenia zawodowego, nauczyciele to grupa, przed którą stoi wiele wyzwań i potencjalnych problemów. Codzienna praca z drugim człowiekiem potrafi być wyczerpująca i znacznie wpływać na własny stan psychiczny. Warunki pracy, ale także pewne czynniki osobowościowe mogą warunkować to, jak nauczyciel postrzega swoją pracę, jaką ma do niej motywację i jak radzi sobie z trudnościami. Prezentowana praca próbuje wyróżnić szereg potencjalnych determinantów nadziei na sukces, rozumianej jako szczególny rodzaj motywacji do pracy. Metody zastosowane w badaniu starały się odnaleźć zależności między nadzieją na sukces a czynnikami takimi, jak: wypalenie zawodowe, temperament, proaktywność, rodzaj motywacji, wiek, staż pracy i etap edukacyjny uczniów. Przeprowadzone analizy miały także na celu zidentyfikowanie ewentualnych różnic miedzy wymiarami nadziei na sukces i wypalenia zawodowego, a sektorem pracy (publicznym, prywatnym bądź obu jednocześnie). Zastosowane metody to: Kwestionariusz nadziei na sukces KNS (Łaguna, Trzebiński, Zięba), Kwestionariusz wypalenia zawodowego MBI (Maslach, Jackson, Leiter), Kwestionariusz temperamentu PTS (Strelau, Zawadzki), Kwestionariusz proaktywności ogólnej SPO (Bańka) oraz Kwestionariusz WPI (Amabile, Hill, Hennessey, Tighe). Badania zostały uzupełnione metryczką oraz pięcioma pytaniami własnymi, które miały na celu dostarczenie ogólnego spojrzenia na zadowolenie z wykonywanej pracy.Badania prowadzono od stycznia do kwietnia 2016r. Grupę badanych stanowiło 132 nauczycieli z całej Polski, w tym 126 kobiet.Każda z hipotez była testowana na poziomie istotności p < 0,05. Wyniki istotne na poziomie 0,05 < p < 0,1 uznawano za istotne na poziomie tendencji statystycznej. Wyniki badań ukazały istotną dodatnią zależność między pracą w sektorze prywatnym a umiejętnością znajdowania rozwiązań (p = 0,032). Z kolei pracownicy sektora publicznego uzyskiwali znacznie wyższe wyniki na wszystkich skalach wypalenia zawodowego – depersonalizacji (p = 0,004) i wyczerpania emocjonalnego (p = 0,045) względem pracowników sektora prywatnego i poczucia braku osiągnięć (p = 0,004) względem zarówno pracowników sektora prywatnego jak i pracowników obu sektorów jednocześnie. Badania wskazały także na dodatnią współzależność między siłą procesów hamowania a silną wolą (p = 0,067). Poszukiwanie współzależności między wymiarami wypalenia zawodowego i skalami nadziei na sukces okazało się przynieść wiele istotnych statystycznie wyników (korelacje ujemne): nadzieja na sukces a poczucie braku osiągnięć (p = 0,001), umiejętność znajdowania rozwiązań a wyczerpanie emocjonalne (p = 0,002), depersonalizacja (p < 0,001), poczucie braku osiągnięć (p < 0,001), silna wola a wyczerpanie emocjonalne (p < 0,001), depersonalizacja (p < 0,001) i poczucie braku osiągnięć (p < 0,001). Nauczyciele z wyższymi wynikami na skali proaktywności ogólnej uzyskiwali także istotne statystycznie wyższe wyniki na skalach nadziei na sukces (p < 0,001), silnej woli (p < 0,001) i umiejętności znajdowania rozwiązań (p < 0,001). Oba rodzaje motywacji, wewnętrzna (p < 0,001) i zewnętrzna (p < 0,020) korelowały istotnie z nadzieją na sukces, w tym szczególnie przyjemność (p = 0,014) i uznanie (p < 0,001). Ostatnie analizy wskazały, że nauczyciele uczniów do 4 rż. oraz przedszkolaków wykazują także istotne statystycznie wyższe wyniki na skali silnej woli (odpowiednio p = 0,002 i p = 0,096).Badania w ramach tej pracy magisterskiej dostarczają wielu cennych wskazówek dla przyszłych oraz obecnych nauczycieli, a także są dobrą podstawą do dalszych i bardziej szczegółowych badań w tym zakresie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.contributor.authorOleś, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:55:51Z
dc.date.available2020-07-27T01:55:51Z
dc.date.submitted2016-10-19pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-109243-150217pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215316
dc.languagepolpl
dc.subject.enburnout, motivation, hope for success, temperament, proactivity, teachers, Englishpl
dc.subject.plwypalenie zawodowe, motywacja, nadzieja na sukces, temperament, proaktywność, nauczyciele, język angielski,pl
dc.titleWypalenie zawodowe, temperament i nadzieja na sukces jako szczególny rodzaj motywacji wśród nauczycieli języka angielskiego. Porównanie pracowników z sektorów publicznego i prywatnego.pl
dc.title.alternativeBurnout, temperament and hope for success as a special kind of motivation among English teachers. A comparison between employees from public and private sectors.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents the research concerning psychological determinants of hope for success in the profession of an English teacher. As an occupation that belongs to the group of the highest indicators of work burnout, teachers are the ones with a lot of challenges and potential problems ahead of them. Everyday working with another human beings could be exhausting and influence the one’s psychological state and well-being considerably. Working conditions, but also some of the personality factors may determine the way teachers perceive their work, the size of their motivation and managing difficulties or overcoming problems. The given thesis is trying to distinguish numerous potential determinants of hope for success, understood as a special and unique kind of work motivation.The purpose of the methods used in this study was to find some relationships between hope for success and factors such as: work burnout, temperament, proactivity, kind of motivation, age, seniority and the educational level of the students. The conducted analyses were also to identify the possible differences between the dimensions of hope for success and work burnout, and a work sector (public, private or both at the same time). The following methods were applied: Hope for Success Inventory (Łaguna, Trzebiński, Zięba), Burnout Inventory MBI (Maslach, Jackson, Leiter), Pavlovian Temperament Survey PTS (Strelau, Zawadzki), General Proactivity Scale SPO (Bańka) and Work Preference Inventory WPI (Amabile, Hill, Hennessey, Tighe). The research was complemented with a questionnaire on some formal data and five questions, which were supposed to give a general overview for a gratification from work.The research was conducted from January to April 2016. The group which was examined consisted of 132 teachers from Poland, including 126 women.Each hypothesis was tested on significance level p< 0,05. The results which were significant on 0,05 < p < 0,1 level were considered as significant on the level of statistical tendency. The outcomes indicated a significant positive relationship between working in the private sector and the ability to find solutions (p = 0,032). On the other hand, the workers from the public section scored significantly higher on all scales of burnout – depersonalisation (p = 0,004) and emotional exhaustion (p = 0,045) when compared with the private sector workers and reduced personal accomplishment (p = 0,004) when compared with private and private&public sector workers. The research also showed the positive correlation between the strength of inhibition and strong will (p = 0,067). Looking for correlations between the dimentions of burnout and the scales of hope for success turned out to indicate many statistically significant data (negative correlations) between: hope for success and reduced personal accomplishment (p = 0,001), the ability to find solutions and emotional exhaustion (p = 0,002), depersonalisation (p < 0,001), reduced personal accomplishment (p < 0,001), strong will and emotional exhaustion (p < 0,001), depersonalisation (p < 0,001) and reduced personal accomplishment (p < 0,001). Teachers with higher scores on the general proactivity scale gained also significantly higher scores on the scales of hope for success (p < 0,001), strong will (p < 0,001) and ability to find solutions (p < 0,001). Both types of motivation, intrinsic (p < 0,001) and extrinsic (p < 0,020) were significantly correlated with hope for success, including especially enjoyment (p = 0,014) and outward (p < 0,001). The last analyses indicated that the teachers of students aged up to four years old and the ones from kindergarten show statistically significant higher scores on the scale of strong will (respectively p = 0,002 i p = 0,096).The research conducted as a part of this thesis provide valuable information for future and current English teachers. They also set a good base for further and more detailed exploration within this field.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia badania dotyczące psychologicznych uwarunkowań nadziei na sukces w zawodzie nauczyciela języka angielskiego. Jako zawód należący do grupy profesji z najwyższymi wskaźnikami wypalenia zawodowego, nauczyciele to grupa, przed którą stoi wiele wyzwań i potencjalnych problemów. Codzienna praca z drugim człowiekiem potrafi być wyczerpująca i znacznie wpływać na własny stan psychiczny. Warunki pracy, ale także pewne czynniki osobowościowe mogą warunkować to, jak nauczyciel postrzega swoją pracę, jaką ma do niej motywację i jak radzi sobie z trudnościami. Prezentowana praca próbuje wyróżnić szereg potencjalnych determinantów nadziei na sukces, rozumianej jako szczególny rodzaj motywacji do pracy. Metody zastosowane w badaniu starały się odnaleźć zależności między nadzieją na sukces a czynnikami takimi, jak: wypalenie zawodowe, temperament, proaktywność, rodzaj motywacji, wiek, staż pracy i etap edukacyjny uczniów. Przeprowadzone analizy miały także na celu zidentyfikowanie ewentualnych różnic miedzy wymiarami nadziei na sukces i wypalenia zawodowego, a sektorem pracy (publicznym, prywatnym bądź obu jednocześnie). Zastosowane metody to: Kwestionariusz nadziei na sukces KNS (Łaguna, Trzebiński, Zięba), Kwestionariusz wypalenia zawodowego MBI (Maslach, Jackson, Leiter), Kwestionariusz temperamentu PTS (Strelau, Zawadzki), Kwestionariusz proaktywności ogólnej SPO (Bańka) oraz Kwestionariusz WPI (Amabile, Hill, Hennessey, Tighe). Badania zostały uzupełnione metryczką oraz pięcioma pytaniami własnymi, które miały na celu dostarczenie ogólnego spojrzenia na zadowolenie z wykonywanej pracy.Badania prowadzono od stycznia do kwietnia 2016r. Grupę badanych stanowiło 132 nauczycieli z całej Polski, w tym 126 kobiet.Każda z hipotez była testowana na poziomie istotności p < 0,05. Wyniki istotne na poziomie 0,05 < p < 0,1 uznawano za istotne na poziomie tendencji statystycznej. Wyniki badań ukazały istotną dodatnią zależność między pracą w sektorze prywatnym a umiejętnością znajdowania rozwiązań (p = 0,032). Z kolei pracownicy sektora publicznego uzyskiwali znacznie wyższe wyniki na wszystkich skalach wypalenia zawodowego – depersonalizacji (p = 0,004) i wyczerpania emocjonalnego (p = 0,045) względem pracowników sektora prywatnego i poczucia braku osiągnięć (p = 0,004) względem zarówno pracowników sektora prywatnego jak i pracowników obu sektorów jednocześnie. Badania wskazały także na dodatnią współzależność między siłą procesów hamowania a silną wolą (p = 0,067). Poszukiwanie współzależności między wymiarami wypalenia zawodowego i skalami nadziei na sukces okazało się przynieść wiele istotnych statystycznie wyników (korelacje ujemne): nadzieja na sukces a poczucie braku osiągnięć (p = 0,001), umiejętność znajdowania rozwiązań a wyczerpanie emocjonalne (p = 0,002), depersonalizacja (p < 0,001), poczucie braku osiągnięć (p < 0,001), silna wola a wyczerpanie emocjonalne (p < 0,001), depersonalizacja (p < 0,001) i poczucie braku osiągnięć (p < 0,001). Nauczyciele z wyższymi wynikami na skali proaktywności ogólnej uzyskiwali także istotne statystycznie wyższe wyniki na skalach nadziei na sukces (p < 0,001), silnej woli (p < 0,001) i umiejętności znajdowania rozwiązań (p < 0,001). Oba rodzaje motywacji, wewnętrzna (p < 0,001) i zewnętrzna (p < 0,020) korelowały istotnie z nadzieją na sukces, w tym szczególnie przyjemność (p = 0,014) i uznanie (p < 0,001). Ostatnie analizy wskazały, że nauczyciele uczniów do 4 rż. oraz przedszkolaków wykazują także istotne statystycznie wyższe wyniki na skali silnej woli (odpowiednio p = 0,002 i p = 0,096).Badania w ramach tej pracy magisterskiej dostarczają wielu cennych wskazówek dla przyszłych oraz obecnych nauczycieli, a także są dobrą podstawą do dalszych i bardziej szczegółowych badań w tym zakresie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.contributor.authorpl
Oleś, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:55:51Z
dc.date.available
2020-07-27T01:55:51Z
dc.date.submittedpl
2016-10-19
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-109243-150217
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215316
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
burnout, motivation, hope for success, temperament, proactivity, teachers, English
dc.subject.plpl
wypalenie zawodowe, motywacja, nadzieja na sukces, temperament, proaktywność, nauczyciele, język angielski,
dc.titlepl
Wypalenie zawodowe, temperament i nadzieja na sukces jako szczególny rodzaj motywacji wśród nauczycieli języka angielskiego. Porównanie pracowników z sektorów publicznego i prywatnego.
dc.title.alternativepl
Burnout, temperament and hope for success as a special kind of motivation among English teachers. A comparison between employees from public and private sectors.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
72
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Lublin
7
Poznan
7
Wroclaw
5
Zielona Góra
5
Dublin
3
Gdansk
3
Choroszcz
2
Jejkowice
2
Bremen
1

No access

No Thumbnail Available