Wpływ rzymskich tradycji prawnych na ukształtowanie się prawa własności w Federacji Rosyjskiej

master
dc.abstract.enIn the master's thesis : The influence of the Roman legal traditions on the formation of property rights in the Russian Federation was presented the development of the Russian pre-revolutionary property rights, reaching to its ancient roots, having its source in the Roman legislation. Property in ancient Rome was a natural consequence of overlapping social, political and economic. Roman jurists developed the concept of ownership, for the direct and unlimited use of things and dispose of it with the exclusion of others. The law is effective against all erga omnes allowed to protect as far as possible, emphasizing the individual interests of the individual, which is this law should be. The achievements of the Roman legal tradition today is the basis for the laws of many countries, including the current private law in the Russian Federation.The influence of the Roman legal tradition in Russia is evident from the very beginning of the formation of its statehood. Russians already in the X century concluded a first agreement with Byzantium regulating economic affairs, political and state between the two countries. However, a much stronger influence on the system and law in Russia had an acceptance by the country of Christianity in the Byzantine rite. This paved the way for the acquisition of right of many standards and legal solutions. Through close contacts with the Byzantine Russian state could develop its own legislation on the basis of the most perfect and very versatile solutions concerning private law established in ancient Rome. A perfect example of this is the document which is the oldest set of laws of Kievan Rus' written at the time of Yaroslav the Wise- Ruska Pravda (Русская правда ). An important fact is that this document is the first time in the history of Kievan that mentions about the existence of property rights. In times of Kievan Rus has begun the process of formation of large landed property. In the period of Kievan Rus to the Russian state began to reach more recent legal solutions developing in the Grand Duchy of Lithuania and the Polish Republic. Law of the Polish Republic was based on the legal rules derived from Roman law. Rus modeled on that legislation cared so the same standards of Roman law.Another very important step in the development and systematize the Russian private law was creating a set of laws in the year 1649 ( Соборное уложение ). This document in a full-regulated terrestrial relations in the Russian Empire. It includes topical solution on the possibility of the sale, purchase, transfer or inherit land.The flourishing of Russian legislation on property rights took place, along with other nineteenth-century reforms, which were the result of the ongoing social and economic changes. In the era of capitalism, private property was a priority and has become a symbol of freedom and independence of the individual. Laws of the then anticipated institutions related to property law which refer directly to the institution known from Roman law.The process of development of the institution of ownership in Russia was stopped with the outbreak of the socialist revolution of 1917. The aim of the communist legislation became the destruction of private property.The current in the Russian Federation Грфжданский кодекс does not differ in their regulations concerning private law from the regulation of other western European countries. Private property is the right to be respected and put at the forefront of fundamental rights belonging to the unit.pl
dc.abstract.plW pracy :Wpływ rzymskich tradycji prawnych na ukształtowanie się prawa własności w Federacji Rosyjskiej przedstawiony został rozwój rosyjskiego przedrewolucyjnego prawa własności, sięgający do jego najdawniejszych korzeni, mających swe źródło w rzymskim ustawodawstwie. Własność w starożytnym Rzymie stała się naturalną konsekwencją nakładających się na siebie stosunków społecznych, politycznych i ekonomicznych. Rzymscy juryści wypracowali pojęcie własności, pozwalające na bezpośrednie i nieograniczone korzystanie z rzeczy i rozporządzania nią z wyłączeniem innych osób. Prawo to skuteczne wobec wszystkich erga omnes pozwalało na ochronę w jak najszerszym zakresie, co podkreśla indywidualny interes jednostki, której się owo prawo należy. Dorobek rzymskiej tradycji prawnej jest dziś podstawą dla ustawodawstw bardzo wielu państw, w tym również obecnie obowiązującego prawa prywatnego na terenie Federacji Rosyjskiej.Wpływ rzymskich tradycji prawnych jest na Rusi widoczny od samego początku kształtowania się jej państwowości. Rusini już w X wieku zawarli z Bizancjum pierwsze umowy regulujące sprawy gospodarcze, polityczne i państwowe między tymi państwami. Jednak o wiele silniejszy wpływ na kształtowanie się ustroju i prawa na Rusi wywarło przyjęcie przez ten kraj chrześcijaństwa w obrządku bizantyjskim. Otworzyło to drogę dla przejęcia wprost wielu norm i rozwiązań prawnych. Dzięki bliskim kontaktom z Bizancjum państwo ruskie mogło kształtować własne ustawodawstwo w oparciu o najdoskonalsze i jakże uniwersalne rozwiązania prawne dotyczące prawa prywatnego stworzone w starożytnym Rzymie. Doskonałym tego przykładem jest dokument będący najstarszym zbiorem prawa Rusi Kijowskiej spisany za czasów Jarosława Mądrego, czyli Ruska Prawda. Ważnym podkreślenia jest fakt, iż dokument ten po raz pierwszy w historii Rusi wspomina o istnieniu prawa własności. W czasach istnienia Rusi Kijowskiej rozpoczął się proces powstawania wielkiej własności ziemskiej. W okresie Rusi Kijowskiej do państwa ruskiego zaczęły docierać bardziej aktualne rozwiązania prawne rozwijające się w Wielkim Księstwie Litewskim oraz w Rzeczpospolitej. Prawo ziemskie Rzeczpospolitej tego okresu było oparte na regułach prawnych wywodzących się z prawa rzymskiego. Ruś wzorując się na owym prawodawstwie przejmowała więc tym samym normy prawa rzymskiego.Kolejnym bardzo ważnym etapem w rozwoju i usystematyzowaniu rosyjskiego prawa prywatnego było stworzenie zbioru praw zwanego Ułożeniem Soborowym w 1649 roku. Dokument ten w sposób pełny regulował stosunki ziemskie na terenie Imperium Rosyjskiego. Zawarto w nim aktualne rozwiązania dotyczące możliwości zbycia, nabycia, przekazania czy dziedziczenia ziemi.Rozkwit rosyjskiego ustawodawstwa dotyczącego prawa własności miał miejsce wraz z innymi XIX-wiecznymi reformami, które były efektem zachodzących wówczas przemian społecznych i gospodarczych. W dobie kapitalizmu własność prywatna miała priorytetowe znaczenie i stała się symbolem wolności i niezależności jednostki. Ówczesny Zbiór Praw przewidywał instytucje związane z prawem własności, które odwołują się wprost do instytucji znanych z rzymskiego ustawodawstwa. Proces rozwoju instytucji prawa własności został w Rosji jednak w Rosji zatrzymany wraz z wybuchem socjalistycznej rewolucji 1917 roku. Celem komunistycznego ustawodawstwa stało się zniszczenie własności prywatnej.Obowiązujący obecnie w Federacji Rosyjskiej Грфжданский кодекс nie odbiega w swych regulacjach dotyczących prawa prywatnego od regulacji innych państw zachodnioeuropejskich. Własność prywatna jest przez prawo szanowana i postawiona na czele podstawowych praw należących się jednostce.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLongchamps de Berier, Franciszek - 160658 pl
dc.contributor.authorMadej, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerLongchamps de Berier, Franciszek - 160658 pl
dc.contributor.reviewerŚwięcicka, Paulina - 142011 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:02:04Z
dc.date.available2020-07-26T22:02:04Z
dc.date.submitted2016-06-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-105328-116881pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211699
dc.languagepolpl
dc.subject.enRoman legal traditions, the right to property, the Russian Federation, the development of law, Byzantium, revolution, property in Russia, Zemsky Sobor, Kievan Rus'pl
dc.subject.plrzymskie tradycje prawne, prawo własności, Federacja Rosyjska, rozwój prawa, Bizancjum, rewolucja, własność na Rusi, sobory ziemskie, Ruś Kijowskapl
dc.titleWpływ rzymskich tradycji prawnych na ukształtowanie się prawa własności w Federacji Rosyjskiejpl
dc.title.alternativeThe influence of the Roman legal traditions on the formation of property rights in the Russian Federationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the master's thesis : The influence of the Roman legal traditions on the formation of property rights in the Russian Federation was presented the development of the Russian pre-revolutionary property rights, reaching to its ancient roots, having its source in the Roman legislation. Property in ancient Rome was a natural consequence of overlapping social, political and economic. Roman jurists developed the concept of ownership, for the direct and unlimited use of things and dispose of it with the exclusion of others. The law is effective against all erga omnes allowed to protect as far as possible, emphasizing the individual interests of the individual, which is this law should be. The achievements of the Roman legal tradition today is the basis for the laws of many countries, including the current private law in the Russian Federation.The influence of the Roman legal tradition in Russia is evident from the very beginning of the formation of its statehood. Russians already in the X century concluded a first agreement with Byzantium regulating economic affairs, political and state between the two countries. However, a much stronger influence on the system and law in Russia had an acceptance by the country of Christianity in the Byzantine rite. This paved the way for the acquisition of right of many standards and legal solutions. Through close contacts with the Byzantine Russian state could develop its own legislation on the basis of the most perfect and very versatile solutions concerning private law established in ancient Rome. A perfect example of this is the document which is the oldest set of laws of Kievan Rus' written at the time of Yaroslav the Wise- Ruska Pravda (Русская правда ). An important fact is that this document is the first time in the history of Kievan that mentions about the existence of property rights. In times of Kievan Rus has begun the process of formation of large landed property. In the period of Kievan Rus to the Russian state began to reach more recent legal solutions developing in the Grand Duchy of Lithuania and the Polish Republic. Law of the Polish Republic was based on the legal rules derived from Roman law. Rus modeled on that legislation cared so the same standards of Roman law.Another very important step in the development and systematize the Russian private law was creating a set of laws in the year 1649 ( Соборное уложение ). This document in a full-regulated terrestrial relations in the Russian Empire. It includes topical solution on the possibility of the sale, purchase, transfer or inherit land.The flourishing of Russian legislation on property rights took place, along with other nineteenth-century reforms, which were the result of the ongoing social and economic changes. In the era of capitalism, private property was a priority and has become a symbol of freedom and independence of the individual. Laws of the then anticipated institutions related to property law which refer directly to the institution known from Roman law.The process of development of the institution of ownership in Russia was stopped with the outbreak of the socialist revolution of 1917. The aim of the communist legislation became the destruction of private property.The current in the Russian Federation Грфжданский кодекс does not differ in their regulations concerning private law from the regulation of other western European countries. Private property is the right to be respected and put at the forefront of fundamental rights belonging to the unit.
dc.abstract.plpl
W pracy :Wpływ rzymskich tradycji prawnych na ukształtowanie się prawa własności w Federacji Rosyjskiej przedstawiony został rozwój rosyjskiego przedrewolucyjnego prawa własności, sięgający do jego najdawniejszych korzeni, mających swe źródło w rzymskim ustawodawstwie. Własność w starożytnym Rzymie stała się naturalną konsekwencją nakładających się na siebie stosunków społecznych, politycznych i ekonomicznych. Rzymscy juryści wypracowali pojęcie własności, pozwalające na bezpośrednie i nieograniczone korzystanie z rzeczy i rozporządzania nią z wyłączeniem innych osób. Prawo to skuteczne wobec wszystkich erga omnes pozwalało na ochronę w jak najszerszym zakresie, co podkreśla indywidualny interes jednostki, której się owo prawo należy. Dorobek rzymskiej tradycji prawnej jest dziś podstawą dla ustawodawstw bardzo wielu państw, w tym również obecnie obowiązującego prawa prywatnego na terenie Federacji Rosyjskiej.Wpływ rzymskich tradycji prawnych jest na Rusi widoczny od samego początku kształtowania się jej państwowości. Rusini już w X wieku zawarli z Bizancjum pierwsze umowy regulujące sprawy gospodarcze, polityczne i państwowe między tymi państwami. Jednak o wiele silniejszy wpływ na kształtowanie się ustroju i prawa na Rusi wywarło przyjęcie przez ten kraj chrześcijaństwa w obrządku bizantyjskim. Otworzyło to drogę dla przejęcia wprost wielu norm i rozwiązań prawnych. Dzięki bliskim kontaktom z Bizancjum państwo ruskie mogło kształtować własne ustawodawstwo w oparciu o najdoskonalsze i jakże uniwersalne rozwiązania prawne dotyczące prawa prywatnego stworzone w starożytnym Rzymie. Doskonałym tego przykładem jest dokument będący najstarszym zbiorem prawa Rusi Kijowskiej spisany za czasów Jarosława Mądrego, czyli Ruska Prawda. Ważnym podkreślenia jest fakt, iż dokument ten po raz pierwszy w historii Rusi wspomina o istnieniu prawa własności. W czasach istnienia Rusi Kijowskiej rozpoczął się proces powstawania wielkiej własności ziemskiej. W okresie Rusi Kijowskiej do państwa ruskiego zaczęły docierać bardziej aktualne rozwiązania prawne rozwijające się w Wielkim Księstwie Litewskim oraz w Rzeczpospolitej. Prawo ziemskie Rzeczpospolitej tego okresu było oparte na regułach prawnych wywodzących się z prawa rzymskiego. Ruś wzorując się na owym prawodawstwie przejmowała więc tym samym normy prawa rzymskiego.Kolejnym bardzo ważnym etapem w rozwoju i usystematyzowaniu rosyjskiego prawa prywatnego było stworzenie zbioru praw zwanego Ułożeniem Soborowym w 1649 roku. Dokument ten w sposób pełny regulował stosunki ziemskie na terenie Imperium Rosyjskiego. Zawarto w nim aktualne rozwiązania dotyczące możliwości zbycia, nabycia, przekazania czy dziedziczenia ziemi.Rozkwit rosyjskiego ustawodawstwa dotyczącego prawa własności miał miejsce wraz z innymi XIX-wiecznymi reformami, które były efektem zachodzących wówczas przemian społecznych i gospodarczych. W dobie kapitalizmu własność prywatna miała priorytetowe znaczenie i stała się symbolem wolności i niezależności jednostki. Ówczesny Zbiór Praw przewidywał instytucje związane z prawem własności, które odwołują się wprost do instytucji znanych z rzymskiego ustawodawstwa. Proces rozwoju instytucji prawa własności został w Rosji jednak w Rosji zatrzymany wraz z wybuchem socjalistycznej rewolucji 1917 roku. Celem komunistycznego ustawodawstwa stało się zniszczenie własności prywatnej.Obowiązujący obecnie w Federacji Rosyjskiej Грфжданский кодекс nie odbiega w swych regulacjach dotyczących prawa prywatnego od regulacji innych państw zachodnioeuropejskich. Własność prywatna jest przez prawo szanowana i postawiona na czele podstawowych praw należących się jednostce.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Longchamps de Berier, Franciszek - 160658
dc.contributor.authorpl
Madej, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Longchamps de Berier, Franciszek - 160658
dc.contributor.reviewerpl
Święcicka, Paulina - 142011
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:02:04Z
dc.date.available
2020-07-26T22:02:04Z
dc.date.submittedpl
2016-06-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-105328-116881
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211699
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Roman legal traditions, the right to property, the Russian Federation, the development of law, Byzantium, revolution, property in Russia, Zemsky Sobor, Kievan Rus'
dc.subject.plpl
rzymskie tradycje prawne, prawo własności, Federacja Rosyjska, rozwój prawa, Bizancjum, rewolucja, własność na Rusi, sobory ziemskie, Ruś Kijowska
dc.titlepl
Wpływ rzymskich tradycji prawnych na ukształtowanie się prawa własności w Federacji Rosyjskiej
dc.title.alternativepl
The influence of the Roman legal traditions on the formation of property rights in the Russian Federation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Krakow
6
Zielona Góra
3
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Biała Podlaska
1
Bracke
1
Broszkowice
1
Katowice
1
Kluczewsko
1

No access

No Thumbnail Available