Psychologiczne podstawy koncepcji demokracji deliberatywnej Johna Rawlsa i Jurgena Habermasa

master
dc.abstract.enAim of this study was to compare the concepts of deliberative democracy of John Rawls and Jurgen Habermas in the context of their psychological basis. This concept is understood as a set of determinants of human behavior and thinking in specific situation - deliberation - which requires a confrontation of different opinions and rational analysis of the arguments of other participants in the discussion. The first chapter describes the concept of deliberative democracy of John Rawls: constitutional democracy, governed by public reason, specifying the principles of public policy debate based on principles of justice as fairness. In this chapter also relationship between concept of rationality and moral psychology was described.The second chapter presents idea of deliberative politics of Jurgen Habermas as a method to fight with instrumentalization of human relationship. Basic concepts of Habermas' philosophy such as opposition of lifeworld and system or work and interaction were described. Ideal speech situation and psychoanalysis were described as ways to enable good, undisturbed communication between human beings.Aim of the third chapter was to describe relationship between Rawls and Habermas conceptions and the cognitive limitations of humans. The author tried to answer the question whether what Rawls and Habermas understood as manifestations of irrationality is often necessary to adapt the unit to function in a complex world. Conception of mind as computer metaphor was presented, with reference to social cognition and mental strategies used to reduce the complexity of the world. The fourth chapter focuses on the presentation of the emotional and social aspects of participation in the deliberation. Role of emotions in rational decision-making and moral action were considered. Analysis of the causes of altruism and selfless cooperation will help explain whether belief in their universality as a basis of agreement is rational. Difficulties caused by interpersonal and intergroup relations were also described. As a result of the above analysis it can be concluded that Rawls's theory better satisfies the postulate of psychological reality than the concept of Habermas, primarily due to the fact that the German philosopher postulated possibility to remove all the differences in the process of deliberation - even differences that are crucial to maintain human identity and ability to cope with complex reality.pl
dc.abstract.otherCelem pracy jest porównanie koncepcji demokracji deliberatywnej Johna Rawlsa i Jurgena Habermasa w kontekście ich podstawy psychologicznej. Pojęcie to rozumiane jest jako zbiór czynników warunkujących sposób zachowania się i myślenia jednostki w specyficznej sytuacji, którą stwarza deliberacja - konfrontacji z odmiennymi od posiadanych przez jednostkę opiniami i konieczności racjonalnej analizy argumentów innych uczestników dyskusji. Teorie amerykańskiego i niemieckiego filozofa zostały porównane ze względu na stopień zgodności z psychologicznymi badaniami na temat zachowania jednostek ludzkich oraz - w związku z tym - na trudność z jaką przychodzi jednostkom realizacja zawartych w nich postulatów. Rozdział pierwszy opisuje koncepcję demokracji deliberatywnej Johna Rawlsa: dobrze urządzoną demokrację konstytucyjną, rządzoną przez rozum publiczny określający zasady debaty politycznej na podstawie zasad sprawiedliwości jako bezstronności. Zostanie przedstawiona koncepcja człowieka według amerykańskiego filozofa, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy rozumnością i racjonalnością oraz psychologii moralnej. Drugi rozdział przedstawia wizję polityki deliberatywnej Jurgena Habermasa jako metody pozwalającej przeciwstawić się instrumentalizacji relacji międzyludzkich. Opisane zostaną podstawowe koncepcje, których autor „Teorii działania komunikacyjnego” używa do opisu świata: opozycje świat życia i system oraz praca i interakcja, a następnie teoria dochodzenia do porozumienia w procesie wymiany jak najbardziej racjonalnych argumentów jako sposób na regulowanie stosunków pomiędzy powyższymi elementami dwóch dychotomii. Mowa będzie również o warunkach, które musi spełniać ten rodzaj dyskursu, racjonalności komunikacyjnej, idealnej sytuacji komunikacyjnej oraz analogiach między dyskursem a psychoanalizą w kwestii usuwania systematycznych zakłóceń procesu dochodzenia do porozumienia.W rozdziale trzecim podjęta zostanie refleksja na temat relacji między teoriami opisanymi w dwóch poprzednich rozdziałach a poznawczymi ograniczeniami jednostki. Autor spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy to co Rawls i Habermas rozumieją jako przejawy irracjonalności nie jest często konieczne w przystosowaniu jednostki do funkcjonowania w złożonym świecie. Punktem wyjścia będzie metafora komputerowa, której założeniem jest opis człowieka jako istoty przetwarzającej informacji oraz poznanie społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem schematów poznawczych jednostki oraz jej strategii umysłowych mających na celu redukcję złożoności istniejącego świata. Opisane zostaną również teorie rozwoju poznawczo-moralnego Jeana Piageta oraz Lawrence’a Kohlberga oraz ich konsekwencje dla idei deliberacji.Czwarty rozdział koncentruje się na przedstawieniu emocjonalnych oraz społecznych aspektów uczestnictwa w deliberacji. Rozważona zostanie rola emocji w procesie podejmowania racjonalnych decyzji i postępowaniu moralnym. Analiza przyczyn zjawiska altruizmu i bezinteresownej współpracy pozwoli wyjaśnić, czy wiara w ich powszechność jako podstawę dochodzenia do porozumienia ma uzasadnienie psychologiczne. Zostaną przedstawione trudności dla deliberacji, których przyczyną są relacje interpersonalne oraz międzygrupowe. Opisany będzie również projekt eksperymentalny, mający na celu zbadanie czy wprowadzenie norm deliberatywnych faktycznie pomaga w osiągnięciu porozumienia między grupami przejawiającymi konflikty wartości oraz interesów.W wyniku powyższej analizy Autor dochodzi do wniosku, że teoria Rawlsa lepiej spełnia postulat psychologicznej realności niż koncepcja Habermasa, przede wszystkim ze względu na to, że niemiecki filozof postuluje usunięcie w procesie deliberacji czynników kształtujących tożsamość jednostki oraz umożliwiających jej funkcjonowanie w otaczającej ją rzeczywistości. Rawls natomiast dopuszcza możliwość dochodzenia do porozumienia bez konieczności takiego zabiegu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzlachta, Bogdan - 132239 pl
dc.contributor.authorOleksy, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBernacki, Włodzimierz - 127288 pl
dc.contributor.reviewerSzlachta, Bogdan - 132239 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:53:03Z
dc.date.available2020-07-15T17:53:03Z
dc.date.submitted2011-07-19pl
dc.fieldofstudypolitologiapl
dc.identifier.apddiploma-58503-25290pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172540
dc.subject.enRawls, Habermas, psychology, democracy, deliberativepl
dc.subject.otherRawls, Habermas, psychologia, demokracja, deliberatywnapl
dc.titlePsychologiczne podstawy koncepcji demokracji deliberatywnej Johna Rawlsa i Jurgena Habermasapl
dc.title.alternativePsychological basis of the concepts of deliberative democracy of John Rawls and Jurgen Habermaspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aim of this study was to compare the concepts of deliberative democracy of John Rawls and Jurgen Habermas in the context of their psychological basis. This concept is understood as a set of determinants of human behavior and thinking in specific situation - deliberation - which requires a confrontation of different opinions and rational analysis of the arguments of other participants in the discussion. The first chapter describes the concept of deliberative democracy of John Rawls: constitutional democracy, governed by public reason, specifying the principles of public policy debate based on principles of justice as fairness. In this chapter also relationship between concept of rationality and moral psychology was described.The second chapter presents idea of deliberative politics of Jurgen Habermas as a method to fight with instrumentalization of human relationship. Basic concepts of Habermas' philosophy such as opposition of lifeworld and system or work and interaction were described. Ideal speech situation and psychoanalysis were described as ways to enable good, undisturbed communication between human beings.Aim of the third chapter was to describe relationship between Rawls and Habermas conceptions and the cognitive limitations of humans. The author tried to answer the question whether what Rawls and Habermas understood as manifestations of irrationality is often necessary to adapt the unit to function in a complex world. Conception of mind as computer metaphor was presented, with reference to social cognition and mental strategies used to reduce the complexity of the world. The fourth chapter focuses on the presentation of the emotional and social aspects of participation in the deliberation. Role of emotions in rational decision-making and moral action were considered. Analysis of the causes of altruism and selfless cooperation will help explain whether belief in their universality as a basis of agreement is rational. Difficulties caused by interpersonal and intergroup relations were also described. As a result of the above analysis it can be concluded that Rawls's theory better satisfies the postulate of psychological reality than the concept of Habermas, primarily due to the fact that the German philosopher postulated possibility to remove all the differences in the process of deliberation - even differences that are crucial to maintain human identity and ability to cope with complex reality.
dc.abstract.otherpl
Celem pracy jest porównanie koncepcji demokracji deliberatywnej Johna Rawlsa i Jurgena Habermasa w kontekście ich podstawy psychologicznej. Pojęcie to rozumiane jest jako zbiór czynników warunkujących sposób zachowania się i myślenia jednostki w specyficznej sytuacji, którą stwarza deliberacja - konfrontacji z odmiennymi od posiadanych przez jednostkę opiniami i konieczności racjonalnej analizy argumentów innych uczestników dyskusji. Teorie amerykańskiego i niemieckiego filozofa zostały porównane ze względu na stopień zgodności z psychologicznymi badaniami na temat zachowania jednostek ludzkich oraz - w związku z tym - na trudność z jaką przychodzi jednostkom realizacja zawartych w nich postulatów. Rozdział pierwszy opisuje koncepcję demokracji deliberatywnej Johna Rawlsa: dobrze urządzoną demokrację konstytucyjną, rządzoną przez rozum publiczny określający zasady debaty politycznej na podstawie zasad sprawiedliwości jako bezstronności. Zostanie przedstawiona koncepcja człowieka według amerykańskiego filozofa, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy rozumnością i racjonalnością oraz psychologii moralnej. Drugi rozdział przedstawia wizję polityki deliberatywnej Jurgena Habermasa jako metody pozwalającej przeciwstawić się instrumentalizacji relacji międzyludzkich. Opisane zostaną podstawowe koncepcje, których autor „Teorii działania komunikacyjnego” używa do opisu świata: opozycje świat życia i system oraz praca i interakcja, a następnie teoria dochodzenia do porozumienia w procesie wymiany jak najbardziej racjonalnych argumentów jako sposób na regulowanie stosunków pomiędzy powyższymi elementami dwóch dychotomii. Mowa będzie również o warunkach, które musi spełniać ten rodzaj dyskursu, racjonalności komunikacyjnej, idealnej sytuacji komunikacyjnej oraz analogiach między dyskursem a psychoanalizą w kwestii usuwania systematycznych zakłóceń procesu dochodzenia do porozumienia.W rozdziale trzecim podjęta zostanie refleksja na temat relacji między teoriami opisanymi w dwóch poprzednich rozdziałach a poznawczymi ograniczeniami jednostki. Autor spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy to co Rawls i Habermas rozumieją jako przejawy irracjonalności nie jest często konieczne w przystosowaniu jednostki do funkcjonowania w złożonym świecie. Punktem wyjścia będzie metafora komputerowa, której założeniem jest opis człowieka jako istoty przetwarzającej informacji oraz poznanie społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem schematów poznawczych jednostki oraz jej strategii umysłowych mających na celu redukcję złożoności istniejącego świata. Opisane zostaną również teorie rozwoju poznawczo-moralnego Jeana Piageta oraz Lawrence’a Kohlberga oraz ich konsekwencje dla idei deliberacji.Czwarty rozdział koncentruje się na przedstawieniu emocjonalnych oraz społecznych aspektów uczestnictwa w deliberacji. Rozważona zostanie rola emocji w procesie podejmowania racjonalnych decyzji i postępowaniu moralnym. Analiza przyczyn zjawiska altruizmu i bezinteresownej współpracy pozwoli wyjaśnić, czy wiara w ich powszechność jako podstawę dochodzenia do porozumienia ma uzasadnienie psychologiczne. Zostaną przedstawione trudności dla deliberacji, których przyczyną są relacje interpersonalne oraz międzygrupowe. Opisany będzie również projekt eksperymentalny, mający na celu zbadanie czy wprowadzenie norm deliberatywnych faktycznie pomaga w osiągnięciu porozumienia między grupami przejawiającymi konflikty wartości oraz interesów.W wyniku powyższej analizy Autor dochodzi do wniosku, że teoria Rawlsa lepiej spełnia postulat psychologicznej realności niż koncepcja Habermasa, przede wszystkim ze względu na to, że niemiecki filozof postuluje usunięcie w procesie deliberacji czynników kształtujących tożsamość jednostki oraz umożliwiających jej funkcjonowanie w otaczającej ją rzeczywistości. Rawls natomiast dopuszcza możliwość dochodzenia do porozumienia bez konieczności takiego zabiegu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szlachta, Bogdan - 132239
dc.contributor.authorpl
Oleksy, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bernacki, Włodzimierz - 127288
dc.contributor.reviewerpl
Szlachta, Bogdan - 132239
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:53:03Z
dc.date.available
2020-07-15T17:53:03Z
dc.date.submittedpl
2011-07-19
dc.fieldofstudypl
politologia
dc.identifier.apdpl
diploma-58503-25290
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172540
dc.subject.enpl
Rawls, Habermas, psychology, democracy, deliberative
dc.subject.otherpl
Rawls, Habermas, psychologia, demokracja, deliberatywna
dc.titlepl
Psychologiczne podstawy koncepcji demokracji deliberatywnej Johna Rawlsa i Jurgena Habermasa
dc.title.alternativepl
Psychological basis of the concepts of deliberative democracy of John Rawls and Jurgen Habermas
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Swidnica
3
Boardman
2
Wroclaw
2
Żywiec
2
Będzin
1
Chicago
1
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available