Sukcesja w spółkach osobowych

master
dc.abstract.enThis paper aims to answer the research question concerning the process of succession, i.e. transfer of all rights and obligations in partnerships based on mortis causa actions. The possibility of succession understood as the transfer of property and knowledge in partnerships will be analysed taking into account two legal perspectives company law and inheritance law. A review of the literature, jurisprudence, and doctrinal views has enabled the formulation of a research hypothesis based on the statement that the process of succession in partnerships is complex and touches upon two different legal regimes, which requires detailed planning by amending the partnership agreement. Without such a change it is not possible to carry out succession in a partnership. To analyse this issue as fully as possible, firstly, the characteristics of partnerships will be distinguished. Secondly, the notion of all rights and obligations of a partner in a partnership will be explained. Next, the concept of succession will be presented in an interdisciplinary manner. On the one hand, a view on this notion from the perspective presented in the management sciences - namely by researchers dealing with family entrepreneurship - will be taken into account. On the other hand, the approach to succession is presented on the grounds of inheritance law. The analysis of the possibility of succession in partnerships focuses on the regulations of the Commercial Companies Code and the Civil Code. The key aspect is prior planning of the transfer of all rights and obligations of a partner in a partnership, e.g. through provisions in the articles of association, as well as the effects of failing to take such changes into account. Within a broad approach to succession, the consequences of the process from the perspective of tax law will be presented. Legal problems concerning succession will also be assessed, as well as proposals of their solution. The conducted analysis has allowed for positive verification of the research hypothesis, as well as for observing unique mechanisms of succession in partnerships.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie badawcze, dotyczące tego jak wygląda proces sukcesji, czyli przekazania ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych na podstawie czynności mortis causa. Analizie poddane zostaną możliwości dokonania sukcesji, rozumianej jako przekazanie własności i wiedzy w spółkach osobowych z uwzględnieniem dwóch płaszczyzn – prawa spółek, a także prawa spadkowego. Przegląd literatury, orzecznictwa i poglądów doktryny pozwolił na sformułowanie hipotezy badawczej, która opiera się na stwierdzeniu, że proces sukcesji w spółkach osobowych jest złożony i dotyka dwóch różnych reżimów prawnych przez co wymaga szczegółowego zaplanowania poprzez zmianę umowy spółki. Bez wprowadzenia takiej zmiany nie jest możliwe dokonanie sukcesji w spółce osobowej. W celu możliwie najpełniejszego przeanalizowania tej kwestii w pierwszej kolejności wyodrębnione zostaną cechy charakterystyczne spółek osobowych, a także wyjaśnione zostanie pojęcie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Następnie interdyscyplinarnie przedstawione zostanie pojęcie sukcesji. Z jednej strony uwzględnione zostanie spojrzenia na to pojęcie z perspektywy prezentowanej w naukach o zarządzaniu – a dokładnie przez badaczy zajmujących się przedsiębiorczością rodzinną. Z drugiej, podejście do sukcesji prezentowane na gruncie prawa spadkowego. W ramach analizy możliwości sukcesji w spółkach osobowych skupiono się na regulacjach kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego. Kluczowym aspektem jest wcześniejsze zaplanowania transferu ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej np. przez zawarcie postanowień w umowie spółki, a także skutki braku uwzględnienia takich zmian. W ramach szerokiego podejścia do sukcesji zaprezentowane zostaną konsekwencje procesu z perspektywy prawa podatkowego. Ocenie poddane zostaną także występujące w związku z sukcesją problemy prawne, a także propozycje ich rozwiązania. Przeprowadzona analiza pozwoliła na pozytywne zweryfikowanie hipotezy badawczej, a także na zaobserwowanie unikalnych mechanizmów sukcesji w spółkach osobowych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.authorJanik, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.reviewerPorzycki, Marek - 131527 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:52:10Z
dc.date.available2021-10-14T04:52:10Z
dc.date.submitted2021-09-15pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-154020-212245pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280181
dc.languagepolpl
dc.subject.enpartnerships – succession – all rights and obligations - inheritancepl
dc.subject.plspółki osobowe – sukcesja – ogół praw i obowiązków – dziedziczeniepl
dc.titleSukcesja w spółkach osobowychpl
dc.title.alternativeSuccession in partnershipspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper aims to answer the research question concerning the process of succession, i.e. transfer of all rights and obligations in partnerships based on mortis causa actions. The possibility of succession understood as the transfer of property and knowledge in partnerships will be analysed taking into account two legal perspectives company law and inheritance law. A review of the literature, jurisprudence, and doctrinal views has enabled the formulation of a research hypothesis based on the statement that the process of succession in partnerships is complex and touches upon two different legal regimes, which requires detailed planning by amending the partnership agreement. Without such a change it is not possible to carry out succession in a partnership. To analyse this issue as fully as possible, firstly, the characteristics of partnerships will be distinguished. Secondly, the notion of all rights and obligations of a partner in a partnership will be explained. Next, the concept of succession will be presented in an interdisciplinary manner. On the one hand, a view on this notion from the perspective presented in the management sciences - namely by researchers dealing with family entrepreneurship - will be taken into account. On the other hand, the approach to succession is presented on the grounds of inheritance law. The analysis of the possibility of succession in partnerships focuses on the regulations of the Commercial Companies Code and the Civil Code. The key aspect is prior planning of the transfer of all rights and obligations of a partner in a partnership, e.g. through provisions in the articles of association, as well as the effects of failing to take such changes into account. Within a broad approach to succession, the consequences of the process from the perspective of tax law will be presented. Legal problems concerning succession will also be assessed, as well as proposals of their solution. The conducted analysis has allowed for positive verification of the research hypothesis, as well as for observing unique mechanisms of succession in partnerships.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie badawcze, dotyczące tego jak wygląda proces sukcesji, czyli przekazania ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych na podstawie czynności mortis causa. Analizie poddane zostaną możliwości dokonania sukcesji, rozumianej jako przekazanie własności i wiedzy w spółkach osobowych z uwzględnieniem dwóch płaszczyzn – prawa spółek, a także prawa spadkowego. Przegląd literatury, orzecznictwa i poglądów doktryny pozwolił na sformułowanie hipotezy badawczej, która opiera się na stwierdzeniu, że proces sukcesji w spółkach osobowych jest złożony i dotyka dwóch różnych reżimów prawnych przez co wymaga szczegółowego zaplanowania poprzez zmianę umowy spółki. Bez wprowadzenia takiej zmiany nie jest możliwe dokonanie sukcesji w spółce osobowej. W celu możliwie najpełniejszego przeanalizowania tej kwestii w pierwszej kolejności wyodrębnione zostaną cechy charakterystyczne spółek osobowych, a także wyjaśnione zostanie pojęcie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Następnie interdyscyplinarnie przedstawione zostanie pojęcie sukcesji. Z jednej strony uwzględnione zostanie spojrzenia na to pojęcie z perspektywy prezentowanej w naukach o zarządzaniu – a dokładnie przez badaczy zajmujących się przedsiębiorczością rodzinną. Z drugiej, podejście do sukcesji prezentowane na gruncie prawa spadkowego. W ramach analizy możliwości sukcesji w spółkach osobowych skupiono się na regulacjach kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego. Kluczowym aspektem jest wcześniejsze zaplanowania transferu ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej np. przez zawarcie postanowień w umowie spółki, a także skutki braku uwzględnienia takich zmian. W ramach szerokiego podejścia do sukcesji zaprezentowane zostaną konsekwencje procesu z perspektywy prawa podatkowego. Ocenie poddane zostaną także występujące w związku z sukcesją problemy prawne, a także propozycje ich rozwiązania. Przeprowadzona analiza pozwoliła na pozytywne zweryfikowanie hipotezy badawczej, a także na zaobserwowanie unikalnych mechanizmów sukcesji w spółkach osobowych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.authorpl
Janik, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.reviewerpl
Porzycki, Marek - 131527
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:52:10Z
dc.date.available
2021-10-14T04:52:10Z
dc.date.submittedpl
2021-09-15
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-154020-212245
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280181
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
partnerships – succession – all rights and obligations - inheritance
dc.subject.plpl
spółki osobowe – sukcesja – ogół praw i obowiązków – dziedziczenie
dc.titlepl
Sukcesja w spółkach osobowych
dc.title.alternativepl
Succession in partnerships
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Wroclaw
5
Krakow
2
Rzeszów
2
Bialystok
1
Biała Podlaska
1
Dublin
1
Gostynin
1
Katowice
1
Ornontowice
1

No access

No Thumbnail Available