WPŁYW KREOWANIA WIZERUNKU MARKI W SOCIAL MEDIA NA DECYZJE ZAKUPOWE KLIENTÓW

master
dc.abstract.enThe globalization of markets and the dynamic development of information and communication technologies force the companies to need systematic changes adapting to specific operating conditions. The main communication channel, not only on the business level, has become the Internet, which as a new media has become a key area of marketing activity of modern companies. And building and strengthening customer relations, which has always been the strength of competitive advantage on the market, is now possible mainly thanks to the creation of added value via the Internet. It is an ideal place not only to shape and promote the brand image, where through visual stimuli perpetuates the graphic symbolism in consumers, through which elements such as logo, symbol or color are easier to remember and then recognized by customers, but it allows you to provide additional consumer information about the brand and creating links with it. This is justified by the fact that the human need to belong to a group, thanks to which you can simultaneously emphasize your personality, together with the rapid expansion of the Internet, has led to the development of communities based on the interest in a given brand.In addition, the popularization and development of online platforms and mobile technologies have resulted in a number of changes in the behavior of modern consumers and the purchasing processes they undertake.Social media and the consumer communities created on their basis have meant that customers are not only more aware of their purchasing abilities and decisions, but are also able to influence their market offer more and more. The Internet has also become a very important tool used by consumers in the processes included in the so-called the shopping path. More informed customers more often choose interesting offers based on detailed and verified information. Nearly 70% of consumers learn about products and services from the web. The system of recommending products and services has also developed on the Internet. Consumers are more and more willing to recommend or advise against purchase. They mainly use social media, which organize consumer communities, verifying the quality of the market offer and sharing information about the use of products and services after their purchase. And as the results of many surveys show, people from online brands communities make purchases more often and for higher amounts than those that do not use the community. Such significant changes, including both the producer and consumer groups, caused the author's interest in the subject matter and devotion to her thesis. The main purpose of the work is to present the impact of shaping the brand image in social media on consumer purchasing decisions. The basis for its preparation was the analysis of literature in the field of marketing theory, management, brand management, consumer behavior, psychology and economics. The main purpose of the literature studies was to make a critical analysis of the brand concept, social media marketing and the purchasing path of contemporary consumers. The method of analysis and criticism of the literature and the descriptive method were used, and the method of explanation was used. The whole was enriched with real examples. The work consists of four theoretical chapters and the fifth dedicated presentation of the results of own research. The order and content of all chapters are subordinated to the main goal.pl
dc.abstract.plGlobalizacja rynków i dynamiczny rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych wymuszają na przedsiębiorstwach potrzebę systematycznych zmian dostosowujących do konkretnych warunków działania. Głównym kanałem komunikacyjnym, nie tylko na płaszczyźnie biznesu, stał się Internet, który jako nowe media został kluczowym obszarem działalności marketingowej współczesnych firm. Zaś budowanie i umacnianie relacji z klientami, które od zawsze stanowi o sile przewagi konkurencyjnej na rynku, jest obecnie możliwe głównie dzięki współtworzeniu wartości dodanej właśnie przez Internet. Jest to idealne miejsce nie tylko do kształtowania i promocji wizerunku marki, gdzie poprzez bodźce wizualne utrwala się w konsumentach graficzną symbolikę, przez co elementy takie jak logo, symbol, czy kolorystyka są łatwiej zapamiętywane, a następnie rozpoznawane przez klientów, ale umożliwia przekazywanie konsumentom dodatkowych informacji o marce oraz tworzenie z nią więzi. Znajduje to swoje uzasadnienie w tym, że ludzka potrzeba przynależności do grupy, dzięki której można jednocześnie podkreślić swoją osobowość, wraz z gwałtowną ekspansją Internetu sprawiły, że rozwinęły się społeczności oparte o zainteresowanie daną marką. Dodatkowo popularyzacja i rozwój platform internetowych oraz technologii mobilnych spowodowały szereg zmian w zachowaniach współczesnych konsumentów, oraz podejmowanych przez nich procesach zakupowych. Media społecznościowe i powstałe na ich bazie społeczności konsumenckie sprawiły, że klienci są nie tylko bardziej świadomi swoich możliwości i decyzji zakupowych, ale w coraz większym stopniu mogą oddziaływać na ofertę rynkową. Internet stał się również bardzo ważnym narzędziem wykorzystywanym przez konsumentów w procesach wchodzących w skład tzw. ścieżki zakupowej. Bardziej zorientowani klienci coraz częściej wybierają interesujące ich oferty na bazie szczegółowych i sprawdzonych informacji. Blisko 70% konsumentów czerpie wiedzę o produktach i usługach z sieci. W Internecie rozwinął się również system rekomendacji produktów i usług. Konsumenci coraz chętniej polecają lub odradzają zakup. Wykorzystują do tego głównie social media, w których organizują się społeczności konsumenckie, weryfikujące jakość oferty rynkowej oraz dzielące się informacjami na temat użytkowania produktów i usług po ich zakupie. Zaś jak wskazują wyniki wielu badań osoby z internetowych społeczności marek, robią zakupy częściej i na wyższe kwoty, niż te, które ze społeczności nie korzystają. Tak istotne zmiany, obejmujące zarówno grupę producentów jak i konsumentów spowodowały zainteresowanie się autorki omawianą tematyką i poświęcenie jej niniejszej pracy. Głównym celem pracy jest przedstawienie wpływu kształtowania wizerunku marki w social media na decyzje zakupowe konsumentów. Podstawą jej przygotowania była analiza literatury z zakresu teorii marketingu, zarządzania, zarządzania marką, zachowań konsumentów, psychologii oraz ekonomii. Głównym celem studiów literaturowych było dokonanie krytycznej analizy koncepcji marki, marketingu mediów społecznościowych i ścieżki zakupowej współczesnych konsumentów. Zastosowano metodę analizy i krytyki literatury oraz metodę opisową, ponadto wykorzystano metodę eksplanacji. Całość wzbogacono rzeczywistymi przykładami. Praca składa się z czterech teoretycznych rozdziałów i piątego poświęconego prezentacji wyników badań własnych. Kolejność i treść wszystkich rozdziałów są podporządkowane postawionemu celowi głównemu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorNowacka, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:37:46Z
dc.date.available2020-07-27T20:37:46Z
dc.date.submitted2018-10-24pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-128235-184934pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232017
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial media, brand image, brand management, consumer behaviorpl
dc.subject.plmedia społecznościowe, wizerunek marki, zarządzanie marką, zachowania klientówpl
dc.titleWPŁYW KREOWANIA WIZERUNKU MARKI W SOCIAL MEDIA NA DECYZJE ZAKUPOWE KLIENTÓWpl
dc.title.alternativeThe influence of brand image in social media on purchase decisions of customerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The globalization of markets and the dynamic development of information and communication technologies force the companies to need systematic changes adapting to specific operating conditions. The main communication channel, not only on the business level, has become the Internet, which as a new media has become a key area of marketing activity of modern companies. And building and strengthening customer relations, which has always been the strength of competitive advantage on the market, is now possible mainly thanks to the creation of added value via the Internet. It is an ideal place not only to shape and promote the brand image, where through visual stimuli perpetuates the graphic symbolism in consumers, through which elements such as logo, symbol or color are easier to remember and then recognized by customers, but it allows you to provide additional consumer information about the brand and creating links with it. This is justified by the fact that the human need to belong to a group, thanks to which you can simultaneously emphasize your personality, together with the rapid expansion of the Internet, has led to the development of communities based on the interest in a given brand.In addition, the popularization and development of online platforms and mobile technologies have resulted in a number of changes in the behavior of modern consumers and the purchasing processes they undertake.Social media and the consumer communities created on their basis have meant that customers are not only more aware of their purchasing abilities and decisions, but are also able to influence their market offer more and more. The Internet has also become a very important tool used by consumers in the processes included in the so-called the shopping path. More informed customers more often choose interesting offers based on detailed and verified information. Nearly 70% of consumers learn about products and services from the web. The system of recommending products and services has also developed on the Internet. Consumers are more and more willing to recommend or advise against purchase. They mainly use social media, which organize consumer communities, verifying the quality of the market offer and sharing information about the use of products and services after their purchase. And as the results of many surveys show, people from online brands communities make purchases more often and for higher amounts than those that do not use the community. Such significant changes, including both the producer and consumer groups, caused the author's interest in the subject matter and devotion to her thesis. The main purpose of the work is to present the impact of shaping the brand image in social media on consumer purchasing decisions. The basis for its preparation was the analysis of literature in the field of marketing theory, management, brand management, consumer behavior, psychology and economics. The main purpose of the literature studies was to make a critical analysis of the brand concept, social media marketing and the purchasing path of contemporary consumers. The method of analysis and criticism of the literature and the descriptive method were used, and the method of explanation was used. The whole was enriched with real examples. The work consists of four theoretical chapters and the fifth dedicated presentation of the results of own research. The order and content of all chapters are subordinated to the main goal.
dc.abstract.plpl
Globalizacja rynków i dynamiczny rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych wymuszają na przedsiębiorstwach potrzebę systematycznych zmian dostosowujących do konkretnych warunków działania. Głównym kanałem komunikacyjnym, nie tylko na płaszczyźnie biznesu, stał się Internet, który jako nowe media został kluczowym obszarem działalności marketingowej współczesnych firm. Zaś budowanie i umacnianie relacji z klientami, które od zawsze stanowi o sile przewagi konkurencyjnej na rynku, jest obecnie możliwe głównie dzięki współtworzeniu wartości dodanej właśnie przez Internet. Jest to idealne miejsce nie tylko do kształtowania i promocji wizerunku marki, gdzie poprzez bodźce wizualne utrwala się w konsumentach graficzną symbolikę, przez co elementy takie jak logo, symbol, czy kolorystyka są łatwiej zapamiętywane, a następnie rozpoznawane przez klientów, ale umożliwia przekazywanie konsumentom dodatkowych informacji o marce oraz tworzenie z nią więzi. Znajduje to swoje uzasadnienie w tym, że ludzka potrzeba przynależności do grupy, dzięki której można jednocześnie podkreślić swoją osobowość, wraz z gwałtowną ekspansją Internetu sprawiły, że rozwinęły się społeczności oparte o zainteresowanie daną marką. Dodatkowo popularyzacja i rozwój platform internetowych oraz technologii mobilnych spowodowały szereg zmian w zachowaniach współczesnych konsumentów, oraz podejmowanych przez nich procesach zakupowych. Media społecznościowe i powstałe na ich bazie społeczności konsumenckie sprawiły, że klienci są nie tylko bardziej świadomi swoich możliwości i decyzji zakupowych, ale w coraz większym stopniu mogą oddziaływać na ofertę rynkową. Internet stał się również bardzo ważnym narzędziem wykorzystywanym przez konsumentów w procesach wchodzących w skład tzw. ścieżki zakupowej. Bardziej zorientowani klienci coraz częściej wybierają interesujące ich oferty na bazie szczegółowych i sprawdzonych informacji. Blisko 70% konsumentów czerpie wiedzę o produktach i usługach z sieci. W Internecie rozwinął się również system rekomendacji produktów i usług. Konsumenci coraz chętniej polecają lub odradzają zakup. Wykorzystują do tego głównie social media, w których organizują się społeczności konsumenckie, weryfikujące jakość oferty rynkowej oraz dzielące się informacjami na temat użytkowania produktów i usług po ich zakupie. Zaś jak wskazują wyniki wielu badań osoby z internetowych społeczności marek, robią zakupy częściej i na wyższe kwoty, niż te, które ze społeczności nie korzystają. Tak istotne zmiany, obejmujące zarówno grupę producentów jak i konsumentów spowodowały zainteresowanie się autorki omawianą tematyką i poświęcenie jej niniejszej pracy. Głównym celem pracy jest przedstawienie wpływu kształtowania wizerunku marki w social media na decyzje zakupowe konsumentów. Podstawą jej przygotowania była analiza literatury z zakresu teorii marketingu, zarządzania, zarządzania marką, zachowań konsumentów, psychologii oraz ekonomii. Głównym celem studiów literaturowych było dokonanie krytycznej analizy koncepcji marki, marketingu mediów społecznościowych i ścieżki zakupowej współczesnych konsumentów. Zastosowano metodę analizy i krytyki literatury oraz metodę opisową, ponadto wykorzystano metodę eksplanacji. Całość wzbogacono rzeczywistymi przykładami. Praca składa się z czterech teoretycznych rozdziałów i piątego poświęconego prezentacji wyników badań własnych. Kolejność i treść wszystkich rozdziałów są podporządkowane postawionemu celowi głównemu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Nowacka, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:37:46Z
dc.date.available
2020-07-27T20:37:46Z
dc.date.submittedpl
2018-10-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-128235-184934
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232017
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social media, brand image, brand management, consumer behavior
dc.subject.plpl
media społecznościowe, wizerunek marki, zarządzanie marką, zachowania klientów
dc.titlepl
WPŁYW KREOWANIA WIZERUNKU MARKI W SOCIAL MEDIA NA DECYZJE ZAKUPOWE KLIENTÓW
dc.title.alternativepl
The influence of brand image in social media on purchase decisions of customers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
143
Views per month
Views per city
Warsaw
27
Krakow
24
Zielona Góra
8
Lublin
6
Poznan
6
Katowice
5
Osiecznica
5
Gdansk
4
Zabrze
4
Rzeszów
3

No access

No Thumbnail Available