Prawa osób starszych pozbawionych wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

master
dc.abstract.enThe subject of this master’s thesis is the rights of elderly persons deprived of their liberty in the light of the case-law of the European Court of Human Rights. This master’s thesis presents an analysis of international law to confirm that elderly persons deprived of their liberty are guaranteed an adequate level of protection. Our society is aging. It is a process of increasing the percentage of older people, while the percentage of births decreases. This is the main reason for the general interest in older people. However, we have to remember that older people are a valuable source of knowledge for the society and for this reason should be provided with adequate protection. According to the existing definitions, it is assumed that older people are people over 60-65 years old, although more often, definitions of older people are not associated with their age. Because of the growing number of elderly people in society, attention is paid to the negative phenomenon that occurs in the elderly people, namely ageism - discrimination on the basis of age. The situation of deprivation of liberty is a particularly difficult situation in which older people find themselves, in which they may be exposed to non-observance of their rights. The second chapter is devoted to non-binding legal regulations concerning older people, such as the Vienna Action Plan, UN Principles for Older Persons and Madrid Action Plan and regulations on persons deprived of their liberty, such as the European Prison Rules and Mandela Rules. Next, binding legal regulations are discussed that contain references to older people, such as the Revised European Social Charter, the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The last chapter is entirely devoted to the chosen case law of the European Court of Human Rights regarding the prohibition of torture, inhuman or degrading treatment or punishment and the right to life with reference to older people. This point of view will allow us to see the Court's developed procedure and to say that the European Convention on Human Rights ensures an adequate level of protection for elderly persons deprived of their liberty and at the same time it is the most effective protection.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy są prawa osób starszych pozbawionych wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W pracy tej przedstawiono analizę prawa międzynarodowego dokonaną w celu potwierdzenia, że osoby starsze pozbawione wolności mają zagwarantowany odpowiedni poziom ochrony. Nasze społeczeństwo się starzeje. Jest to proces polegający na wzroście odsetka osób starszych, przy jednoczesnym spadku odsetka urodzin. Jest to główna przyczyna ogólnego zainteresowania tematem osób starszych. Jednak warto też pamiętać, że osoby starsze są cennym źródłem wiedzy dla społeczeństwa i z tego powodu należy zapewnić im odpowiednią ochronę. Zgodnie z obowiązującymi definicjami przyjmuje się, że osoby starsze to osoby powyżej 60-65 roku życia, chociaż coraz częściej odchodzi się od łączenia definicji osoby starszej z jej wiekiem. Z racji coraz większej liczby osób starszych w społeczeństwie zwraca się uwagę na negatywne zjawisko, jakie spotyka osoby w podeszłym wieku, a mianowicie ageizm, czyli dyskryminację ze względu na wiek. Szczególnie trudną sytuacją, w jakiej znajdują się osoby starsze, w której mogą być oni narażeni na nieprzestrzeganie ich praw to sytuacja pozbawienia wolności. Drugi rozdział poświęcony jest niewiążącym regulacjom prawnym dotyczącym osób starszych, takim jak Wiedeński plan działania, Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych oraz Madrycki plan działania, a także regulacjom dotyczącym osób pozbawionych wolności, takim jak m.in.: Europejskie Reguły Więzienne oraz Reguły Mandeli. Następnie omówiono wiążące regulacje prawne, które zawierają odniesienia do osób starszych, takie jak Zrewidowana Europejska Karta Społeczna, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencja praw osób niepełnosprawnych. Ostatni rozdział w całości poświęcony jest wybranemu orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącemu zakazowi tortur, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu oraz prawu do życia z odniesieniem do osób starszych. Pozwoli to na dostrzeżenie wypracowanego schematu postępowania przez Trybunał i stwierdzenie, że Europejska Konwencja Praw Człowieka zapewnia odpowiedni poziom ochrony osobom starszym pozbawionym wolności i zarazem jest to najbardziej efektywna ochrona.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.authorSadach, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.reviewerSzwedo, Piotr - 160692 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:03:36Z
dc.date.available2020-07-28T01:03:36Z
dc.date.submitted2019-07-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-133842-198421pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236108
dc.languagepolpl
dc.subject.enelderly persons, old age, aging of the society, age, ageism, detention, the European Court of Human Rights, right to life, prohibition of torturepl
dc.subject.plosoby starsze, starość, starzenie się społeczeństwa, wiek, ageizm, pozbawienie wolności, Europejski Trybunał Praw Człowieka, prawo do życia, zakaz torturpl
dc.titlePrawa osób starszych pozbawionych wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowiekapl
dc.title.alternativeThe rights of elderly persons deprived of their liberty in the light of the case-law of the European Court of Human Rights.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this master’s thesis is the rights of elderly persons deprived of their liberty in the light of the case-law of the European Court of Human Rights. This master’s thesis presents an analysis of international law to confirm that elderly persons deprived of their liberty are guaranteed an adequate level of protection. Our society is aging. It is a process of increasing the percentage of older people, while the percentage of births decreases. This is the main reason for the general interest in older people. However, we have to remember that older people are a valuable source of knowledge for the society and for this reason should be provided with adequate protection. According to the existing definitions, it is assumed that older people are people over 60-65 years old, although more often, definitions of older people are not associated with their age. Because of the growing number of elderly people in society, attention is paid to the negative phenomenon that occurs in the elderly people, namely ageism - discrimination on the basis of age. The situation of deprivation of liberty is a particularly difficult situation in which older people find themselves, in which they may be exposed to non-observance of their rights. The second chapter is devoted to non-binding legal regulations concerning older people, such as the Vienna Action Plan, UN Principles for Older Persons and Madrid Action Plan and regulations on persons deprived of their liberty, such as the European Prison Rules and Mandela Rules. Next, binding legal regulations are discussed that contain references to older people, such as the Revised European Social Charter, the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The last chapter is entirely devoted to the chosen case law of the European Court of Human Rights regarding the prohibition of torture, inhuman or degrading treatment or punishment and the right to life with reference to older people. This point of view will allow us to see the Court's developed procedure and to say that the European Convention on Human Rights ensures an adequate level of protection for elderly persons deprived of their liberty and at the same time it is the most effective protection.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy są prawa osób starszych pozbawionych wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W pracy tej przedstawiono analizę prawa międzynarodowego dokonaną w celu potwierdzenia, że osoby starsze pozbawione wolności mają zagwarantowany odpowiedni poziom ochrony. Nasze społeczeństwo się starzeje. Jest to proces polegający na wzroście odsetka osób starszych, przy jednoczesnym spadku odsetka urodzin. Jest to główna przyczyna ogólnego zainteresowania tematem osób starszych. Jednak warto też pamiętać, że osoby starsze są cennym źródłem wiedzy dla społeczeństwa i z tego powodu należy zapewnić im odpowiednią ochronę. Zgodnie z obowiązującymi definicjami przyjmuje się, że osoby starsze to osoby powyżej 60-65 roku życia, chociaż coraz częściej odchodzi się od łączenia definicji osoby starszej z jej wiekiem. Z racji coraz większej liczby osób starszych w społeczeństwie zwraca się uwagę na negatywne zjawisko, jakie spotyka osoby w podeszłym wieku, a mianowicie ageizm, czyli dyskryminację ze względu na wiek. Szczególnie trudną sytuacją, w jakiej znajdują się osoby starsze, w której mogą być oni narażeni na nieprzestrzeganie ich praw to sytuacja pozbawienia wolności. Drugi rozdział poświęcony jest niewiążącym regulacjom prawnym dotyczącym osób starszych, takim jak Wiedeński plan działania, Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych oraz Madrycki plan działania, a także regulacjom dotyczącym osób pozbawionych wolności, takim jak m.in.: Europejskie Reguły Więzienne oraz Reguły Mandeli. Następnie omówiono wiążące regulacje prawne, które zawierają odniesienia do osób starszych, takie jak Zrewidowana Europejska Karta Społeczna, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencja praw osób niepełnosprawnych. Ostatni rozdział w całości poświęcony jest wybranemu orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącemu zakazowi tortur, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu oraz prawu do życia z odniesieniem do osób starszych. Pozwoli to na dostrzeżenie wypracowanego schematu postępowania przez Trybunał i stwierdzenie, że Europejska Konwencja Praw Człowieka zapewnia odpowiedni poziom ochrony osobom starszym pozbawionym wolności i zarazem jest to najbardziej efektywna ochrona.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.authorpl
Sadach, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.reviewerpl
Szwedo, Piotr - 160692
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:03:36Z
dc.date.available
2020-07-28T01:03:36Z
dc.date.submittedpl
2019-07-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-133842-198421
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236108
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
elderly persons, old age, aging of the society, age, ageism, detention, the European Court of Human Rights, right to life, prohibition of torture
dc.subject.plpl
osoby starsze, starość, starzenie się społeczeństwa, wiek, ageizm, pozbawienie wolności, Europejski Trybunał Praw Człowieka, prawo do życia, zakaz tortur
dc.titlepl
Prawa osób starszych pozbawionych wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
dc.title.alternativepl
The rights of elderly persons deprived of their liberty in the light of the case-law of the European Court of Human Rights.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Kozienice
1
Milejow
1
Ostrów Wielkopolski
1
Pruszków
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available