Die Verhältnisse zwischen Don Juan und den Frauen und die Weiblichkeitsmodelle anhand des Textes „Don Juan (erzählt von ihm selbst)“ Peter Handkes

licenciate
dc.abstract.enThe objective of this thesis has been to present the relations between the main character of a text written in 2004 by an Austrian author and translator – Peter Handke, and women he met along the way, as well as to portray the main models of femininity depicted in the text as rendered in the title of this paper: The relations between Don Juan and women and the models of femininity based on the text by Peter Handke 'Don Juan (Told by Himself)'. The aim of this paper has also been to present supporting arguments to the thesis put forward in the introductory section of this paper i.e. Don Juan, the protagonist of a text by Peter Handke, is no longer a seducer.In the introduction, a brief description of problematic aspects of this text have been presented together with personal motives of the author that may have influenced the choice of topic. So as to enable a reader to fully understand similarities and discrepancies between the literary archetype of Don Juan and Handke's protagonist, both characters' descriptions have been presented at the beginning of this analysis. The subsequent sections of this paper aimed at depicting the relations between the protagonist and his partners with the special emphasis put on the notions of anonymity and the figure of rescuer. The focal part of this paper focused on profiles of women with complex personalities with some of their features being dominant. The descriptions helped to discern the following categories: the conqueress, the avengeress, the abandoned, the runaway, the impaired, the mother. The final section of this paper explained rationales behind protagonists deciding on meetings and effects their partings had on their later life. Despite the fact that the text by Handke is multi-layered in a topical sense and could be interpreted in a variety of manners, the primary sources neither relate to ends behind Don Juan's meetings with women, afermaths of partings and impact on their later life, nor to profiles of women who play a substantial role in the text. The scarcity of mentioned motifs became an obstacle in the text analysis due to them being the essential point of the topic of this paper.The conducted text analysis helped to determine that the main reason of protagonists' meetings was mainly loneliness and as for Don Juan it was mostly an escape from the state of permanent anxiety, the sense of security it gave him, repeatability of sensations, and not love, long term relationships, or individuality of his partners. Women saw a rescuer in Don Juan and hoped for life spent together initiating meetings and not agreeing to partings. In the text the protagonist is embodied by weakness and his only strength is not the physical one over women, but the memory of his own experience. In fact women became the protagonists of this new rendering of Don Juan, and women set the story's new course. No definite answer can be provided on the question of why Handke decided to entitle his text in such a manner.pl
dc.abstract.otherIn diesem Aufsatz werden die Relationen zwischen dem Protaginsten des Textes „Don Juan (erzählt von ihm selbst“) aus dem Jahre 2004, dessen Autor der österreichische Schriftsteller und Übersetzer Peter Handke ist, und den ihm begegneten Frauen sowie die Charakteristik der im Text aufgetretenen Hauptmodelle der Weiblichkeit analysiert, was im Titel dieser Abhandlung enthalten wird: Die Verhältnisse zwischen Don Juan und den Frauen und die Weiblichkeitsmodelle anhand des Textes „Don Juan (erzählt von ihm selbst“) Peter Handkes. In dieser Arbeit wird den Versuch unternommen, die in der Einführung aufgestellte These zu beweisen: Der Handkesche Don Juan ist nicht mehr ein Verführer. In der Einführung werden die Problematik des Textes und die persönlichen Motive kurz skizziert, die die Wahl des Themas beeinflussten. Damit der Leser die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen dem Urbild Don Juans und dem Protagonisten Handkes vollkommen verstehen kann, werden die beiden Gestalten am Anfang der Analyse kurz charakterisiert. Die weiteren Kapitel werden die Verhältnisse zwischen der Hauptfigur und ihren Partnerinnen untersuchen, wobei die Begriffe: „Namenlosigkeit“ und „der Retter“ eine besondere Rolle spielen. Die Charakteristik der Frauen bildet den Hauptteil der Arbeit und besteht aus den Beschreibungen der Frauen, deren Persönlichkeiten zwar kompliziert sind, bei denen aber einige Charaktereigenschaften dominieren. Diese Beschreibungen ermöglichen es, folgende Kategorien zu unterscheiden: die Eroberin, die Rächerin, die verlassene Frau, die Flüchtige, die kranke und wahnsinnige Frau und die Mutter. Der letzte Kapitel handelt davon, warum sich die Figuren für die Begegnungen entschieden und welchen Einfluss sie auf das spätere Leben sowohl des Protagonisten als auch der Frauen hatten. Obwohl der Text Handkes über Vielfalt von Themen und Möglichkeiten der Analyse verfügt, handelt die Sekundärliteratur kaum von: den Motiven der Treffen Don Juan mit den Frauen, den Folgen ihrer Trennungen und dem Einfluss der Begegnungen auf das spätere Leben der Protagonisten sowie von den Charakteristiken der Frauen, die in dieser Geschichte eine wichtige Aufgabe erfüllen. Diese Erscheinung wurde zu der größten Schwierigkeit bei der Analyse dieses Textes, weil diese Fragen die Gegenstände dieses Aufsatzes sind. Die durchgeführte Untersuchung half festzustellen, dass die Treffen der Figuren vor allem aus ihrer Einsamkeit entstanden, wobei für Don Juan wichtig waren: die Befreiung von der ständigen Beunruhigung, das Sicherheitsgefühl und die Gleichzeitigkeit des Gefühls und nicht die Liebe, die langfristige Beziehung oder die Individualität der Partnerinnen. Die Frauen sahen in ihm ihren Retter und die Hoffnung auf die Zweisamkeit. Deshalb waren sie die Initiatorinnen und waren mit den Trennungen nicht einverstanden. Don Juan verkörpert in diesem Text die Schwäche und seiner einzigen Stärke ist nicht die körperliche Macht über die Frau sondern die Erinnerung an die eigenen Erlebnisse. Die Frauen wurden zu Heldinnen der neuen Geschichte Don Juans und sie entschieden über ihren Verlauf. Auf die Frage: Warum der Untertitel des Textes „erzählt von ihm selbst“ lautet, wurde bisher keine Antwort gefunden.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy licencjackiej jest przedstawienie relacji pomiędzy głównym bohaterem tekstu autorstwa austriackiego pisarza i tłumacza Petera Handkego z roku 2004, a spotykanymi przez niego kobietami oraz charakterystyka głównych modeli kobiecości występujących w utworze, co zostało zawarte w tytule: Relacje pomiędzy Don Juanem a kobietami oraz modele kobiecości na podstawie tekstu Petera Handkego „Don Juan (sam o sobie opowiada)”. Praca ta ma także za zadanie udowodnić postawioną we wstępie tezę, która brzmi: Don Juan - bohater tekstu Petera Handkego - nie jest już uwodzicielem. We wprowadzeniu krótko zostanie scharakteryzowana problematyka utworu oraz osobiste motywy, które wpłynęły na wybór tematu. Aby czytelnik mógł w pełni zrozumieć podobieństwa i różnice pomiędzy literackim archetypem Don Juana a bohaterem Handkego, obie postaci zostaną krótko scharakteryzowane na początku analizy. Kolejne rozdziały pracy mają za zadanie ukazać relacje pomiędzy bohaterem a jego partnerkami, przy czym szczególną rolę odrywają tu pojęcia bezimienności i wybawcy. Charakterystyka kobiet stanowi centralną część pracy i składa się z opisów kobiet o złożonych osobowościach, u których jednak pewne cechy są dominujące. Pozwoliło to wyodrębnić następujące kategorie: zdobywczyni, mścicielka, opuszczona kobieta, uciekinierka, ułomna kobieta oraz matka. Ostatni rozdział wyjaśnia, dlaczego bohaterowie decydowali się na spotkania i jakie skutki miały rozstania na ich dalsze życie. Choć dzieło Handkego cechuje różnorodność tematów i możliwości ich interpretacji, literatura podmiotu prawie w ogóle nie zajmuje się: motywami spotkań Don Juana z kobietami, skutkach rozstań oraz ich wpływie na dalsze losy bohaterów czy charakterystyką kobiet, które odgrywają istotna rolę w tekście. Stało się to największą trudnością w trakcie analizowania utworu, gdyż zagadnienia te stanowią przedmiot niniejszej pracy. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że spotkania bohaterów powodowane były głównie samotnością, przy czym dla Don Juana ważne były: uwolnienie się ze stanu ciągłego niepokoju, poczucie bezpieczeństwa i powtarzalność doznań, a nie miłość, długotrwały związek czy indywidualność partnerek. Kobiety natomiast widziały w nim wybawcę i nadzieję na wspólne życie, dlatego były inicjatorkami spotkań i nie zgadzały się na rozstania. W tekście tym bohatera uosabia słabość, a jego jedyną mocną stroną nie jest władza fizyczna nad kobietą, lecz wspomnienie własnych przeżyć. To kobiety stały się głównymi bohaterkami nowej historii Don Juana i to one nadały jej bieg. Na pytanie: dlaczego autor tak zatytułował utwór, w dalszym ciągu nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDąbrowska, Anna - 162581 pl
dc.contributor.authorFitak, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSowa, Agnieszka - 144656 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowska, Anna - 162581 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:30:11Z
dc.date.available2020-07-27T06:30:11Z
dc.date.submitted2017-07-03pl
dc.fieldofstudyfilologia germańskapl
dc.identifier.apddiploma-114079-193976pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219482
dc.languagegerpl
dc.subject.enDon Juan, women, the models of femininity: the conqueress, the avengeress, the abandoned, the runaway, the impaired, the mother, the reasons and results of meetings.pl
dc.subject.otherDon Juan, Frauen, die Modelle der Weiblichkeit: die Eroberin, die Rächerin, die verlassene Frau, die Flüchtige, die kranke und wahnsinnige Frau, die Mutter, die Gründe und Folgen der Begegnungen.pl
dc.subject.plDon Juan, kobiety, modele kobiecości: zdobywczyni, mścicielka, opuszczona kobieta, uciekinierka, ułomna kobieta, matka, przyczyny i skutki rozstań.pl
dc.titleDie Verhältnisse zwischen Don Juan und den Frauen und die Weiblichkeitsmodelle anhand des Textes „Don Juan (erzählt von ihm selbst)“ Peter Handkespl
dc.title.alternativeRelacje pomiędzy Don Juanem a kobietami oraz modele kobiecości na podstawie tekstu Petera Handkego „Don Juan (sam o sobie opowiada)”pl
dc.title.alternativeThe relations between Don Juan and women and the models of femininity based on the text by Peter Handke 'Don Juan (Told by Himself)'pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of this thesis has been to present the relations between the main character of a text written in 2004 by an Austrian author and translator – Peter Handke, and women he met along the way, as well as to portray the main models of femininity depicted in the text as rendered in the title of this paper: The relations between Don Juan and women and the models of femininity based on the text by Peter Handke 'Don Juan (Told by Himself)'. The aim of this paper has also been to present supporting arguments to the thesis put forward in the introductory section of this paper i.e. Don Juan, the protagonist of a text by Peter Handke, is no longer a seducer.In the introduction, a brief description of problematic aspects of this text have been presented together with personal motives of the author that may have influenced the choice of topic. So as to enable a reader to fully understand similarities and discrepancies between the literary archetype of Don Juan and Handke's protagonist, both characters' descriptions have been presented at the beginning of this analysis. The subsequent sections of this paper aimed at depicting the relations between the protagonist and his partners with the special emphasis put on the notions of anonymity and the figure of rescuer. The focal part of this paper focused on profiles of women with complex personalities with some of their features being dominant. The descriptions helped to discern the following categories: the conqueress, the avengeress, the abandoned, the runaway, the impaired, the mother. The final section of this paper explained rationales behind protagonists deciding on meetings and effects their partings had on their later life. Despite the fact that the text by Handke is multi-layered in a topical sense and could be interpreted in a variety of manners, the primary sources neither relate to ends behind Don Juan's meetings with women, afermaths of partings and impact on their later life, nor to profiles of women who play a substantial role in the text. The scarcity of mentioned motifs became an obstacle in the text analysis due to them being the essential point of the topic of this paper.The conducted text analysis helped to determine that the main reason of protagonists' meetings was mainly loneliness and as for Don Juan it was mostly an escape from the state of permanent anxiety, the sense of security it gave him, repeatability of sensations, and not love, long term relationships, or individuality of his partners. Women saw a rescuer in Don Juan and hoped for life spent together initiating meetings and not agreeing to partings. In the text the protagonist is embodied by weakness and his only strength is not the physical one over women, but the memory of his own experience. In fact women became the protagonists of this new rendering of Don Juan, and women set the story's new course. No definite answer can be provided on the question of why Handke decided to entitle his text in such a manner.
dc.abstract.otherpl
In diesem Aufsatz werden die Relationen zwischen dem Protaginsten des Textes „Don Juan (erzählt von ihm selbst“) aus dem Jahre 2004, dessen Autor der österreichische Schriftsteller und Übersetzer Peter Handke ist, und den ihm begegneten Frauen sowie die Charakteristik der im Text aufgetretenen Hauptmodelle der Weiblichkeit analysiert, was im Titel dieser Abhandlung enthalten wird: Die Verhältnisse zwischen Don Juan und den Frauen und die Weiblichkeitsmodelle anhand des Textes „Don Juan (erzählt von ihm selbst“) Peter Handkes. In dieser Arbeit wird den Versuch unternommen, die in der Einführung aufgestellte These zu beweisen: Der Handkesche Don Juan ist nicht mehr ein Verführer. In der Einführung werden die Problematik des Textes und die persönlichen Motive kurz skizziert, die die Wahl des Themas beeinflussten. Damit der Leser die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen dem Urbild Don Juans und dem Protagonisten Handkes vollkommen verstehen kann, werden die beiden Gestalten am Anfang der Analyse kurz charakterisiert. Die weiteren Kapitel werden die Verhältnisse zwischen der Hauptfigur und ihren Partnerinnen untersuchen, wobei die Begriffe: „Namenlosigkeit“ und „der Retter“ eine besondere Rolle spielen. Die Charakteristik der Frauen bildet den Hauptteil der Arbeit und besteht aus den Beschreibungen der Frauen, deren Persönlichkeiten zwar kompliziert sind, bei denen aber einige Charaktereigenschaften dominieren. Diese Beschreibungen ermöglichen es, folgende Kategorien zu unterscheiden: die Eroberin, die Rächerin, die verlassene Frau, die Flüchtige, die kranke und wahnsinnige Frau und die Mutter. Der letzte Kapitel handelt davon, warum sich die Figuren für die Begegnungen entschieden und welchen Einfluss sie auf das spätere Leben sowohl des Protagonisten als auch der Frauen hatten. Obwohl der Text Handkes über Vielfalt von Themen und Möglichkeiten der Analyse verfügt, handelt die Sekundärliteratur kaum von: den Motiven der Treffen Don Juan mit den Frauen, den Folgen ihrer Trennungen und dem Einfluss der Begegnungen auf das spätere Leben der Protagonisten sowie von den Charakteristiken der Frauen, die in dieser Geschichte eine wichtige Aufgabe erfüllen. Diese Erscheinung wurde zu der größten Schwierigkeit bei der Analyse dieses Textes, weil diese Fragen die Gegenstände dieses Aufsatzes sind. Die durchgeführte Untersuchung half festzustellen, dass die Treffen der Figuren vor allem aus ihrer Einsamkeit entstanden, wobei für Don Juan wichtig waren: die Befreiung von der ständigen Beunruhigung, das Sicherheitsgefühl und die Gleichzeitigkeit des Gefühls und nicht die Liebe, die langfristige Beziehung oder die Individualität der Partnerinnen. Die Frauen sahen in ihm ihren Retter und die Hoffnung auf die Zweisamkeit. Deshalb waren sie die Initiatorinnen und waren mit den Trennungen nicht einverstanden. Don Juan verkörpert in diesem Text die Schwäche und seiner einzigen Stärke ist nicht die körperliche Macht über die Frau sondern die Erinnerung an die eigenen Erlebnisse. Die Frauen wurden zu Heldinnen der neuen Geschichte Don Juans und sie entschieden über ihren Verlauf. Auf die Frage: Warum der Untertitel des Textes „erzählt von ihm selbst“ lautet, wurde bisher keine Antwort gefunden.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy licencjackiej jest przedstawienie relacji pomiędzy głównym bohaterem tekstu autorstwa austriackiego pisarza i tłumacza Petera Handkego z roku 2004, a spotykanymi przez niego kobietami oraz charakterystyka głównych modeli kobiecości występujących w utworze, co zostało zawarte w tytule: Relacje pomiędzy Don Juanem a kobietami oraz modele kobiecości na podstawie tekstu Petera Handkego „Don Juan (sam o sobie opowiada)”. Praca ta ma także za zadanie udowodnić postawioną we wstępie tezę, która brzmi: Don Juan - bohater tekstu Petera Handkego - nie jest już uwodzicielem. We wprowadzeniu krótko zostanie scharakteryzowana problematyka utworu oraz osobiste motywy, które wpłynęły na wybór tematu. Aby czytelnik mógł w pełni zrozumieć podobieństwa i różnice pomiędzy literackim archetypem Don Juana a bohaterem Handkego, obie postaci zostaną krótko scharakteryzowane na początku analizy. Kolejne rozdziały pracy mają za zadanie ukazać relacje pomiędzy bohaterem a jego partnerkami, przy czym szczególną rolę odrywają tu pojęcia bezimienności i wybawcy. Charakterystyka kobiet stanowi centralną część pracy i składa się z opisów kobiet o złożonych osobowościach, u których jednak pewne cechy są dominujące. Pozwoliło to wyodrębnić następujące kategorie: zdobywczyni, mścicielka, opuszczona kobieta, uciekinierka, ułomna kobieta oraz matka. Ostatni rozdział wyjaśnia, dlaczego bohaterowie decydowali się na spotkania i jakie skutki miały rozstania na ich dalsze życie. Choć dzieło Handkego cechuje różnorodność tematów i możliwości ich interpretacji, literatura podmiotu prawie w ogóle nie zajmuje się: motywami spotkań Don Juana z kobietami, skutkach rozstań oraz ich wpływie na dalsze losy bohaterów czy charakterystyką kobiet, które odgrywają istotna rolę w tekście. Stało się to największą trudnością w trakcie analizowania utworu, gdyż zagadnienia te stanowią przedmiot niniejszej pracy. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że spotkania bohaterów powodowane były głównie samotnością, przy czym dla Don Juana ważne były: uwolnienie się ze stanu ciągłego niepokoju, poczucie bezpieczeństwa i powtarzalność doznań, a nie miłość, długotrwały związek czy indywidualność partnerek. Kobiety natomiast widziały w nim wybawcę i nadzieję na wspólne życie, dlatego były inicjatorkami spotkań i nie zgadzały się na rozstania. W tekście tym bohatera uosabia słabość, a jego jedyną mocną stroną nie jest władza fizyczna nad kobietą, lecz wspomnienie własnych przeżyć. To kobiety stały się głównymi bohaterkami nowej historii Don Juana i to one nadały jej bieg. Na pytanie: dlaczego autor tak zatytułował utwór, w dalszym ciągu nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Dąbrowska, Anna - 162581
dc.contributor.authorpl
Fitak, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Sowa, Agnieszka - 144656
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowska, Anna - 162581
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:30:11Z
dc.date.available
2020-07-27T06:30:11Z
dc.date.submittedpl
2017-07-03
dc.fieldofstudypl
filologia germańska
dc.identifier.apdpl
diploma-114079-193976
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219482
dc.languagepl
ger
dc.subject.enpl
Don Juan, women, the models of femininity: the conqueress, the avengeress, the abandoned, the runaway, the impaired, the mother, the reasons and results of meetings.
dc.subject.otherpl
Don Juan, Frauen, die Modelle der Weiblichkeit: die Eroberin, die Rächerin, die verlassene Frau, die Flüchtige, die kranke und wahnsinnige Frau, die Mutter, die Gründe und Folgen der Begegnungen.
dc.subject.plpl
Don Juan, kobiety, modele kobiecości: zdobywczyni, mścicielka, opuszczona kobieta, uciekinierka, ułomna kobieta, matka, przyczyny i skutki rozstań.
dc.titlepl
Die Verhältnisse zwischen Don Juan und den Frauen und die Weiblichkeitsmodelle anhand des Textes „Don Juan (erzählt von ihm selbst)“ Peter Handkes
dc.title.alternativepl
Relacje pomiędzy Don Juanem a kobietami oraz modele kobiecości na podstawie tekstu Petera Handkego „Don Juan (sam o sobie opowiada)”
dc.title.alternativepl
The relations between Don Juan and women and the models of femininity based on the text by Peter Handke 'Don Juan (Told by Himself)'
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Dublin
2
Frankfurt am Main
2
Wroclaw
2
Amorebieta
1
Bilbao
1
Boardman
1
Dornbirn
1
Hanover
1
Medyka
1
Taza
1

No access

No Thumbnail Available