Zespół Ludowy Lubatowianie - zarys monograficzny

master
dc.abstract.enDescribing the monograph is a purpose of this thesis of Lubatowianie folk band.However the first chapter of these deliberations is discussing the town from which groupmembers come, that is Lubatowa, of the village located in the spa commune Iwonicz Spring.Here a history of this village, her old times and years were placed and and of World War II,that is 1914 -1918 and 1939 - 1945. In building the local identity a society is playing the veryimportant role. Here organizations and Catholic moves as well as groups and associationswere described, of which promoting is a purpose country of folklores of customs and thehome-made food by organising cultural events of different kind. I focussed my attention alsoon the very characteristic speech of residents for Lubatowa which is distinguishing this areathan remaining. Some words and phrases, taken from the local dialect lubatowskiej, aren'tgenerally speaking well-known to the all-Polish tongue.The chapter two devoted to the issue folklore. Clarifying this issue was portrayed froma perspective of many researchers and experts of the folk culture. Because it turned out thatthis date had stayed by them picked up in the different way, wasn't, contrary to appearanceswith explicit phenomenon. Besides the phenomenon of the folklore in this subsection a datewas recalled folkloryzm and folklore studies as well as the ceremony. Lot of room theydevoted here for describing the calendar of a ritual folk band Lubatowianie. Here a divisioninto shows secular, associated with the everyday life is characteristic, as well as on church,having a close relationship with Catholic celebrations. In outline also more important holidayswere described in the calendar entire year, associated with the polish village and the wealth ofthe folk culture. Besides the phenomenon of the folklore describing the team is filing theconsiderable part of this chapter Lubatowianie. Here subsection concerning beginnings of hisexisting was, for management, patronage and of purposes and assumptions the grouppresented which with itself. Hereinafter a dress which Lubatowian members are establishingfor all formal events and celebrations were described. Placed in this subsection photographerare showing not only a beauty of dresses pogórzańskich (male and women's), of full colours,ornaments and additions, but are also handing in the artistry and the arduous work put intocarrying them out.The next subsection treats the team about the, not only domestic, but also foreign unusualactivity. Here among others a participation in the Provincial and Regional Review of the Songand the folk music is meriting attention large dot, Review of Podkarpacki Singing Teams inTyczyn, All-Polish Festival of the Presentation of the Folklore Young in Bukowsko, ofFestival of Bread from Minsk Mazowiecki and in many other parties, during which the teamcaptured, and is getting awards and distinctions. In this subsection also trips abroad foundtheir place, among others to Rome, to Hungary and Slovakia, which Lubatowianie rememberfondly very much.In the last third chapter of the work described five shows renamed from the repertoireof the group, with paying special attention to the decoration, stage props and the dialectal text.In the annex a constitution of the team which years changed repeatedly, was describedbut of which the hard care stayed the same. Members were given the full name Lubatowian,Young Lubatowian, Small of Lubatowian and the rock group . Here achievements of the teamwere also entered into, their wins, get over a distance area of of twenty-year activity andchosen songs from their artistic possessions.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej jest zarys monografii Zespołu LudowegoLubatowianie.Pierwszy rozdział tychŜe rozwaŜań traktuje jednak o miejscowości, z którejczłonkowie grupy pochodzą, mianowicie Lubatowej, wsi połoŜonej w uzdrowiskowej gminieIwonicz Zdrój. Zamieszczona tu została historia tejŜe wioski, jej najstarsze dzieje oraz lataI i II wojny światowej, mianowicie 1914 -1918 i 1939- 1945. Bardzo waŜną rolęw budowaniu lokalnej toŜsamości odgrywa społeczeństwo. Opisane tu zostały organizacjei ruchy katolickie a takŜe grupy i stowarzyszenia, których celem jest promowanie wiejskiejtradycji, ludowych obyczajów oraz swojskiego jedzenia poprzez organizowanie róŜnegorodzaju imprez kulturalnych. Uwagę swoją skupiłam takŜe na bardzo charakterystycznejmowie mieszkańców Lubatowej, która odróŜnia ten teren od pozostałych. Niektóre słowai zwroty, zaczerpnięte z gwary lubatowskiej, nie są w ogóle znane językowi ogólnopolskiemu.Rozdział drugi pracy poświęcony został pojęciu folklor. Wyjaśnienie tegoŜzagadnienia ukazane zostało z perspektywy wielu badaczy oraz znawców kultury ludowej.Okazało się bowiem iŜ termin ten został przez nich odbierany w odmienny sposób, nie był,wbrew pozorom zjawiskiem jednoznacznym. Obok zjawiska folkloru wspomniany tu zostałtermin folkloryzm i folklorystyka a takŜe obrzęd. Wiele miejsca poświęcono tu na opisaniekalendarza obrzędowego Zespołu Ludowego Lubatowianie. Charakterystyczny jest podział nawidowiska świeckie, związane z Ŝyciem codziennym, jak równieŜ na kościelne, mające ścisłyzwiązane z uroczystościami katolickimi. W ogólnym zarysie przedstawiono teŜ waŜniejsześwięta w całym roku kalendarzowym, związane z polską wsią i bogactwem kultury ludowej.Obok zjawiska folkloru znaczną część tego rozdziału zajmuje przedstawienie zespołuLubatowianie. Znalazł się tutaj podrozdział dotyczący początków jego istnienia,kierownictwu, patronacie oraz celów i załoŜeń, jakie grupa postawiła przed sobą. W dalszejczęści opisany został strój, który członkowie Lubatowian zakładają na wszystkie oficjalneimprezy i uroczystości. Zamieszczone w tym podrozdziale fotografie pokazują nie tylkopiękno strojów pogórzańskich (męskich i damskich), pełnych kolorów, zdobień i dodatków,ale takŜe oddają kunszt i mozolną pracę włoŜoną w ich wykonanie. Następny podrozdziałtraktuje o niezwykłej działalności, nie tylko krajowej, ale teŜ zagranicznej zespołu. Na uwagęzasługuje tu m. in. udział w Wojewódzkim i Regionalnym Przeglądzie Pieśnii Muzyki Ludowej KROPA, Przeglądzie Podkarpackich Zespołów Śpiewaczychw Tyczynie, Ogólnopolskim Festiwalu Prezentacji Folkloru Młodych w Bukowsku, FestiwaluChleba z Mińsku Mazowieckim i w wielu innych imprezach, podczas których zespółzdobywał, i zdobywa nagrody i wyróŜnienia. Swoje miejsce w tym podrozdziale znalazły teŜwyjazdy zagraniczne, m. in. do Rzymu, na Węgry i Słowację, które Lubatowianiewspominają bardzo mile.W ostatnim, trzecim rozdziale pracy opisanych zostało pięć widowiskz repertuaru grupy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dekorację, rekwizyty oraz tekstgwarowy.W aneksie przedstawiony został skład zespołu, który przez lata zmieniał sięwielokrotnie, ale którego trzon pozostał taki sam. Wymienieni zostali z imieniai nazwiska członkowie Lubatowian, Młodych Lubatowian, Małych Lubatowiani Kapeli. Tutaj teŜ zawarte zostały osiągnięcia zespołu, ich wygrane, zdobywane naprzestrzeni dwudziestoletniej działalności oraz wybrane pieśni i piosenki z ich artystycznegodorobku.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorDębowski, Marek - 127723 pl
dc.contributor.authorNycz, Sabinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerDębowski, Marek - 127723 pl
dc.contributor.reviewerKornaś, Tadeusz - 129122 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:49:34Z
dc.date.available2020-07-24T21:49:34Z
dc.date.submitted2013-10-10pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-83458-150216pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192912
dc.languagepolpl
dc.subject.enfolk band, ritual pieces, traditionpl
dc.subject.plzespół folklorystyczny, sztuki obrzędowe, tradycjapl
dc.titleZespół Ludowy Lubatowianie - zarys monograficznypl
dc.title.alternativeFolk Band Lubatowianie - monography outlinepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Describing the monograph is a purpose of this thesis of Lubatowianie folk band.However the first chapter of these deliberations is discussing the town from which groupmembers come, that is Lubatowa, of the village located in the spa commune Iwonicz Spring.Here a history of this village, her old times and years were placed and and of World War II,that is 1914 -1918 and 1939 - 1945. In building the local identity a society is playing the veryimportant role. Here organizations and Catholic moves as well as groups and associationswere described, of which promoting is a purpose country of folklores of customs and thehome-made food by organising cultural events of different kind. I focussed my attention alsoon the very characteristic speech of residents for Lubatowa which is distinguishing this areathan remaining. Some words and phrases, taken from the local dialect lubatowskiej, aren'tgenerally speaking well-known to the all-Polish tongue.The chapter two devoted to the issue folklore. Clarifying this issue was portrayed froma perspective of many researchers and experts of the folk culture. Because it turned out thatthis date had stayed by them picked up in the different way, wasn't, contrary to appearanceswith explicit phenomenon. Besides the phenomenon of the folklore in this subsection a datewas recalled folkloryzm and folklore studies as well as the ceremony. Lot of room theydevoted here for describing the calendar of a ritual folk band Lubatowianie. Here a divisioninto shows secular, associated with the everyday life is characteristic, as well as on church,having a close relationship with Catholic celebrations. In outline also more important holidayswere described in the calendar entire year, associated with the polish village and the wealth ofthe folk culture. Besides the phenomenon of the folklore describing the team is filing theconsiderable part of this chapter Lubatowianie. Here subsection concerning beginnings of hisexisting was, for management, patronage and of purposes and assumptions the grouppresented which with itself. Hereinafter a dress which Lubatowian members are establishingfor all formal events and celebrations were described. Placed in this subsection photographerare showing not only a beauty of dresses pogórzańskich (male and women's), of full colours,ornaments and additions, but are also handing in the artistry and the arduous work put intocarrying them out.The next subsection treats the team about the, not only domestic, but also foreign unusualactivity. Here among others a participation in the Provincial and Regional Review of the Songand the folk music is meriting attention large dot, Review of Podkarpacki Singing Teams inTyczyn, All-Polish Festival of the Presentation of the Folklore Young in Bukowsko, ofFestival of Bread from Minsk Mazowiecki and in many other parties, during which the teamcaptured, and is getting awards and distinctions. In this subsection also trips abroad foundtheir place, among others to Rome, to Hungary and Slovakia, which Lubatowianie rememberfondly very much.In the last third chapter of the work described five shows renamed from the repertoireof the group, with paying special attention to the decoration, stage props and the dialectal text.In the annex a constitution of the team which years changed repeatedly, was describedbut of which the hard care stayed the same. Members were given the full name Lubatowian,Young Lubatowian, Small of Lubatowian and the rock group . Here achievements of the teamwere also entered into, their wins, get over a distance area of of twenty-year activity andchosen songs from their artistic possessions.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zarys monografii Zespołu LudowegoLubatowianie.Pierwszy rozdział tychŜe rozwaŜań traktuje jednak o miejscowości, z którejczłonkowie grupy pochodzą, mianowicie Lubatowej, wsi połoŜonej w uzdrowiskowej gminieIwonicz Zdrój. Zamieszczona tu została historia tejŜe wioski, jej najstarsze dzieje oraz lataI i II wojny światowej, mianowicie 1914 -1918 i 1939- 1945. Bardzo waŜną rolęw budowaniu lokalnej toŜsamości odgrywa społeczeństwo. Opisane tu zostały organizacjei ruchy katolickie a takŜe grupy i stowarzyszenia, których celem jest promowanie wiejskiejtradycji, ludowych obyczajów oraz swojskiego jedzenia poprzez organizowanie róŜnegorodzaju imprez kulturalnych. Uwagę swoją skupiłam takŜe na bardzo charakterystycznejmowie mieszkańców Lubatowej, która odróŜnia ten teren od pozostałych. Niektóre słowai zwroty, zaczerpnięte z gwary lubatowskiej, nie są w ogóle znane językowi ogólnopolskiemu.Rozdział drugi pracy poświęcony został pojęciu folklor. Wyjaśnienie tegoŜzagadnienia ukazane zostało z perspektywy wielu badaczy oraz znawców kultury ludowej.Okazało się bowiem iŜ termin ten został przez nich odbierany w odmienny sposób, nie był,wbrew pozorom zjawiskiem jednoznacznym. Obok zjawiska folkloru wspomniany tu zostałtermin folkloryzm i folklorystyka a takŜe obrzęd. Wiele miejsca poświęcono tu na opisaniekalendarza obrzędowego Zespołu Ludowego Lubatowianie. Charakterystyczny jest podział nawidowiska świeckie, związane z Ŝyciem codziennym, jak równieŜ na kościelne, mające ścisłyzwiązane z uroczystościami katolickimi. W ogólnym zarysie przedstawiono teŜ waŜniejsześwięta w całym roku kalendarzowym, związane z polską wsią i bogactwem kultury ludowej.Obok zjawiska folkloru znaczną część tego rozdziału zajmuje przedstawienie zespołuLubatowianie. Znalazł się tutaj podrozdział dotyczący początków jego istnienia,kierownictwu, patronacie oraz celów i załoŜeń, jakie grupa postawiła przed sobą. W dalszejczęści opisany został strój, który członkowie Lubatowian zakładają na wszystkie oficjalneimprezy i uroczystości. Zamieszczone w tym podrozdziale fotografie pokazują nie tylkopiękno strojów pogórzańskich (męskich i damskich), pełnych kolorów, zdobień i dodatków,ale takŜe oddają kunszt i mozolną pracę włoŜoną w ich wykonanie. Następny podrozdziałtraktuje o niezwykłej działalności, nie tylko krajowej, ale teŜ zagranicznej zespołu. Na uwagęzasługuje tu m. in. udział w Wojewódzkim i Regionalnym Przeglądzie Pieśnii Muzyki Ludowej KROPA, Przeglądzie Podkarpackich Zespołów Śpiewaczychw Tyczynie, Ogólnopolskim Festiwalu Prezentacji Folkloru Młodych w Bukowsku, FestiwaluChleba z Mińsku Mazowieckim i w wielu innych imprezach, podczas których zespółzdobywał, i zdobywa nagrody i wyróŜnienia. Swoje miejsce w tym podrozdziale znalazły teŜwyjazdy zagraniczne, m. in. do Rzymu, na Węgry i Słowację, które Lubatowianiewspominają bardzo mile.W ostatnim, trzecim rozdziale pracy opisanych zostało pięć widowiskz repertuaru grupy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dekorację, rekwizyty oraz tekstgwarowy.W aneksie przedstawiony został skład zespołu, który przez lata zmieniał sięwielokrotnie, ale którego trzon pozostał taki sam. Wymienieni zostali z imieniai nazwiska członkowie Lubatowian, Młodych Lubatowian, Małych Lubatowiani Kapeli. Tutaj teŜ zawarte zostały osiągnięcia zespołu, ich wygrane, zdobywane naprzestrzeni dwudziestoletniej działalności oraz wybrane pieśni i piosenki z ich artystycznegodorobku.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Dębowski, Marek - 127723
dc.contributor.authorpl
Nycz, Sabina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Dębowski, Marek - 127723
dc.contributor.reviewerpl
Kornaś, Tadeusz - 129122
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:49:34Z
dc.date.available
2020-07-24T21:49:34Z
dc.date.submittedpl
2013-10-10
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-83458-150216
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192912
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
folk band, ritual pieces, tradition
dc.subject.plpl
zespół folklorystyczny, sztuki obrzędowe, tradycja
dc.titlepl
Zespół Ludowy Lubatowianie - zarys monograficzny
dc.title.alternativepl
Folk Band Lubatowianie - monography outline
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Tarnowskie Gory
4
Wroclaw
2
Chicago
1
Dublin
1
Katowice
1
Mielec
1
Opole
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available