"Wybrane elementy nowelizacji ustawy o związkach zawodowych"

master
dc.abstract.enThis thesis consists of three chapters. The first of these was devoted to general considerations about trade unions. The starting point for consideration was the definition of the essence of the trade union and an indication of its features. Then, the most important aims and objectives of trade unions were discussed and their impact on their organization was indicated. The second chapter presents trade unions in the light of new legal solutions. The issues are divided into three basic groups, each of them dedicated to a separate section. The first section is devoted to establishing and dissolving of trade unions. To this end, the section concerns such issues as the extension of the right of association for persons engaged in gainful employment, the creation of the Founding Board (together with guarantees for persons providing it under civil law contracts) and related to the court procedure of verifying the number of the trade union organization. The second section concerns the object of trade unions. In this part of the thesis, attention is drawn to three basic issues regulated by the amendment to the Act: increasing the threshold of representativeness of the company and multi-employer association, the extension of legal relationship protection resulting from the amendment and the equal treatment clause. Section three is devoted to changes in trade union rights. In this case, the section concers changes that were introduced due to the amendment to the trade union act. Therefore, the section focuses on the rights for persons other than employees engaged in gainful employment with a given employer, the right to initiate disputes by employees and persons employed under civil law contracts as well as changes in the right to claim and compensation. On the basis of the analysis of the solutions introduced by the amendment, certain attempts were made to indicate the significance of the amendment to the Act on trade unions. What is more, the section aims to discuss the significance of the amendment in the increase in the impact of trade unions on company labor law (mainly by limiting the number of organizations understood as representative), the possibility of the influence of employees establishing their own trade unions on employee matters and the impact of trade unions on matters of creating working conditions, health and safety matters.The summary includes the most important conclusions resulting from the analysis.pl
dc.abstract.plPraca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony został ogólnym rozważaniom na temat związków zawodowych. Punktem wyjścia do rozważań stało się określenie istoty związku zawodowego i wskazanie jego cech. Następnie omówiono najważniejsze funkcje związku zawodowego oraz wskazano ich wpływ na organizację.W rozdziale drugim przedstawiono związki zawodowe w świetle nowych rozwiązań prawnych. Zagadnienia podzielono na trzy podstawowe grupy, każdej z nich poświęcając odrębny podrozdział. Pierwszy dotyczy tworzenia i rozwiązywania związków zawodowych. W tym celu omówiono zagadnienia dotyczące rozszerzenia prawa do zrzeszania się dla osób wykonujących pracę zarobkową, tworzenia Komitet założycielskiego (wraz z gwarancjami dla osób świadczących ją na mocy umów cywilnoprawnych) oraz związane z sądową procedurą weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej. Drugi podrozdział dotyczy przedmiotu działalności związkowej. W tej części pracy zwrócono uwagę na trzy podstawowe zagadnienia uregulowane przez nowelizację ustawy: podwyższenie progu reprezentatywności związku zakładowego i ponadzakładowego, wynikające z nowelizacji rozszerzenie ochrony stosunku prawnego oraz klauzulę równego traktowania podmiotów. Podrozdział trzeci poświęcony został zmianom w zakresie uprawnień związku zawodowego. Również w tym przypadku wyodrębniono trzy zagadnienia, które wynikały z nowelizacji ustawy o związku zawodowym. Omówiono zatem wprowadzone uprawnienia dla osób innych niż pracownicy wykonujący pracę zarobkową u danego pracodawcy, prawo do wszczynania sporów przez pracowników i osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych oraz zmiany w zakresie prawa do dochodzenia roszczeń i odszkodowania. Na podstawie dokonanej analizy rozwiązań wprowadzonych przez nowelizację starano się wskazać znaczenie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.. Starano się omówić znaczenie nowelizacji dla wzrostu wpływu związków zawodowych na zakładowe prawo pracy (głównie poprzez ograniczenie liczby organizacji rozumianych jako reprezentatywne), możliwość wpływania niepracowników zakładających własne związki zawodowe na sprawy pracownicze oraz wpływ związków zawodowych na kwestie kształtowania warunków pracy i sprawy bhp. W podsumowaniu wskazano najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.contributor.authorBednarz, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMitrus, Leszek - 130676 pl
dc.contributor.reviewerSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:56:51Z
dc.date.available2020-07-28T04:56:51Z
dc.date.submitted2019-09-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-137959-181199pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239589
dc.languagepolpl
dc.subject.entrade union, trade union organization, founding committee, object of trade union, structure of trade unions, employers' organizations, members of trade union, history of trade unions, representativeness, employee, employer, gainful employment, non-empolyer, employment relationship, termination of employment, employee rights, contract work, mandate contract, self-employment, civil law contract, proceedings, the act, Labour code, employment protection, the principle of equal treatment. Claim, compensation, Amendment to the Act , place of employment. The Staff rules. Statute, Collective bargaining, conventions. Code of Civil Procedure, health and safety at work, collective agreements, Criminal law, working time, Supreme Court, jurisprudence,pl
dc.subject.plzwiązek zawodowy, organizacja związkowa, komitet założycielski, działalność związkowa, struktura związków zawodowych, organizacje pracodawców, członkowie związków zawodowych, historia związków zawodowych, reprezentatywność, pracownik, pracodawca, praca zarobkowa, niepracownik, stosunek pracy, rozwiązanie stosunku pracy, prawa pracownicze, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie, umowa cywilnoprawna, , sądowa procedura, ustawa, kodeks pracy, ochrona stosunku pracy, klauzula równego traktowania, , roszczenia, odszkodowania, nowelizacja ustawy, zakład pracy, , regulamin pracy, statut, rokowania zbiorowe, konwencje, , zadośćuczynienie, kodeks postępowania cywilnego, bezpieczeństwo i higiena pracy, porozumienia zbiorowe, , regulacje karne,czas pracy, Sąd Najwyższy, orzecznicztwopl
dc.title"Wybrane elementy nowelizacji ustawy o związkach zawodowych"pl
dc.title.alternativeSelected elements of the amendment to the Act on trade unionspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis consists of three chapters. The first of these was devoted to general considerations about trade unions. The starting point for consideration was the definition of the essence of the trade union and an indication of its features. Then, the most important aims and objectives of trade unions were discussed and their impact on their organization was indicated. The second chapter presents trade unions in the light of new legal solutions. The issues are divided into three basic groups, each of them dedicated to a separate section. The first section is devoted to establishing and dissolving of trade unions. To this end, the section concerns such issues as the extension of the right of association for persons engaged in gainful employment, the creation of the Founding Board (together with guarantees for persons providing it under civil law contracts) and related to the court procedure of verifying the number of the trade union organization. The second section concerns the object of trade unions. In this part of the thesis, attention is drawn to three basic issues regulated by the amendment to the Act: increasing the threshold of representativeness of the company and multi-employer association, the extension of legal relationship protection resulting from the amendment and the equal treatment clause. Section three is devoted to changes in trade union rights. In this case, the section concers changes that were introduced due to the amendment to the trade union act. Therefore, the section focuses on the rights for persons other than employees engaged in gainful employment with a given employer, the right to initiate disputes by employees and persons employed under civil law contracts as well as changes in the right to claim and compensation. On the basis of the analysis of the solutions introduced by the amendment, certain attempts were made to indicate the significance of the amendment to the Act on trade unions. What is more, the section aims to discuss the significance of the amendment in the increase in the impact of trade unions on company labor law (mainly by limiting the number of organizations understood as representative), the possibility of the influence of employees establishing their own trade unions on employee matters and the impact of trade unions on matters of creating working conditions, health and safety matters.The summary includes the most important conclusions resulting from the analysis.
dc.abstract.plpl
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony został ogólnym rozważaniom na temat związków zawodowych. Punktem wyjścia do rozważań stało się określenie istoty związku zawodowego i wskazanie jego cech. Następnie omówiono najważniejsze funkcje związku zawodowego oraz wskazano ich wpływ na organizację.W rozdziale drugim przedstawiono związki zawodowe w świetle nowych rozwiązań prawnych. Zagadnienia podzielono na trzy podstawowe grupy, każdej z nich poświęcając odrębny podrozdział. Pierwszy dotyczy tworzenia i rozwiązywania związków zawodowych. W tym celu omówiono zagadnienia dotyczące rozszerzenia prawa do zrzeszania się dla osób wykonujących pracę zarobkową, tworzenia Komitet założycielskiego (wraz z gwarancjami dla osób świadczących ją na mocy umów cywilnoprawnych) oraz związane z sądową procedurą weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej. Drugi podrozdział dotyczy przedmiotu działalności związkowej. W tej części pracy zwrócono uwagę na trzy podstawowe zagadnienia uregulowane przez nowelizację ustawy: podwyższenie progu reprezentatywności związku zakładowego i ponadzakładowego, wynikające z nowelizacji rozszerzenie ochrony stosunku prawnego oraz klauzulę równego traktowania podmiotów. Podrozdział trzeci poświęcony został zmianom w zakresie uprawnień związku zawodowego. Również w tym przypadku wyodrębniono trzy zagadnienia, które wynikały z nowelizacji ustawy o związku zawodowym. Omówiono zatem wprowadzone uprawnienia dla osób innych niż pracownicy wykonujący pracę zarobkową u danego pracodawcy, prawo do wszczynania sporów przez pracowników i osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych oraz zmiany w zakresie prawa do dochodzenia roszczeń i odszkodowania. Na podstawie dokonanej analizy rozwiązań wprowadzonych przez nowelizację starano się wskazać znaczenie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.. Starano się omówić znaczenie nowelizacji dla wzrostu wpływu związków zawodowych na zakładowe prawo pracy (głównie poprzez ograniczenie liczby organizacji rozumianych jako reprezentatywne), możliwość wpływania niepracowników zakładających własne związki zawodowe na sprawy pracownicze oraz wpływ związków zawodowych na kwestie kształtowania warunków pracy i sprawy bhp. W podsumowaniu wskazano najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.contributor.authorpl
Bednarz, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mitrus, Leszek - 130676
dc.contributor.reviewerpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:56:51Z
dc.date.available
2020-07-28T04:56:51Z
dc.date.submittedpl
2019-09-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-137959-181199
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239589
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
trade union, trade union organization, founding committee, object of trade union, structure of trade unions, employers' organizations, members of trade union, history of trade unions, representativeness, employee, employer, gainful employment, non-empolyer, employment relationship, termination of employment, employee rights, contract work, mandate contract, self-employment, civil law contract, proceedings, the act, Labour code, employment protection, the principle of equal treatment. Claim, compensation, Amendment to the Act , place of employment. The Staff rules. Statute, Collective bargaining, conventions. Code of Civil Procedure, health and safety at work, collective agreements, Criminal law, working time, Supreme Court, jurisprudence,
dc.subject.plpl
związek zawodowy, organizacja związkowa, komitet założycielski, działalność związkowa, struktura związków zawodowych, organizacje pracodawców, członkowie związków zawodowych, historia związków zawodowych, reprezentatywność, pracownik, pracodawca, praca zarobkowa, niepracownik, stosunek pracy, rozwiązanie stosunku pracy, prawa pracownicze, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie, umowa cywilnoprawna, , sądowa procedura, ustawa, kodeks pracy, ochrona stosunku pracy, klauzula równego traktowania, , roszczenia, odszkodowania, nowelizacja ustawy, zakład pracy, , regulamin pracy, statut, rokowania zbiorowe, konwencje, , zadośćuczynienie, kodeks postępowania cywilnego, bezpieczeństwo i higiena pracy, porozumienia zbiorowe, , regulacje karne,czas pracy, Sąd Najwyższy, orzecznicztwo
dc.titlepl
"Wybrane elementy nowelizacji ustawy o związkach zawodowych"
dc.title.alternativepl
Selected elements of the amendment to the Act on trade unions
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
58
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
6
Koszalin
3
Krakow
3
Nowy Tomysl
3
Gliwice
2
Miedziana Gora
2
Poznan
2
Rawicz
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available