Typy i rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu zaburzeń w zachowaniu

master
dc.abstract.enSummary There is theme of my master’s thesis: „ Types and the role of parental attitudes in the forming of behavioural/ conduct disorders (disturbances in the behaviour) ”. Main research problem this thesis was described and researched types parental attitudes and them role in forming of conduct disorder. This thesis consists of three parts. In first described what can be called parental attitude and from which components consists are. I tried also compered different models of parental attitude typology between other L. Kanner’s, E. Schaefer’s, A. Roe’s and original polish project created by Maria Ziemska, which shared out attitudes − the main types, at correct and incorrect.Here I described also role parental attitudes in developmental process. Next I presented phenomenon of socially unfit and conduct disorder as well as explained basic terms and expressions. In this part of thesis I devoted problems of disturbances of behaviour and kind of disturbances / disorders of behaviour − internalization and externalization. I tried to also explain role parental attitudes in forming of behaviour disorders (disturbances). Second part of thesis is methodological part, which consists of: purpose and type of research, research problem and detailed problems, research variables and their indicators, methods (method of the diagnostic survey), techniques (technique of the interview), and instruments (tool questionnaire of the interview and tool questionnaire M. Ziemska’s for parental attitudes research), description of population and place and time research. Last, third part of thesis include presentation and analysis own results of research. Thesis was ended conclusions from research, clues (postulates / implications) for pedagogical practice, recapitulation of considerations and summary.pl
dc.abstract.plStreszczenie Temat mojej pracy magisterskiej to „ Typy i rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu zaburzeń w zachowaniu ”. Głównym problemem badawczym mojej pracy magisterskiej było przedstawienie i zbadanie typów postaw rodzicielskich oraz ich roli w kształtowaniu zaburzeń w zachowaniu. Pracę więc podzieliłam na trzy części. Część pierwsza to część teoretyczna – teoretyczne podstawy badań własnych, składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony został na wyjaśnieniu podstawowych pojęć z zakresu postaw rodzicielskich. Zaprezentowałam w nim ich podział i charakterystykę oraz pojęcie postawy. W tym też rozdziale przedstawiłam wybrane modele typologii postaw rodzicielskich oraz rolę, jaką pełnią w procesie rozwojowym. Rozdział drugi dotyczył fenomenu niedostosowania społecznego i zaburzeń w zachowaniu, w którym wyjaśniłam podstawowe pojęcia z nim związane. Drugim ważnym zadaniem, którego się podjęłam było przedstawienie typologii i rodzajów zaburzeń w zachowaniu. W związku z tym, rozdział ten rozbity został na dwa mniejsze podrozdziały, w których dokonałam charakterystyki głównych typów zaburzeń w zachowania czyli zachowań internalizacyjnych i eksternalizacyjnych. W rozdziale trzecim podjęłam próbę wyjaśnienia roli postaw rodzicielskich w kształtowaniu się zaburzeń w zachowaniu. Analizę pojęć części teoretycznej oparłam na specjalistycznej literaturze naukowej oraz na definicjach zaczerpniętych z pozycji encyklopedycznych, dzięki czemu pozwoliło mi to na wielorakie spojrzenie i wyłonienie paradygmatów z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Część druga pracy to metodologia badań – koncepcja metodologiczna badań własnych, którą zaczęłam od uzasadnienia tematu pracy. Część ta składa się z siedmiu rozdziałów, w której przedstawiłam po kolei: cel i rodzaj badań, problem badawczym i pytania szczegółowe, zmienne badawcze i ich wskaźniki, zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze, charakterystykę badanej populacji oraz miejsce i czas badań.Ostatnia, trzecia część pracy zawiera prezentację i analizę wyników badań własnych. Praca zakończona została wnioskami z badań, wskazówkami (postulatami / implikacjami) dla praktyki pedagogicznej, podsumowaniem rozważań oraz streszczeniem.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMichel, Małgorzata - 130539 pl
dc.contributor.authorStachoń, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMichel, Małgorzata - 130539 pl
dc.contributor.reviewerSztuka, Mariusz - 132259 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:55:23Z
dc.date.available2020-07-24T23:55:23Z
dc.date.submitted2014-06-23pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-86208-103666pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194877
dc.languagepolpl
dc.subject.enparental attitudes, Conduct Disorders (CD)pl
dc.subject.plpostawy rodzicielskie, zaburzenia w zachowaniupl
dc.titleTypy i rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu zaburzeń w zachowaniupl
dc.title.alternativeTypes and the role of parental attitudes in the forming of behavioural / conduct disorders (disturbances in the behaviour)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Summary There is theme of my master’s thesis: „ Types and the role of parental attitudes in the forming of behavioural/ conduct disorders (disturbances in the behaviour) ”. Main research problem this thesis was described and researched types parental attitudes and them role in forming of conduct disorder. This thesis consists of three parts. In first described what can be called parental attitude and from which components consists are. I tried also compered different models of parental attitude typology between other L. Kanner’s, E. Schaefer’s, A. Roe’s and original polish project created by Maria Ziemska, which shared out attitudes − the main types, at correct and incorrect.Here I described also role parental attitudes in developmental process. Next I presented phenomenon of socially unfit and conduct disorder as well as explained basic terms and expressions. In this part of thesis I devoted problems of disturbances of behaviour and kind of disturbances / disorders of behaviour − internalization and externalization. I tried to also explain role parental attitudes in forming of behaviour disorders (disturbances). Second part of thesis is methodological part, which consists of: purpose and type of research, research problem and detailed problems, research variables and their indicators, methods (method of the diagnostic survey), techniques (technique of the interview), and instruments (tool questionnaire of the interview and tool questionnaire M. Ziemska’s for parental attitudes research), description of population and place and time research. Last, third part of thesis include presentation and analysis own results of research. Thesis was ended conclusions from research, clues (postulates / implications) for pedagogical practice, recapitulation of considerations and summary.
dc.abstract.plpl
Streszczenie Temat mojej pracy magisterskiej to „ Typy i rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu zaburzeń w zachowaniu ”. Głównym problemem badawczym mojej pracy magisterskiej było przedstawienie i zbadanie typów postaw rodzicielskich oraz ich roli w kształtowaniu zaburzeń w zachowaniu. Pracę więc podzieliłam na trzy części. Część pierwsza to część teoretyczna – teoretyczne podstawy badań własnych, składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony został na wyjaśnieniu podstawowych pojęć z zakresu postaw rodzicielskich. Zaprezentowałam w nim ich podział i charakterystykę oraz pojęcie postawy. W tym też rozdziale przedstawiłam wybrane modele typologii postaw rodzicielskich oraz rolę, jaką pełnią w procesie rozwojowym. Rozdział drugi dotyczył fenomenu niedostosowania społecznego i zaburzeń w zachowaniu, w którym wyjaśniłam podstawowe pojęcia z nim związane. Drugim ważnym zadaniem, którego się podjęłam było przedstawienie typologii i rodzajów zaburzeń w zachowaniu. W związku z tym, rozdział ten rozbity został na dwa mniejsze podrozdziały, w których dokonałam charakterystyki głównych typów zaburzeń w zachowania czyli zachowań internalizacyjnych i eksternalizacyjnych. W rozdziale trzecim podjęłam próbę wyjaśnienia roli postaw rodzicielskich w kształtowaniu się zaburzeń w zachowaniu. Analizę pojęć części teoretycznej oparłam na specjalistycznej literaturze naukowej oraz na definicjach zaczerpniętych z pozycji encyklopedycznych, dzięki czemu pozwoliło mi to na wielorakie spojrzenie i wyłonienie paradygmatów z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Część druga pracy to metodologia badań – koncepcja metodologiczna badań własnych, którą zaczęłam od uzasadnienia tematu pracy. Część ta składa się z siedmiu rozdziałów, w której przedstawiłam po kolei: cel i rodzaj badań, problem badawczym i pytania szczegółowe, zmienne badawcze i ich wskaźniki, zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze, charakterystykę badanej populacji oraz miejsce i czas badań.Ostatnia, trzecia część pracy zawiera prezentację i analizę wyników badań własnych. Praca zakończona została wnioskami z badań, wskazówkami (postulatami / implikacjami) dla praktyki pedagogicznej, podsumowaniem rozważań oraz streszczeniem.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Michel, Małgorzata - 130539
dc.contributor.authorpl
Stachoń, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Michel, Małgorzata - 130539
dc.contributor.reviewerpl
Sztuka, Mariusz - 132259
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:55:23Z
dc.date.available
2020-07-24T23:55:23Z
dc.date.submittedpl
2014-06-23
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-86208-103666
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194877
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
parental attitudes, Conduct Disorders (CD)
dc.subject.plpl
postawy rodzicielskie, zaburzenia w zachowaniu
dc.titlepl
Typy i rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu zaburzeń w zachowaniu
dc.title.alternativepl
Types and the role of parental attitudes in the forming of behavioural / conduct disorders (disturbances in the behaviour)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
226
Views per month
Views per city
Warsaw
44
Krakow
15
Wroclaw
12
Katowice
11
Poznan
11
Bydgoszcz
9
Gdansk
6
Lublin
5
Lodz
4
Rajcza
4

No access

No Thumbnail Available