Dowodzenie w postępowaniu apelacyjnym

master
dc.abstract.enThe aim of hereby dissertation is an attempt of systematics of the issue referred to reasoning in the appeal proceedings. Moreover, it shall be necessary to find an answer to the question whether the character of the decision (the judgment) which is passed by a court of second resort is a result of a reasoning (or its absence) which has its own kind and subject. In other words the hereby considerations refer to an issue whether and how often the appeal court is able to determine the affair’s facts by a supplement of the conclusions made by the court of the first instance as well as by a modification of their contents. It shall be emphasized that hereby considerations set out in hereby reflect also the fundamental problems which appear in practice concerned the reasoning made by the Regional Court in Cracow and the Court of Appeal in Cracow. That is why it is really important to link a theory and a practice. As a consequence there are the researches of cases’ files related to appeal proceedings which were conducted in above mentioned courts. What’s more there is also presented the assessment of situation on the basis of drawn conclusions referred to the reasoning. Finally, the achieved results are presented with the use of a calculation method and a graphic visualization. The hereby dissertation consists of two parties. The first one is constructed by six chapters. First chapter has an introduced character and it indicates the aim and the scope of consideration as well as the initial characteristics of chapters and the used research methods. The second chapter concerns the basic notions such as: the judging function, the judicial application of law and the determination of the affair’s facts and also the proceeding of reasoning before the court of first instance. The third chapter constitutes the essence of reasoning in view of the principle of straightforwardness and the principle referred to the instance. Then, in the fourth chapter there is a discussion related to the scope of allowed reasoning. What’s more in the next pages there are some dissertations referred to the court’s decisions as a result of the proceeding of reasoning. The last chapter of the first party regards to the model of appeal proceedings which influences the court’s reasoning in view of the provisions’ amendment of Code of Criminal Proceedings which is made by Criminal Law Codification Committee operating at the Minister of Justice. The second part of hereby dissertation consists of two chapters which relate to the researches of cases’ files and the summarized conclusions.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest próba usystematyzowania zagadnienia związanego z dowodzeniem w postępowaniu odwoławczym na przykładzie postępowania apelacyjnego, a co za tym idzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy charakter rozstrzygnięcia (ściślej: rodzaj wyroku) wydanego przez sąd drugiej instancji jest wynikiem przeprowadzenia (lub jego braku) dowodzenia posiadającego określony rodzaj i przedmiot, które to zostało przeprowadzone (lub nie) przez ten sąd w toku postępowania. Inaczej mówiąc, niniejsze rozważania dotyczą tego, czy i jak często sąd odwoławczy może pozwolić sobie, zgodnie z przepisami prawa, na ustalanie faktów sprawy, poprzez uzupełnienie ustaleń poczynionych przez sąd pierwszej instancji, ale także poprzez modyfikację ich treści. Podkreślić należy, iż zawarte w pracy przemyślenia odzwierciedlają również istotne problemy pojawiające się w praktyce związanej z dowodzeniem prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Krakowie i Sądem Apelacyjnym w Krakowie. Fundamentalne znaczenie ma zatem powiązanie teorii z praktyką, czego skutkiem są przeprowadzone w kontekście niniejszej pracy badania akt procesowych związanych z postępowaniem apelacyjnym w wyżej wymienionych sądach. Na podstawie wysnutych z nich wniosków doszło do oceny merytorycznej przeprowadzanego przez sąd drugiej instancji dowodzenia (w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia apelacji) istniejącego w praktyce. Ostatecznie, zaprezentowane również zostają uzyskane wyniki badań z wykorzystaniem odpowiednich metod obliczeniowych i graficznej wizualizacji rezultatów badań. Niniejsza praca składa się zasadniczo z dwóch części – teoretycznej i badawczej. Część teoretyczna składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter stricte wprowadzający i wskazuje na cel i zakres rozważań, wstępną charakterystykę rozdziałów oraz wykorzystane metody badawcze. Drugi rozdział niniejszej pracy dotyczy pojęć podstawowych związanych z dowodzeniem. A zatem omawiane są kolejno między innymi: funkcja sądzenia, pojęcie sądowego stosowania prawa i ustalania faktów sprawy, jak również zarys procesu dowodzenia przed sądem pierwszej instancji. Rozdział trzeci stanowi o dowodzeniu w postępowaniu apelacyjnym w kontekście wybranych zasad procesowych tj. zasady bezpośredniości i dwuinstancyjności. Kolejno, w rozdziale czwartym omówiony zostaje zakres dopuszczalnego dowodzenia w postępowaniu de lege lata. Następnie (w rozdziale piątym) jest mowa o dowodzeniu w kontekście wydawanego przez sąd drugiej instancji rodzaju wyroku. Ostatni z rozdziałów części pierwszej tyczy się modelu postępowania odwoławczego wpływającego na przeprowadzane przez sąd dowodzenie w kontekście prac nad nowelizacją przepisów Kodeksu Postępowania Karnego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Na drugą część – część badawczą składają się dwa rozdziały, które tyczą się przeprowadzonych badań akt procesowych (poprzez wskazanie metody i celu ich przeprowadzenia, przedstawienia wyników oraz wyciągnięcia wniosków) oraz uwag podsumowujących.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHofmański, Piotr - 128334 pl
dc.contributor.authorBalcer, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRusinek, Michał - 131728 pl
dc.contributor.reviewerHofmański, Piotr - 128334 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:05:35Z
dc.date.available2020-07-23T23:05:35Z
dc.date.submitted2012-06-14pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-64820-116378pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178358
dc.languagepolpl
dc.subject.enreasoning, proof, fact, proceeding, appealpl
dc.subject.pldowodzenie, ustalenie, dowód, postępowanie, apelacyjnepl
dc.titleDowodzenie w postępowaniu apelacyjnympl
dc.title.alternativeThe reasoning in the appeal proceedingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of hereby dissertation is an attempt of systematics of the issue referred to reasoning in the appeal proceedings. Moreover, it shall be necessary to find an answer to the question whether the character of the decision (the judgment) which is passed by a court of second resort is a result of a reasoning (or its absence) which has its own kind and subject. In other words the hereby considerations refer to an issue whether and how often the appeal court is able to determine the affair’s facts by a supplement of the conclusions made by the court of the first instance as well as by a modification of their contents. It shall be emphasized that hereby considerations set out in hereby reflect also the fundamental problems which appear in practice concerned the reasoning made by the Regional Court in Cracow and the Court of Appeal in Cracow. That is why it is really important to link a theory and a practice. As a consequence there are the researches of cases’ files related to appeal proceedings which were conducted in above mentioned courts. What’s more there is also presented the assessment of situation on the basis of drawn conclusions referred to the reasoning. Finally, the achieved results are presented with the use of a calculation method and a graphic visualization. The hereby dissertation consists of two parties. The first one is constructed by six chapters. First chapter has an introduced character and it indicates the aim and the scope of consideration as well as the initial characteristics of chapters and the used research methods. The second chapter concerns the basic notions such as: the judging function, the judicial application of law and the determination of the affair’s facts and also the proceeding of reasoning before the court of first instance. The third chapter constitutes the essence of reasoning in view of the principle of straightforwardness and the principle referred to the instance. Then, in the fourth chapter there is a discussion related to the scope of allowed reasoning. What’s more in the next pages there are some dissertations referred to the court’s decisions as a result of the proceeding of reasoning. The last chapter of the first party regards to the model of appeal proceedings which influences the court’s reasoning in view of the provisions’ amendment of Code of Criminal Proceedings which is made by Criminal Law Codification Committee operating at the Minister of Justice. The second part of hereby dissertation consists of two chapters which relate to the researches of cases’ files and the summarized conclusions.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest próba usystematyzowania zagadnienia związanego z dowodzeniem w postępowaniu odwoławczym na przykładzie postępowania apelacyjnego, a co za tym idzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy charakter rozstrzygnięcia (ściślej: rodzaj wyroku) wydanego przez sąd drugiej instancji jest wynikiem przeprowadzenia (lub jego braku) dowodzenia posiadającego określony rodzaj i przedmiot, które to zostało przeprowadzone (lub nie) przez ten sąd w toku postępowania. Inaczej mówiąc, niniejsze rozważania dotyczą tego, czy i jak często sąd odwoławczy może pozwolić sobie, zgodnie z przepisami prawa, na ustalanie faktów sprawy, poprzez uzupełnienie ustaleń poczynionych przez sąd pierwszej instancji, ale także poprzez modyfikację ich treści. Podkreślić należy, iż zawarte w pracy przemyślenia odzwierciedlają również istotne problemy pojawiające się w praktyce związanej z dowodzeniem prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Krakowie i Sądem Apelacyjnym w Krakowie. Fundamentalne znaczenie ma zatem powiązanie teorii z praktyką, czego skutkiem są przeprowadzone w kontekście niniejszej pracy badania akt procesowych związanych z postępowaniem apelacyjnym w wyżej wymienionych sądach. Na podstawie wysnutych z nich wniosków doszło do oceny merytorycznej przeprowadzanego przez sąd drugiej instancji dowodzenia (w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia apelacji) istniejącego w praktyce. Ostatecznie, zaprezentowane również zostają uzyskane wyniki badań z wykorzystaniem odpowiednich metod obliczeniowych i graficznej wizualizacji rezultatów badań. Niniejsza praca składa się zasadniczo z dwóch części – teoretycznej i badawczej. Część teoretyczna składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter stricte wprowadzający i wskazuje na cel i zakres rozważań, wstępną charakterystykę rozdziałów oraz wykorzystane metody badawcze. Drugi rozdział niniejszej pracy dotyczy pojęć podstawowych związanych z dowodzeniem. A zatem omawiane są kolejno między innymi: funkcja sądzenia, pojęcie sądowego stosowania prawa i ustalania faktów sprawy, jak również zarys procesu dowodzenia przed sądem pierwszej instancji. Rozdział trzeci stanowi o dowodzeniu w postępowaniu apelacyjnym w kontekście wybranych zasad procesowych tj. zasady bezpośredniości i dwuinstancyjności. Kolejno, w rozdziale czwartym omówiony zostaje zakres dopuszczalnego dowodzenia w postępowaniu de lege lata. Następnie (w rozdziale piątym) jest mowa o dowodzeniu w kontekście wydawanego przez sąd drugiej instancji rodzaju wyroku. Ostatni z rozdziałów części pierwszej tyczy się modelu postępowania odwoławczego wpływającego na przeprowadzane przez sąd dowodzenie w kontekście prac nad nowelizacją przepisów Kodeksu Postępowania Karnego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Na drugą część – część badawczą składają się dwa rozdziały, które tyczą się przeprowadzonych badań akt procesowych (poprzez wskazanie metody i celu ich przeprowadzenia, przedstawienia wyników oraz wyciągnięcia wniosków) oraz uwag podsumowujących.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hofmański, Piotr - 128334
dc.contributor.authorpl
Balcer, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Rusinek, Michał - 131728
dc.contributor.reviewerpl
Hofmański, Piotr - 128334
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:05:35Z
dc.date.available
2020-07-23T23:05:35Z
dc.date.submittedpl
2012-06-14
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-64820-116378
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178358
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
reasoning, proof, fact, proceeding, appeal
dc.subject.plpl
dowodzenie, ustalenie, dowód, postępowanie, apelacyjne
dc.titlepl
Dowodzenie w postępowaniu apelacyjnym
dc.title.alternativepl
The reasoning in the appeal proceeding
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available