Cyfrowa technologia NFT a prawo autorskie

licenciate
dc.abstract.enThe topic of my work is "NFT technology and copyright". The main question of this study was "Are the legal instruments of copyright adapted to the invention of new creative companies and keep pace with the creation of new technologies on the example of the newly established NFT system?" . The topicality of the work is that business leaders, scientists, artists and celebrities have already invested millions of dollars in creating their own works or invested in someone else's, and this business is only gaining momentum on a global scale. The work consists of an introduction, three substantive chapters and a conclusion. The first chapter contains information about the technological approach to the cryptoart system. It presents such issues as Blockchain technology and the difference between cryptocurrencies, First examples of crypto-recording, What is an NFT token - technical data and history. The characteristics of the system based on Blockchain - an innovative product for data storage have been included, and what is the difference between the cryptocurrencies and NFT. The results of studies and reports from leading trade organizations, such as the European Economic and Social Committee, were cited The second chapter is devoted to the following topic: How the creation of NFT-works affects contemporary art ", consists of the following subchapters: NFT as an opportunity to develop digital works, creating new products based on the NFT system, museum activities in digital light: cooperation with NFT projects as a source of effective monetization of works. It analyzes the potential created for artists, compares different industries with copyright protection, and the mechanism of cooperation with leading organizations (museums). It discusses how Weblen's theory on the demand for cryptoarts works. The third chapter entitled The copyright aspect of the NFT platform's activities covers the issues: how the digital system can verify the authenticity and originality of a work, about the author's personal and property rights or who has the right to share tokens, licenses for the use of works, jurisprudence of world courts in NFT cases , including aspects of digitization and new digital technologies in EU legislation. The system regulating the ability of NFT dissemination platforms was described, their possibilities of proving the originality of works and their rights to them were compared. The status of the creator, employee works, transfer of property rights, and license agreements has been clarified. International regulations in the scope of the common law system are described in the light of the European Union regulations. The aspects of NFT operation according to Polish legislation based on the Act on Copyright and Related Rights are included. While writing the thesis, the following research techniques were used: analysis,comparison and deductive reasoning. The study was prepared on the basis of monographic content, economic reports, internet sources and opinions of global lawyers in the field of intellectual property. The given topic is updated every day with the increasing popularity of cryptocurrencies and the increasing impact on the economy.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy jest „Technologia NFT a prawo autorskie”. Naczelnym pytaniem niniejszego opracowania zostało „Czy legalne instrumenty prawa autorskiego są przystosowani do wymyślenia nowych firm twórczości i nadążają za stworzeniem nowych technologii na przykładzie nowo zaistniałego systemu NFT?” . Aktualność danej pracy polega na tym, że liderzy światu biznesu, naukowcy, artyści i celebryci już zainwestowali miliony dolarów w stworzeniu własnych dzieł albo zainwestowali w cudzę i ten interes tylko nabiera tempo w skali światowej. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów merytorycznych oraz zakończenia. Rozdział pierwszy zawiera informacje o Technologicznym ujęciu systemu cryptoart. Przedstawiono w nim takie zagadnienia, jak Technologia blockchain i różnica pomiędzy cryptowalutami, Pierwsze przykłady kryptonagrywania, Czym jest NFT token- techniczne dane i historia. Zostało ujęte charakterystykę systemu, opartego na Blockchain- innowacyjnego produktu do przechowywania danych i na czym polega różnica pomiędzy wymienionymi kryptowalutami i NFT. Przytoczono wyniki badań i raportów czołowych organizacji handlowych, np. Europejski komitet Ekonomiczno- Społeczny. Rozdział drugi został poświęcony takiemu tematowi: Jak powstanie NFT-dzieł wpływa na współczesną sztukę”, składa się z następujących podrozdziałów: NFT jako możliwość rozwoju utworów cyfrowych, stworzenie nowych produktów na bazie systemu NFT, działalność muzealna w świetle cyfrowym: współpraca z projektami NFT jako źródło efektywnej monetyzacji utworów.Przeanalizowano w nim potencjał stworzony dla artystów, porównano różne branży, na których rozciąga się ochrona prawnoautorska, mechanizm współpracy z czołowymi organizacjami (muzea). Omówiono, jak działa teoria Weblena na popyt na cryptoarty. Rozdział trzeci o tytule Autorsko prawny aspekt działalności platformy NFT ujmuje zagadnienia: jak system cyfrowy może zweryfikować autentyczność i oryginalność utworu, o prawach osobistych i majątkowych twórcy albo kto ma prawo do udostępniania tokenów, licencje na korzystanie z utworów, orzecznictwo światowych sądów w sprawach o NFT, ujęcie aspektów digitalizacji i nowych cyfrowych technologii w ustawodawstwie Unijnym. Opisano system regulujący dzielność platform rozpowszechnienia NFT, porównano ich możliwości dowodu oryginalności utworów i praw do nich. Doprecyzowano status twórcy, utworów pracowniczych, przenoszenia praw własności, umów licencyjnych. Opisano regulacje międzynarodowe w zakresie systemu common law, w swietlie przepisów Unii Europejskiej. Zawarto aspekty działania NFT według ustawodawstwa Polskiego na bazie Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Podczas pisania pracy wykorzystane zostały następujące techniki badawcze: analiza, porównanie oraz wnioskowanie dedukcyjne. Do powstania opracowania posłużyły treści monograficzne, sprawozdania ekonomiczne, źródła internetowe i opinie światowych prawników z zakresu własności intelektualnej. Podany temat aktualizuje się każdego dnia wraz z rosnącą popularnością kruptowalut i coraz większego wpływu na gospodarkę.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.contributor.authorZhukovska, Anastasiiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.contributor.reviewerGliściński, Konradpl
dc.date.accessioned2022-10-03T21:49:06Z
dc.date.available2022-10-03T21:49:06Z
dc.date.submitted2022-09-28pl
dc.fieldofstudyprawo własności intelektualnej i nowych mediówpl
dc.identifier.apddiploma-162733-281769pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300708
dc.languagepolpl
dc.subject.enNFT, Blockchain, digital works, cryptocurrency, technology, token, image, artist, track, art, law, property, image, distribution, copy, computer games, market, copyright, license, buyer, sale, buyer, economy, goods digital, smart contract, co-authorship, regulations, lawsuit, legislation, work of art, access.pl
dc.subject.plNFT, Blockchain, utwory cyfrowe, kryptowaluta, technologia, token, wizerunek, artysta, utwór, sztuka, prawo, własność, obraz, dystrybucja, kopia, gry komputerowe, rynek, prawo autorskie, licencja, nabywca, sprzedaż, nabywca, gospodarka, dobra cyfrowe, smart contract, współautorstwo, przepisy, pozew sądowy, ustawodawstwo, dzieło sztuki.pl
dc.titleCyfrowa technologia NFT a prawo autorskiepl
dc.title.alternativeDigital NFT technology and copyright lawpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of my work is "NFT technology and copyright". The main question of this study was "Are the legal instruments of copyright adapted to the invention of new creative companies and keep pace with the creation of new technologies on the example of the newly established NFT system?" . The topicality of the work is that business leaders, scientists, artists and celebrities have already invested millions of dollars in creating their own works or invested in someone else's, and this business is only gaining momentum on a global scale. The work consists of an introduction, three substantive chapters and a conclusion. The first chapter contains information about the technological approach to the cryptoart system. It presents such issues as Blockchain technology and the difference between cryptocurrencies, First examples of crypto-recording, What is an NFT token - technical data and history. The characteristics of the system based on Blockchain - an innovative product for data storage have been included, and what is the difference between the cryptocurrencies and NFT. The results of studies and reports from leading trade organizations, such as the European Economic and Social Committee, were cited The second chapter is devoted to the following topic: How the creation of NFT-works affects contemporary art ", consists of the following subchapters: NFT as an opportunity to develop digital works, creating new products based on the NFT system, museum activities in digital light: cooperation with NFT projects as a source of effective monetization of works. It analyzes the potential created for artists, compares different industries with copyright protection, and the mechanism of cooperation with leading organizations (museums). It discusses how Weblen's theory on the demand for cryptoarts works. The third chapter entitled The copyright aspect of the NFT platform's activities covers the issues: how the digital system can verify the authenticity and originality of a work, about the author's personal and property rights or who has the right to share tokens, licenses for the use of works, jurisprudence of world courts in NFT cases , including aspects of digitization and new digital technologies in EU legislation. The system regulating the ability of NFT dissemination platforms was described, their possibilities of proving the originality of works and their rights to them were compared. The status of the creator, employee works, transfer of property rights, and license agreements has been clarified. International regulations in the scope of the common law system are described in the light of the European Union regulations. The aspects of NFT operation according to Polish legislation based on the Act on Copyright and Related Rights are included. While writing the thesis, the following research techniques were used: analysis,comparison and deductive reasoning. The study was prepared on the basis of monographic content, economic reports, internet sources and opinions of global lawyers in the field of intellectual property. The given topic is updated every day with the increasing popularity of cryptocurrencies and the increasing impact on the economy.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy jest „Technologia NFT a prawo autorskie”. Naczelnym pytaniem niniejszego opracowania zostało „Czy legalne instrumenty prawa autorskiego są przystosowani do wymyślenia nowych firm twórczości i nadążają za stworzeniem nowych technologii na przykładzie nowo zaistniałego systemu NFT?” . Aktualność danej pracy polega na tym, że liderzy światu biznesu, naukowcy, artyści i celebryci już zainwestowali miliony dolarów w stworzeniu własnych dzieł albo zainwestowali w cudzę i ten interes tylko nabiera tempo w skali światowej. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów merytorycznych oraz zakończenia. Rozdział pierwszy zawiera informacje o Technologicznym ujęciu systemu cryptoart. Przedstawiono w nim takie zagadnienia, jak Technologia blockchain i różnica pomiędzy cryptowalutami, Pierwsze przykłady kryptonagrywania, Czym jest NFT token- techniczne dane i historia. Zostało ujęte charakterystykę systemu, opartego na Blockchain- innowacyjnego produktu do przechowywania danych i na czym polega różnica pomiędzy wymienionymi kryptowalutami i NFT. Przytoczono wyniki badań i raportów czołowych organizacji handlowych, np. Europejski komitet Ekonomiczno- Społeczny. Rozdział drugi został poświęcony takiemu tematowi: Jak powstanie NFT-dzieł wpływa na współczesną sztukę”, składa się z następujących podrozdziałów: NFT jako możliwość rozwoju utworów cyfrowych, stworzenie nowych produktów na bazie systemu NFT, działalność muzealna w świetle cyfrowym: współpraca z projektami NFT jako źródło efektywnej monetyzacji utworów.Przeanalizowano w nim potencjał stworzony dla artystów, porównano różne branży, na których rozciąga się ochrona prawnoautorska, mechanizm współpracy z czołowymi organizacjami (muzea). Omówiono, jak działa teoria Weblena na popyt na cryptoarty. Rozdział trzeci o tytule Autorsko prawny aspekt działalności platformy NFT ujmuje zagadnienia: jak system cyfrowy może zweryfikować autentyczność i oryginalność utworu, o prawach osobistych i majątkowych twórcy albo kto ma prawo do udostępniania tokenów, licencje na korzystanie z utworów, orzecznictwo światowych sądów w sprawach o NFT, ujęcie aspektów digitalizacji i nowych cyfrowych technologii w ustawodawstwie Unijnym. Opisano system regulujący dzielność platform rozpowszechnienia NFT, porównano ich możliwości dowodu oryginalności utworów i praw do nich. Doprecyzowano status twórcy, utworów pracowniczych, przenoszenia praw własności, umów licencyjnych. Opisano regulacje międzynarodowe w zakresie systemu common law, w swietlie przepisów Unii Europejskiej. Zawarto aspekty działania NFT według ustawodawstwa Polskiego na bazie Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Podczas pisania pracy wykorzystane zostały następujące techniki badawcze: analiza, porównanie oraz wnioskowanie dedukcyjne. Do powstania opracowania posłużyły treści monograficzne, sprawozdania ekonomiczne, źródła internetowe i opinie światowych prawników z zakresu własności intelektualnej. Podany temat aktualizuje się każdego dnia wraz z rosnącą popularnością kruptowalut i coraz większego wpływu na gospodarkę.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.contributor.authorpl
Zhukovska, Anastasiia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.contributor.reviewerpl
Gliściński, Konrad
dc.date.accessioned
2022-10-03T21:49:06Z
dc.date.available
2022-10-03T21:49:06Z
dc.date.submittedpl
2022-09-28
dc.fieldofstudypl
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
dc.identifier.apdpl
diploma-162733-281769
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300708
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
NFT, Blockchain, digital works, cryptocurrency, technology, token, image, artist, track, art, law, property, image, distribution, copy, computer games, market, copyright, license, buyer, sale, buyer, economy, goods digital, smart contract, co-authorship, regulations, lawsuit, legislation, work of art, access.
dc.subject.plpl
NFT, Blockchain, utwory cyfrowe, kryptowaluta, technologia, token, wizerunek, artysta, utwór, sztuka, prawo, własność, obraz, dystrybucja, kopia, gry komputerowe, rynek, prawo autorskie, licencja, nabywca, sprzedaż, nabywca, gospodarka, dobra cyfrowe, smart contract, współautorstwo, przepisy, pozew sądowy, ustawodawstwo, dzieło sztuki.
dc.titlepl
Cyfrowa technologia NFT a prawo autorskie
dc.title.alternativepl
Digital NFT technology and copyright law
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Gliwice
2
Poznan
2
Kielce
1
Siemiatycze
1
Skarzysko-Kamienna
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available