Funkcjonowanie streetworkingu na rzecz dzieci zamieszkujących teren Krakowa

master
dc.abstract.enChildhood and early youth play a big role in everyone's life. Many people survive or survive most of this time largely outside the family and school environment. Some of them grow up in the territory of the broadly understood street, in which socialization occurs in accidentally encountered peer groups and adults living on the street. Individuals in groups have a sense of belonging and acceptance. They live in the present and learn from each other adaptation strategies. In many countries, as well as in Poland, you can observe groups of young people spending their free time in courtyards, streets, estate benches, gates, staircases, stations, vacancies, market squares, shopping centers and even garbage dumps. They often look for a way to earn money, to support their family or for their own expenses. It is noteworthy that deviant and punishable behavior are common among this group. This work presents street work activities for the benefit of children who live in the city of Krakow. The needs of children using this form of assistance and the activities of street workers' foundations - Nowe Centrum Foundation and Parasol Foundation were examined. Aspects regarding the statutory objectives of the institutions surveyed were analyzed. An important issue raised will be the effectiveness of street work activities and whether they cause the desired changes in social behavior in children and adolescents. How implemented projects affect the attitude of the youngest and whether and to what extent the assumed goals are implemented. The subject of the study will be children attending streetwork classes in Krakow centers carrying out streetwork activities. The whole work was divided into four chapters. In the first chapter I will try to introduce the characteristics of streetworking, by presenting the most important definitions, discussing its forms and discussing the types of beneficiaries. The second chapter is devoted to linking streetworking with social work. The sense of streetworking in relation to social work will be presented. Goals, functions and principles prevailing in the area of ​​social work will be presented. In this chapter I define the role of social work in solving beneficiaries' problems, as well as action strategies. In the third chapter I will present the methodology of my own research. I will indicate the selection and characteristics of the sample, as well as the organization and course of research.The last chapter presents the results of research from interviews conducted in which the subject of the study was the attendance of children to streetwork classes run by Krakow street workers. Due to the constant changes in the socio-economic situation of our country, the behavior of street children and youth and their strategies for adapting to life in urban space, they are subject to frequent analyzes. The big challenge is finding a way to effectively help street children, which is why I hope that my work will serve to deepen information about institutions involved in streetworking in my city - Krakow, and inspire people who are not indifferent to the fate of children and young people living in the risk of exclusion social.pl
dc.abstract.plDzieciństwo oraz wczesna młodość odgrywają dużą rolę w życiu każdego człowieka. Wiele osób przeżywa lub przeżyło większość tego czasu w dużej mierze poza środowiskiem rodzinnym i szkolnym. Niektórzy z nich dorastają na terytorium obszernie rozumianej ulicy, w której dokonuje się socjalizacja w przypadkowo napotkanych grupach rówieśniczych oraz dorosłych zamieszkujących daną ulicę. Jednostki w grupach mają poczucie przynależności i akceptacji. Żyją teraźniejszością i uczą się wzajemnie od siebie strategii przystosowawczych. W wielu państwach, a także w Polsce można zaobserwować grupy młodych osób spędzających swój wolny czas na podwórkach, ulicach, ławkach osiedlowych, bramach, klatkach schodowych, dworcach, pustostanach, placach targowych, centrach handlowych a nawet na wysypiskach śmieci. Zajmują się nierzadko szukaniem sposobu na zarobek, w celu wsparcia rodziny bądź na własne wydatki. Warto zauważyć, że często zdarzają się wśród tej grupy zachowania dewiacyjne i karalne. W niniejszej pracy przedstawione jest funkcjonowanie działań streetworkerskich na rzecz dzieci, które zamieszkują miasto Kraków. Zbadane zostały potrzeby dzieci korzystających z tej formy pomocy oraz działalności fundacji streetworkerskich – Fundacji Nowe Centrum oraz Fundacji Parasol. Analizowane zostały aspekty dotyczące realizowanych celów statutowych badanych instytucji. Istotną poruszoną kwestią będzie skuteczność działań streetworkerskich i tego czy wywołują pożądane zmiany zachowań społecznych u dzieci i młodzieży. Jak realizowane przedsięwzięcia oddziaływają na postawę najmłodszych oraz czy i w jakim stopniu są realizowane założone cele. Podmiotem badań będą dzieci uczęszczająca na zajęcia streetworkerskie w krakowskich ośrodkach przeprowadzających działania streetworkerskie. Całość pracy została podzielona na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym postaram się przybliżyć charakterystykę streetworkingu, poprzez przedstawienie najistotniejszych definicji, omówienie jego form oraz omówienie typów pomocobiorców. Rozdział drugi poświęcony jest powiązaniu streetworkingu z pracą socjalną. Przedstawiony będzie sens streetworkingu w odniesieniu do pracy socjalnej. Przedstawione zostaną cele, funkcje oraz zasady panujące w obszarze pracy socjalnej. W tym rozdziale określam rolę pracy socjalnej w rozwiązywaniu problemów beneficjentów, a także strategie postępowania działania. W rozdziale trzecim zaprezentuję metodologię badań własnych. Wskażę dobór i charakterystykę próby, a także przedstawię organizację oraz przebieg badań. W ostatnim rozdziale zaprezentowane są wyniki badań z przeprowadzonych wywiadów, w których przedmiotem badań było uczęszczanie dzieci na zajęcia streetworkerskie prowadzone przez krakowskich streetworkerów. Ze względu na nieustające zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju, zachowania dzieci i młodzieży ulicy oraz ich strategie przystosowawcze do życia w przestrzeni miejskiej, poddawane są częstym analizom. Dużym wyzwaniem jest znalezienie sposobu skutecznej pomocy dzieciom ulicy, dlatego też mam nadzieję, że moja praca posłuży pogłębieniu informacji na temat instytucji zajmujących się streetworkingiem w moim mieście – Krakowie, oraz zainspiruje osoby, które nie są obojętne na los dzieci i młodzież żyjących w ryzyku wykluczenia społecznego.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.contributor.authorToczek, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.contributor.reviewerMiś, Łucjan - 130656 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:01:27Z
dc.date.available2020-07-28T05:01:27Z
dc.date.submitted2019-10-17pl
dc.fieldofstudypraca socjalnapl
dc.identifier.apddiploma-138049-237375pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239661
dc.languagepolpl
dc.subject.enstreetworking. social work, child, youth, Krakowpl
dc.subject.plstreetworking, praca socjalna, dziecko. młodzież, Krakówpl
dc.titleFunkcjonowanie streetworkingu na rzecz dzieci zamieszkujących teren Krakowapl
dc.title.alternativeStreetworking for children, in Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Childhood and early youth play a big role in everyone's life. Many people survive or survive most of this time largely outside the family and school environment. Some of them grow up in the territory of the broadly understood street, in which socialization occurs in accidentally encountered peer groups and adults living on the street. Individuals in groups have a sense of belonging and acceptance. They live in the present and learn from each other adaptation strategies. In many countries, as well as in Poland, you can observe groups of young people spending their free time in courtyards, streets, estate benches, gates, staircases, stations, vacancies, market squares, shopping centers and even garbage dumps. They often look for a way to earn money, to support their family or for their own expenses. It is noteworthy that deviant and punishable behavior are common among this group. This work presents street work activities for the benefit of children who live in the city of Krakow. The needs of children using this form of assistance and the activities of street workers' foundations - Nowe Centrum Foundation and Parasol Foundation were examined. Aspects regarding the statutory objectives of the institutions surveyed were analyzed. An important issue raised will be the effectiveness of street work activities and whether they cause the desired changes in social behavior in children and adolescents. How implemented projects affect the attitude of the youngest and whether and to what extent the assumed goals are implemented. The subject of the study will be children attending streetwork classes in Krakow centers carrying out streetwork activities. The whole work was divided into four chapters. In the first chapter I will try to introduce the characteristics of streetworking, by presenting the most important definitions, discussing its forms and discussing the types of beneficiaries. The second chapter is devoted to linking streetworking with social work. The sense of streetworking in relation to social work will be presented. Goals, functions and principles prevailing in the area of ​​social work will be presented. In this chapter I define the role of social work in solving beneficiaries' problems, as well as action strategies. In the third chapter I will present the methodology of my own research. I will indicate the selection and characteristics of the sample, as well as the organization and course of research.The last chapter presents the results of research from interviews conducted in which the subject of the study was the attendance of children to streetwork classes run by Krakow street workers. Due to the constant changes in the socio-economic situation of our country, the behavior of street children and youth and their strategies for adapting to life in urban space, they are subject to frequent analyzes. The big challenge is finding a way to effectively help street children, which is why I hope that my work will serve to deepen information about institutions involved in streetworking in my city - Krakow, and inspire people who are not indifferent to the fate of children and young people living in the risk of exclusion social.
dc.abstract.plpl
Dzieciństwo oraz wczesna młodość odgrywają dużą rolę w życiu każdego człowieka. Wiele osób przeżywa lub przeżyło większość tego czasu w dużej mierze poza środowiskiem rodzinnym i szkolnym. Niektórzy z nich dorastają na terytorium obszernie rozumianej ulicy, w której dokonuje się socjalizacja w przypadkowo napotkanych grupach rówieśniczych oraz dorosłych zamieszkujących daną ulicę. Jednostki w grupach mają poczucie przynależności i akceptacji. Żyją teraźniejszością i uczą się wzajemnie od siebie strategii przystosowawczych. W wielu państwach, a także w Polsce można zaobserwować grupy młodych osób spędzających swój wolny czas na podwórkach, ulicach, ławkach osiedlowych, bramach, klatkach schodowych, dworcach, pustostanach, placach targowych, centrach handlowych a nawet na wysypiskach śmieci. Zajmują się nierzadko szukaniem sposobu na zarobek, w celu wsparcia rodziny bądź na własne wydatki. Warto zauważyć, że często zdarzają się wśród tej grupy zachowania dewiacyjne i karalne. W niniejszej pracy przedstawione jest funkcjonowanie działań streetworkerskich na rzecz dzieci, które zamieszkują miasto Kraków. Zbadane zostały potrzeby dzieci korzystających z tej formy pomocy oraz działalności fundacji streetworkerskich – Fundacji Nowe Centrum oraz Fundacji Parasol. Analizowane zostały aspekty dotyczące realizowanych celów statutowych badanych instytucji. Istotną poruszoną kwestią będzie skuteczność działań streetworkerskich i tego czy wywołują pożądane zmiany zachowań społecznych u dzieci i młodzieży. Jak realizowane przedsięwzięcia oddziaływają na postawę najmłodszych oraz czy i w jakim stopniu są realizowane założone cele. Podmiotem badań będą dzieci uczęszczająca na zajęcia streetworkerskie w krakowskich ośrodkach przeprowadzających działania streetworkerskie. Całość pracy została podzielona na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym postaram się przybliżyć charakterystykę streetworkingu, poprzez przedstawienie najistotniejszych definicji, omówienie jego form oraz omówienie typów pomocobiorców. Rozdział drugi poświęcony jest powiązaniu streetworkingu z pracą socjalną. Przedstawiony będzie sens streetworkingu w odniesieniu do pracy socjalnej. Przedstawione zostaną cele, funkcje oraz zasady panujące w obszarze pracy socjalnej. W tym rozdziale określam rolę pracy socjalnej w rozwiązywaniu problemów beneficjentów, a także strategie postępowania działania. W rozdziale trzecim zaprezentuję metodologię badań własnych. Wskażę dobór i charakterystykę próby, a także przedstawię organizację oraz przebieg badań. W ostatnim rozdziale zaprezentowane są wyniki badań z przeprowadzonych wywiadów, w których przedmiotem badań było uczęszczanie dzieci na zajęcia streetworkerskie prowadzone przez krakowskich streetworkerów. Ze względu na nieustające zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju, zachowania dzieci i młodzieży ulicy oraz ich strategie przystosowawcze do życia w przestrzeni miejskiej, poddawane są częstym analizom. Dużym wyzwaniem jest znalezienie sposobu skutecznej pomocy dzieciom ulicy, dlatego też mam nadzieję, że moja praca posłuży pogłębieniu informacji na temat instytucji zajmujących się streetworkingiem w moim mieście – Krakowie, oraz zainspiruje osoby, które nie są obojętne na los dzieci i młodzież żyjących w ryzyku wykluczenia społecznego.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.contributor.authorpl
Toczek, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.contributor.reviewerpl
Miś, Łucjan - 130656
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:01:27Z
dc.date.available
2020-07-28T05:01:27Z
dc.date.submittedpl
2019-10-17
dc.fieldofstudypl
praca socjalna
dc.identifier.apdpl
diploma-138049-237375
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239661
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
streetworking. social work, child, youth, Krakow
dc.subject.plpl
streetworking, praca socjalna, dziecko. młodzież, Kraków
dc.titlepl
Funkcjonowanie streetworkingu na rzecz dzieci zamieszkujących teren Krakowa
dc.title.alternativepl
Streetworking for children, in Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Krakow
6
Wroclaw
3
Torun
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Ełk
1
Gdansk
1
Poznan
1
Vilnius
1

No access

No Thumbnail Available