"Złote Grono" 1963-1971. Przyczyny sukcesu i powody wizerunkowego upadku wydarzenia.

master
dc.abstract.enExhibitions and symposiums of "Golden Grape" were events of nationwide significance, held in Zielona Gora, in biennial cycle, from 1963 to 1981. Their character and shape constantly evolved over the first five editions until 1971, however, two things always remained unchanged, which were two main blocks that formed the project. Formula united exhibition of contemporary art along with symposium discussion , thus both: the practical and theoretical issues.The aim of this study was primarily to create a picture of the situations, which affected the success and blur out of the assumptions underlying the whole event. Author examined the reasons which laid the foundation for the great success of the whole project and built the image of one of the most important theoretical and artistic events in the country. Aim was also focused on accessing to the causes that made the initiative collapsed, even before it actually ceased to exist. The author's thesis was that only five of ten editions bore individual, original, fresh and attractive character, and since 1973, the project was artificially supported by the government and the local art community, no longer attracting such a broad national interest of the public, artists and professionals. To prove the truth of this thesis author had to carefully analyze each of the next five editions, as well as become familiar with the memories of those involved in organizing the event, to get a complete picture of the changing situation and figure out what actually happened to the original, magnificent idea of the organizers, that made this event so special.During the work on the topic author has created a statement, which he proves in this work, that the first two editions of event (1963 and 1965) became the flywheel and made the road to success of III 'Golden Grape', all the while increasing the range and the formula of the event. Second part of this statement is that the event has started to fall shortly after 1967, slowly but inexorably heading towards disintegration and dismemberment of formula that laid at the base of success. In other words, the success became the mark and very early sign of approaching end. In this connection the author concluded, therefore, that the fourth edition (1969) and fifth (1971), designated a path of decline of the basic convention of exhibitions and symposiums.This work gives the Reader the opportunity to learn the causes of success and reasons of the fall of the initiative, as well as events that for eight years (1963-1971) developed unique character in the Polish artistic environment, which was "Golden Grape". At the same time the work shows the evolution of organizational objectives, their effect, the receipt and evaluation of participants, and based on a detailed analysis proves the validity of authors thesis about the crisis and the collapse of the formula after 1971.pl
dc.abstract.plWystawy i Sympozja „Złotego Grona” były wydarzeniami rangi ogólnopolskiej, odbywającymi się w Zielonej Górze, w cyklu biennalowym, od roku 1963 do roku 1981. Ich charakter i kształt stale ewoluował na przestrzeni pierwszych pięciu edycji do 1971 roku, jednakże niezmienne pozostawały dwa główne bloki, składające się na przedsięwzięcie. Formuła łączyła pokaz sztuki współczesnej wraz z dyskusją sympozjalną, a więc zagadnienia praktyczne i teoretyczne.Celem niniejszej pracy było przede wszystkim stworzenie obrazu sytuacji, które wpłynęły na sukces, a następnie rozmycie się założeń stojących u podstaw całości wydarzenia. Zbadanie powodów jakie stanowiły fundament wielkiego sukcesu całości przedsięwzięcia i zbudowania wizerunku jednej z najważniejszych imprez teoretyczno-artystycznych w kraju. Dojście do przyczyn jakie sprawiły, że inicjatywa upadła, jeszcze zanim faktycznie przestała istnieć. Tezą autora było, iż zaledwie pięć z dziesięciu edycji nosiło charakter indywidualny, oryginalny, świeży i przyciągający, zaś od roku 1973 przedsięwzięcie było sztucznie podtrzymywane przez władzę i lokalne środowisko artystyczne, nie przyciągając już tak szerokiego zainteresowania krajowej opinii publicznej, artystów i specjalistów. Aby udowodnić prawdziwość tej tezy należało przeanalizować wnikliwie każdą z kolejnych pięciu edycji, a także zapoznać się ze wspomnieniami osób, które uczestniczyły w organizacji wydarzenia, aby otrzymać pełny obraz zmieniającej się sytuacji i dojść do tego, co właściwie stało się z pierwotnie przyświecającą organizatorom wspaniałą ideą wystaw problemowych i sympozjów.W trakcie prac nad tematem autor wykreował, a następnie starał się dowieść prawdziwości twierdzenia, iż dwie pierwsze edycje z 1963 i 1965 r. stały się kołem zamachowym i drogą do sukcesu III „Złotego Grona”, cały czas powiększając zasięg i formułę wydarzenia, a okres upadania rozpoczęty został po tymże wielkim sukcesie roku 1967, powoli, acz nieuchronnie zmierzając w kierunku rozpadu i rozczłonkowania formuły, która legła u podstawy sukcesu. W nawiązaniu do tego autor uznał zatem, że edycje IV (1969 r.) i V (1971 r.), wyznaczyły drogę upadku podstawowej konwencji wystaw problemowych i sympozjów, dla których miały być one punktem odniesienia i bazą do dyskusji.Niniejsza praca daje Czytelnikowi możliwość poznania przyczyn sukcesu i upadku inicjatywy, a także wydarzeń które przez osiem lat (1963-1971) kształtowały wyjątkowe w skali Polski wydarzenie artystyczno-teoretyczne, jakim było „Złote Grono”. Jednocześnie ukazuje ewolucję założeń organizatorskich, ich efekt, odbiór i ocenę uczestników, a także na podstawie szczegółowej analizy, udowadnia słuszność twierdzenia o kryzysie i rozpadzie formuły przedsięwzięcia po roku 1971.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGryglewicz, Tomasz - 128197 pl
dc.contributor.authorCzerniewicz, Aleksanderpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerGryglewicz, Tomasz - 128197 pl
dc.contributor.reviewerSzczerski, Andrzej - 132215 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:46:14Z
dc.date.available2020-07-26T17:46:14Z
dc.date.submitted2015-10-16pl
dc.fieldofstudyhistoria sztukipl
dc.identifier.apddiploma-100647-115493pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207726
dc.languagepolpl
dc.subject.en"Golden Grape", 1963, 1971, success, collapse, Exhibitions and Symposiums, Zielona Gora, Marian Szpakowski, Museum of Ziemia Lubuskapl
dc.subject.pl"Złote Grono", 1963, 1971, sukces, upadek, Wystawy i Sympozja, Zielona Góra, Marian Szpakowski, Muzeum Ziemi Lubuskiejpl
dc.title"Złote Grono" 1963-1971. Przyczyny sukcesu i powody wizerunkowego upadku wydarzenia.pl
dc.title.alternative"Golden Grape" 1963-1971. Reasons of success and causes of image collapse.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Exhibitions and symposiums of "Golden Grape" were events of nationwide significance, held in Zielona Gora, in biennial cycle, from 1963 to 1981. Their character and shape constantly evolved over the first five editions until 1971, however, two things always remained unchanged, which were two main blocks that formed the project. Formula united exhibition of contemporary art along with symposium discussion , thus both: the practical and theoretical issues.The aim of this study was primarily to create a picture of the situations, which affected the success and blur out of the assumptions underlying the whole event. Author examined the reasons which laid the foundation for the great success of the whole project and built the image of one of the most important theoretical and artistic events in the country. Aim was also focused on accessing to the causes that made the initiative collapsed, even before it actually ceased to exist. The author's thesis was that only five of ten editions bore individual, original, fresh and attractive character, and since 1973, the project was artificially supported by the government and the local art community, no longer attracting such a broad national interest of the public, artists and professionals. To prove the truth of this thesis author had to carefully analyze each of the next five editions, as well as become familiar with the memories of those involved in organizing the event, to get a complete picture of the changing situation and figure out what actually happened to the original, magnificent idea of the organizers, that made this event so special.During the work on the topic author has created a statement, which he proves in this work, that the first two editions of event (1963 and 1965) became the flywheel and made the road to success of III 'Golden Grape', all the while increasing the range and the formula of the event. Second part of this statement is that the event has started to fall shortly after 1967, slowly but inexorably heading towards disintegration and dismemberment of formula that laid at the base of success. In other words, the success became the mark and very early sign of approaching end. In this connection the author concluded, therefore, that the fourth edition (1969) and fifth (1971), designated a path of decline of the basic convention of exhibitions and symposiums.This work gives the Reader the opportunity to learn the causes of success and reasons of the fall of the initiative, as well as events that for eight years (1963-1971) developed unique character in the Polish artistic environment, which was "Golden Grape". At the same time the work shows the evolution of organizational objectives, their effect, the receipt and evaluation of participants, and based on a detailed analysis proves the validity of authors thesis about the crisis and the collapse of the formula after 1971.
dc.abstract.plpl
Wystawy i Sympozja „Złotego Grona” były wydarzeniami rangi ogólnopolskiej, odbywającymi się w Zielonej Górze, w cyklu biennalowym, od roku 1963 do roku 1981. Ich charakter i kształt stale ewoluował na przestrzeni pierwszych pięciu edycji do 1971 roku, jednakże niezmienne pozostawały dwa główne bloki, składające się na przedsięwzięcie. Formuła łączyła pokaz sztuki współczesnej wraz z dyskusją sympozjalną, a więc zagadnienia praktyczne i teoretyczne.Celem niniejszej pracy było przede wszystkim stworzenie obrazu sytuacji, które wpłynęły na sukces, a następnie rozmycie się założeń stojących u podstaw całości wydarzenia. Zbadanie powodów jakie stanowiły fundament wielkiego sukcesu całości przedsięwzięcia i zbudowania wizerunku jednej z najważniejszych imprez teoretyczno-artystycznych w kraju. Dojście do przyczyn jakie sprawiły, że inicjatywa upadła, jeszcze zanim faktycznie przestała istnieć. Tezą autora było, iż zaledwie pięć z dziesięciu edycji nosiło charakter indywidualny, oryginalny, świeży i przyciągający, zaś od roku 1973 przedsięwzięcie było sztucznie podtrzymywane przez władzę i lokalne środowisko artystyczne, nie przyciągając już tak szerokiego zainteresowania krajowej opinii publicznej, artystów i specjalistów. Aby udowodnić prawdziwość tej tezy należało przeanalizować wnikliwie każdą z kolejnych pięciu edycji, a także zapoznać się ze wspomnieniami osób, które uczestniczyły w organizacji wydarzenia, aby otrzymać pełny obraz zmieniającej się sytuacji i dojść do tego, co właściwie stało się z pierwotnie przyświecającą organizatorom wspaniałą ideą wystaw problemowych i sympozjów.W trakcie prac nad tematem autor wykreował, a następnie starał się dowieść prawdziwości twierdzenia, iż dwie pierwsze edycje z 1963 i 1965 r. stały się kołem zamachowym i drogą do sukcesu III „Złotego Grona”, cały czas powiększając zasięg i formułę wydarzenia, a okres upadania rozpoczęty został po tymże wielkim sukcesie roku 1967, powoli, acz nieuchronnie zmierzając w kierunku rozpadu i rozczłonkowania formuły, która legła u podstawy sukcesu. W nawiązaniu do tego autor uznał zatem, że edycje IV (1969 r.) i V (1971 r.), wyznaczyły drogę upadku podstawowej konwencji wystaw problemowych i sympozjów, dla których miały być one punktem odniesienia i bazą do dyskusji.Niniejsza praca daje Czytelnikowi możliwość poznania przyczyn sukcesu i upadku inicjatywy, a także wydarzeń które przez osiem lat (1963-1971) kształtowały wyjątkowe w skali Polski wydarzenie artystyczno-teoretyczne, jakim było „Złote Grono”. Jednocześnie ukazuje ewolucję założeń organizatorskich, ich efekt, odbiór i ocenę uczestników, a także na podstawie szczegółowej analizy, udowadnia słuszność twierdzenia o kryzysie i rozpadzie formuły przedsięwzięcia po roku 1971.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gryglewicz, Tomasz - 128197
dc.contributor.authorpl
Czerniewicz, Aleksander
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Gryglewicz, Tomasz - 128197
dc.contributor.reviewerpl
Szczerski, Andrzej - 132215
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:46:14Z
dc.date.available
2020-07-26T17:46:14Z
dc.date.submittedpl
2015-10-16
dc.fieldofstudypl
historia sztuki
dc.identifier.apdpl
diploma-100647-115493
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207726
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
"Golden Grape", 1963, 1971, success, collapse, Exhibitions and Symposiums, Zielona Gora, Marian Szpakowski, Museum of Ziemia Lubuska
dc.subject.plpl
"Złote Grono", 1963, 1971, sukces, upadek, Wystawy i Sympozja, Zielona Góra, Marian Szpakowski, Muzeum Ziemi Lubuskiej
dc.titlepl
"Złote Grono" 1963-1971. Przyczyny sukcesu i powody wizerunkowego upadku wydarzenia.
dc.title.alternativepl
"Golden Grape" 1963-1971. Reasons of success and causes of image collapse.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Andrychów
1
Gdansk
1
Kiel
1
Sartrouville
1

No access

No Thumbnail Available