Uwarunkowania bullingu wśród nastolatków. Przegląd wybranych badań z perspektywy zdrowia publicznego

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Bulling among teenagers is one of the most serious problem regarding adolescence health and wellbeing in the Polish society. The World Health Organization defines violence as "the intentional use of physical force, threatening or actual, against themselves, other people, or against a group or community, which causes or is likely to cause injury, death, psychological harm, abnormal development or deprivation" [Krug i in, 2002].Objective: The aim of this study was to analyze, in public health approach, determinants of bullying among adolescents, in the selected studies on peer violence. Method: A literature review was conducted in searching publications in the following databases: the Polish Medical Bibliography, the Scopus and "manual" reviewing of six selected scientific journals in the field of health sciences. There were selected ten publications of the studies, which assessed the determinants of bulling among teenagers.Results: The analysis, applying of the ecological model of violence, showed that the selected publications in peers’ violence among teens included the following factors:•individual factors such as: age, sex, weight, body image, family income, school performance, the perception of the school, place of residence (rural/urban), alcohol abuse, attitude toward school, life satisfaction, self-assessment, financial situation of the family, family size, family structure, coping with stress, ethnicity, and race;in relational factors: relationships with peers, relationships with teachers, relationships with parents, feelings of loneliness;•relational factors such as: relationships with peers, relationships with teachers, relationships with parents, feelings of loneliness;•community factors such as: perceived safety at the school, the school’s climate, the pressure in school achievements , school equipment related to safety: monitoring and security systems;•societal factors such as: accessibility to computer games and television programs which include violence.Conclusions: The results showed that the selected publications assessed the most frequently the individual factors and community related to school characteristics factors. The least attention was paid to the societal factors, which are very important determinants of bullin among adolescents from in public health approach.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Przemoc rówieśnicza, czyli bulling, jest poważnym problemem dorastającej młodzieży oraz często nagłaśnianym zjawiskiem dotyczącym tej grupy w społeczeństwie polskim. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje przemoc jako „celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, innym osobom lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje bądź jest prawdopodobne, że spowoduje uszkodzenie ciała, śmierć, szkody psychologiczne, zaburzenia w rozwoju bądź deprywację” [Krug i in, 2002].Cel pracy: Celem niniejszej pracy była analiza wybranych badań, których wyniki dotyczyły uwarunkowań bullingu wśród nastolatków, przy zastosowaniu ekologicznego modelu przemocy. Metoda: W wyborze odpowiednich prac posłużono się następującymi bazami danych: Polska Bibliografia Lekarska, Scopus oraz zastosowano „manualny” przegląd sześciu wybranych czasopism naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu. Do analizy wybrano 10 publikacji naukowych, które badały uwarunkowania przemocy wśród nastolatków. Wyniki: Analiza wybranych badań, dokonana w oparciu o ekologiczny model przemocy wykazała, że badania te dotyczyły następujących czynników wpływających na występowanie przemocy wśród nastolatków:•spośród czynników indywidualnych: wiek, płeć, waga, postrzeganie własnego ciała, dochód rodziny, wyniki w nauce, postrzeganie szkoły, miejsce zamieszkania (wieś/miasto), picie i nadużywanie alkoholu, stosunek do szkoły, zadowolenie z życia, samoocena sytuacji materialnej rodziny, liczebność rodziny, struktura rodziny, radzenie sobie ze stresem, pochodzenie etniczne, rasa;•spośród czynników relacyjnych: relacje z rówieśnikami, relacje z nauczycielami, relacje z rodzicami, poczucie osamotnienia;•spośród czynników „społecznościowych”: poczucie bezpieczeństwa w szkole, atmosfera w szkole, presja w nauce, wyposażenie szkół związanych z bezpieczeństwem: monitoring, ochrona;•spośród czynników społecznych: dostęp do gier komputerowych oraz programów telewizyjnych zawierających przemoc.Wnioski: Na podstawie dokonanej analizy można stwierdzić, że najczęściej prowadzone są badania dotyczące oceny czynników indywidualnych i „społecznościowych”, natomiast najmniej jest badań dotyczących oceny czynników społecznych, które z perspektywy zdrowia publicznego są ważnymi uwarunkowaniami bullingu wśród młodzieży.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMalinowska-Cieślik, Marta - 130826 pl
dc.contributor.authorHełetkanycz, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Cieślik, Marta - 130826 pl
dc.contributor.reviewerŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:12:00Z
dc.date.available2020-07-25T01:12:00Z
dc.date.submitted2014-07-11pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-87523-147983pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196076
dc.languagepolpl
dc.subject.enbullying, peer violence, adolescents, determinants, ecological model of violence.pl
dc.subject.plbulling, przemoc rówieśnicza, nastolatki, uwarunkowania, ekologiczny model przemocy.pl
dc.titleUwarunkowania bullingu wśród nastolatków. Przegląd wybranych badań z perspektywy zdrowia publicznegopl
dc.title.alternativeDeterminants of bullying among adolescents. Review of selected studies from the perspective of public health.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Bulling among teenagers is one of the most serious problem regarding adolescence health and wellbeing in the Polish society. The World Health Organization defines violence as "the intentional use of physical force, threatening or actual, against themselves, other people, or against a group or community, which causes or is likely to cause injury, death, psychological harm, abnormal development or deprivation" [Krug i in, 2002].Objective: The aim of this study was to analyze, in public health approach, determinants of bullying among adolescents, in the selected studies on peer violence. Method: A literature review was conducted in searching publications in the following databases: the Polish Medical Bibliography, the Scopus and "manual" reviewing of six selected scientific journals in the field of health sciences. There were selected ten publications of the studies, which assessed the determinants of bulling among teenagers.Results: The analysis, applying of the ecological model of violence, showed that the selected publications in peers’ violence among teens included the following factors:•individual factors such as: age, sex, weight, body image, family income, school performance, the perception of the school, place of residence (rural/urban), alcohol abuse, attitude toward school, life satisfaction, self-assessment, financial situation of the family, family size, family structure, coping with stress, ethnicity, and race;in relational factors: relationships with peers, relationships with teachers, relationships with parents, feelings of loneliness;•relational factors such as: relationships with peers, relationships with teachers, relationships with parents, feelings of loneliness;•community factors such as: perceived safety at the school, the school’s climate, the pressure in school achievements , school equipment related to safety: monitoring and security systems;•societal factors such as: accessibility to computer games and television programs which include violence.Conclusions: The results showed that the selected publications assessed the most frequently the individual factors and community related to school characteristics factors. The least attention was paid to the societal factors, which are very important determinants of bullin among adolescents from in public health approach.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Przemoc rówieśnicza, czyli bulling, jest poważnym problemem dorastającej młodzieży oraz często nagłaśnianym zjawiskiem dotyczącym tej grupy w społeczeństwie polskim. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje przemoc jako „celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, innym osobom lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje bądź jest prawdopodobne, że spowoduje uszkodzenie ciała, śmierć, szkody psychologiczne, zaburzenia w rozwoju bądź deprywację” [Krug i in, 2002].Cel pracy: Celem niniejszej pracy była analiza wybranych badań, których wyniki dotyczyły uwarunkowań bullingu wśród nastolatków, przy zastosowaniu ekologicznego modelu przemocy. Metoda: W wyborze odpowiednich prac posłużono się następującymi bazami danych: Polska Bibliografia Lekarska, Scopus oraz zastosowano „manualny” przegląd sześciu wybranych czasopism naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu. Do analizy wybrano 10 publikacji naukowych, które badały uwarunkowania przemocy wśród nastolatków. Wyniki: Analiza wybranych badań, dokonana w oparciu o ekologiczny model przemocy wykazała, że badania te dotyczyły następujących czynników wpływających na występowanie przemocy wśród nastolatków:•spośród czynników indywidualnych: wiek, płeć, waga, postrzeganie własnego ciała, dochód rodziny, wyniki w nauce, postrzeganie szkoły, miejsce zamieszkania (wieś/miasto), picie i nadużywanie alkoholu, stosunek do szkoły, zadowolenie z życia, samoocena sytuacji materialnej rodziny, liczebność rodziny, struktura rodziny, radzenie sobie ze stresem, pochodzenie etniczne, rasa;•spośród czynników relacyjnych: relacje z rówieśnikami, relacje z nauczycielami, relacje z rodzicami, poczucie osamotnienia;•spośród czynników „społecznościowych”: poczucie bezpieczeństwa w szkole, atmosfera w szkole, presja w nauce, wyposażenie szkół związanych z bezpieczeństwem: monitoring, ochrona;•spośród czynników społecznych: dostęp do gier komputerowych oraz programów telewizyjnych zawierających przemoc.Wnioski: Na podstawie dokonanej analizy można stwierdzić, że najczęściej prowadzone są badania dotyczące oceny czynników indywidualnych i „społecznościowych”, natomiast najmniej jest badań dotyczących oceny czynników społecznych, które z perspektywy zdrowia publicznego są ważnymi uwarunkowaniami bullingu wśród młodzieży.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Malinowska-Cieślik, Marta - 130826
dc.contributor.authorpl
Hełetkanycz, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Cieślik, Marta - 130826
dc.contributor.reviewerpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:12:00Z
dc.date.available
2020-07-25T01:12:00Z
dc.date.submittedpl
2014-07-11
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-87523-147983
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196076
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bullying, peer violence, adolescents, determinants, ecological model of violence.
dc.subject.plpl
bulling, przemoc rówieśnicza, nastolatki, uwarunkowania, ekologiczny model przemocy.
dc.titlepl
Uwarunkowania bullingu wśród nastolatków. Przegląd wybranych badań z perspektywy zdrowia publicznego
dc.title.alternativepl
Determinants of bullying among adolescents. Review of selected studies from the perspective of public health.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Dublin
3
Krakow
3
Wroclaw
2
Des Moines
1
Glubczyce
1
Gorzów Wielkopolski
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available