Opieka pielęgniarska nad pacjentem bariatrycznym z niewydolnością serca w oddziale intensywnej terapii

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Heart failure (HF) is a desease, that cause decompensation of the heart. The chronic wariant of these desease lead to a gradual fade out the functionality of the heart, what cause insufficient oxygenation the tissues in the body. The effect of the disorder can be the situation, in which the symptoms are increasing really fast, what can become a life- threatening state. Obesity is one of the reason for heart failure; has no direct impact, but have an effect on a cardiovascular system and lead to occure a ischemic heart disease (IHD) and hypertension (HT).Aim: The purpose of the following work was to present the case of the bariatric patient on a intensive care unit (ICU), clinically diagnosed with heart failure and elaborate a model of nursing care with most important problems and valid interventions.Material and methods: The paper is a case study, in witch have been used the research techniques: patient’s observation, analysis of the medical records: medical history, patient’s observations sheets. There were done a needfull measurements, the analysys the situation of clinic and care with the scales. The data gathering proces was based on a original research questionnaire.Results: Clinical picture of the patient was dominated by a hemodynamic disorders in the course of decompensation of the the right heart’s ventricle and concurrent respiratory disorder. Obesity and atheromatosis with a combination of long- term immobilization may potentially have significant effects on a vascular disorder. One of the most important problems in a nursing model was: the risk to develop a infection out of intravascular lines, pneumonia and skin changes: bedsores, scorch and becouse of the massive swelling a skin break with weeping lymph.Conclusions: Obesity is a factor which have an immense impact to develop, proces of the heart failure and to a treatment and nursing care. The most important principle during taking care of a patient with heart failure is a team cooperation, which allow to achieve planned aim. During the treatment clinical picture of the patient is subjects to dynamic changes, that is why it is important to observe the patient, his vital parameters and to have a ability to draw conclusions and react rapidly to a alarming changes.pl
dc.abstract.plWstęp: Niewydolność serca (NS) jest chorobą, w trakcie której dochodzi do dekompensacji pracy serca. Przewlekła postać tej choroby prowadzi do stopniowego zanikania funkcjonalności serca, co powoduje niedostateczne natlenienie tkanek organizmu. Efektem zaburzeń może być sytuacja, w której objawy szybko narastają, prowadząc do stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Ważnym elementem wystąpienia niewydolności serca jest otyłość, która nie prowadzi do wystąpienia choroby w sposób bezpośredni, ale poprzez swoje oddziaływanie na układ sercowo- naczyniowy przyczynia się do wystąpienia choroby niedokrwiennej serca (CHNS) oraz nadciśnienia tętniczego (NT).Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie przypadku pacjentki bariatrycznej przebywającej w oddziale intensywnej terapii (OIT) z rozpoznaną niewydolnością serca oraz opracowanie diagnoz i interwencji pielęgniarskich u chorej.Materiały i metody: Praca stanowi studium przypadku z wykorzystaniem technik badawczych: obserwacja pacjentki, analiza dokumentacji medyczne, tj. historii choroby, kart obserwacyjnych. Wykonano niezbędne pomiary, dokonano analizy sytuacji klinicznej, pielęgnacyjnej za pomocą skal. Proces zbierania danych oparto na autorskim kwestionariuszu zbierania danych. Wyniki: Obraz kliniczny pacjentki został zdominowany poprzez zaburzenia hemodynamiczne w przebiegu dekompensacji prawej komory serca, a także współistniejących zaburzeń oddechowych. W przebiegu otyłości, miażdżycy oraz długotrwałego unieruchomienia istniało poważne ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń naczyniowych. Istotnymi problemami pielęgniarskimi było ryzyko wystąpienia infekcji dostępów naczyniowych, zapalenia płuc oraz powstałe zmiany skórne: odleżyny, odparzenia a także w wyniku masywnych obrzęków przerwanie ciągłości skóry wraz z sączeniem się limfy. Wnioski: Otyłość jest czynnikiem wpływającym na rozwinięcie, przebieg NS a także na proces leczenia oraz opiekę pielęgniarską. Najważniejszą zasadą opieki nad pacjentem bariatrycznym jest współpraca personelu medycznego, która pozwala na osiągnięcie planowanego celu. W przebiegu niewydolności serca obraz kliniczny pacjenta podlega dynamicznym zmianom, dlatego istotnym jest obserwacja pacjenta, w tym jego parametrów oraz umiejętność wyciągania wniosków i szybkiego reagowania na niepokojące zmiany.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWojnar-Gruszka, Katarzyna - 160016 pl
dc.contributor.authorKapała, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWojnar-Gruszka, Katarzyna - 160016 pl
dc.contributor.reviewerSega, Aureliapl
dc.date.accessioned2020-08-27T14:14:31Z
dc.date.available2020-08-27T14:14:31Z
dc.date.submitted2020-08-25pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-144226-244701pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244814
dc.languagepolpl
dc.subject.enHeart failure, morbid obesity, mechanical ventilationpl
dc.subject.plNiewydolność serca, otyłość olbrzymia, wentylacja mechanicznapl
dc.titleOpieka pielęgniarska nad pacjentem bariatrycznym z niewydolnością serca w oddziale intensywnej terapiipl
dc.title.alternativeNursing care of the bariatric patient with a heart failure in intensive care unitpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Heart failure (HF) is a desease, that cause decompensation of the heart. The chronic wariant of these desease lead to a gradual fade out the functionality of the heart, what cause insufficient oxygenation the tissues in the body. The effect of the disorder can be the situation, in which the symptoms are increasing really fast, what can become a life- threatening state. Obesity is one of the reason for heart failure; has no direct impact, but have an effect on a cardiovascular system and lead to occure a ischemic heart disease (IHD) and hypertension (HT).Aim: The purpose of the following work was to present the case of the bariatric patient on a intensive care unit (ICU), clinically diagnosed with heart failure and elaborate a model of nursing care with most important problems and valid interventions.Material and methods: The paper is a case study, in witch have been used the research techniques: patient’s observation, analysis of the medical records: medical history, patient’s observations sheets. There were done a needfull measurements, the analysys the situation of clinic and care with the scales. The data gathering proces was based on a original research questionnaire.Results: Clinical picture of the patient was dominated by a hemodynamic disorders in the course of decompensation of the the right heart’s ventricle and concurrent respiratory disorder. Obesity and atheromatosis with a combination of long- term immobilization may potentially have significant effects on a vascular disorder. One of the most important problems in a nursing model was: the risk to develop a infection out of intravascular lines, pneumonia and skin changes: bedsores, scorch and becouse of the massive swelling a skin break with weeping lymph.Conclusions: Obesity is a factor which have an immense impact to develop, proces of the heart failure and to a treatment and nursing care. The most important principle during taking care of a patient with heart failure is a team cooperation, which allow to achieve planned aim. During the treatment clinical picture of the patient is subjects to dynamic changes, that is why it is important to observe the patient, his vital parameters and to have a ability to draw conclusions and react rapidly to a alarming changes.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Niewydolność serca (NS) jest chorobą, w trakcie której dochodzi do dekompensacji pracy serca. Przewlekła postać tej choroby prowadzi do stopniowego zanikania funkcjonalności serca, co powoduje niedostateczne natlenienie tkanek organizmu. Efektem zaburzeń może być sytuacja, w której objawy szybko narastają, prowadząc do stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Ważnym elementem wystąpienia niewydolności serca jest otyłość, która nie prowadzi do wystąpienia choroby w sposób bezpośredni, ale poprzez swoje oddziaływanie na układ sercowo- naczyniowy przyczynia się do wystąpienia choroby niedokrwiennej serca (CHNS) oraz nadciśnienia tętniczego (NT).Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie przypadku pacjentki bariatrycznej przebywającej w oddziale intensywnej terapii (OIT) z rozpoznaną niewydolnością serca oraz opracowanie diagnoz i interwencji pielęgniarskich u chorej.Materiały i metody: Praca stanowi studium przypadku z wykorzystaniem technik badawczych: obserwacja pacjentki, analiza dokumentacji medyczne, tj. historii choroby, kart obserwacyjnych. Wykonano niezbędne pomiary, dokonano analizy sytuacji klinicznej, pielęgnacyjnej za pomocą skal. Proces zbierania danych oparto na autorskim kwestionariuszu zbierania danych. Wyniki: Obraz kliniczny pacjentki został zdominowany poprzez zaburzenia hemodynamiczne w przebiegu dekompensacji prawej komory serca, a także współistniejących zaburzeń oddechowych. W przebiegu otyłości, miażdżycy oraz długotrwałego unieruchomienia istniało poważne ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń naczyniowych. Istotnymi problemami pielęgniarskimi było ryzyko wystąpienia infekcji dostępów naczyniowych, zapalenia płuc oraz powstałe zmiany skórne: odleżyny, odparzenia a także w wyniku masywnych obrzęków przerwanie ciągłości skóry wraz z sączeniem się limfy. Wnioski: Otyłość jest czynnikiem wpływającym na rozwinięcie, przebieg NS a także na proces leczenia oraz opiekę pielęgniarską. Najważniejszą zasadą opieki nad pacjentem bariatrycznym jest współpraca personelu medycznego, która pozwala na osiągnięcie planowanego celu. W przebiegu niewydolności serca obraz kliniczny pacjenta podlega dynamicznym zmianom, dlatego istotnym jest obserwacja pacjenta, w tym jego parametrów oraz umiejętność wyciągania wniosków i szybkiego reagowania na niepokojące zmiany.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Wojnar-Gruszka, Katarzyna - 160016
dc.contributor.authorpl
Kapała, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wojnar-Gruszka, Katarzyna - 160016
dc.contributor.reviewerpl
Sega, Aurelia
dc.date.accessioned
2020-08-27T14:14:31Z
dc.date.available
2020-08-27T14:14:31Z
dc.date.submittedpl
2020-08-25
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-144226-244701
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244814
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Heart failure, morbid obesity, mechanical ventilation
dc.subject.plpl
Niewydolność serca, otyłość olbrzymia, wentylacja mechaniczna
dc.titlepl
Opieka pielęgniarska nad pacjentem bariatrycznym z niewydolnością serca w oddziale intensywnej terapii
dc.title.alternativepl
Nursing care of the bariatric patient with a heart failure in intensive care unit
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
185
Views per month
Views per city
Warsaw
38
Krakow
14
Gdansk
10
Lodz
9
Lublin
8
Wroclaw
7
Katowice
6
Poznan
5
Barczewo
3
Bielsko-Biala
3

No access

No Thumbnail Available