Wizerunek i stereotyp prokuratora w przestrzeni publicznej. Analiza w oparciu o wybrane przykłady dyskursu medialnego

master
dc.abstract.enThis paper examines the image and stereotype of the prosecutor in the public space and makes an analysis based on selected examples of media discourse. It is important to discuss this topic, because the media based on the economy of attention present emotionally charged reports based on sensationalism. By doing so, they arouse great interest on the part of the audience, which results in increased ratings. The aim of this study is to determine the social image of a prosecutor and the creation of this profession in the fiction content distributed in the Polish media. For the purpose of this work two researches were conducted. The first one was a questionnaire research, which aimed at investigating the source of drawing information about the prosecutor and checking what the respondents associate the prosecutor with. It also looked at the issue of trust and the role of the prosecutor in the functioning of society. The next part of the study was to analyse the content of Polish series that featured a person working as a prosecutor. The research sample includes the series: "Chyłka"; "Agatha's Law"; "Prosecutor"; "Wataha". In the theoretical part the literature of Polish media experts, psychologists, sociologists was used. The theoretical part of the study is based on the literature of Polish media experts, psychologists and sociologists, supplemented by foreign publications, mainly from English and, to a lesser extent, from German and Spanish. The first chapter focuses on the media and media content from the theoretical point of view. The role of communication in everyday life is cited, the functions of the media are delineated, and the situation of the media in the social environment is outlined. The first chapter also includes a discussion of the image presented in the media, taking into account media convergence. An important element of this thesis is the treatment of false consciousness of law on the ground of media studies considerations. The first chapter outlines the issues related to social trust and trust in mass media. Basing on the available literature on the subject, the factors determining the trust in the media were indicated, and the reports were cited, which made it possible to indicate the level of trust and its prosperity in Polish and foreign societies. In the second chapter the phenomenon of stereotype in social communication was defined. It was noted that this is an interdisciplinary paradigm embedded not only in media sciences. This required the use of literature from sociology, psychology and literary studies. This section of the paper identifies directions and trends in stereotype research and techniques for measuring this phenomenon. After analyzing the literature on psychological sciences, it was noted that the catalyst for stereotyping is the phenomenon of categorization. This issue was devoted to the subsection, which became the starting point for the discussion of the structure of processing and dissemination of stereotypical information. The last part of the second chapter of this thesis is devoted to the definition of the prosecutor in the Polish political and social system. The literature on political science and law was used to outline these mechanisms. The historical outline was indicated, the structure of the prosecutor's office in Poland was described as well as the reform of the prosecutor's office. From the point of view of the area, in which the present work is located, leaning on this phenomenon is important, because changes in the prosecutor's office and changes in the law regulating its activity were a frequent topic taken up in the media discourse. The third part presents the results of survey research and content analysis of media discourse. The research carried out in this thesis allowed to determine the public perception of the prosecutor in Polish society and to define his image in serials.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy podjęto się zbadania wizerunku i stereotypu prokuratora w przestrzeni publicznej oraz dokonano analizy w oparciu o wybrane przykłady dyskursu medialnego. Pochylenie się nad tym tematem jest istotne, bowiem media bazujące na ekonomice uwagi prezentują relacje nacechowane emocjonalnie, w oparciu o sensację. Tym samym wywołują duże zainteresowanie ze strony odbiorców, co powoduje wzrost oglądalności. Publikowane treści często ukazują osoby, które na co dzień wykonują zawody związane z prawem.Celem pracy jest określenie społecznego wizerunku prokuratora oraz kreacji tegoż zawodu w treściach fabularnych dystrybuowanych w polskich mediach. Na potrzeby pracy przeprowadzono dwa badania. Pierwszym z nich były badania ankietowe, które miały na celu zbadanie źródła czerpania informacji o prokuratorze oraz sprawdzenie z czym kojarzy się respondentom prokurator. Pochylono się także nad kwestią zaufania i roli prokuratora w funkcjonowaniu społeczeństwa. Kolejną częścią było przeprowadzenie analizy zawartości polskich seriali, w których występowała osoba wykonująca zawód prokuratora. W skład próby badawczej wchodzą seriale: „Chyłka”; „Prawo Agaty”; „Prokurator”; „Wataha”. W części teoretycznej wykorzystano literaturę polskich medioznawców, psychologów, socjologów. Uzupełnieniem dywagacji są pozycje zagraniczne, głównie angielskojęzyczne oraz w mniejszym stopniu niemieckojęzyczne i hiszpańskojęzyczne. W pierwszym rozdziale pochylono się nad mediami i treściami medialnymi w ujęciu teoretycznym. Przytoczono rolę komunikowania w codziennym życiu, wyznaczono funkcje mediów oraz nakreślono sytuację mediów w środowisku społecznym. W pierwszym rozdziale znajdują się także dywagacje nad obrazem prezentowanym w mediach z uwzględnieniem konwergencji mediów. Ważnym elementem niniejszej pracy jest ujęcie fałszywej świadomości prawa na gruncie rozważań medioznawczych. W pierwszym rozdziale nakreślono kwestie związane z zaufaniem społecznym i zaufaniem do środków masowego przekazu. Bazując na dostępnej literaturze przedmiotu wskazano czynniki determinujące zaufanie do mediów oraz przywołano raporty, które pozwoliły wskazać na poziom zaufania i jego koniunkturę w polskich i zagranicznych społeczeństwach. W drugim rozdziale pracy określono zjawisko stereotypu w komunikowaniu społecznym. Zauważono, że jest to paradygmat interdyscyplinarny osadzony nie tylko w naukach o mediach. Wymagało to korzystania z literatury z zakresu socjologii, psychologii i literaturoznawstwa. W tej części pracy określono kierunki i nurty badań stereotypami oraz techniki pomiaru tego zjawiska. Po analizie literatury z zakresu nauk psychologicznych zauważono, że katalizatorem stereotypów jest zjawisko kategoryzacji. Temu zagadnieniu poświęcono podrozdział, który stał się punktem wyjścia do dywagacji na temat struktury przetwarzania i rozpowszechniania stereotypowych informacji. Ostatnia część drugiego rozdziału niniejszej pracy została poświęcona określeniu prokuratury w polskim systemie politycznym oraz społecznym. Do nakreślenia tych mechanizmów posłużono się literaturą z zakresu politologii i prawa. Wskazano rys historyczny, opisano strukturę prokuratury w Polsce oraz reformę prokuratury. Z punktu obszaru, w którym znajduje się niniejsza praca, pochylenie się na tym zjawiskiem jest istotne, ponieważ zmiany w prokuraturze i zmiana prawa regulującego jej działalność były częstym tematem podejmowanym w dyskursie medialnym. W trzeciej części zaprezentowano wyniki badań ankietowych oraz analizy zawartości dyskursu medialnego. Badania przeprowadzone w niniejszej pracy pozwoliły na określenie społecznego odbioru prokuratora w polskim społeczeństwie oraz określenie jego wizerunku w serialach.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŚwierczyńska-Głownia, Weronika - 132352 pl
dc.contributor.authorŁysoń, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŚwierczyńska-Głownia, Weronika - 132352 pl
dc.contributor.reviewerSzymańska, Agnieszka - 132286 pl
dc.date.accessioned2021-06-28T21:36:31Z
dc.date.available2021-06-28T21:36:31Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-147731-278575pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275188
dc.languagepolpl
dc.subject.enimage, survey research, prosecutor, TV series, content analysis, prosecutor's office, stereotypepl
dc.subject.plwizerunek, badania ankietowe, prokurator, seriale, analiza zawartości, urząd prokuratorski, stereotyppl
dc.titleWizerunek i stereotyp prokuratora w przestrzeni publicznej. Analiza w oparciu o wybrane przykłady dyskursu medialnegopl
dc.title.alternativeThe image and stereotype of the prosecutor in public space. The analysis based on selected examples of media discoursepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper examines the image and stereotype of the prosecutor in the public space and makes an analysis based on selected examples of media discourse. It is important to discuss this topic, because the media based on the economy of attention present emotionally charged reports based on sensationalism. By doing so, they arouse great interest on the part of the audience, which results in increased ratings. The aim of this study is to determine the social image of a prosecutor and the creation of this profession in the fiction content distributed in the Polish media. For the purpose of this work two researches were conducted. The first one was a questionnaire research, which aimed at investigating the source of drawing information about the prosecutor and checking what the respondents associate the prosecutor with. It also looked at the issue of trust and the role of the prosecutor in the functioning of society. The next part of the study was to analyse the content of Polish series that featured a person working as a prosecutor. The research sample includes the series: "Chyłka"; "Agatha's Law"; "Prosecutor"; "Wataha". In the theoretical part the literature of Polish media experts, psychologists, sociologists was used. The theoretical part of the study is based on the literature of Polish media experts, psychologists and sociologists, supplemented by foreign publications, mainly from English and, to a lesser extent, from German and Spanish. The first chapter focuses on the media and media content from the theoretical point of view. The role of communication in everyday life is cited, the functions of the media are delineated, and the situation of the media in the social environment is outlined. The first chapter also includes a discussion of the image presented in the media, taking into account media convergence. An important element of this thesis is the treatment of false consciousness of law on the ground of media studies considerations. The first chapter outlines the issues related to social trust and trust in mass media. Basing on the available literature on the subject, the factors determining the trust in the media were indicated, and the reports were cited, which made it possible to indicate the level of trust and its prosperity in Polish and foreign societies. In the second chapter the phenomenon of stereotype in social communication was defined. It was noted that this is an interdisciplinary paradigm embedded not only in media sciences. This required the use of literature from sociology, psychology and literary studies. This section of the paper identifies directions and trends in stereotype research and techniques for measuring this phenomenon. After analyzing the literature on psychological sciences, it was noted that the catalyst for stereotyping is the phenomenon of categorization. This issue was devoted to the subsection, which became the starting point for the discussion of the structure of processing and dissemination of stereotypical information. The last part of the second chapter of this thesis is devoted to the definition of the prosecutor in the Polish political and social system. The literature on political science and law was used to outline these mechanisms. The historical outline was indicated, the structure of the prosecutor's office in Poland was described as well as the reform of the prosecutor's office. From the point of view of the area, in which the present work is located, leaning on this phenomenon is important, because changes in the prosecutor's office and changes in the law regulating its activity were a frequent topic taken up in the media discourse. The third part presents the results of survey research and content analysis of media discourse. The research carried out in this thesis allowed to determine the public perception of the prosecutor in Polish society and to define his image in serials.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy podjęto się zbadania wizerunku i stereotypu prokuratora w przestrzeni publicznej oraz dokonano analizy w oparciu o wybrane przykłady dyskursu medialnego. Pochylenie się nad tym tematem jest istotne, bowiem media bazujące na ekonomice uwagi prezentują relacje nacechowane emocjonalnie, w oparciu o sensację. Tym samym wywołują duże zainteresowanie ze strony odbiorców, co powoduje wzrost oglądalności. Publikowane treści często ukazują osoby, które na co dzień wykonują zawody związane z prawem.Celem pracy jest określenie społecznego wizerunku prokuratora oraz kreacji tegoż zawodu w treściach fabularnych dystrybuowanych w polskich mediach. Na potrzeby pracy przeprowadzono dwa badania. Pierwszym z nich były badania ankietowe, które miały na celu zbadanie źródła czerpania informacji o prokuratorze oraz sprawdzenie z czym kojarzy się respondentom prokurator. Pochylono się także nad kwestią zaufania i roli prokuratora w funkcjonowaniu społeczeństwa. Kolejną częścią było przeprowadzenie analizy zawartości polskich seriali, w których występowała osoba wykonująca zawód prokuratora. W skład próby badawczej wchodzą seriale: „Chyłka”; „Prawo Agaty”; „Prokurator”; „Wataha”. W części teoretycznej wykorzystano literaturę polskich medioznawców, psychologów, socjologów. Uzupełnieniem dywagacji są pozycje zagraniczne, głównie angielskojęzyczne oraz w mniejszym stopniu niemieckojęzyczne i hiszpańskojęzyczne. W pierwszym rozdziale pochylono się nad mediami i treściami medialnymi w ujęciu teoretycznym. Przytoczono rolę komunikowania w codziennym życiu, wyznaczono funkcje mediów oraz nakreślono sytuację mediów w środowisku społecznym. W pierwszym rozdziale znajdują się także dywagacje nad obrazem prezentowanym w mediach z uwzględnieniem konwergencji mediów. Ważnym elementem niniejszej pracy jest ujęcie fałszywej świadomości prawa na gruncie rozważań medioznawczych. W pierwszym rozdziale nakreślono kwestie związane z zaufaniem społecznym i zaufaniem do środków masowego przekazu. Bazując na dostępnej literaturze przedmiotu wskazano czynniki determinujące zaufanie do mediów oraz przywołano raporty, które pozwoliły wskazać na poziom zaufania i jego koniunkturę w polskich i zagranicznych społeczeństwach. W drugim rozdziale pracy określono zjawisko stereotypu w komunikowaniu społecznym. Zauważono, że jest to paradygmat interdyscyplinarny osadzony nie tylko w naukach o mediach. Wymagało to korzystania z literatury z zakresu socjologii, psychologii i literaturoznawstwa. W tej części pracy określono kierunki i nurty badań stereotypami oraz techniki pomiaru tego zjawiska. Po analizie literatury z zakresu nauk psychologicznych zauważono, że katalizatorem stereotypów jest zjawisko kategoryzacji. Temu zagadnieniu poświęcono podrozdział, który stał się punktem wyjścia do dywagacji na temat struktury przetwarzania i rozpowszechniania stereotypowych informacji. Ostatnia część drugiego rozdziału niniejszej pracy została poświęcona określeniu prokuratury w polskim systemie politycznym oraz społecznym. Do nakreślenia tych mechanizmów posłużono się literaturą z zakresu politologii i prawa. Wskazano rys historyczny, opisano strukturę prokuratury w Polsce oraz reformę prokuratury. Z punktu obszaru, w którym znajduje się niniejsza praca, pochylenie się na tym zjawiskiem jest istotne, ponieważ zmiany w prokuraturze i zmiana prawa regulującego jej działalność były częstym tematem podejmowanym w dyskursie medialnym. W trzeciej części zaprezentowano wyniki badań ankietowych oraz analizy zawartości dyskursu medialnego. Badania przeprowadzone w niniejszej pracy pozwoliły na określenie społecznego odbioru prokuratora w polskim społeczeństwie oraz określenie jego wizerunku w serialach.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Świerczyńska-Głownia, Weronika - 132352
dc.contributor.authorpl
Łysoń, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Świerczyńska-Głownia, Weronika - 132352
dc.contributor.reviewerpl
Szymańska, Agnieszka - 132286
dc.date.accessioned
2021-06-28T21:36:31Z
dc.date.available
2021-06-28T21:36:31Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-147731-278575
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275188
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
image, survey research, prosecutor, TV series, content analysis, prosecutor's office, stereotype
dc.subject.plpl
wizerunek, badania ankietowe, prokurator, seriale, analiza zawartości, urząd prokuratorski, stereotyp
dc.titlepl
Wizerunek i stereotyp prokuratora w przestrzeni publicznej. Analiza w oparciu o wybrane przykłady dyskursu medialnego
dc.title.alternativepl
The image and stereotype of the prosecutor in public space. The analysis based on selected examples of media discourse
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
63
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Lublin
7
Wroclaw
6
Gdansk
3
Krakow
3
Opatow
3
Katowice
2
Poznan
2
Bobowa
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available