Współczesne niedemokratyzmy - autorytarna Wenezuela Hugo Chaveza i Nicolasa Maduro.

licenciate
dc.abstract.enThe theme of my work is undemocratic state system in Venezuela, which in recent years took on extreme forms. You referred to as democratic; in fact, it is authoritarian and it happens that seeks to dictatorship. It may seem that the regime in Venezuela, located far this insignificant issue for us. But this is only an illusion. This is a very strategic country due to the fifth largest oil reserves in the world. And most importantly, this raw material power is in the hands of the governing unit - the president of Venezuela.The aim is to show the unusual system of Venezuela. It is not unusual because of its uniqueness, or innovation, but because of the difficulty define. Both the former and current president of the creation of the Democrats. But when exactly we will know the reality of the state, you would find that Venezuela is oscillating at authoritarianism.Venezuela's political system tends to democratization. The beginning of the twenty-first century was a moment of initiating the official reforms aimed at disseminating libertarian practices.Hugo Chavez's professed Participatory democracy is difficult to define. Better would be to define it as a facade, because the president himself takes the most important and key solutions. It determines their governments as democratic, but tracing his activity, it is easy to detect from it tries to implement in their country an authoritarian system. Allowing the operation of a single institution, inoperable others uncomfortable for their aspirations. Its advantages include the fact that it has not elimination of free electionsand opposition parties.Over the years their governments Chavez apparently behaved like a democrat, which was not difficult considering that his authority supported the will of the people portrayed during the election. Since 1998, repeatedly he is referring victory in the voting common, which have not always been carried out in accordance with democratic principles. His only defeat was lost in 2007, when Venezuelans opposed the change of the Constitution and what it was going jednowładzy introduction. During their rule Chávez effectively subjugated administrative sector and the judiciary. He also made nationalization in the media. State economy based mainly on oil policy, which led to addiction budget of the operation of the oil monopoly PDVSA (Venezuelan comrades oil). Venezuela's revolution generating a lot of damage and expropriatingwith estates identified with the democratic system. For 15 years, the governments of Chavez authoritarian rule in Venezuela, but it was not marked by dictatorship.One should consider the specificity of such a system Venezuela. So far in the history of repeatedly met with authoritarian regimes. You could say that they were classic, without creating the lofty ideas. However, in the case of Venezuela, it is not easy to define the relevant state system. To do this, you really immerse themselves in a situation in this country. Neutral recipient recognizing the Venezuelan state, faces up to a semblance of democracy. Only by analyzing the ways of power in this country we collide with hidden authoritarianism, which leads the way in Venezuela. This is not a typical authoritarian but adapted to public acceptance. During the reign of Chavez society fully accepts regime in his country. Therefore, the government did not have to strain to make changes. The breakthrough came in at the death of the charismatic leader and to reign by Nicolas Maduro, when the country hit by a major crisis. Then the terrified people decided to react and fight better future. The protests were intended to show dissatisfaction with the government and policy.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy jest niedemokratyczny system państwowy w Wenezueli, który na przestrzeni ostatnich lat przybierał skrajne formy. Państwo określa się jako demokratyczne; w rzeczywistości jest autorytarne a zdarza się, że dąży do dyktatury. Może się wydawać, że ustrój w daleko położonej Wenezueli to mało znacząca dla nas kwestia. Jest to jednak tylko złudzenie. Jest to kraj bardzo strategiczny ze względu na piąte co do wielkości złoża ropy na świecie. I co najważniejsze, to surowcowe mocarstwo jest we władaniu rządzącej jednostki – prezydenta Wenezueli. Celem pracy jest ukazanie nietypowego ustroju Wenezueli. Nie jest on nietypowy ze względu na swoją unikalność czy innowacyjność, ale ze względu na trudność jednoznacznego zdefiniowania. Zarówno były jak i obecny prezydent kreowali się na demokratów. Jednak kiedy dokładnie poznamy realia państwowe, zauważymy że Wenezuela oscyluje przy autorytaryzmie. System polityczny Wenezueli dąży do demokratyzacji. Początek XXI wieku był momentem zapoczątkowania oficjalnych reform, których celem było rozpowszechnianie praktyk wolnościowych.Wyznawana przez Hugo Cháveza demokracja partycypacyjna jest trudno do zdefiniowania. Lepsze byłoby określenie jej jako fasadowej, gdyż sam prezydent podejmuje najważniejsze i kluczowe rozwiązania. Określa on swoje rządy mianem demokracji, jednak śledząc jego poczynania, łatwo można dostrzec ze próbuje on wprowadzić w swoim kraju system autorytarny. Dopuszczając do funkcjonowania pojedyncza instytucje, uniemożliwia działanie innym, niewygodnym dla swoich aspiracji. Na jego korzyść działa fakt, że nie dopuścił się likwidacji wolnych wyborów i strony opozycyjnej. Przez lata swoich rządów Chávez pozornie zachowywał się jak demokrata, co nie było trudne biorąc pod uwagę, że jego władzę popierała wola ludu ukazywana podczas wyborów. Od roku 1998 wielokrotnie odnosił zwycięstwo w głosowaniach powszechnych, które nie zawsze były prowadzone zgodnie z demokratycznymi zasadami. Jedyną jego porażką była przegrana w 2007 roku, kiedy to Wenezuelczycy sprzeciwili się zmianie konstytucji i co za tym szło wprowadzeniu jednowładzy. Podczas swoich rządów Chávez skutecznie podporządkował sobie sektor administracyjny i wymiar sprawiedliwości. Dokonał również nacjonalizacji w mediach. Gospodarkę państwa oparł głownie na polityce naftowej, co doprowadziło do uzależnienia budżet od funkcjonowania monopolu naftowego PDVSA (wenezuelskiej kompani naftowej). Rewolucję przynoszącą Wenezueli wiele szkód i wywłaszczającą z majątków utożsamiał z systemem demokratycznym. Przez 15 lat rządów Cháveza w Wenezueli panował autorytaryzm, ale nie był on nacechowany dyktaturą.Należy się zastanowić nad specyfiką takiego ustroju Wenezueli. Do tej pory w historii wielokrotnie spotykaliśmy się z reżimami autorytarnymi. Można powiedzieć, że były one dość klasyczne, bez kreowania się na wzniosłe idee. Natomiast w przypadku Wenezueli nie jest łatwo zdefiniować właściwy ustrój państwa. Aby móc to zrobić, należy bardzo dogłębnie poznać sytuację panującą w tym kraju. Neutralny odbiorca poznając państwo wenezuelskie, napotyka się na pozory demokratyzmu. Dopiero analizując sposoby władzy w tym państwie zderzamy się z ukrytym autorytaryzmem, który wiedzie prym w Wenezueli. Nie jest to typowy autorytaryzm ale przystosowany do akceptacji społecznej. Za rządów Chaveza społeczeństwo w pełni akceptowało reżim w swoim kraju. Dlatego też władza nie musiała się wysilać aby wprowadzać zmiany. Przełom nastąpił w momencie śmierci charyzmatycznego wodza i objęcia rządów przez Nicolasa Maduro, kiedy to kraj nawiedził poważny kryzys. Wówczas przerażone społeczeństwo postanowiło zareagować i walczyć lepszą przyszłość. Protesty miały na celu okazanie niezadowolenia z władzy i prowadzonej polityki.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKiwior-Filo, Małgorzata - 102281 pl
dc.contributor.authorMiś, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKiwior-Filo, Małgorzata - 102281 pl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:41:49Z
dc.date.available2020-07-26T13:41:49Z
dc.date.submitted2015-07-06pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-96681-162719pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204142
dc.languagepolpl
dc.subject.enauthoritarianismVenezuelaHugo ChavezNicolas Maduropolitical regimepl
dc.subject.plautorytaryzmwspółczesny niedemokratyzmWenezuelaHugo ChavezNicolas Maduroreżim politycznypl
dc.titleWspółczesne niedemokratyzmy - autorytarna Wenezuela Hugo Chaveza i Nicolasa Maduro.pl
dc.title.alternativeModern authoritarianism - Venezuela's Hugo Chavez and Nicolas Maduropl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of my work is undemocratic state system in Venezuela, which in recent years took on extreme forms. You referred to as democratic; in fact, it is authoritarian and it happens that seeks to dictatorship. It may seem that the regime in Venezuela, located far this insignificant issue for us. But this is only an illusion. This is a very strategic country due to the fifth largest oil reserves in the world. And most importantly, this raw material power is in the hands of the governing unit - the president of Venezuela.The aim is to show the unusual system of Venezuela. It is not unusual because of its uniqueness, or innovation, but because of the difficulty define. Both the former and current president of the creation of the Democrats. But when exactly we will know the reality of the state, you would find that Venezuela is oscillating at authoritarianism.Venezuela's political system tends to democratization. The beginning of the twenty-first century was a moment of initiating the official reforms aimed at disseminating libertarian practices.Hugo Chavez's professed Participatory democracy is difficult to define. Better would be to define it as a facade, because the president himself takes the most important and key solutions. It determines their governments as democratic, but tracing his activity, it is easy to detect from it tries to implement in their country an authoritarian system. Allowing the operation of a single institution, inoperable others uncomfortable for their aspirations. Its advantages include the fact that it has not elimination of free electionsand opposition parties.Over the years their governments Chavez apparently behaved like a democrat, which was not difficult considering that his authority supported the will of the people portrayed during the election. Since 1998, repeatedly he is referring victory in the voting common, which have not always been carried out in accordance with democratic principles. His only defeat was lost in 2007, when Venezuelans opposed the change of the Constitution and what it was going jednowładzy introduction. During their rule Chávez effectively subjugated administrative sector and the judiciary. He also made nationalization in the media. State economy based mainly on oil policy, which led to addiction budget of the operation of the oil monopoly PDVSA (Venezuelan comrades oil). Venezuela's revolution generating a lot of damage and expropriatingwith estates identified with the democratic system. For 15 years, the governments of Chavez authoritarian rule in Venezuela, but it was not marked by dictatorship.One should consider the specificity of such a system Venezuela. So far in the history of repeatedly met with authoritarian regimes. You could say that they were classic, without creating the lofty ideas. However, in the case of Venezuela, it is not easy to define the relevant state system. To do this, you really immerse themselves in a situation in this country. Neutral recipient recognizing the Venezuelan state, faces up to a semblance of democracy. Only by analyzing the ways of power in this country we collide with hidden authoritarianism, which leads the way in Venezuela. This is not a typical authoritarian but adapted to public acceptance. During the reign of Chavez society fully accepts regime in his country. Therefore, the government did not have to strain to make changes. The breakthrough came in at the death of the charismatic leader and to reign by Nicolas Maduro, when the country hit by a major crisis. Then the terrified people decided to react and fight better future. The protests were intended to show dissatisfaction with the government and policy.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy jest niedemokratyczny system państwowy w Wenezueli, który na przestrzeni ostatnich lat przybierał skrajne formy. Państwo określa się jako demokratyczne; w rzeczywistości jest autorytarne a zdarza się, że dąży do dyktatury. Może się wydawać, że ustrój w daleko położonej Wenezueli to mało znacząca dla nas kwestia. Jest to jednak tylko złudzenie. Jest to kraj bardzo strategiczny ze względu na piąte co do wielkości złoża ropy na świecie. I co najważniejsze, to surowcowe mocarstwo jest we władaniu rządzącej jednostki – prezydenta Wenezueli. Celem pracy jest ukazanie nietypowego ustroju Wenezueli. Nie jest on nietypowy ze względu na swoją unikalność czy innowacyjność, ale ze względu na trudność jednoznacznego zdefiniowania. Zarówno były jak i obecny prezydent kreowali się na demokratów. Jednak kiedy dokładnie poznamy realia państwowe, zauważymy że Wenezuela oscyluje przy autorytaryzmie. System polityczny Wenezueli dąży do demokratyzacji. Początek XXI wieku był momentem zapoczątkowania oficjalnych reform, których celem było rozpowszechnianie praktyk wolnościowych.Wyznawana przez Hugo Cháveza demokracja partycypacyjna jest trudno do zdefiniowania. Lepsze byłoby określenie jej jako fasadowej, gdyż sam prezydent podejmuje najważniejsze i kluczowe rozwiązania. Określa on swoje rządy mianem demokracji, jednak śledząc jego poczynania, łatwo można dostrzec ze próbuje on wprowadzić w swoim kraju system autorytarny. Dopuszczając do funkcjonowania pojedyncza instytucje, uniemożliwia działanie innym, niewygodnym dla swoich aspiracji. Na jego korzyść działa fakt, że nie dopuścił się likwidacji wolnych wyborów i strony opozycyjnej. Przez lata swoich rządów Chávez pozornie zachowywał się jak demokrata, co nie było trudne biorąc pod uwagę, że jego władzę popierała wola ludu ukazywana podczas wyborów. Od roku 1998 wielokrotnie odnosił zwycięstwo w głosowaniach powszechnych, które nie zawsze były prowadzone zgodnie z demokratycznymi zasadami. Jedyną jego porażką była przegrana w 2007 roku, kiedy to Wenezuelczycy sprzeciwili się zmianie konstytucji i co za tym szło wprowadzeniu jednowładzy. Podczas swoich rządów Chávez skutecznie podporządkował sobie sektor administracyjny i wymiar sprawiedliwości. Dokonał również nacjonalizacji w mediach. Gospodarkę państwa oparł głownie na polityce naftowej, co doprowadziło do uzależnienia budżet od funkcjonowania monopolu naftowego PDVSA (wenezuelskiej kompani naftowej). Rewolucję przynoszącą Wenezueli wiele szkód i wywłaszczającą z majątków utożsamiał z systemem demokratycznym. Przez 15 lat rządów Cháveza w Wenezueli panował autorytaryzm, ale nie był on nacechowany dyktaturą.Należy się zastanowić nad specyfiką takiego ustroju Wenezueli. Do tej pory w historii wielokrotnie spotykaliśmy się z reżimami autorytarnymi. Można powiedzieć, że były one dość klasyczne, bez kreowania się na wzniosłe idee. Natomiast w przypadku Wenezueli nie jest łatwo zdefiniować właściwy ustrój państwa. Aby móc to zrobić, należy bardzo dogłębnie poznać sytuację panującą w tym kraju. Neutralny odbiorca poznając państwo wenezuelskie, napotyka się na pozory demokratyzmu. Dopiero analizując sposoby władzy w tym państwie zderzamy się z ukrytym autorytaryzmem, który wiedzie prym w Wenezueli. Nie jest to typowy autorytaryzm ale przystosowany do akceptacji społecznej. Za rządów Chaveza społeczeństwo w pełni akceptowało reżim w swoim kraju. Dlatego też władza nie musiała się wysilać aby wprowadzać zmiany. Przełom nastąpił w momencie śmierci charyzmatycznego wodza i objęcia rządów przez Nicolasa Maduro, kiedy to kraj nawiedził poważny kryzys. Wówczas przerażone społeczeństwo postanowiło zareagować i walczyć lepszą przyszłość. Protesty miały na celu okazanie niezadowolenia z władzy i prowadzonej polityki.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kiwior-Filo, Małgorzata - 102281
dc.contributor.authorpl
Miś, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kiwior-Filo, Małgorzata - 102281
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:41:49Z
dc.date.available
2020-07-26T13:41:49Z
dc.date.submittedpl
2015-07-06
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-96681-162719
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204142
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
authoritarianismVenezuelaHugo ChavezNicolas Maduropolitical regime
dc.subject.plpl
autorytaryzmwspółczesny niedemokratyzmWenezuelaHugo ChavezNicolas Maduroreżim polityczny
dc.titlepl
Współczesne niedemokratyzmy - autorytarna Wenezuela Hugo Chaveza i Nicolasa Maduro.
dc.title.alternativepl
Modern authoritarianism - Venezuela's Hugo Chavez and Nicolas Maduro
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
240
Views per month
Views per city
Warsaw
60
Krakow
18
Wroclaw
12
Lodz
11
Poznan
11
Lublin
9
Bydgoszcz
5
Gdynia
5
Kalisz
4
Chandler
3

No access

No Thumbnail Available