The presidentialization process and its' infuence on party democracy in France An analysis of the perception and depiction of the process by the political opposition

master
dc.abstract.enThis thesis investigates how the presidentialization of politics in France is perceived and depicted by the political opposition between 2017 and 2021. It aims at building upon the presidentialization theory by the scholars Thomas Poguntke and Paul Webb, which includes three faces of presidentialization, namely the executive face, the party face, and the electoral face. It contributes to the knowledge about the functioning, actors and effects of presidentialization by linking it to democratic theory and to the crisis of party democracy. The study uses a qualitative approach. France is used as a case study because, in contrast to other countries, it shows a unique development in a formerly stable democracy. The research questions answered in this thesis are: (a) How are the presidentialization process and its effects on party democracy perceived and depicted by the opposition parties since the election of Emmanuel Macron and his political movement in 2017? (b) What are possible reasons for this perception and depiction? (c) What does this mean for the relations of democratic and presidentialization theory? The analysed data consists of 37 sources of discourse of the political opposition evolving around the lack of rights of (the opposition in) parliament and around laws that the opposition classifies as anti-democratic. A mixed-method approach (a triangulation) of content/ document analysis (with a focus on thematic analysis) and political discourse analysis (PDA) has been used to examine the data. The thematic analysis was used to identify themes and patterns linked to presidentialization, authoritarianism and party democracy. The discourse analysis, combining Fairclough’s, van Dijk’s and Wodak’s framework, served as a tool to linguistically examine how the opposition perceives and depicts presidentialization, why they do it the way they do and what the results means for presidentialization and party democracy in general. In summary, it was found that all opposition parties use similar means, strategy and arguments in their discourse. The overall themes were linked to the functioning of (party) democracy, the role of the executive and legislative powers, fundamental rights and the demand towards the government to maintain these values and rights. The opposition expressively connects criteria of on-going presidentialization to the President. It describes the process as extremely strong and dangerous for party democracy. Macron is depicted as a sort of authoritarian, selfish, tempered tyrant. His government and party are portrayed as powerless, following Macron blindly. The opposition especially uses vocabulary linked to negative world fields and themes such as authoritarianism, incompetency and division to discredit Macron, his government and his party. In contrast to the government, the opposition presents itself as fighting for the French people, for democracy and fundamental rights. It pictures itself as powerless victims of the parliamentary majority. The study, therefore, revealed that like in France, presidentialization can reach a polar extreme which, according to the opposition, puts main democratic key functions of parties in representative democracy (representation of the citizens, intermediation between the citizens and the government, political debate between the different parties, legislation and control of the executive by opposition parties in parliament) in danger. The study also indicates that this danger of presidentialization for democracy can be reinforced through various factors. Firstly, the French Constitution facilitates trends via a strong executive/ strong President. Secondly, the situation in 2017, facilitated by populist claims of Macron and a fading of party cleavages, led to a weak opposition unable to control the executive. Thirdly, a crisis like Covid-19 and the state of emergency give even more powers to the executive.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy sposobu postrzegania i przedstawiania prezydencjalizacji polityki we Francji przez opozycję polityczną w latach 2017–2021. Opiera się ona się na teorii prezydencjalizacji Thomasa Poguntke i Paula Webba, która obejmuje trzy oblicza prezydencjonalizacji: wykonawcze, partyjne i wyborcze. Przyczynia się do poszerzenia wiedzy o funkcjonowaniu, aktorach i skutkach prezydencjalizacji poprzez powiązanie jej z teorią demokracji i kryzysem demokracji partyjnej.W badaniu zastosowano podejście jakościowe. Francja służy jako studium przypadku, ponieważ w przeciwieństwie do innych krajów pokazuje wyjątkowy rozwój niegdyś stabilnej demokracji. Niniejsza praca odpowiada na 3 pytania badawcze:(a) W jaki sposób partie opozycyjne postrzegają i przedstawiają proces prezydencjonalizacji i jego wpływ na demokrację partyjną od czasu wyborów Emmanuela Macrona i jego ruchu politycznego w 2017 roku?(b) Jakie są możliwe przyczyny takiego postrzegania i przedstawiania?(c) Co to oznacza dla relacji teorii demokracji i prezydencjonalizacji?Analizowane dane obejmują 37 źródeł zawierających dyskurs opozycji politycznej wokół braku uprawnień (opozycji w) parlamencie oraz ustaw, które opozycja klasyfikuje jako antydemokratyczne. W celu analizy danych zastosowano podejście metodą mieszaną (triangulacja) analizy treści / dokumentu (z naciskiem na analizę tematyczną) i analizy dyskursu politycznego (PDA). Analiza tematyczna posłużyła do zidentyfikowania tematów i wzorców związanych z prezydencjonalizacją, autorytaryzmem i demokracją partyjną. Analiza dyskursu przeprowadzona w ramach analitycznych zaproponowanych przez Fairclougha, van Dijka i Wodak, posłużyła jako narzędzie do językowego zbadania, w jaki sposób opozycja postrzega i przedstawia prezydencjonalizację, dlaczego robi to w taki, a nie inny sposób, jak to robi i co to oznaczają dla prezydencjonalizacji i ogólnie demokracji partyjnej.Podsumowując, stwierdzono, że wszystkie partie opozycyjne używają podobnych środków, strategii i argumentów w swoim dyskursie. Ogólne tematy były powiązane z funkcjonowaniem demokracji (partyjnej), rolą władzy wykonawczej i ustawodawczej, prawami podstawowymi oraz żądaniem utrzymania tych wartości i praw wobec rządu. Opozycja jednoznacznie wiąże proces prezydencjonalizacji z Prezydentem. Opisuje ten proces jako niezwykle silny i niebezpieczny dla demokracji partyjnej. Macron jest przedstawiany jako rodzaj autorytarnego, samolubnego, agresywnego tyrana. Jego rząd i partia są przedstawiane jako bezsilne, ślepo podążające za Macronem. Opozycja szczególnie używa słownictwa związanego z negatywnymi polami i tematami, takimi jak autorytaryzm, niekompetencja i podziały, aby zdyskredytować Macrona, jego rząd i partię. W przeciwieństwie do rządu opozycja przedstawia się jako walcząca o naród francuski, o demokrację i podstawowe prawa. Przedstawia się jako bezsilne ofiary większości parlamentarnej.Badanie ujawniło zatem, że jak w przypadku Francji, prezydencjonalizacjaa może dojść do skrajności, która zdaniem opozycji stawia główne kluczowe funkcje partii w demokracji przedstawicielskiej (reprezentacja obywateli, pośrednictwo między obywatelami a rządem, debata polityczna między różnymi partiami, ustawodawstwem i kontrolą władzy wykonawczej przez partie opozycyjne w parlamencie) w niebezpieczeństwie.Badanie wskazuje również, że zagrożenie jakie niesie dla demokracji prezydencjonalizacja może być wzmocnione różnymi czynnikami. Po pierwsze, francuska konstytucja ułatwia ten proces poprzez ustanowienie silnej władzy wykonawczej i silnego prezydenta. Po drugie, sytuacja w 2017 r., sprzyjająca populistycznym roszczeniom Macrona i wygaśnięcie podziałów partyjnych, doprowadziła do tego, że słaba opozycja nie była w stanie kontrolować władzy wykonawczej. Po trzecie, kryzys taki jak Covid-19 i stan wyjątkowy dają jeszcze większe uprawnienia władzy wykonawczej.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorTacik, Przemysławpl
dc.contributor.authorBartel, Deborahpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerTacik, Przemysławpl
dc.contributor.reviewerLago, Ignaciopl
dc.date.accessioned2021-10-29T21:47:49Z
dc.date.available2021-10-29T21:47:49Z
dc.date.submitted2021-06-17pl
dc.fieldofstudyEuropean Studiespl
dc.identifier.apddiploma-150228-286047pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282401
dc.languageengpl
dc.subject.enpresidentialization process, France, party democracy, 5th Republic, opposition parties, representationpl
dc.subject.plprezydencjonalizacjia, Francja, demokracja partyjna, 5. Republika, partie opozycyjne, reprezentacjapl
dc.titleThe presidentialization process and its' infuence on party democracy in France An analysis of the perception and depiction of the process by the political oppositionpl
dc.title.alternativeProces prezydencjalizacji i jego wpływ na demokrację partyjną we Francji. Analiza postrzegania i opisywania procesu przez opozycję polityczną.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis investigates how the presidentialization of politics in France is perceived and depicted by the political opposition between 2017 and 2021. It aims at building upon the presidentialization theory by the scholars Thomas Poguntke and Paul Webb, which includes three faces of presidentialization, namely the executive face, the party face, and the electoral face. It contributes to the knowledge about the functioning, actors and effects of presidentialization by linking it to democratic theory and to the crisis of party democracy. The study uses a qualitative approach. France is used as a case study because, in contrast to other countries, it shows a unique development in a formerly stable democracy. The research questions answered in this thesis are: (a) How are the presidentialization process and its effects on party democracy perceived and depicted by the opposition parties since the election of Emmanuel Macron and his political movement in 2017? (b) What are possible reasons for this perception and depiction? (c) What does this mean for the relations of democratic and presidentialization theory? The analysed data consists of 37 sources of discourse of the political opposition evolving around the lack of rights of (the opposition in) parliament and around laws that the opposition classifies as anti-democratic. A mixed-method approach (a triangulation) of content/ document analysis (with a focus on thematic analysis) and political discourse analysis (PDA) has been used to examine the data. The thematic analysis was used to identify themes and patterns linked to presidentialization, authoritarianism and party democracy. The discourse analysis, combining Fairclough’s, van Dijk’s and Wodak’s framework, served as a tool to linguistically examine how the opposition perceives and depicts presidentialization, why they do it the way they do and what the results means for presidentialization and party democracy in general. In summary, it was found that all opposition parties use similar means, strategy and arguments in their discourse. The overall themes were linked to the functioning of (party) democracy, the role of the executive and legislative powers, fundamental rights and the demand towards the government to maintain these values and rights. The opposition expressively connects criteria of on-going presidentialization to the President. It describes the process as extremely strong and dangerous for party democracy. Macron is depicted as a sort of authoritarian, selfish, tempered tyrant. His government and party are portrayed as powerless, following Macron blindly. The opposition especially uses vocabulary linked to negative world fields and themes such as authoritarianism, incompetency and division to discredit Macron, his government and his party. In contrast to the government, the opposition presents itself as fighting for the French people, for democracy and fundamental rights. It pictures itself as powerless victims of the parliamentary majority. The study, therefore, revealed that like in France, presidentialization can reach a polar extreme which, according to the opposition, puts main democratic key functions of parties in representative democracy (representation of the citizens, intermediation between the citizens and the government, political debate between the different parties, legislation and control of the executive by opposition parties in parliament) in danger. The study also indicates that this danger of presidentialization for democracy can be reinforced through various factors. Firstly, the French Constitution facilitates trends via a strong executive/ strong President. Secondly, the situation in 2017, facilitated by populist claims of Macron and a fading of party cleavages, led to a weak opposition unable to control the executive. Thirdly, a crisis like Covid-19 and the state of emergency give even more powers to the executive.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy sposobu postrzegania i przedstawiania prezydencjalizacji polityki we Francji przez opozycję polityczną w latach 2017–2021. Opiera się ona się na teorii prezydencjalizacji Thomasa Poguntke i Paula Webba, która obejmuje trzy oblicza prezydencjonalizacji: wykonawcze, partyjne i wyborcze. Przyczynia się do poszerzenia wiedzy o funkcjonowaniu, aktorach i skutkach prezydencjalizacji poprzez powiązanie jej z teorią demokracji i kryzysem demokracji partyjnej.W badaniu zastosowano podejście jakościowe. Francja służy jako studium przypadku, ponieważ w przeciwieństwie do innych krajów pokazuje wyjątkowy rozwój niegdyś stabilnej demokracji. Niniejsza praca odpowiada na 3 pytania badawcze:(a) W jaki sposób partie opozycyjne postrzegają i przedstawiają proces prezydencjonalizacji i jego wpływ na demokrację partyjną od czasu wyborów Emmanuela Macrona i jego ruchu politycznego w 2017 roku?(b) Jakie są możliwe przyczyny takiego postrzegania i przedstawiania?(c) Co to oznacza dla relacji teorii demokracji i prezydencjonalizacji?Analizowane dane obejmują 37 źródeł zawierających dyskurs opozycji politycznej wokół braku uprawnień (opozycji w) parlamencie oraz ustaw, które opozycja klasyfikuje jako antydemokratyczne. W celu analizy danych zastosowano podejście metodą mieszaną (triangulacja) analizy treści / dokumentu (z naciskiem na analizę tematyczną) i analizy dyskursu politycznego (PDA). Analiza tematyczna posłużyła do zidentyfikowania tematów i wzorców związanych z prezydencjonalizacją, autorytaryzmem i demokracją partyjną. Analiza dyskursu przeprowadzona w ramach analitycznych zaproponowanych przez Fairclougha, van Dijka i Wodak, posłużyła jako narzędzie do językowego zbadania, w jaki sposób opozycja postrzega i przedstawia prezydencjonalizację, dlaczego robi to w taki, a nie inny sposób, jak to robi i co to oznaczają dla prezydencjonalizacji i ogólnie demokracji partyjnej.Podsumowując, stwierdzono, że wszystkie partie opozycyjne używają podobnych środków, strategii i argumentów w swoim dyskursie. Ogólne tematy były powiązane z funkcjonowaniem demokracji (partyjnej), rolą władzy wykonawczej i ustawodawczej, prawami podstawowymi oraz żądaniem utrzymania tych wartości i praw wobec rządu. Opozycja jednoznacznie wiąże proces prezydencjonalizacji z Prezydentem. Opisuje ten proces jako niezwykle silny i niebezpieczny dla demokracji partyjnej. Macron jest przedstawiany jako rodzaj autorytarnego, samolubnego, agresywnego tyrana. Jego rząd i partia są przedstawiane jako bezsilne, ślepo podążające za Macronem. Opozycja szczególnie używa słownictwa związanego z negatywnymi polami i tematami, takimi jak autorytaryzm, niekompetencja i podziały, aby zdyskredytować Macrona, jego rząd i partię. W przeciwieństwie do rządu opozycja przedstawia się jako walcząca o naród francuski, o demokrację i podstawowe prawa. Przedstawia się jako bezsilne ofiary większości parlamentarnej.Badanie ujawniło zatem, że jak w przypadku Francji, prezydencjonalizacjaa może dojść do skrajności, która zdaniem opozycji stawia główne kluczowe funkcje partii w demokracji przedstawicielskiej (reprezentacja obywateli, pośrednictwo między obywatelami a rządem, debata polityczna między różnymi partiami, ustawodawstwem i kontrolą władzy wykonawczej przez partie opozycyjne w parlamencie) w niebezpieczeństwie.Badanie wskazuje również, że zagrożenie jakie niesie dla demokracji prezydencjonalizacja może być wzmocnione różnymi czynnikami. Po pierwsze, francuska konstytucja ułatwia ten proces poprzez ustanowienie silnej władzy wykonawczej i silnego prezydenta. Po drugie, sytuacja w 2017 r., sprzyjająca populistycznym roszczeniom Macrona i wygaśnięcie podziałów partyjnych, doprowadziła do tego, że słaba opozycja nie była w stanie kontrolować władzy wykonawczej. Po trzecie, kryzys taki jak Covid-19 i stan wyjątkowy dają jeszcze większe uprawnienia władzy wykonawczej.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Tacik, Przemysław
dc.contributor.authorpl
Bartel, Deborah
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Tacik, Przemysław
dc.contributor.reviewerpl
Lago, Ignacio
dc.date.accessioned
2021-10-29T21:47:49Z
dc.date.available
2021-10-29T21:47:49Z
dc.date.submittedpl
2021-06-17
dc.fieldofstudypl
European Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-150228-286047
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282401
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
presidentialization process, France, party democracy, 5th Republic, opposition parties, representation
dc.subject.plpl
prezydencjonalizacjia, Francja, demokracja partyjna, 5. Republika, partie opozycyjne, reprezentacja
dc.titlepl
The presidentialization process and its' infuence on party democracy in France An analysis of the perception and depiction of the process by the political opposition
dc.title.alternativepl
Proces prezydencjalizacji i jego wpływ na demokrację partyjną we Francji. Analiza postrzegania i opisywania procesu przez opozycję polityczną.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
2
Krakow
2
Almada
1
Eldoret
1
Ilmenau
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available