Жанровые особенности "Приключений Эраста Фандорина" Бориса Акунина

master
dc.abstract.enThe purpose of my master's thesis is to show Boris Akunin's detective novels "Erast Fandorin mysteries" as not typical example of detective literature genre with a lot of genre's novelities. I presented here features, characteristic of classical crime fiction, as well as features, that make Akunin's novels different and original.pl
dc.abstract.otherЦель дипломной работы – представление детективов Бориса Акунина из цикла Приключения Эраста Фандорина, как нетипичный пример жанра, насыщенный различными инновациями. Настоящая работа состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе я сосредоточилась на истории и развитии детективной литературы. В пункте 1.1. я писала о происхождении и объяснении термина детектив и о структуре детективных произведений. Я представила также самые главные правила этого жанра, созданные на протяжении веков. Правила детектива соблюдали классики жанра, такие как Артур Конан Дойл и Агата Кристи, поэтому мы можем эти законы определить мнением «кредо детективщика». Конечно, детективная литература постоянно развивается и писатели вводят разнообразные инновации, иногда создают новые типы жанра. В пункте 1.2. я описала феномен популярности детективной литературы, ее целей, задач и роли, которую она исполняет в обществе. В очередном пункте – 1.3. я привела разную типологию жанра и занялась его развитием, начиная уже с Древнего мира вплоть до современности. Зато в пункте 1.4. я указала также историю детективной литературы на советской и российской почве, подчеркивая, что эти произведения во многом отличаются от западных.Вторая глава касается автора, на чьих произведениях я сосредоточилась, то есть Бориса Акунина. В пункте 2.1. я характеризовала его творчество и при этом я представила отношение критиков к его произведениям. Я указала также цели его творчества. Следовательно,в пункте 2.2., я показала, в чем "Приключения Эраста Фандорина" совпадают с классикой жанра. Я сравнивала этот цикл с книгами Конан Дойла, Эдгара По и Агаты Кристи, то есть книгами, в которых авторы соблюдают правила детективного жанра и могут быть указаны как его образцы. Затем я посвтила в пункте 2.3. несколько слов самому герою – Эрасту Петровичу Фандорину, указывая на его схожесть с легендарными сыщиками.Третья и последняя глава описывает, чем отличаются "Приключения Эраста Фандорина" на фоне классических детективов, что в них нового, чего нельзя увидеть в детективной литературе, а что встречаем в других жанрах. В пункте 3.1. я сосредоточилась на типичных жанровых правилах, которые Акунин не соблюдает. Я подчеркнула, что Борис Акунин вводит в свои книги элементы других жанров массовой литературы, иногда создавая свои собственные типы детективов. В следующей части я снова сравнила заглавного героя с классическими сыщиками, только теперь я подчеркнула, в чем он оригинален. При этом я обратила внимание на вопрос универсальности акунинского героя. В очередных пунктах главы, я представила инновации в детективах Акунина, которые способствуют их причислению к высокому литературному жанру и которые представляют собой иногда черты характерные для постмодерна. Однако у Акунина появляются также приемы, типичные для классической литературы XIX века. Первой инновацией, которую я представила в пункте 3.3. является познавательная функция произведений: указание реалий и истории эпохи конца XIX и начала XX вв. В пункте 3.4. я пыталась определить, есть ли в "Приключениях Эраста Фандорина" определенное мировоззрение, а в следующем пункте, я рассуждала о том, можем ли мы найти в них присутствие автора и его собственные взгляды. Следующей инновацией, которую я описывала в пункте 3.6. являются литературные реминисценции, которыми насыщена каждая из этих книг. Последней чертой, характерной для Бориса Акунина, о которой я написала в пункте 3.7. является изумительный юмор, комизм и ирония, которые, как и все остальные инновации, введенные Акуниным, способствуют изысканной игре с читателем.pl
dc.abstract.plCel pracy dyplomowej - przedstawienie kryminałów Borisa Akunina z cyklu "Przygody Erasta Fandorina" jako nietypowy przykład gatunku, nasycony różnorodnymi innowacjami. Niniejsza praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. W pierwszym rozdziale skoncentrowałam się na historii i rozwoju literatury kryminalnej. W punkcie 1.1. pisałam o pochodzeniu i definicji terminu: kryminał i o strukturze utworów kryminalnych. Przedstawiłam także najważniejsze prawa tego gatunku, tworzone na przestrzeni wieków. Tych praw przestrzegali klasycy gatunku, tacy jak Arthur Conan Doyle i Agatha Christie, dlatego możemy te prawa określić mianem "kredo dla piszących kryminały". Oczywiście, literatura kryminalna wciąż się rozwija i pisarze wwodzą różnorodne innowacje, tworząc czasem zupełnie nowe odmiany gatunkowe. W punkcie 1.2. opisałam zjawisko popularności literatury kryminalnej, jej cele, zadania i rolę, jaką spełnia w społeczeństwie. W kolejnym punkcie - 1.3. przedstawiłam różną typologię gatunku i zajęłam się jego rozwojem, zaczynając od Starożytności, a kończąc na współczesności. Natomiast w punkcie 1.4. pokazałam również historię literatury kryminalnej na rosyjskim, a wcześniej sowieckim gruncie, podkreślając, że te utwory zdecydowanie różnią się od zachodnich przykładów gatunku. Drugi rozdział dotyczy autora, na którego utworach się skoncentrowałam, tj. na Borisie Akuninie. W punkcie 2.1. charakteryzowałam jego twórczość i przy tym przedstawiałam stosunek krytyki do jego utworów. Ukazałam także cele jego twórzości. Następnie, w punkcie 2.2. pokazałam w czym "Przygody Erasta Fandorina" są podobne do klasyki gatunku. Porównywałam ten cykl z książkami Conan Doyle'a, Edgara Allana Poe i Agathy Christie, czyli z utworami, których autorzy przestrzegają praw, rządzących gatunkiem. Następnie, w punkcie 2.2. poświęciłam kilka słów samemu bohaterowi - Erastowi Pietrowiczowi Fandorinowi, ukazując jego podobieństwo z legendarnymi śledczymi.Trzeci i ostatni rozdział opisuje, czym odróżniają się "Przygody Erasta Fandorina" na tle klasycznych kryminałów, co w nich jest nowego, czego nie można dostrzec w literaturze kryminalnej, a co można znaleźć wśród innych gatunków literackich. W punkcie 3.1. skoncentrowałam się na typowych prawach gatunkowych, których Akunin przestrzega. Podkreślałam, że Boris Akunin wprowadza do swoich książek elementy z innych gatunków literatury masowej, czasem tworząc własne odmiany kryminału. W następnej części znowu porównywałam tytułowego bohatera z klasycznymi kryminałami, tylko tym razem podkreślałam, w czym jest on oryginalny. Przy tym zwróciłam uwagę na zagadnienie uniwersalności bohatera Akunina. W następnych punktach rozdziału, przedstawiłam innowacje w kryminałach Borisa Akunina, które sprzyjają zaliczenia ich do tzw. wysokiej literatury i które prezentują sobą czasem cechy, charakterystyczne dla postmodernizmu. Jednakże u Akunina można dostrzec także chwyty, typowe dla klasycznej literatury XIX wieku. Pierwszą innowacją, którą przedstawiłam w punkcie 3.3. jest funkcja poznawcza utworów: ukazanie realiów i historii epoki końca XIX wieku, początku XX wieku. W punkcie 3.4. starałam się określić czy w "Przygodach Erasta Fandorina" możemy odnaleźć określony światopogląd, a w kolejnym punkcie, rozważałam, czy możemy doszukać się w nich obecności autora i jego własnych poglądów. Następną innowacją, opisaną przeze mnie w punkcie 3.6. jawią się aluzje literackie, którymi nasycona jest każda z tych książek. Ostatnią cechą, charakterystyczną dla Borisa Akunina, o której napisałam w punkcie 3.7. jest wspaniały humor, komizm i ironia, które, jak i wszystkie pozostałe innowacje, wprowadzone przez Akunina, sprzyjają wyszukanej grze z czytelnikiem.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWaszkielewicz, Halina - 132550 pl
dc.contributor.authorWyrwalska, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerPilarczyk, Ewelina - 131394 pl
dc.contributor.reviewerWaszkielewicz, Halina - 132550 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:54:26Z
dc.date.available2020-07-26T13:54:26Z
dc.date.submitted2015-07-03pl
dc.fieldofstudyfilologia rosyjskapl
dc.identifier.apddiploma-96897-128098pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204341
dc.languageruspl
dc.subject.enBoris Akunin, Erast Fandorin mysteries, Erast Fandorin, detective novel, crime fiction, genre's features, genre's novelitiespl
dc.subject.otherБорис Акунин, Приключения Эраста Фандорина, Эраст Фандорин, детектив, детективная литература, жанровые особенности, жанровые инновацииpl
dc.subject.plBoris Akunin, Przygody Erasta Fandorina, Erast Fandorin, kryminał, literatura kryminalna, właściwości gatunkowe, innowacje gatunkowepl
dc.titleЖанровые особенности "Приключений Эраста Фандорина" Бориса Акунинаpl
dc.title.alternativeWłaściwości gatunkowe "Przygód Erasta Fandorina" Borisa Akuninapl
dc.title.alternativeGenre's features of Boris Akunin's "Erast Fandorin mysteries"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of my master's thesis is to show Boris Akunin's detective novels "Erast Fandorin mysteries" as not typical example of detective literature genre with a lot of genre's novelities. I presented here features, characteristic of classical crime fiction, as well as features, that make Akunin's novels different and original.
dc.abstract.otherpl
Цель дипломной работы – представление детективов Бориса Акунина из цикла Приключения Эраста Фандорина, как нетипичный пример жанра, насыщенный различными инновациями. Настоящая работа состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе я сосредоточилась на истории и развитии детективной литературы. В пункте 1.1. я писала о происхождении и объяснении термина детектив и о структуре детективных произведений. Я представила также самые главные правила этого жанра, созданные на протяжении веков. Правила детектива соблюдали классики жанра, такие как Артур Конан Дойл и Агата Кристи, поэтому мы можем эти законы определить мнением «кредо детективщика». Конечно, детективная литература постоянно развивается и писатели вводят разнообразные инновации, иногда создают новые типы жанра. В пункте 1.2. я описала феномен популярности детективной литературы, ее целей, задач и роли, которую она исполняет в обществе. В очередном пункте – 1.3. я привела разную типологию жанра и занялась его развитием, начиная уже с Древнего мира вплоть до современности. Зато в пункте 1.4. я указала также историю детективной литературы на советской и российской почве, подчеркивая, что эти произведения во многом отличаются от западных.Вторая глава касается автора, на чьих произведениях я сосредоточилась, то есть Бориса Акунина. В пункте 2.1. я характеризовала его творчество и при этом я представила отношение критиков к его произведениям. Я указала также цели его творчества. Следовательно,в пункте 2.2., я показала, в чем "Приключения Эраста Фандорина" совпадают с классикой жанра. Я сравнивала этот цикл с книгами Конан Дойла, Эдгара По и Агаты Кристи, то есть книгами, в которых авторы соблюдают правила детективного жанра и могут быть указаны как его образцы. Затем я посвтила в пункте 2.3. несколько слов самому герою – Эрасту Петровичу Фандорину, указывая на его схожесть с легендарными сыщиками.Третья и последняя глава описывает, чем отличаются "Приключения Эраста Фандорина" на фоне классических детективов, что в них нового, чего нельзя увидеть в детективной литературе, а что встречаем в других жанрах. В пункте 3.1. я сосредоточилась на типичных жанровых правилах, которые Акунин не соблюдает. Я подчеркнула, что Борис Акунин вводит в свои книги элементы других жанров массовой литературы, иногда создавая свои собственные типы детективов. В следующей части я снова сравнила заглавного героя с классическими сыщиками, только теперь я подчеркнула, в чем он оригинален. При этом я обратила внимание на вопрос универсальности акунинского героя. В очередных пунктах главы, я представила инновации в детективах Акунина, которые способствуют их причислению к высокому литературному жанру и которые представляют собой иногда черты характерные для постмодерна. Однако у Акунина появляются также приемы, типичные для классической литературы XIX века. Первой инновацией, которую я представила в пункте 3.3. является познавательная функция произведений: указание реалий и истории эпохи конца XIX и начала XX вв. В пункте 3.4. я пыталась определить, есть ли в "Приключениях Эраста Фандорина" определенное мировоззрение, а в следующем пункте, я рассуждала о том, можем ли мы найти в них присутствие автора и его собственные взгляды. Следующей инновацией, которую я описывала в пункте 3.6. являются литературные реминисценции, которыми насыщена каждая из этих книг. Последней чертой, характерной для Бориса Акунина, о которой я написала в пункте 3.7. является изумительный юмор, комизм и ирония, которые, как и все остальные инновации, введенные Акуниным, способствуют изысканной игре с читателем.
dc.abstract.plpl
Cel pracy dyplomowej - przedstawienie kryminałów Borisa Akunina z cyklu "Przygody Erasta Fandorina" jako nietypowy przykład gatunku, nasycony różnorodnymi innowacjami. Niniejsza praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. W pierwszym rozdziale skoncentrowałam się na historii i rozwoju literatury kryminalnej. W punkcie 1.1. pisałam o pochodzeniu i definicji terminu: kryminał i o strukturze utworów kryminalnych. Przedstawiłam także najważniejsze prawa tego gatunku, tworzone na przestrzeni wieków. Tych praw przestrzegali klasycy gatunku, tacy jak Arthur Conan Doyle i Agatha Christie, dlatego możemy te prawa określić mianem "kredo dla piszących kryminały". Oczywiście, literatura kryminalna wciąż się rozwija i pisarze wwodzą różnorodne innowacje, tworząc czasem zupełnie nowe odmiany gatunkowe. W punkcie 1.2. opisałam zjawisko popularności literatury kryminalnej, jej cele, zadania i rolę, jaką spełnia w społeczeństwie. W kolejnym punkcie - 1.3. przedstawiłam różną typologię gatunku i zajęłam się jego rozwojem, zaczynając od Starożytności, a kończąc na współczesności. Natomiast w punkcie 1.4. pokazałam również historię literatury kryminalnej na rosyjskim, a wcześniej sowieckim gruncie, podkreślając, że te utwory zdecydowanie różnią się od zachodnich przykładów gatunku. Drugi rozdział dotyczy autora, na którego utworach się skoncentrowałam, tj. na Borisie Akuninie. W punkcie 2.1. charakteryzowałam jego twórczość i przy tym przedstawiałam stosunek krytyki do jego utworów. Ukazałam także cele jego twórzości. Następnie, w punkcie 2.2. pokazałam w czym "Przygody Erasta Fandorina" są podobne do klasyki gatunku. Porównywałam ten cykl z książkami Conan Doyle'a, Edgara Allana Poe i Agathy Christie, czyli z utworami, których autorzy przestrzegają praw, rządzących gatunkiem. Następnie, w punkcie 2.2. poświęciłam kilka słów samemu bohaterowi - Erastowi Pietrowiczowi Fandorinowi, ukazując jego podobieństwo z legendarnymi śledczymi.Trzeci i ostatni rozdział opisuje, czym odróżniają się "Przygody Erasta Fandorina" na tle klasycznych kryminałów, co w nich jest nowego, czego nie można dostrzec w literaturze kryminalnej, a co można znaleźć wśród innych gatunków literackich. W punkcie 3.1. skoncentrowałam się na typowych prawach gatunkowych, których Akunin przestrzega. Podkreślałam, że Boris Akunin wprowadza do swoich książek elementy z innych gatunków literatury masowej, czasem tworząc własne odmiany kryminału. W następnej części znowu porównywałam tytułowego bohatera z klasycznymi kryminałami, tylko tym razem podkreślałam, w czym jest on oryginalny. Przy tym zwróciłam uwagę na zagadnienie uniwersalności bohatera Akunina. W następnych punktach rozdziału, przedstawiłam innowacje w kryminałach Borisa Akunina, które sprzyjają zaliczenia ich do tzw. wysokiej literatury i które prezentują sobą czasem cechy, charakterystyczne dla postmodernizmu. Jednakże u Akunina można dostrzec także chwyty, typowe dla klasycznej literatury XIX wieku. Pierwszą innowacją, którą przedstawiłam w punkcie 3.3. jest funkcja poznawcza utworów: ukazanie realiów i historii epoki końca XIX wieku, początku XX wieku. W punkcie 3.4. starałam się określić czy w "Przygodach Erasta Fandorina" możemy odnaleźć określony światopogląd, a w kolejnym punkcie, rozważałam, czy możemy doszukać się w nich obecności autora i jego własnych poglądów. Następną innowacją, opisaną przeze mnie w punkcie 3.6. jawią się aluzje literackie, którymi nasycona jest każda z tych książek. Ostatnią cechą, charakterystyczną dla Borisa Akunina, o której napisałam w punkcie 3.7. jest wspaniały humor, komizm i ironia, które, jak i wszystkie pozostałe innowacje, wprowadzone przez Akunina, sprzyjają wyszukanej grze z czytelnikiem.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Waszkielewicz, Halina - 132550
dc.contributor.authorpl
Wyrwalska, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Pilarczyk, Ewelina - 131394
dc.contributor.reviewerpl
Waszkielewicz, Halina - 132550
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:54:26Z
dc.date.available
2020-07-26T13:54:26Z
dc.date.submittedpl
2015-07-03
dc.fieldofstudypl
filologia rosyjska
dc.identifier.apdpl
diploma-96897-128098
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204341
dc.languagepl
rus
dc.subject.enpl
Boris Akunin, Erast Fandorin mysteries, Erast Fandorin, detective novel, crime fiction, genre's features, genre's novelities
dc.subject.otherpl
Борис Акунин, Приключения Эраста Фандорина, Эраст Фандорин, детектив, детективная литература, жанровые особенности, жанровые инновации
dc.subject.plpl
Boris Akunin, Przygody Erasta Fandorina, Erast Fandorin, kryminał, literatura kryminalna, właściwości gatunkowe, innowacje gatunkowe
dc.titlepl
Жанровые особенности "Приключений Эраста Фандорина" Бориса Акунина
dc.title.alternativepl
Właściwości gatunkowe "Przygód Erasta Fandorina" Borisa Akunina
dc.title.alternativepl
Genre's features of Boris Akunin's "Erast Fandorin mysteries"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Basel
6
Krakow
3
Wroclaw
3
Minsk
2
Pavlodar
2
Astana
1
Bühl
1
Dublin
1
Ekibastuz
1
Karlsruhe
1

No access

No Thumbnail Available