Strategia marketingowa nowopowstałej osobistej marki odzieżowej w oparciu o content marketing z elementami marketingu cyfrowego.

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to develop a marketing strategy for a newly created clothing personal brand, based on content marketing with elements of digital marketing. The first and second chapters, which are the theoretical part of the study, present the way marketing is perceived as a field of science by the most outstanding scholars, presenting trends and concepts in domestic and foreign literature. In the further part of the study, an attempt was made to define marketing and marketing strategy as a basis for further considerations. Then, the types of marketing strategies known to the literature and their concepts are presented. The second chapter analyzes content and digital marketing in terms of their definition and known and used channels and tools for building a marketing strategy. In the empirical part, a marketing strategy based on the marketing mix in the 4P concept was developed and quantitative research was carried out, the aim of which was to identify the features and advantages of the product constituting the greatest value for the target group and to analyze the most effective channels and tools for product and brand promotion. Quantitative research was conducted using an electronic survey, and the survey acted as a research tool. Based on the research results, it was concluded that the developed marketing strategy will be effective in the chosen target group.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest opracowanie strategii marketingowej dla nowopowstałej odzieżowej marki osobistej w oparciu o marketing treści z elementami marketingu cyfrowego. W pierwszym i drugim rozdziale stanowiącym część teoretyczną pracy przedstawiono sposób postrzegania marketingu jako dziedziny nauki poprzez najwybitniejszych uczonych, przedstawiających nurty i koncepcje w literaturze ojczystej i zagranicznej. W dalszej części pracy podjęto próbę definiowania marketingu i strategii marketingowej, jako podstawę dla dalszych rozważań. Następnie przedstawiono znane literaturze rodzaje strategii marketingowych wraz z ich koncepcjami. W drugim rozdziale przeanalizowano content i digital marketing pod kątem ich definiowania oraz znanych i stosowanych kanałów i narzędzi budowania strategii marketingowej. W części empirycznej opracowano strategie marketingową na podstawie marketingu miks w koncepcji 4P oraz wykonano badania ilościowe, których celem była identyfikacja cech i zalet produktu stanowiących największą wartość dla grupy docelowej oraz analiza najskuteczniejszych kanałów i narzędzi promocji produktu i marki. Badania ilościowe przeprowadzono za pomocą ankiety elektronicznej, a ankieta pełniła rolę narzędzia badawczego. Na podstawie wyników badań uznano, że opracowana strategia marketingowa będzie skuteczna w obranej grupie docelowej.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorDziewońska-Maciejowska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2023-10-16T21:36:52Z
dc.date.available2023-10-16T21:36:52Z
dc.date.submitted2023-10-16pl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-164802-309232pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321037
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarketing strategy - content marketing - digital marketing - personal brandpl
dc.subject.plstrategia marketingowa - content marketing - digital marketing - marka osobistapl
dc.titleStrategia marketingowa nowopowstałej osobistej marki odzieżowej w oparciu o content marketing z elementami marketingu cyfrowego.pl
dc.title.alternativeMarketing strategy of a newly created personal clothing brand based on content marketing with elements of digital marketing.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to develop a marketing strategy for a newly created clothing personal brand, based on content marketing with elements of digital marketing. The first and second chapters, which are the theoretical part of the study, present the way marketing is perceived as a field of science by the most outstanding scholars, presenting trends and concepts in domestic and foreign literature. In the further part of the study, an attempt was made to define marketing and marketing strategy as a basis for further considerations. Then, the types of marketing strategies known to the literature and their concepts are presented. The second chapter analyzes content and digital marketing in terms of their definition and known and used channels and tools for building a marketing strategy. In the empirical part, a marketing strategy based on the marketing mix in the 4P concept was developed and quantitative research was carried out, the aim of which was to identify the features and advantages of the product constituting the greatest value for the target group and to analyze the most effective channels and tools for product and brand promotion. Quantitative research was conducted using an electronic survey, and the survey acted as a research tool. Based on the research results, it was concluded that the developed marketing strategy will be effective in the chosen target group.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest opracowanie strategii marketingowej dla nowopowstałej odzieżowej marki osobistej w oparciu o marketing treści z elementami marketingu cyfrowego. W pierwszym i drugim rozdziale stanowiącym część teoretyczną pracy przedstawiono sposób postrzegania marketingu jako dziedziny nauki poprzez najwybitniejszych uczonych, przedstawiających nurty i koncepcje w literaturze ojczystej i zagranicznej. W dalszej części pracy podjęto próbę definiowania marketingu i strategii marketingowej, jako podstawę dla dalszych rozważań. Następnie przedstawiono znane literaturze rodzaje strategii marketingowych wraz z ich koncepcjami. W drugim rozdziale przeanalizowano content i digital marketing pod kątem ich definiowania oraz znanych i stosowanych kanałów i narzędzi budowania strategii marketingowej. W części empirycznej opracowano strategie marketingową na podstawie marketingu miks w koncepcji 4P oraz wykonano badania ilościowe, których celem była identyfikacja cech i zalet produktu stanowiących największą wartość dla grupy docelowej oraz analiza najskuteczniejszych kanałów i narzędzi promocji produktu i marki. Badania ilościowe przeprowadzono za pomocą ankiety elektronicznej, a ankieta pełniła rolę narzędzia badawczego. Na podstawie wyników badań uznano, że opracowana strategia marketingowa będzie skuteczna w obranej grupie docelowej.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Dziewońska-Maciejowska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2023-10-16T21:36:52Z
dc.date.available
2023-10-16T21:36:52Z
dc.date.submittedpl
2023-10-16
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-164802-309232
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321037
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
marketing strategy - content marketing - digital marketing - personal brand
dc.subject.plpl
strategia marketingowa - content marketing - digital marketing - marka osobista
dc.titlepl
Strategia marketingowa nowopowstałej osobistej marki odzieżowej w oparciu o content marketing z elementami marketingu cyfrowego.
dc.title.alternativepl
Marketing strategy of a newly created personal clothing brand based on content marketing with elements of digital marketing.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Krakow
8
Warsaw
6
Poznan
2
Rzeszów
2
Bialystok
1
Gdynia
1
Gliwice
1
Gmina Świecie
1
Gorlice
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available
Collections