Wsparcie społeczne a poczucie jakości życia seniorów

master
dc.abstract.enThe first chapter of my thesis regards the topic of senility and ageing. I explained those concepts. I have also presented the most famous theories of ageing and illustrated the most interesting symptoms of getting older, both physical and psychological. In my thesis I could not have omitted the subject of changes occurring in a posture of elderly people, which are connected to the worsening state of health, as well as changes in social roles.The second chapter relates to the subject of the quality of life. I began the chapter by explaining the meaning of the concept of quality of life and introduced the ways of measuring quality of life in the literature. Further, I explained the concept of quality of life in an objective, objectively-subjective and subjective application. Later I described three approaches concerned with quality of living in different, mentioned above dimensions of quality of life which are; normative, interactive and processual approach. As in my thesis I also analyse the relationship between age (often also state of the health) I therefore also referred to the subject of quality of life connected to health.The third chapter of my thesis concerns the topic of social support. In this chapter I have described the concept of social support. I have also introduced the dimensions and different forms of support. Later I introduced the sources of the support. In connection to the empirical side of my thesis I decided to refer to the theoretical knowledge in the area of the relationship between the obtained social support and the feeling of quality of life. I also noted the theoretical knowledge in terms of earlier research regarding the feeling of quality of life and obtained social support.The fourth chapter of my thesis includes the methodology of my research. I have described the topic, the objectives of my research, issues as well as methods, techniques and research tools. I have concluded the chapter with the characteristics of the research sample and the description of the research process.Chapter five consists of the analysis and the interpretation of my research. In this chapter I have carried out a detailed analysis of the research problems. I began with an analysis of the feeling of quality of life declared by the respondents. Further, I concentrated on the results concerning the social support being obtained by the respondents and I referred to the results of the research regarding the relationship between the demographic features of the examined people, the support which they obtain and the feeling of quality of life declared by them.The last chapter consists of the summary and conclusions developed through my research.pl
dc.abstract.plPierwszy rozdział mojej pracy związany jest z tematyką starości oraz starzenia się. Przybliżyłam powyższe pojęcia. Przedstawiłam również najbardziej znane teorie starzenia się oraz opisałam najciekawsze objawy starzenia się zarówno fizyczne jak i psychiczne. W swojej pracy nie mogłam również pominąć kwestii dotyczącej zmian jakie zachodzą w postawie oraz życiu osób starszych wraz z pogorszeniem stanu zdrowia lub zmianą ról społecznych.Drugi rozdział odnosi się do tematyki powiązanej z jakością życia. Rozpoczęłam drugi rozdział od wyjaśnienia samego pojęcia jakości życia oraz od przybliżenia sposobów ujmowania jakości życia w literaturze przedmiotu. Następnie wyjaśniłam pojęcie jakości życia w ujęciach obiektywnym, obiektywno-subiektywnym oraz subiektywnym. Kolejno opisałam trzy wymiary powiązane z jakością życia, tj. wymiar biologiczny, społeczny oraz psychologiczny. Następnie omówiłam trzy podejścia związane z jakością życia w różnych, wyżej wymienionych wymiarach jakości życia, a mianowicie podejście normatywne, interakcyjne oraz procesualne. W związku z faktem, iż w swojej pracy analizuje również zależność pomiędzy wiekiem (czyli często również stanem zdrowia) odniosłam się również do tematyki jakości życia związanej ze zdrowiem.Trzeci rozdział mojej pracy odnosi się do tematyki wsparcia społecznego. W tym rozdziale opisałam pojęcie wsparcia społecznego. Przedstawiłam również wymiary oraz formy wspierania. Następnie opisałam źródła wsparcia. W nawiązaniu do części empirycznej mojej pracy postanowiłam również odnieść się do teoretycznej wiedzy w zakresie zależności pomiędzy uzyskanym wsparciem społecznym a poczuciem jakości życia. Zwróciłam również uwagę na teoretyczną wiedzę w zakresie przeprowadzonych wcześniej badań dotyczących poczucia jakości życia a uzyskiwanego wsparcia społecznego.Czwarty rozdział mojej pracy zawiera założenia metodologiczne badań własnych. Opisane w nim zostały przedmiot, cele moich badań, problematyka oraz metody, techniki, a także narzędzia badawcze. Rozdział ten zakończyłam charakterystyką próby badawczej oraz opisem przebiegu badań.Rozdział piąty składa się z analizy oraz interpretacji przeprowadzonych przeze mnie badań. W tym rozdziale przeprowadziłam analizę szczegółową problemów badawczych. W pierwszej kolejności rozpoczęłam od analizy deklarowanego przez respondentów poczucia jakości życia. Następnie skupiłam się na wynikach dotyczących uzyskiwanego wsparcia społecznego przez respondentów, po czym odniosłam się do wyników badań dotyczących zależności pomiędzy przyjętymi cechami demograficznymi osób badanych, uzyskiwanym wsparciem a deklarowanym przez badanych poczuciem jakości życia.Ostatni rozdział mojej pracy to podsumowanie oraz wnioski z badań.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.authorPabian, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:12:55Z
dc.date.available2020-07-27T08:12:55Z
dc.date.submitted2017-06-29pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-115705-199143pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221046
dc.languagepolpl
dc.subject.enelderly, senility,ageing, quality of life/ life quality, social supportpl
dc.subject.plseniorzy,starość, starzenie się, jakość życia, wsparcie społecznepl
dc.titleWsparcie społeczne a poczucie jakości życia seniorówpl
dc.title.alternativeSocial support and the feeling of quality of life amongst elderspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The first chapter of my thesis regards the topic of senility and ageing. I explained those concepts. I have also presented the most famous theories of ageing and illustrated the most interesting symptoms of getting older, both physical and psychological. In my thesis I could not have omitted the subject of changes occurring in a posture of elderly people, which are connected to the worsening state of health, as well as changes in social roles.The second chapter relates to the subject of the quality of life. I began the chapter by explaining the meaning of the concept of quality of life and introduced the ways of measuring quality of life in the literature. Further, I explained the concept of quality of life in an objective, objectively-subjective and subjective application. Later I described three approaches concerned with quality of living in different, mentioned above dimensions of quality of life which are; normative, interactive and processual approach. As in my thesis I also analyse the relationship between age (often also state of the health) I therefore also referred to the subject of quality of life connected to health.The third chapter of my thesis concerns the topic of social support. In this chapter I have described the concept of social support. I have also introduced the dimensions and different forms of support. Later I introduced the sources of the support. In connection to the empirical side of my thesis I decided to refer to the theoretical knowledge in the area of the relationship between the obtained social support and the feeling of quality of life. I also noted the theoretical knowledge in terms of earlier research regarding the feeling of quality of life and obtained social support.The fourth chapter of my thesis includes the methodology of my research. I have described the topic, the objectives of my research, issues as well as methods, techniques and research tools. I have concluded the chapter with the characteristics of the research sample and the description of the research process.Chapter five consists of the analysis and the interpretation of my research. In this chapter I have carried out a detailed analysis of the research problems. I began with an analysis of the feeling of quality of life declared by the respondents. Further, I concentrated on the results concerning the social support being obtained by the respondents and I referred to the results of the research regarding the relationship between the demographic features of the examined people, the support which they obtain and the feeling of quality of life declared by them.The last chapter consists of the summary and conclusions developed through my research.
dc.abstract.plpl
Pierwszy rozdział mojej pracy związany jest z tematyką starości oraz starzenia się. Przybliżyłam powyższe pojęcia. Przedstawiłam również najbardziej znane teorie starzenia się oraz opisałam najciekawsze objawy starzenia się zarówno fizyczne jak i psychiczne. W swojej pracy nie mogłam również pominąć kwestii dotyczącej zmian jakie zachodzą w postawie oraz życiu osób starszych wraz z pogorszeniem stanu zdrowia lub zmianą ról społecznych.Drugi rozdział odnosi się do tematyki powiązanej z jakością życia. Rozpoczęłam drugi rozdział od wyjaśnienia samego pojęcia jakości życia oraz od przybliżenia sposobów ujmowania jakości życia w literaturze przedmiotu. Następnie wyjaśniłam pojęcie jakości życia w ujęciach obiektywnym, obiektywno-subiektywnym oraz subiektywnym. Kolejno opisałam trzy wymiary powiązane z jakością życia, tj. wymiar biologiczny, społeczny oraz psychologiczny. Następnie omówiłam trzy podejścia związane z jakością życia w różnych, wyżej wymienionych wymiarach jakości życia, a mianowicie podejście normatywne, interakcyjne oraz procesualne. W związku z faktem, iż w swojej pracy analizuje również zależność pomiędzy wiekiem (czyli często również stanem zdrowia) odniosłam się również do tematyki jakości życia związanej ze zdrowiem.Trzeci rozdział mojej pracy odnosi się do tematyki wsparcia społecznego. W tym rozdziale opisałam pojęcie wsparcia społecznego. Przedstawiłam również wymiary oraz formy wspierania. Następnie opisałam źródła wsparcia. W nawiązaniu do części empirycznej mojej pracy postanowiłam również odnieść się do teoretycznej wiedzy w zakresie zależności pomiędzy uzyskanym wsparciem społecznym a poczuciem jakości życia. Zwróciłam również uwagę na teoretyczną wiedzę w zakresie przeprowadzonych wcześniej badań dotyczących poczucia jakości życia a uzyskiwanego wsparcia społecznego.Czwarty rozdział mojej pracy zawiera założenia metodologiczne badań własnych. Opisane w nim zostały przedmiot, cele moich badań, problematyka oraz metody, techniki, a także narzędzia badawcze. Rozdział ten zakończyłam charakterystyką próby badawczej oraz opisem przebiegu badań.Rozdział piąty składa się z analizy oraz interpretacji przeprowadzonych przeze mnie badań. W tym rozdziale przeprowadziłam analizę szczegółową problemów badawczych. W pierwszej kolejności rozpoczęłam od analizy deklarowanego przez respondentów poczucia jakości życia. Następnie skupiłam się na wynikach dotyczących uzyskiwanego wsparcia społecznego przez respondentów, po czym odniosłam się do wyników badań dotyczących zależności pomiędzy przyjętymi cechami demograficznymi osób badanych, uzyskiwanym wsparciem a deklarowanym przez badanych poczuciem jakości życia.Ostatni rozdział mojej pracy to podsumowanie oraz wnioski z badań.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.authorpl
Pabian, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:12:55Z
dc.date.available
2020-07-27T08:12:55Z
dc.date.submittedpl
2017-06-29
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-115705-199143
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221046
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
elderly, senility,ageing, quality of life/ life quality, social support
dc.subject.plpl
seniorzy,starość, starzenie się, jakość życia, wsparcie społeczne
dc.titlepl
Wsparcie społeczne a poczucie jakości życia seniorów
dc.title.alternativepl
Social support and the feeling of quality of life amongst elders
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
213
Views per month
Views per city
Warsaw
30
Krakow
18
Poznan
11
Wroclaw
10
Gdansk
6
Katowice
6
Bydgoszcz
5
Rzeszów
5
Szczecin
5
Lodz
4

No access

No Thumbnail Available