Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania simwastatyny w połączeniu z ezetymibem oraz rosuwastatyny wśród pacjentów wysokiego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

master
dc.abstract.enSummaryObjective: The aim of this study is to evaluate the clinical efficacy and safety profile of simvastatin in combination with ezetimibe versus rosuvastatin in hypercholesterolemic patients at high cardiovascular risk.Methods: The study was prepared in accordance with the recommendations of the Agency for Assessment of Medical Technologies and Tariffs (AOTMiT). During a systematic review, medical databases were searched: PubMed, EMBASE and The Cochrane Library. Primary research was limited to randomized clinical trials (RCTs). A population of patients with elevated serum cholesterol and high cardiovascular risk for intensive lipid-lowering therapy was selected. The study included studies comparing the efficacy of statins in recorded therapeutic initial doses (simvastatin 20 mg, rosuvastatin 10 mg) and ezetimibe 10 mg. Studies evaluating the use of simvastatin with ezetimibe for the use of rosuvastatin have been considered. The investigated studies were analyzed for homogeneity. The meta-analysis for the primary endpoint (change in serum LDL cholesterol levels after 6 weeks of therapy) and selected secondary endpoints (change in HDL cholesterol, total cholesterol, non-HDL cholesterol, triglycerides after 6 weeks of therapy) was done. Meta-analysis was performed using RevMan 5.3.5. An analysis of the most adverse events of therapy with RR parameters was also performed. The credibility of the included tests was assessed using the Jadad scale.Results: Two randomized clinical trials comparing the clinical efficacy and safety profile of simvastatin given with ezetimibe to rosuvastatin in patients with hypercholesterolemia and high cardiovascular risk were included in the analysis. After meta-analysis for endpoints, simvastatin (20 mg) given with ezetimibe (10 mg) resulted in a statistically significant decrease in LDL cholesterol (-8,25%, 95% CI = -13,25; -3, Non-HDL (-7.5%, 95% CI = -11.22; -3.78%), total cholesterol (-5.75%, 95% CI = -8.59; 91%) and triglycerides (-4.4%, 95% CI = -6.95, -1.85%) in blood than rosuvastatin (10 mg) after 6 weeks of treatment. In contrast, the combination therapy did not result in a statistically significant increase in HDL cholesterol in the blood compared with rosuvastatin monotherapy after 6 weeks of treatment (- 0.3%, 95% CI = -1.48, 0.88%). As far as endpoints are concerned about side effects, it was not possible to carry out meta-analysis in one of the included studies. It was noted that simvastatin given with ezetimibe has a similar safety profile to rosuvastatin. The calculated relative risk parameters (RR) of one or more undesirable effects were RR = 0.94 and RR = 0.63, RRs = 1.09 and RR = 0.79 respectively, and severe cases Undesirable effects: RR = 1.09 and RR = 0.63. The incidence of adverse events was not statistically significant.Conslusions:Simvastatin (20 mg) used in combination with ezetimibe (10 mg) is more effective than rosuvastatin (10 mg) in the treatment of patients with hypercholesterolaemia and high cardiovascular risk. Combination theraphy causes a greater, statistically significant decrease in LDL, non-HDL, total cholesterol, and triglyceride levels in the blood. Simvastatin (20 mg) in combination with ezetimibe (10 mg) shows a similar safety profile to rosuvastatin (10 mg) during treatment of the study population.pl
dc.abstract.plStreszczenieCel: Celem pracy jest ocena skuteczności klinicznej i profilu bezpieczeństwa stosowania simwastatyny wraz z ezetymibem względem rosuwastatyny u pacjentów z hipercholesterolemią oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Metody: Opracowanie przygotowano zgodnie z wybranymi zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Podczas przeglądu systematycznego przeszukano medyczne bazy danych: PubMed, EMBASE oraz The Cochrane Library. Wyszukiwanie badań pierwotnych ograniczono do randomizowanych badań klinicznych (RCT). Wybrano populację pacjentów z podwyższonym stężeniem cholesterolu w surowicy krwi oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, skłaniającym do intensywnej terapii hipolipemizującej. Do analizy włączono badania porównujące skuteczność statyn w zarejestrowanych terapeutycznych dawkach początkowych (simwastatyna – 20 mg, rosuwastatyna - 10 mg) oraz ezetymib w dawce 10 mg. Wzięto pod uwagę badania oceniające stosowanie simwastatyny wraz z ezetymibem względem stosowania rosuwastatyny. Odnalezione badania poddano analizie homogeniczności. Od jej wyniku uzależniono przeprowadzenie metaanalizy dla pierwszorzędowego punktu końcowego (zmiana stężenia LDL-cholesterolu w surowicy krwi po 6 tygodniach terapii) oraz wybranych drugorzędowych punktów końcowych (zmiana stężenia HDL-cholesterolu, cholesterolu całkowitego, non-HDL-cholesterolu, trójglicerydów po 6 tygodniach terapii). Metaanalizę przeprowadzono przy pomocy programu RevMan 5.3.5. Przeprowadzono także analizę najważniejszych działań niepożądanych terapii z wyliczeniem parametrów RR. Dokonano oceny wiarygodności włączonych do analizy badań posługując się skalą Jadad. Wyniki: Do analizy włączono 2 randomizowane badania kliniczne porównujące skuteczność kliniczną i profil bezpieczeństwa stosowania simwastatyny podawanej wraz z ezetymibem względem rosuwastatyny u pacjentów z hipercholesterolemią i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Po przeprowadzeniu metaanaliz dla punktów końcowych stwierdzono, że simwastatyna (20 mg) podawana wraz z ezetymibem (10 mg) powoduje większy, statystycznie istotny spadek stężenia cholesterolu LDL (-8,25%, 95% CI = -13,25; -3,25%), non-HDL (- 7,5%, 95% CI = -11,22; -3,78%), cholesterolu całkowitego (-5,75%, 95% CI = -8,59; -2,91%) oraz trójglicerydów (-4,4%, 95% CI = -6,95; -1,85%) we krwi niż rosuwastatyna (10 mg) po 6 tygodniach leczenia badanej populacji. Natomiast zastosowanie terapii łączonej nie powoduje większego, statystycznie istotnego wzrostu stężenia cholesterolu HDL we krwi niż monoterapia rosuwastatyną po 6 tygodniach leczenia badanej populacji (-0,3%, 95% CI = -1,48; 0,88%). Jeżeli chodzi o punkty końcowe dotyczące działań niepożądanych, to z uwagi na to, że w jednym z włączonych do analizy badań podawano te działania dla wszystkich dawek łącznie, nie było możliwe przeprowadzenie metaanalizy. Zauważono, że simwastatyna podawana wraz z ezetymibem wykazuje zbliżony profil bezpieczeństwa do rosuwastatyny. Obliczone parametry ryzyka względnego (RR) wystąpienia jednego lub więcej działań niepożądanych działań wyniosły odpowiednio: RR = 0,94 i RR = 0,63, wystąpienia działań niepożądanych związanych z leczeniem: RR = 1,09 i RR = 0,79 oraz wystąpienia ciężkich działań niepożądanych: RR = 1,09 i RR = 0,63. Różnice częstości występowania działań niepożądanych nie były istotne statystycznie.Wnioski: Simwastatyna (20 mg) stosowana wraz z ezetymibem (10 mg) jest skuteczniejsza niż rosuwastatyna (10 mg) w leczeniu pacjentów z hipercholesterolemią i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Powoduje większy, statystycznie istotny spadek stężenia cholesterolu frakcji: LDL, non-HDL, cholesterolu całkowitego oraz trójglicerydów we krwi. Simwastatyna (20 mg) podawana wraz z ezetymibem (10 mg) wykazuje zbliżony profil bezpieczeństwa do rosuwastatyny (10 mg).pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKawalec, Paweł - 130055 pl
dc.contributor.authorPęksa, Janpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKawalec, Paweł - 130055 pl
dc.contributor.reviewerPilc, Andrzej - 133153 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:54:00Z
dc.date.available2020-07-27T10:54:00Z
dc.date.submitted2017-09-25pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-118356-112818pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223445
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: safety, ezetymibe, hyperholesterolemia, rosuvastatin, simvastatin, efficacy.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: bezpieczeństwo, ezetymib, hipercholesterolemia, rosuwastatyna, simwastatyna, skuteczność.pl
dc.titlePorównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania simwastatyny w połączeniu z ezetymibem oraz rosuwastatyny wśród pacjentów wysokiego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.pl
dc.title.alternativeComparison of the efficacy and safety of simvastatin in combination with ezetimibe versus rosuvastatin in patients at high risk of cardiovascular disease.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SummaryObjective: The aim of this study is to evaluate the clinical efficacy and safety profile of simvastatin in combination with ezetimibe versus rosuvastatin in hypercholesterolemic patients at high cardiovascular risk.Methods: The study was prepared in accordance with the recommendations of the Agency for Assessment of Medical Technologies and Tariffs (AOTMiT). During a systematic review, medical databases were searched: PubMed, EMBASE and The Cochrane Library. Primary research was limited to randomized clinical trials (RCTs). A population of patients with elevated serum cholesterol and high cardiovascular risk for intensive lipid-lowering therapy was selected. The study included studies comparing the efficacy of statins in recorded therapeutic initial doses (simvastatin 20 mg, rosuvastatin 10 mg) and ezetimibe 10 mg. Studies evaluating the use of simvastatin with ezetimibe for the use of rosuvastatin have been considered. The investigated studies were analyzed for homogeneity. The meta-analysis for the primary endpoint (change in serum LDL cholesterol levels after 6 weeks of therapy) and selected secondary endpoints (change in HDL cholesterol, total cholesterol, non-HDL cholesterol, triglycerides after 6 weeks of therapy) was done. Meta-analysis was performed using RevMan 5.3.5. An analysis of the most adverse events of therapy with RR parameters was also performed. The credibility of the included tests was assessed using the Jadad scale.Results: Two randomized clinical trials comparing the clinical efficacy and safety profile of simvastatin given with ezetimibe to rosuvastatin in patients with hypercholesterolemia and high cardiovascular risk were included in the analysis. After meta-analysis for endpoints, simvastatin (20 mg) given with ezetimibe (10 mg) resulted in a statistically significant decrease in LDL cholesterol (-8,25%, 95% CI = -13,25; -3, Non-HDL (-7.5%, 95% CI = -11.22; -3.78%), total cholesterol (-5.75%, 95% CI = -8.59; 91%) and triglycerides (-4.4%, 95% CI = -6.95, -1.85%) in blood than rosuvastatin (10 mg) after 6 weeks of treatment. In contrast, the combination therapy did not result in a statistically significant increase in HDL cholesterol in the blood compared with rosuvastatin monotherapy after 6 weeks of treatment (- 0.3%, 95% CI = -1.48, 0.88%). As far as endpoints are concerned about side effects, it was not possible to carry out meta-analysis in one of the included studies. It was noted that simvastatin given with ezetimibe has a similar safety profile to rosuvastatin. The calculated relative risk parameters (RR) of one or more undesirable effects were RR = 0.94 and RR = 0.63, RRs = 1.09 and RR = 0.79 respectively, and severe cases Undesirable effects: RR = 1.09 and RR = 0.63. The incidence of adverse events was not statistically significant.Conslusions:Simvastatin (20 mg) used in combination with ezetimibe (10 mg) is more effective than rosuvastatin (10 mg) in the treatment of patients with hypercholesterolaemia and high cardiovascular risk. Combination theraphy causes a greater, statistically significant decrease in LDL, non-HDL, total cholesterol, and triglyceride levels in the blood. Simvastatin (20 mg) in combination with ezetimibe (10 mg) shows a similar safety profile to rosuvastatin (10 mg) during treatment of the study population.
dc.abstract.plpl
StreszczenieCel: Celem pracy jest ocena skuteczności klinicznej i profilu bezpieczeństwa stosowania simwastatyny wraz z ezetymibem względem rosuwastatyny u pacjentów z hipercholesterolemią oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Metody: Opracowanie przygotowano zgodnie z wybranymi zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Podczas przeglądu systematycznego przeszukano medyczne bazy danych: PubMed, EMBASE oraz The Cochrane Library. Wyszukiwanie badań pierwotnych ograniczono do randomizowanych badań klinicznych (RCT). Wybrano populację pacjentów z podwyższonym stężeniem cholesterolu w surowicy krwi oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, skłaniającym do intensywnej terapii hipolipemizującej. Do analizy włączono badania porównujące skuteczność statyn w zarejestrowanych terapeutycznych dawkach początkowych (simwastatyna – 20 mg, rosuwastatyna - 10 mg) oraz ezetymib w dawce 10 mg. Wzięto pod uwagę badania oceniające stosowanie simwastatyny wraz z ezetymibem względem stosowania rosuwastatyny. Odnalezione badania poddano analizie homogeniczności. Od jej wyniku uzależniono przeprowadzenie metaanalizy dla pierwszorzędowego punktu końcowego (zmiana stężenia LDL-cholesterolu w surowicy krwi po 6 tygodniach terapii) oraz wybranych drugorzędowych punktów końcowych (zmiana stężenia HDL-cholesterolu, cholesterolu całkowitego, non-HDL-cholesterolu, trójglicerydów po 6 tygodniach terapii). Metaanalizę przeprowadzono przy pomocy programu RevMan 5.3.5. Przeprowadzono także analizę najważniejszych działań niepożądanych terapii z wyliczeniem parametrów RR. Dokonano oceny wiarygodności włączonych do analizy badań posługując się skalą Jadad. Wyniki: Do analizy włączono 2 randomizowane badania kliniczne porównujące skuteczność kliniczną i profil bezpieczeństwa stosowania simwastatyny podawanej wraz z ezetymibem względem rosuwastatyny u pacjentów z hipercholesterolemią i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Po przeprowadzeniu metaanaliz dla punktów końcowych stwierdzono, że simwastatyna (20 mg) podawana wraz z ezetymibem (10 mg) powoduje większy, statystycznie istotny spadek stężenia cholesterolu LDL (-8,25%, 95% CI = -13,25; -3,25%), non-HDL (- 7,5%, 95% CI = -11,22; -3,78%), cholesterolu całkowitego (-5,75%, 95% CI = -8,59; -2,91%) oraz trójglicerydów (-4,4%, 95% CI = -6,95; -1,85%) we krwi niż rosuwastatyna (10 mg) po 6 tygodniach leczenia badanej populacji. Natomiast zastosowanie terapii łączonej nie powoduje większego, statystycznie istotnego wzrostu stężenia cholesterolu HDL we krwi niż monoterapia rosuwastatyną po 6 tygodniach leczenia badanej populacji (-0,3%, 95% CI = -1,48; 0,88%). Jeżeli chodzi o punkty końcowe dotyczące działań niepożądanych, to z uwagi na to, że w jednym z włączonych do analizy badań podawano te działania dla wszystkich dawek łącznie, nie było możliwe przeprowadzenie metaanalizy. Zauważono, że simwastatyna podawana wraz z ezetymibem wykazuje zbliżony profil bezpieczeństwa do rosuwastatyny. Obliczone parametry ryzyka względnego (RR) wystąpienia jednego lub więcej działań niepożądanych działań wyniosły odpowiednio: RR = 0,94 i RR = 0,63, wystąpienia działań niepożądanych związanych z leczeniem: RR = 1,09 i RR = 0,79 oraz wystąpienia ciężkich działań niepożądanych: RR = 1,09 i RR = 0,63. Różnice częstości występowania działań niepożądanych nie były istotne statystycznie.Wnioski: Simwastatyna (20 mg) stosowana wraz z ezetymibem (10 mg) jest skuteczniejsza niż rosuwastatyna (10 mg) w leczeniu pacjentów z hipercholesterolemią i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Powoduje większy, statystycznie istotny spadek stężenia cholesterolu frakcji: LDL, non-HDL, cholesterolu całkowitego oraz trójglicerydów we krwi. Simwastatyna (20 mg) podawana wraz z ezetymibem (10 mg) wykazuje zbliżony profil bezpieczeństwa do rosuwastatyny (10 mg).
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kawalec, Paweł - 130055
dc.contributor.authorpl
Pęksa, Jan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kawalec, Paweł - 130055
dc.contributor.reviewerpl
Pilc, Andrzej - 133153
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:54:00Z
dc.date.available
2020-07-27T10:54:00Z
dc.date.submittedpl
2017-09-25
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-118356-112818
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223445
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: safety, ezetymibe, hyperholesterolemia, rosuvastatin, simvastatin, efficacy.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ezetymib, hipercholesterolemia, rosuwastatyna, simwastatyna, skuteczność.
dc.titlepl
Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania simwastatyny w połączeniu z ezetymibem oraz rosuwastatyny wśród pacjentów wysokiego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
dc.title.alternativepl
Comparison of the efficacy and safety of simvastatin in combination with ezetimibe versus rosuvastatin in patients at high risk of cardiovascular disease.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
3
Lodz
2
Poznan
2
Bromma
1
Brzozów
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available