Metatextmarkörer som ett stildrag i litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga doktorsavhandlingar

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to examine, from a stylistic point of view, metadiscourse markers that appear in selected scientific texts. The corpus consists of 8 doctoral dissertations written in Swedish, amongst which four are for each of the following discipline: linguistics and literary studies. This will help to investigate to what extent the use of metadiscourse as a stylistic feature depends on the discipline in which the texts are written. The thesis consists of two parts: theoretical and empirical. The theoretical part introduces the concept of style and choice, discusses the concept of genre, features of the scientific writing and presents the definition of metadiscourse. This part also describes previous research on metadiscourse. Due to the extensive literature on the subject, only studies of selected researchers are presented, namely Ken Hyland (1998), Trine Dahl (2004), Susana Álvarez Álvarez (2005), Pilar Mur-Dueñas (2011) and Agnieszka Czoska (2011). The empirical part describes the research material and method, as well as the result of the research. The study ends with a summary based on the results presented earlier in the study. Metatext research has already been carried out on scientific legal texts in English, Polish and Swedish (Czapla 2017) and Swedish linguistic articles (Wyczling 2019). My thesis can be considered as a continuation of the two previously mentioned studies. The research is based on the list of metadiscourse markers prepared by Czapla (2017). It involves extracting each metadiscourse marker from the collected dissertations and then counting the number of its occurrences. As the texts are in pdf format, it is possible to first locate each occurrence of a word or a phrase in the text using the function ctrl + f and then analyze whether it functions as a metadiscourse marker or has another function in the text. The results of the research show a difference in the use of metadiscourse not only between the two analyzed research disciplines, but also among researchers writing within the same discipline. On the one hand, they create the text according to their own preferences, because what should be emphasized, repeated, or referred to in the text is the writer’s individual choice. On the other hand, writers choose from a certain repertoire of linguistic structures. Thus, the conclusion of the study is that texts belonging to the same genre may differ in terms of use of metatextual markers.pl
dc.abstract.otherSyftet med uppsatsen är att ur stilistisk synvinkel undersöka metadiskursmarkörer som förekommer i utvalda vetenskapliga texter. Min forskning baserar sig på 8 doktorsavhandlingar skrivna på svenska inom två forskningsområden, nämligen språkvetenskap och litteraturvetenskap. Jag har valt 4 doktorsavhandlingar i varje forskningsområde, vilket ska hjälpa mig att undersöka i vilken utsträckning användningen av metadiskurs som ett stilistiskt drag beror på den disciplin som texterna är skrivna inom. Uppsatsen består av två delar: den teoretiska delen och den empiriska delen. I den teoretiska delen introducerar jag begreppen stil och val, beskriver både begreppet genre och den vetenskapliga prosans stil samt diskuterar definitionen av metadiskurs. I den här delen beskrivs också tidigare forskning om metadiskurs. Litteraturen kring ämnet är mycket omfattande. På grund av detta presenterar jag bara uppfattningar av valda forskare som studerat och beskrivit företeelsen, nämligen Ken Hyland (1998), Trine Dahl (2004), Susana Álvarez Álvarez (2005), Pilar Mur-Dueñas (2011) and Agnieszka Czoska (2011). I den empiriska delen beskriver jag materialet och metoden för undersökningen samt presenterar den genomförda undersökningen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion utgående från resultaten som presenteras tidigare i uppsatsen. Typen av texter som jag sysslar med är vetenskapliga texter och därför kan min forskning placeras i ett bredare sammanhang. Metatextforskning har redan utförts med hänsyn till juridiska vetenskapliga texter skrivna på svenska, polska och engelska (Czapla 2017) och utifrån språkvetenskapliga texter bara skrivna på svenska (Wyczling 2019). Min uppsats kan betraktas som en slags fortsättning på de två tidigare nämnda undersökningarna. I min undersökning baserar jag på en lista över metadiskursmarkörer i svenska som har skapats av Czapla (2017). Forskningen går ut på att extrahera varje metadiskursmarkör från varje avhandling och därefter räkna antalet dess förekomster. De samlade texterna är i pdf format och därför är det möjligt att först lokalisera varje förekomst av ett ord eller ett uttryck i texten med hjälp av funktionen ctrl+f och sedan analysera om det fungerar som en metadiskursmarkör eller har en annan funktion i texten. Forskningsresultat visar att det förekommer betydliga skillnader mellan användningen av metadiskursmarkörer inte bara mellan de två analyserade forskningsområdena utan även mellan skribenterna som skriver inom samma forskningsområde. Å ena sidan skapar skribenterna texter enligt sina egna preferenser. Vad som bör betonas, upprepas eller hänvisas till i texten är skribentens individuella val. Å andra sidan väljer de från en bestämd repertoar av språkstrukturer och därför kan texter som tillhör samma genre skilja sig i fråga om användningen av metadiskursmarkörer.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza stylistyczna operatorów metatekstowych występujących w wybranych tekstach naukowych. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o 8 rozpraw doktorskich, napisanych w języku szwedzkim, w dwóch obszarach badawczych, językoznawstwie i literaturoznawstwie. Przebadano cztery rozprawy doktorskie z każdej dyscypliny w celu zbadania, w jakim stopniu wykorzystanie operatorów metatekstowych jako cechy stylistycznej zależy od dyscypliny, w której napisane są teksty. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej przybliżono pojęcie stylu i wyboru, omówiono pojęcie gatunku, cechy stylu naukowego oraz przedstawiono definicję metadyskursu. W tej części zaprezentowano również dotychczasowe badania nad metatekstem. Z uwagi na obszerną literaturę przedmiotu, przedstawiono jedynie badania wybranych badaczy, mianowicie Kena Hylanda (1998), Trine Dahl (2004), Susany Álvarez Álvarez (2005), Pilar Mur-Dueñas (2011) oraz Agnieszki Czoski (2011). W części empirycznej opisano materiał i metodę badawczą oraz rezultat przeprowadzonego badania. Praca kończy się podsumowaniem, opartym na przedstawionych wcześniej wynikach. Analiza przeprowadzana w pracy wpisuje się w serię badań podjętych przez innych badaczy. Badania zostały przeprowadzone w odniesieniu do naukowych tekstów prawniczych w językach angielskim, polskim i szwedzkim (Czapla 2017), oraz w oparciu o szwedzkie artykuły językoznawcze (Wyczling 2019). W pracy bazowano na liście operatorów metatekstowych zaproponowanych przez Czaplę (2017). Analizowane teksty są w formacie PDF. Operatory wyodrębniono automatycznie, przy pomocy funkcji ctr+f, a następnie sprawdzono, ile ze zlokalizowanych słów lub wyrażeń spełnia funkcję metatekstową i nawiązuje do tekstu, w którym się znajdują. Badanie wykazało różnice w używaniu operatorów metatekstowych nie tylko między dwoma analizowanymi obszarami badawczymi, ale także wśród badaczy piszących w ramach tej samej dyscypliny. Z jednej strony tworzą oni tekst według własnych upodobań, ponieważ to, co w tekście należy podkreślić, powtórzyć lub do czego nawiązać, jest indywidualnym wyborem każdego badacza. Z drugiej strony wybierają oni z określonego repertuaru struktur językowych. Badanie wykazało zatem, że teksty, należące do tego samego gatunku, mogą różnić się pod względem wykorzystania operatorów metatekstowych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorData-Bukowska, Ewa - 127691 pl
dc.contributor.authorRozum, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerData-Bukowska, Ewa - 127691 pl
dc.contributor.reviewerJazowy-Jarmuł, Monika - 128509 pl
dc.date.accessioned2022-07-07T22:09:43Z
dc.date.available2022-07-07T22:09:43Z
dc.date.submitted2022-07-05pl
dc.fieldofstudyfilologia szwedzkapl
dc.identifier.apddiploma-160011-295142pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295393
dc.languageswepl
dc.subject.enmetatext, metadiscourse markers, stylistics, doctoral dissertations, literary studies, linguisticspl
dc.subject.othermetatext, metadiskursmarkörer, stilistik, den vetenskapliga stilen, doktorsavhandlingar, litteraturvetenskap, språkvetenskappl
dc.subject.plmetatekst, operatory metatekstowe, stylistyka, styl naukowy, prace doktorskie, literaturoznawstwo, językoznawstwopl
dc.titleMetatextmarkörer som ett stildrag i litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga doktorsavhandlingarpl
dc.title.alternativeOperatory metatekstowe jako cecha stylistyczna w literaturoznawczych i językoznawczych pracach doktorskichpl
dc.title.alternativeMetadiscourse markers as a stylistic feature in doctoral dissertations in linguistics and literary studiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to examine, from a stylistic point of view, metadiscourse markers that appear in selected scientific texts. The corpus consists of 8 doctoral dissertations written in Swedish, amongst which four are for each of the following discipline: linguistics and literary studies. This will help to investigate to what extent the use of metadiscourse as a stylistic feature depends on the discipline in which the texts are written. The thesis consists of two parts: theoretical and empirical. The theoretical part introduces the concept of style and choice, discusses the concept of genre, features of the scientific writing and presents the definition of metadiscourse. This part also describes previous research on metadiscourse. Due to the extensive literature on the subject, only studies of selected researchers are presented, namely Ken Hyland (1998), Trine Dahl (2004), Susana Álvarez Álvarez (2005), Pilar Mur-Dueñas (2011) and Agnieszka Czoska (2011). The empirical part describes the research material and method, as well as the result of the research. The study ends with a summary based on the results presented earlier in the study. Metatext research has already been carried out on scientific legal texts in English, Polish and Swedish (Czapla 2017) and Swedish linguistic articles (Wyczling 2019). My thesis can be considered as a continuation of the two previously mentioned studies. The research is based on the list of metadiscourse markers prepared by Czapla (2017). It involves extracting each metadiscourse marker from the collected dissertations and then counting the number of its occurrences. As the texts are in pdf format, it is possible to first locate each occurrence of a word or a phrase in the text using the function ctrl + f and then analyze whether it functions as a metadiscourse marker or has another function in the text. The results of the research show a difference in the use of metadiscourse not only between the two analyzed research disciplines, but also among researchers writing within the same discipline. On the one hand, they create the text according to their own preferences, because what should be emphasized, repeated, or referred to in the text is the writer’s individual choice. On the other hand, writers choose from a certain repertoire of linguistic structures. Thus, the conclusion of the study is that texts belonging to the same genre may differ in terms of use of metatextual markers.
dc.abstract.otherpl
Syftet med uppsatsen är att ur stilistisk synvinkel undersöka metadiskursmarkörer som förekommer i utvalda vetenskapliga texter. Min forskning baserar sig på 8 doktorsavhandlingar skrivna på svenska inom två forskningsområden, nämligen språkvetenskap och litteraturvetenskap. Jag har valt 4 doktorsavhandlingar i varje forskningsområde, vilket ska hjälpa mig att undersöka i vilken utsträckning användningen av metadiskurs som ett stilistiskt drag beror på den disciplin som texterna är skrivna inom. Uppsatsen består av två delar: den teoretiska delen och den empiriska delen. I den teoretiska delen introducerar jag begreppen stil och val, beskriver både begreppet genre och den vetenskapliga prosans stil samt diskuterar definitionen av metadiskurs. I den här delen beskrivs också tidigare forskning om metadiskurs. Litteraturen kring ämnet är mycket omfattande. På grund av detta presenterar jag bara uppfattningar av valda forskare som studerat och beskrivit företeelsen, nämligen Ken Hyland (1998), Trine Dahl (2004), Susana Álvarez Álvarez (2005), Pilar Mur-Dueñas (2011) and Agnieszka Czoska (2011). I den empiriska delen beskriver jag materialet och metoden för undersökningen samt presenterar den genomförda undersökningen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion utgående från resultaten som presenteras tidigare i uppsatsen. Typen av texter som jag sysslar med är vetenskapliga texter och därför kan min forskning placeras i ett bredare sammanhang. Metatextforskning har redan utförts med hänsyn till juridiska vetenskapliga texter skrivna på svenska, polska och engelska (Czapla 2017) och utifrån språkvetenskapliga texter bara skrivna på svenska (Wyczling 2019). Min uppsats kan betraktas som en slags fortsättning på de två tidigare nämnda undersökningarna. I min undersökning baserar jag på en lista över metadiskursmarkörer i svenska som har skapats av Czapla (2017). Forskningen går ut på att extrahera varje metadiskursmarkör från varje avhandling och därefter räkna antalet dess förekomster. De samlade texterna är i pdf format och därför är det möjligt att först lokalisera varje förekomst av ett ord eller ett uttryck i texten med hjälp av funktionen ctrl+f och sedan analysera om det fungerar som en metadiskursmarkör eller har en annan funktion i texten. Forskningsresultat visar att det förekommer betydliga skillnader mellan användningen av metadiskursmarkörer inte bara mellan de två analyserade forskningsområdena utan även mellan skribenterna som skriver inom samma forskningsområde. Å ena sidan skapar skribenterna texter enligt sina egna preferenser. Vad som bör betonas, upprepas eller hänvisas till i texten är skribentens individuella val. Å andra sidan väljer de från en bestämd repertoar av språkstrukturer och därför kan texter som tillhör samma genre skilja sig i fråga om användningen av metadiskursmarkörer.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza stylistyczna operatorów metatekstowych występujących w wybranych tekstach naukowych. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o 8 rozpraw doktorskich, napisanych w języku szwedzkim, w dwóch obszarach badawczych, językoznawstwie i literaturoznawstwie. Przebadano cztery rozprawy doktorskie z każdej dyscypliny w celu zbadania, w jakim stopniu wykorzystanie operatorów metatekstowych jako cechy stylistycznej zależy od dyscypliny, w której napisane są teksty. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej przybliżono pojęcie stylu i wyboru, omówiono pojęcie gatunku, cechy stylu naukowego oraz przedstawiono definicję metadyskursu. W tej części zaprezentowano również dotychczasowe badania nad metatekstem. Z uwagi na obszerną literaturę przedmiotu, przedstawiono jedynie badania wybranych badaczy, mianowicie Kena Hylanda (1998), Trine Dahl (2004), Susany Álvarez Álvarez (2005), Pilar Mur-Dueñas (2011) oraz Agnieszki Czoski (2011). W części empirycznej opisano materiał i metodę badawczą oraz rezultat przeprowadzonego badania. Praca kończy się podsumowaniem, opartym na przedstawionych wcześniej wynikach. Analiza przeprowadzana w pracy wpisuje się w serię badań podjętych przez innych badaczy. Badania zostały przeprowadzone w odniesieniu do naukowych tekstów prawniczych w językach angielskim, polskim i szwedzkim (Czapla 2017), oraz w oparciu o szwedzkie artykuły językoznawcze (Wyczling 2019). W pracy bazowano na liście operatorów metatekstowych zaproponowanych przez Czaplę (2017). Analizowane teksty są w formacie PDF. Operatory wyodrębniono automatycznie, przy pomocy funkcji ctr+f, a następnie sprawdzono, ile ze zlokalizowanych słów lub wyrażeń spełnia funkcję metatekstową i nawiązuje do tekstu, w którym się znajdują. Badanie wykazało różnice w używaniu operatorów metatekstowych nie tylko między dwoma analizowanymi obszarami badawczymi, ale także wśród badaczy piszących w ramach tej samej dyscypliny. Z jednej strony tworzą oni tekst według własnych upodobań, ponieważ to, co w tekście należy podkreślić, powtórzyć lub do czego nawiązać, jest indywidualnym wyborem każdego badacza. Z drugiej strony wybierają oni z określonego repertuaru struktur językowych. Badanie wykazało zatem, że teksty, należące do tego samego gatunku, mogą różnić się pod względem wykorzystania operatorów metatekstowych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Data-Bukowska, Ewa - 127691
dc.contributor.authorpl
Rozum, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Data-Bukowska, Ewa - 127691
dc.contributor.reviewerpl
Jazowy-Jarmuł, Monika - 128509
dc.date.accessioned
2022-07-07T22:09:43Z
dc.date.available
2022-07-07T22:09:43Z
dc.date.submittedpl
2022-07-05
dc.fieldofstudypl
filologia szwedzka
dc.identifier.apdpl
diploma-160011-295142
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295393
dc.languagepl
swe
dc.subject.enpl
metatext, metadiscourse markers, stylistics, doctoral dissertations, literary studies, linguistics
dc.subject.otherpl
metatext, metadiskursmarkörer, stilistik, den vetenskapliga stilen, doktorsavhandlingar, litteraturvetenskap, språkvetenskap
dc.subject.plpl
metatekst, operatory metatekstowe, stylistyka, styl naukowy, prace doktorskie, literaturoznawstwo, językoznawstwo
dc.titlepl
Metatextmarkörer som ett stildrag i litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga doktorsavhandlingar
dc.title.alternativepl
Operatory metatekstowe jako cecha stylistyczna w literaturoznawczych i językoznawczych pracach doktorskich
dc.title.alternativepl
Metadiscourse markers as a stylistic feature in doctoral dissertations in linguistics and literary studies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Bayreuth
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections