Relacje między modelami epistemicznymi i ontologicznymi. Interpretacja zagadnienia w świetle metody matematyczno-panpsychicznej

master
dc.abstract.enWork is - as the name suggests - the interpretation of the relationship between epistemic and ontological models in the light of the mathematical-panpsychic method. This method is an epistemic model developed by the author of the work fulfilling his criteria of self-reprocessing. In the introduction, the origin of the work is presented in sequence, the understanding of the number (the non-implementation of numbers to a specific numerical convention) and the horizon that opens the method worked out. The first part of the work presents historical relations between ontological and epistemic models on the example of various historical concepts, from Euclid to Heisenberg.The second (and last) part - more important - points to an interesting epistemic model, ie the so-called mathematical-panpsychic method and its use as transcendental ethics. Many so-called. philosophical problems: the question of god, psychophysical dualism, mutual relations of different concepts of truth, mutual dependence of different philosophical positions, origins of philosophical positions, genesis of cognitive differences, solipsism and many others.It is worth remembering, however, that this is only an initial indication of the potential for exploration of the mathematical-panpsychic method, the potential of which is outlined in the aforementioned introduction.pl
dc.abstract.plPraca stanowi - jak sama nazwa wskazuje - interpretacją relacji między modelami epistemicznymi i ontologicznymi w świetle metody matematyczno-panpsychicznej. Metoda ta jest modelem epistemicznym wypracowanym przez autora pracy spełniającym określone przez niego kryterium autopresupozycji. We wprowadzeniu przedstawione zostają kolejno geneza pracy, rozumienie liczby (niesprowadzalność liczby do określonej konwencji liczbowej) oraz horyzont, który otwiera wyłożona w pracy metoda. Pierwsza część pracy prezentuje historyczne relacje między modelami ontologicznymi i epistemicznymi na przykładzie różnych koncepcji historycznych, począwszy od Euklidesa aż po Heisenberga.Część druga (i ostatnia) – istotniejsza – wskazuje na pewien interesujący model epistemiczny, tj. tak zwaną metodę matematyczno-panpsychiczną i sposób korzystania z niej określony jako etyka transcendentalna. Rozjaśnionych zostaje wiele tzw. problemów filozoficznych: kwestia boga, dualizmu psychofizycznego, wzajemnych stosunków różnych koncepcji prawdy, wzajemnych zależności różnych stanowisk filozoficznych, genezy stanowisk filozoficznych, genezy różnic potencjału poznawczego, zagadnienia solipsyzmu oraz wiele innych. Warto jednak pamiętać, że jest to tylko wstępne określenie potencjału eksplanacyjnego metody matematyczno-panpsychicznej, której potencjalne możliwości są zarysowane we wspomnianym już wstępie.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMłynarski, Jan - 130693 pl
dc.contributor.authorWoźniak, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMróz, Piotr - 130795 pl
dc.contributor.reviewerMłynarski, Jan - 130693 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:28:18Z
dc.date.available2020-07-27T10:28:18Z
dc.date.submitted2017-09-19pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-117934-142269pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223064
dc.languagepolpl
dc.subject.enEpistemology, Ontology, Heisenberg, Poincare, Heraclitus, epistemological model, ontological model, Euclid, Aristotle, Fichte, Fichtean axis, Copenhagen interpretation of quantum mechanics, superposition, transcendental ethics, sociology, mathematical-panpsychic method, solipsism transcendentalism, Kant, Hamann, Nietzsche, transcendentalism, agnosticism, ethics, philosophy, aesthetics, universals, truth, truths, correspondence, pragmatism, conventionalism.pl
dc.subject.plmatematyka, panpsychizm, matematyczny panpsychizm, epistemologia, ontologia, Heisenberg, Poincare, Heraklit, model epistemiczny, model ontologiczny, Euklides, Arystoteles, Fichte, oś fichteańska, kopenhaska interpretacja mechaniki kwantowej, superpozycja, etyka transcendentalna, socjonomia, metoda matematyczno-panpsychiczna, solipsyzm, grawitacja, bóg, teoria wszystkiego, schemat transcendentalny, transcendentalizm, Kant, Hamann, Nietzsche, transcendentalizm, agnostycyzm, etyka, filozofia, estetyka, uniwersalia, prawda, koncepcje prawdy, korespondencjonizm, pragmatyzm, konwencjonalizm.pl
dc.titleRelacje między modelami epistemicznymi i ontologicznymi. Interpretacja zagadnienia w świetle metody matematyczno-panpsychicznejpl
dc.title.alternativeRelations between epistemic and ontological models. Interpretation of this issue in the light of the mathematical-panpsychic methodpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Work is - as the name suggests - the interpretation of the relationship between epistemic and ontological models in the light of the mathematical-panpsychic method. This method is an epistemic model developed by the author of the work fulfilling his criteria of self-reprocessing. In the introduction, the origin of the work is presented in sequence, the understanding of the number (the non-implementation of numbers to a specific numerical convention) and the horizon that opens the method worked out. The first part of the work presents historical relations between ontological and epistemic models on the example of various historical concepts, from Euclid to Heisenberg.The second (and last) part - more important - points to an interesting epistemic model, ie the so-called mathematical-panpsychic method and its use as transcendental ethics. Many so-called. philosophical problems: the question of god, psychophysical dualism, mutual relations of different concepts of truth, mutual dependence of different philosophical positions, origins of philosophical positions, genesis of cognitive differences, solipsism and many others.It is worth remembering, however, that this is only an initial indication of the potential for exploration of the mathematical-panpsychic method, the potential of which is outlined in the aforementioned introduction.
dc.abstract.plpl
Praca stanowi - jak sama nazwa wskazuje - interpretacją relacji między modelami epistemicznymi i ontologicznymi w świetle metody matematyczno-panpsychicznej. Metoda ta jest modelem epistemicznym wypracowanym przez autora pracy spełniającym określone przez niego kryterium autopresupozycji. We wprowadzeniu przedstawione zostają kolejno geneza pracy, rozumienie liczby (niesprowadzalność liczby do określonej konwencji liczbowej) oraz horyzont, który otwiera wyłożona w pracy metoda. Pierwsza część pracy prezentuje historyczne relacje między modelami ontologicznymi i epistemicznymi na przykładzie różnych koncepcji historycznych, począwszy od Euklidesa aż po Heisenberga.Część druga (i ostatnia) – istotniejsza – wskazuje na pewien interesujący model epistemiczny, tj. tak zwaną metodę matematyczno-panpsychiczną i sposób korzystania z niej określony jako etyka transcendentalna. Rozjaśnionych zostaje wiele tzw. problemów filozoficznych: kwestia boga, dualizmu psychofizycznego, wzajemnych stosunków różnych koncepcji prawdy, wzajemnych zależności różnych stanowisk filozoficznych, genezy stanowisk filozoficznych, genezy różnic potencjału poznawczego, zagadnienia solipsyzmu oraz wiele innych. Warto jednak pamiętać, że jest to tylko wstępne określenie potencjału eksplanacyjnego metody matematyczno-panpsychicznej, której potencjalne możliwości są zarysowane we wspomnianym już wstępie.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Młynarski, Jan - 130693
dc.contributor.authorpl
Woźniak, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Mróz, Piotr - 130795
dc.contributor.reviewerpl
Młynarski, Jan - 130693
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:28:18Z
dc.date.available
2020-07-27T10:28:18Z
dc.date.submittedpl
2017-09-19
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-117934-142269
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223064
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Epistemology, Ontology, Heisenberg, Poincare, Heraclitus, epistemological model, ontological model, Euclid, Aristotle, Fichte, Fichtean axis, Copenhagen interpretation of quantum mechanics, superposition, transcendental ethics, sociology, mathematical-panpsychic method, solipsism transcendentalism, Kant, Hamann, Nietzsche, transcendentalism, agnosticism, ethics, philosophy, aesthetics, universals, truth, truths, correspondence, pragmatism, conventionalism.
dc.subject.plpl
matematyka, panpsychizm, matematyczny panpsychizm, epistemologia, ontologia, Heisenberg, Poincare, Heraklit, model epistemiczny, model ontologiczny, Euklides, Arystoteles, Fichte, oś fichteańska, kopenhaska interpretacja mechaniki kwantowej, superpozycja, etyka transcendentalna, socjonomia, metoda matematyczno-panpsychiczna, solipsyzm, grawitacja, bóg, teoria wszystkiego, schemat transcendentalny, transcendentalizm, Kant, Hamann, Nietzsche, transcendentalizm, agnostycyzm, etyka, filozofia, estetyka, uniwersalia, prawda, koncepcje prawdy, korespondencjonizm, pragmatyzm, konwencjonalizm.
dc.titlepl
Relacje między modelami epistemicznymi i ontologicznymi. Interpretacja zagadnienia w świetle metody matematyczno-panpsychicznej
dc.title.alternativepl
Relations between epistemic and ontological models. Interpretation of this issue in the light of the mathematical-panpsychic method
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
354
Views per month
Views per city
Warsaw
83
Krakow
47
Katowice
21
Kozieglowy
15
Grodzisk Mazowiecki
12
Wroclaw
10
Bytom
9
Lublin
9
Skawina
8
Manchester
7

No access

No Thumbnail Available