Wypalenie zawodowe u pracowników socjalnych i programistów w kontekście radzenia sobie ze stresem

master
dc.abstract.enThis master thesis concerns the job burnout of social workers and computer programmers in the context of coping with stress. In examining occupational job burnout, have been taken into account variables such as: the way of coping with stress according to the concept of Endler and Parker (1990), a sense of satisfaction with life, personality traits- neuroticism, psychoticism, extraversion and a lie (Eysenck, 2006) and the way of controlling the situation (Bryant, 1989). The aim of the study was to determine which professional group- social workers or computer programmers are more burned out professionally and which disposable factors correlatea most strongly with job burnout. 35 social workers employed in Community Self- Help Houses and 35 computer programmers were examined. These studies are correlative in nature. To measure the dependent variable- job burnout and independent variables- coping with stress, personality traits, life satisfaction and sense of control, the following tools were used: Maslach Burnout Inventory Questionnaire (Maslach, 1985), CISS Questionnaire (Endler, Parker, 1990), EPQ-R(S) Questionnaire (Eysenck, 2006), SWLS Questionnaire (Diener, Emmons, Larson, Griffin, 1985) and PK-4 Questionnaire (Bryant, 1989). The main hypothesis in this studies has not been confirmed- Social workers are more burned out professionally than computer programmers. To verify the main hypothesis, a non- parametric U- Mann- Whitney test was used. On its basis, an alternative hypothesis was adopted- Computer programmers are more burned out professionally than social workers. Correlation analysis showed the most important relationships between job burnout and other independent variables. In the group of social workers, emotional exhaustion positively correlates with coping with stress by controlling emotions (Pearson’s r= 0,45). Coping with stress emotionally also positively correlates in the group of computer programmers- Spearman’s rho= 0,38. In the group of programmers there was also a correlation between emotional exhaustion and coping with stress in a task- oriented manner (Spearman’s rho= -0,45). Strong negative correlations also occur between the sense of lack of achievement and coping in task- oriented manner (for social workers r Pearson’s= -0,40, for computer programmers r Pearson’s= -0,58). Depersonalization did not correlate strongly and significance with any independent variables in both groups. This study has underlined that dispositional factors matter in analysing and occurrence of job burnout. The research in this Master’s thesis has highlighted the strong relationship between job burnout and coping with stress and type of the controlling of situation. In particular, this research emphasized the importance of coping with stress in a task- oriented manner and primary control focused on maintenance as factors protecting against job burnout.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska dotyczy wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych i programistów w kontekście radzenia sobie ze stresem. Badając wypalenie zawodowe wzięto pod uwagę takie zmienne, jak: sposób radzenia sobie ze stresem, operacjonalizowany zgodnie z koncepcją Endlera i Parkera (1990), poczucie satysfakcji z życia, cechy osobowości: neurotyzm, psychotyzm, ekstrawersja i kłamstwo (Eysenck, 2006) i sposób kontroli sytuacji (Bryant, 1989). Celem badań była próba określenia, która z badanych grup zawodowych- pracownicy socjalni czy programiści jest bardziej wypalona i jakie czynniki dyspozycyjne korelują najsilniej z wypaleniem zawodowym. Przebadano 35 pracowników socjalnych, zatrudnionych w Środowiskowych Domach Samopomocy i 35 programistów. Badania mają charakter korelacyjny. Do pomiaru zmiennej zależnej- wypalenie zawodowe i zmiennych niezależnych: radzenie sobie ze stresem, cechy osobowości, satysfakcja z życia i poczucie kontroli użyto następujących narzędzi: Kwestionariusz Maslach Burnout Inventory (Maslach, 1985), Kwestionariusz CISS (Endler, Parker, 1990), Kwestionariusz EPQ-R (S) (Eysenck, 2006), Kwestionariusz SWLS (Diener, Emmons, Larson, Griffin, 1985) i Kwestionariusz PK-4 (Bryant, 1989). Postawiona hipoteza główna w niniejszym badaniu nie została potwierdzona. Pracownicy socjalni są bardziej wypaleni zawodowo niż programiści. W celu sprawdzenia hipotezy głównej wykonano test nieparametryczny U- Manna- Whitneya. Analiza korelacyjna wykazała natomiast najważniejsze współzależności pomiędzy wypaleniem zawodowym a pozostałymi zmiennymi niezależnymi. W grupie pracowników socjalnych wyczerpanie emocjonalne koreluje dodatnio z radzeniem sobie ze stresem poprzez kontrolę emocji (r Pearsona= 0,45). Radzenie sobie poprzez kontrolę emocji koreluje dodatnio także w grupie programistów- rho Spearmana= 0,38. W grupie programistów zaszła również korelacja między wyczerpaniem emocjonalnym a radzeniem sobie ze stresem w sposób zadaniowy (rho Spearmana= -0,45). Natomiast w grupie programistów Silne ujemne korelacje zachodzą także między poczuciem braku osiągnięć a radzeniem sobie w sposób zadaniowy (dla pracowników socjalnych r Pearsona= -0,40, dla programistów r Pearsona= -0,58). Zmienna depersonalizacja nie korelowała silnie z żadnymi zmiennymi niezależnymi w obu grupach. Przeprowadzone badania własne zaznaczyły silną zależność między wypaleniem zawodowym a sposobem radzenia sobie w sytuacji stresowej i sposobem kontrolowania sytuacji. W szczególności wykazały znaczenie radzenia sobie ze stresem w sposób zadaniowy i kontroli pierwotnej nastawionej na utrzymywanie jako czynników potencjalnie chroniących przed wypaleniem zawodowym. Konkluzje przedstawione w pracy mogą zainspirować do formułowania nowych programów profilaktyki wypalenia zawodowego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGerc, Krzysztof - 161437 pl
dc.contributor.authorGuzdek, Adriannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGerc, Krzysztof - 161437 pl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:36:35Z
dc.date.available2020-07-28T05:36:35Z
dc.date.submitted2020-07-08pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-139417-209297pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240204
dc.languagepolpl
dc.subject.enjob burnout, coping with stress, satisfaction with life, personal traits, social workers, computer programmers, theory of job burnout by Christina Maslach, occupational stress, intellectual disabilitypl
dc.subject.plwypalenie zawodowe, radzenie sobie ze stresem, poczucie satysfakcji z życia, poczucie kontroli, cechy osobowości, pracownicy socjalni, programiści, koncepcja wypalenia zawodowego Christiny Maslach, stres zawodowy, niepełnosprawność intelektualnapl
dc.titleWypalenie zawodowe u pracowników socjalnych i programistów w kontekście radzenia sobie ze stresempl
dc.title.alternativeThe job burnout among social workers and computer programmers in the context of coping with stress.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master thesis concerns the job burnout of social workers and computer programmers in the context of coping with stress. In examining occupational job burnout, have been taken into account variables such as: the way of coping with stress according to the concept of Endler and Parker (1990), a sense of satisfaction with life, personality traits- neuroticism, psychoticism, extraversion and a lie (Eysenck, 2006) and the way of controlling the situation (Bryant, 1989). The aim of the study was to determine which professional group- social workers or computer programmers are more burned out professionally and which disposable factors correlatea most strongly with job burnout. 35 social workers employed in Community Self- Help Houses and 35 computer programmers were examined. These studies are correlative in nature. To measure the dependent variable- job burnout and independent variables- coping with stress, personality traits, life satisfaction and sense of control, the following tools were used: Maslach Burnout Inventory Questionnaire (Maslach, 1985), CISS Questionnaire (Endler, Parker, 1990), EPQ-R(S) Questionnaire (Eysenck, 2006), SWLS Questionnaire (Diener, Emmons, Larson, Griffin, 1985) and PK-4 Questionnaire (Bryant, 1989). The main hypothesis in this studies has not been confirmed- Social workers are more burned out professionally than computer programmers. To verify the main hypothesis, a non- parametric U- Mann- Whitney test was used. On its basis, an alternative hypothesis was adopted- Computer programmers are more burned out professionally than social workers. Correlation analysis showed the most important relationships between job burnout and other independent variables. In the group of social workers, emotional exhaustion positively correlates with coping with stress by controlling emotions (Pearson’s r= 0,45). Coping with stress emotionally also positively correlates in the group of computer programmers- Spearman’s rho= 0,38. In the group of programmers there was also a correlation between emotional exhaustion and coping with stress in a task- oriented manner (Spearman’s rho= -0,45). Strong negative correlations also occur between the sense of lack of achievement and coping in task- oriented manner (for social workers r Pearson’s= -0,40, for computer programmers r Pearson’s= -0,58). Depersonalization did not correlate strongly and significance with any independent variables in both groups. This study has underlined that dispositional factors matter in analysing and occurrence of job burnout. The research in this Master’s thesis has highlighted the strong relationship between job burnout and coping with stress and type of the controlling of situation. In particular, this research emphasized the importance of coping with stress in a task- oriented manner and primary control focused on maintenance as factors protecting against job burnout.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska dotyczy wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych i programistów w kontekście radzenia sobie ze stresem. Badając wypalenie zawodowe wzięto pod uwagę takie zmienne, jak: sposób radzenia sobie ze stresem, operacjonalizowany zgodnie z koncepcją Endlera i Parkera (1990), poczucie satysfakcji z życia, cechy osobowości: neurotyzm, psychotyzm, ekstrawersja i kłamstwo (Eysenck, 2006) i sposób kontroli sytuacji (Bryant, 1989). Celem badań była próba określenia, która z badanych grup zawodowych- pracownicy socjalni czy programiści jest bardziej wypalona i jakie czynniki dyspozycyjne korelują najsilniej z wypaleniem zawodowym. Przebadano 35 pracowników socjalnych, zatrudnionych w Środowiskowych Domach Samopomocy i 35 programistów. Badania mają charakter korelacyjny. Do pomiaru zmiennej zależnej- wypalenie zawodowe i zmiennych niezależnych: radzenie sobie ze stresem, cechy osobowości, satysfakcja z życia i poczucie kontroli użyto następujących narzędzi: Kwestionariusz Maslach Burnout Inventory (Maslach, 1985), Kwestionariusz CISS (Endler, Parker, 1990), Kwestionariusz EPQ-R (S) (Eysenck, 2006), Kwestionariusz SWLS (Diener, Emmons, Larson, Griffin, 1985) i Kwestionariusz PK-4 (Bryant, 1989). Postawiona hipoteza główna w niniejszym badaniu nie została potwierdzona. Pracownicy socjalni są bardziej wypaleni zawodowo niż programiści. W celu sprawdzenia hipotezy głównej wykonano test nieparametryczny U- Manna- Whitneya. Analiza korelacyjna wykazała natomiast najważniejsze współzależności pomiędzy wypaleniem zawodowym a pozostałymi zmiennymi niezależnymi. W grupie pracowników socjalnych wyczerpanie emocjonalne koreluje dodatnio z radzeniem sobie ze stresem poprzez kontrolę emocji (r Pearsona= 0,45). Radzenie sobie poprzez kontrolę emocji koreluje dodatnio także w grupie programistów- rho Spearmana= 0,38. W grupie programistów zaszła również korelacja między wyczerpaniem emocjonalnym a radzeniem sobie ze stresem w sposób zadaniowy (rho Spearmana= -0,45). Natomiast w grupie programistów Silne ujemne korelacje zachodzą także między poczuciem braku osiągnięć a radzeniem sobie w sposób zadaniowy (dla pracowników socjalnych r Pearsona= -0,40, dla programistów r Pearsona= -0,58). Zmienna depersonalizacja nie korelowała silnie z żadnymi zmiennymi niezależnymi w obu grupach. Przeprowadzone badania własne zaznaczyły silną zależność między wypaleniem zawodowym a sposobem radzenia sobie w sytuacji stresowej i sposobem kontrolowania sytuacji. W szczególności wykazały znaczenie radzenia sobie ze stresem w sposób zadaniowy i kontroli pierwotnej nastawionej na utrzymywanie jako czynników potencjalnie chroniących przed wypaleniem zawodowym. Konkluzje przedstawione w pracy mogą zainspirować do formułowania nowych programów profilaktyki wypalenia zawodowego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gerc, Krzysztof - 161437
dc.contributor.authorpl
Guzdek, Adrianna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gerc, Krzysztof - 161437
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:36:35Z
dc.date.available
2020-07-28T05:36:35Z
dc.date.submittedpl
2020-07-08
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-139417-209297
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240204
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
job burnout, coping with stress, satisfaction with life, personal traits, social workers, computer programmers, theory of job burnout by Christina Maslach, occupational stress, intellectual disability
dc.subject.plpl
wypalenie zawodowe, radzenie sobie ze stresem, poczucie satysfakcji z życia, poczucie kontroli, cechy osobowości, pracownicy socjalni, programiści, koncepcja wypalenia zawodowego Christiny Maslach, stres zawodowy, niepełnosprawność intelektualna
dc.titlepl
Wypalenie zawodowe u pracowników socjalnych i programistów w kontekście radzenia sobie ze stresem
dc.title.alternativepl
The job burnout among social workers and computer programmers in the context of coping with stress.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
132
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Wroclaw
14
Krakow
12
Gdynia
4
Poznan
4
Andrychow
3
Dublin
3
Gdansk
3
Katowice
3
Lublin
3

No access

No Thumbnail Available