Zapalenie pęcherzyka żółciowego współistniejące z cholestazą w przebiegu ciąży - studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy and cholecystitis are liver diseases that give specific symptoms and diagnostic image, thanks to which they can be diagnosed. The complexity of etiology and pathogenesis as well as the multitude of risk factors make it impossible to precisely define risk groups before the onset symptoms. However, common factors for both diseases turn out to be: female sex, pregnancy and age over 30. Treatment modalities depend on the individual condition of the pregnant woman in order to minimize the risk of fetal complications. The available studies indicate a possible correlation and coexistence of liver diseases in the course of pregnancy, as well as their mutual exacerbation and aggravation of symptoms.Aim: The aim of the study was to present a case study of the pregnant woman diagnosed with intrahepatic cholestasis and coexisting cholecystitis, as well as the diagnosis and determination of her health problems, on the basis of which the care plan was developed and implemented.Material and methods: The research is based on an individual case study, which was carried on with the aid of following research techniques: observation of the patient, interview, review and evaluation of medical records and medical reports, as well as basic physical and general condition measurements. The tools enabling the research were: laboratory test results, fever card, descriptions of imaging diagnostic, NRS pain assessment scale, CTG classification in the NST test and an interview questionnaire.Results: The patient was under conservative treatment in the Department of Pathology of Pregnancy. A caesarean section was performed due to fetal indications. The most important problems observed in the patient was: pain due to biliary colic, fever, vomiting, severe anxiety, chronic stress and the risk of developing fetal complications.Conclusion: Thanks to the creation and implementation of an individualized holistic care plan, the patient’s condition improved and she was discharged home in good condition.pl
dc.abstract.plWstęp: Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych oraz zapalenie pęcherzyka żółciowego to schorzenia wątroby dające specyficzne objawy oraz obraz diagnostyczny, dzięki którym można postawić ich rozpoznanie. Złożoność etiologii i patogenezy oraz mnogość czynników ryzyka uniemożliwia dokładne określenie grup ryzyka przed wystąpieniem objawów. Jednak wspólnymi dla obydwu schorzeń czynnikami okazują się być: płeć żeńska, ciąża oraz wiek powyżej 30 roku życia. Sposoby leczenia uzależnione są od indywidualnego stanu ciężarnej, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia powikłań płodowych. Dostępne badania wskazują na możliwą korelację i współwystępowanie chorób wątroby w przebiegu ciąży, a także ich wzajemne zaostrzanie i nasilanie objawów. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie studium przypadku kobiety ciężarnej ze zdiagnozowaną wewnątrzwątrobową cholestazą oraz współistniejącym zapaleniem pęcherzyka żółciowego oraz rozpoznanie i określenie jej problemów zdrowotnych, na których podstawie stworzono i zrealizowano plan opieki.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę studium indywidualnego przypadku wykorzystując techniki badawcze: obserwację pacjentki, wywiad, przegląd i ocenę dokumentacji medycznej oraz raportów medycznych, a także podstawowe pomiary fizykalne oraz stanu ogólnego. Narzędziami umożliwiającymi przeprowadzenie badania były: wyniki badań laboratoryjnych, karta gorączkowa, opisy diagnostyki obrazowej, skala oceny bólu NRS, klasyfikacja KTG w teście NST oraz kwestionariusz wywiadu. Wyniki: Pacjentka leczona zachowawczo w oddziale Patologii Ciąży. Wykonano zabieg cięcia cesarskiego ze wskazań płodowych. Najważniejszymi problemami zaobserwowanymi u pacjentki były: ból spowodowany kolką żółciową, gorączka, wymioty, silny lęk i niepokój, przewlekły stres oraz ryzyko wystąpienia powikłań płodowych.Wnioski: Dzięki stworzeniu i wdrożeniu zindywidualizowanego planu holistycznej opieki, stan pacjentki uległ poprawie, została wypisana do domu w stanie dobrym.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorDziedzic, Małgorzata - 129309 pl
dc.contributor.authorSiorek, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerDziedzic, Małgorzata - 129309 pl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.date.accessioned2022-07-06T21:40:03Z
dc.date.available2022-07-06T21:40:03Z
dc.date.submitted2022-07-05pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-155861-276372pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294942
dc.languagepolpl
dc.subject.enICP, cholecystitis, complicated pregnancy, nursing and obstetric carepl
dc.subject.plICP, zapalenie pęcherzyka żółciowego, ciąża powikłana, opieka pielęgniarsko-położniczapl
dc.titleZapalenie pęcherzyka żółciowego współistniejące z cholestazą w przebiegu ciąży - studium przypadkupl
dc.title.alternativeCholecystitis concomitant with cholestasis in the course of pregnancy - a case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy and cholecystitis are liver diseases that give specific symptoms and diagnostic image, thanks to which they can be diagnosed. The complexity of etiology and pathogenesis as well as the multitude of risk factors make it impossible to precisely define risk groups before the onset symptoms. However, common factors for both diseases turn out to be: female sex, pregnancy and age over 30. Treatment modalities depend on the individual condition of the pregnant woman in order to minimize the risk of fetal complications. The available studies indicate a possible correlation and coexistence of liver diseases in the course of pregnancy, as well as their mutual exacerbation and aggravation of symptoms.Aim: The aim of the study was to present a case study of the pregnant woman diagnosed with intrahepatic cholestasis and coexisting cholecystitis, as well as the diagnosis and determination of her health problems, on the basis of which the care plan was developed and implemented.Material and methods: The research is based on an individual case study, which was carried on with the aid of following research techniques: observation of the patient, interview, review and evaluation of medical records and medical reports, as well as basic physical and general condition measurements. The tools enabling the research were: laboratory test results, fever card, descriptions of imaging diagnostic, NRS pain assessment scale, CTG classification in the NST test and an interview questionnaire.Results: The patient was under conservative treatment in the Department of Pathology of Pregnancy. A caesarean section was performed due to fetal indications. The most important problems observed in the patient was: pain due to biliary colic, fever, vomiting, severe anxiety, chronic stress and the risk of developing fetal complications.Conclusion: Thanks to the creation and implementation of an individualized holistic care plan, the patient’s condition improved and she was discharged home in good condition.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych oraz zapalenie pęcherzyka żółciowego to schorzenia wątroby dające specyficzne objawy oraz obraz diagnostyczny, dzięki którym można postawić ich rozpoznanie. Złożoność etiologii i patogenezy oraz mnogość czynników ryzyka uniemożliwia dokładne określenie grup ryzyka przed wystąpieniem objawów. Jednak wspólnymi dla obydwu schorzeń czynnikami okazują się być: płeć żeńska, ciąża oraz wiek powyżej 30 roku życia. Sposoby leczenia uzależnione są od indywidualnego stanu ciężarnej, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia powikłań płodowych. Dostępne badania wskazują na możliwą korelację i współwystępowanie chorób wątroby w przebiegu ciąży, a także ich wzajemne zaostrzanie i nasilanie objawów. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie studium przypadku kobiety ciężarnej ze zdiagnozowaną wewnątrzwątrobową cholestazą oraz współistniejącym zapaleniem pęcherzyka żółciowego oraz rozpoznanie i określenie jej problemów zdrowotnych, na których podstawie stworzono i zrealizowano plan opieki.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę studium indywidualnego przypadku wykorzystując techniki badawcze: obserwację pacjentki, wywiad, przegląd i ocenę dokumentacji medycznej oraz raportów medycznych, a także podstawowe pomiary fizykalne oraz stanu ogólnego. Narzędziami umożliwiającymi przeprowadzenie badania były: wyniki badań laboratoryjnych, karta gorączkowa, opisy diagnostyki obrazowej, skala oceny bólu NRS, klasyfikacja KTG w teście NST oraz kwestionariusz wywiadu. Wyniki: Pacjentka leczona zachowawczo w oddziale Patologii Ciąży. Wykonano zabieg cięcia cesarskiego ze wskazań płodowych. Najważniejszymi problemami zaobserwowanymi u pacjentki były: ból spowodowany kolką żółciową, gorączka, wymioty, silny lęk i niepokój, przewlekły stres oraz ryzyko wystąpienia powikłań płodowych.Wnioski: Dzięki stworzeniu i wdrożeniu zindywidualizowanego planu holistycznej opieki, stan pacjentki uległ poprawie, została wypisana do domu w stanie dobrym.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Dziedzic, Małgorzata - 129309
dc.contributor.authorpl
Siorek, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Dziedzic, Małgorzata - 129309
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.date.accessioned
2022-07-06T21:40:03Z
dc.date.available
2022-07-06T21:40:03Z
dc.date.submittedpl
2022-07-05
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-155861-276372
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294942
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ICP, cholecystitis, complicated pregnancy, nursing and obstetric care
dc.subject.plpl
ICP, zapalenie pęcherzyka żółciowego, ciąża powikłana, opieka pielęgniarsko-położnicza
dc.titlepl
Zapalenie pęcherzyka żółciowego współistniejące z cholestazą w przebiegu ciąży - studium przypadku
dc.title.alternativepl
Cholecystitis concomitant with cholestasis in the course of pregnancy - a case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Inowrocław
2
Rakszawa
2
Rzeszów
2
Bialystok
1
Chełm
1
Lublin
1
Poznan
1
Siedlce
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available