"Złota akcja" Skarbu Państwa a swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

master
dc.abstract.enThis master thesis concerns the construction of "golden shares" of the Treasury, and therefore the specific powers granted to the State with the purpose of controlling companies which are important for its interest. In the thesis it is relevant to look at the structure in question in the context of internal market freedoms, since the problem concerning the use of "golden shares" of the Treasury lies within their breach. Therefore, I try to thoroughly discuss the characteristics of the free movement of capital and freedom of establishment, the limitation of which the European Commission has repeatedly accused the Member States of the European Union of. Due to the fact that in Polish legal system we have the structure in question, then I focus on it and on its relations with EU law. Much attention has been paid for notions of 'national interest "or" energy security ", because they are interesting aspects of the topic of "golden shares ".The thesis consists of five chapters. The first, entitled The legal construction of the “golden share” approximates the institution in question, paying attention to its various forms and legal nature. Chapter Two - The freedoms of the EU internal market and the construction of the "golden share", describes the nature of free movement of capital and freedom of establishment, including the development of these two freedoms. At the same time I try to determine the relationship between the principle of free movement of capital and freedom of establishment. In the next chapter, entitled The requirements imposed by the Court I describe the case law concerning "golden shares" in the legal systems of each Member State. This is the crucial point of my dissertation, which lists the requirements to be met by national legislation in order to be compatible with EU law. In the penultimate chapter Detailed Characteristics of the new regulation I bring the question of the Polish regulations which provide a kind of "golden share" left in the hands of the State.It is important to note that this thesis has an interdisciplinary nature. As being the culmination of several years of study at the Law Faculty of the Jagiellonian University, it contains the elements of not only public law and EU law, but also largely focused on corporate law, refers to areas of law such as securities law, energy law, constitutional law and understandably - civil law. I also try to see in my dissertation problems in fields such as administrative law, or for example, the interpretation of the law.It is worth noting that Polish construction of the "golden share" is a very extensive subject, but also extremely interesting and important in the current geopolitical situation of Poland. This issue may slightly lose its importance at the commencement of mining of shale gas in the Republic of Poland and greater energy independence of Polish country, but ensuring the proper functioning of the energy infrastructure in our country will always be in the interest of every Polish citizen.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska dotyczy konstrukcji „złotych akcji” Skarbu Państwa, a więc szczególnych uprawnień przyznanych Państwu celem kontrolowania ważnych dla jego interesu spółek. Pomijam w niej więc tematykę uprzywilejowania innych podmiotów niż te reprezentujące władzę państwową. W tym opracowaniu relewantne jest spojrzenie na opisywaną konstrukcję pod kątem swobód rynku wewnętrznego, gdyż to w ich naruszeniu tkwi problem dotyczący stosowania „złotych akcji” Skarbu Państwa. Dlatego też, staram się dokładnie omówić cechy swobody przepływu kapitału oraz swobody przedsiębiorczości, których ograniczenie niejednokrotnie zarzucała Państwom Członkowskim Unii Europejskiej Komisja Europejska. W związku z faktem, iż w naszym porządku prawnym istnieje przedmiotowa konstrukcja, skupiam się następnie na jej omówieniu oraz na jej relacji z prawem unijnym. Dużo uwagi poświęcam też pojęciom „interesu państwowego” czy „bezpieczeństwa energetycznego”, gdyż są to ciekawe aspekty związane z tematyką „złotych akcji”.Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym, zatytułowanym Konstrukcja prawna złotej akcji przybliżam przedmiotową instytucję, zwracając uwagę na jej rozmaite postaci oraz charakter prawny. Rozdział drugi – Swobody rynku wewnętrznego UE a konstrukcja „złotej akcji”, zawiera charakterystykę swobody przepływu kapitału oraz swobody przedsiębiorczości, z uwzględnieniem rozwoju tych dwóch swobód. Staram się przy tym określić wzajemne relacje pomiędzy zasadą swobodnego przepływu kapitału oraz swobodą przedsiębiorczości. W kolejnym rozdziale, zatytułowanym Wymogi stawiane przez Trybunał, przybliżam orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące „złotych akcji” w systemie prawnym poszczególnych państw członkowskich. Jest to najważniejszy punkt mojej pracy, w którym wyszczególnione są wymogi, jakie powinna spełniać regulacja krajowa, aby być zgodną z prawem unijnym. W przedostatnim rozdziale Szczegółowa charakterystyka nowej regulacji przybliżam polską ustawę przewidującą swoistą „złotą akcję” pozostawioną w ręku Państwa. Pragnę zauważyć, iż praca ta ma poniekąd charakter interdyscyplinarny, gdyż będąc zwieńczeniem kilkuletniej nauki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawiera w sobie elementy nie tylko prawa publicznego i prawa Unii Europejskiej, ale także w dużej mierze skupia się na prawie spółek, dotyczy także dziedzin prawa takich jak prawo papierów wartościowych, prawo energetyczne, prawo konstytucyjne czy co zrozumiałe – prawo cywilne. Starałam się ponadto dostrzegać w mojej pracy także problemy dotyczące takich dziedzin jak prawo administracyjne, czy dotyczące np. wykładni prawa. Warto zauważyć, iż polska konstrukcja „złotej akcji” to tematyka bardzo obszerna, ale też niezmiernie ciekawa i ważna w obecnej sytuacji geopolitycznej naszego kraju. Kwestia ta może nieco stracić na znaczeniu w momencie rozpoczęcia wydobycia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej gazu łupkowego i uzyskania większej niezależności energetycznej Polski, jednak z pewnością zapewnienie właściwego funkcjonowania infrastruktury energetycznej naszego kraju będzie zawsze leżało w interesie każdego obywatela.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.authorDrzewiecka, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBiernat, Stanisław - 127329 pl
dc.contributor.reviewerDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:52:34Z
dc.date.available2020-07-24T06:52:34Z
dc.date.submitted2012-07-02pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-66367-78823pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179836
dc.languagepolpl
dc.subject.engolden share, European Unionpl
dc.subject.plzłota akcja, Unia Europejskapl
dc.title"Złota akcja" Skarbu Państwa a swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.pl
dc.title.alternative"Golden share" held by the State in the context of freedoms of the European Union's internal market.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master thesis concerns the construction of "golden shares" of the Treasury, and therefore the specific powers granted to the State with the purpose of controlling companies which are important for its interest. In the thesis it is relevant to look at the structure in question in the context of internal market freedoms, since the problem concerning the use of "golden shares" of the Treasury lies within their breach. Therefore, I try to thoroughly discuss the characteristics of the free movement of capital and freedom of establishment, the limitation of which the European Commission has repeatedly accused the Member States of the European Union of. Due to the fact that in Polish legal system we have the structure in question, then I focus on it and on its relations with EU law. Much attention has been paid for notions of 'national interest "or" energy security ", because they are interesting aspects of the topic of "golden shares ".The thesis consists of five chapters. The first, entitled The legal construction of the “golden share” approximates the institution in question, paying attention to its various forms and legal nature. Chapter Two - The freedoms of the EU internal market and the construction of the "golden share", describes the nature of free movement of capital and freedom of establishment, including the development of these two freedoms. At the same time I try to determine the relationship between the principle of free movement of capital and freedom of establishment. In the next chapter, entitled The requirements imposed by the Court I describe the case law concerning "golden shares" in the legal systems of each Member State. This is the crucial point of my dissertation, which lists the requirements to be met by national legislation in order to be compatible with EU law. In the penultimate chapter Detailed Characteristics of the new regulation I bring the question of the Polish regulations which provide a kind of "golden share" left in the hands of the State.It is important to note that this thesis has an interdisciplinary nature. As being the culmination of several years of study at the Law Faculty of the Jagiellonian University, it contains the elements of not only public law and EU law, but also largely focused on corporate law, refers to areas of law such as securities law, energy law, constitutional law and understandably - civil law. I also try to see in my dissertation problems in fields such as administrative law, or for example, the interpretation of the law.It is worth noting that Polish construction of the "golden share" is a very extensive subject, but also extremely interesting and important in the current geopolitical situation of Poland. This issue may slightly lose its importance at the commencement of mining of shale gas in the Republic of Poland and greater energy independence of Polish country, but ensuring the proper functioning of the energy infrastructure in our country will always be in the interest of every Polish citizen.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska dotyczy konstrukcji „złotych akcji” Skarbu Państwa, a więc szczególnych uprawnień przyznanych Państwu celem kontrolowania ważnych dla jego interesu spółek. Pomijam w niej więc tematykę uprzywilejowania innych podmiotów niż te reprezentujące władzę państwową. W tym opracowaniu relewantne jest spojrzenie na opisywaną konstrukcję pod kątem swobód rynku wewnętrznego, gdyż to w ich naruszeniu tkwi problem dotyczący stosowania „złotych akcji” Skarbu Państwa. Dlatego też, staram się dokładnie omówić cechy swobody przepływu kapitału oraz swobody przedsiębiorczości, których ograniczenie niejednokrotnie zarzucała Państwom Członkowskim Unii Europejskiej Komisja Europejska. W związku z faktem, iż w naszym porządku prawnym istnieje przedmiotowa konstrukcja, skupiam się następnie na jej omówieniu oraz na jej relacji z prawem unijnym. Dużo uwagi poświęcam też pojęciom „interesu państwowego” czy „bezpieczeństwa energetycznego”, gdyż są to ciekawe aspekty związane z tematyką „złotych akcji”.Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym, zatytułowanym Konstrukcja prawna złotej akcji przybliżam przedmiotową instytucję, zwracając uwagę na jej rozmaite postaci oraz charakter prawny. Rozdział drugi – Swobody rynku wewnętrznego UE a konstrukcja „złotej akcji”, zawiera charakterystykę swobody przepływu kapitału oraz swobody przedsiębiorczości, z uwzględnieniem rozwoju tych dwóch swobód. Staram się przy tym określić wzajemne relacje pomiędzy zasadą swobodnego przepływu kapitału oraz swobodą przedsiębiorczości. W kolejnym rozdziale, zatytułowanym Wymogi stawiane przez Trybunał, przybliżam orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące „złotych akcji” w systemie prawnym poszczególnych państw członkowskich. Jest to najważniejszy punkt mojej pracy, w którym wyszczególnione są wymogi, jakie powinna spełniać regulacja krajowa, aby być zgodną z prawem unijnym. W przedostatnim rozdziale Szczegółowa charakterystyka nowej regulacji przybliżam polską ustawę przewidującą swoistą „złotą akcję” pozostawioną w ręku Państwa. Pragnę zauważyć, iż praca ta ma poniekąd charakter interdyscyplinarny, gdyż będąc zwieńczeniem kilkuletniej nauki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawiera w sobie elementy nie tylko prawa publicznego i prawa Unii Europejskiej, ale także w dużej mierze skupia się na prawie spółek, dotyczy także dziedzin prawa takich jak prawo papierów wartościowych, prawo energetyczne, prawo konstytucyjne czy co zrozumiałe – prawo cywilne. Starałam się ponadto dostrzegać w mojej pracy także problemy dotyczące takich dziedzin jak prawo administracyjne, czy dotyczące np. wykładni prawa. Warto zauważyć, iż polska konstrukcja „złotej akcji” to tematyka bardzo obszerna, ale też niezmiernie ciekawa i ważna w obecnej sytuacji geopolitycznej naszego kraju. Kwestia ta może nieco stracić na znaczeniu w momencie rozpoczęcia wydobycia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej gazu łupkowego i uzyskania większej niezależności energetycznej Polski, jednak z pewnością zapewnienie właściwego funkcjonowania infrastruktury energetycznej naszego kraju będzie zawsze leżało w interesie każdego obywatela.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.authorpl
Drzewiecka, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Biernat, Stanisław - 127329
dc.contributor.reviewerpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:52:34Z
dc.date.available
2020-07-24T06:52:34Z
dc.date.submittedpl
2012-07-02
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-66367-78823
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179836
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
golden share, European Union
dc.subject.plpl
złota akcja, Unia Europejska
dc.titlepl
"Złota akcja" Skarbu Państwa a swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
dc.title.alternativepl
"Golden share" held by the State in the context of freedoms of the European Union's internal market.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Osiek Jasielski
2
Wroclaw
2
Cieszyn
1
Dublin
1
Gdynia
1
Koszalin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available