"Takich jak Ty, świat nie może od razu przyjąć na spokojne łoże..." - smutne pośmiertne losy Stanisława Augusta Poniatowskiego i spory o miejsce jego wiecznego spoczynku (1798-1938-1995)

master
dc.abstract.enThis paper focuses on the post-mortem fate of Stanisław August Poniatowski, and discussion and debate over the most appropriate place for the royal funeral. We are interested in the subject dragged on for many decades, many different eras. Poniatowski lived to see as many as three funerals - in 1798, 1938 and 1995 years. Last our monarch does not have an easy life, or an easy reign. Unfortunately, historical inscrutable fate not spared him well and after death. The tragic death, burial Petersburg, indifference countrymen, scandalous funeral of 1938 in Wołczyn, forgotten exile in a foreign land, a handful of bone dust, disputes about the place of eternal rest... The structure of the work, which includes four sections. The first of them - preliminary - the white and black legend Stanisław August Poniatowski. Shown was the genesis of the dispute over the assessment of the character of the king. The second chapter describes the circumstances of the death of Stanisław August Poniatowski (time, place, the official cause of death, as well as the presumption of poisoning). Analysis of the circumstances gave a beautiful, solemn funeral, which took place on the orders of Tsar Paul in St. Petersburg in 1798. The third chapter focuses on the making of re-burial of King Stanisław August Poniatowski in Wołczyn in 1938. King decorated embarrassing "ceremony", returning in the dark entourage, greeted by no one, not at the initiative of his countrymen, furtively, in secret and clandestine operations hurry. Besides the description of the circumstances and the course of this rather peculiar "burial" I wonder also about the causes and ideological ground - why, who and how about this decided. Then some detail has been traced press columnist from the hot summer 1938, and relating to disputes about the final resting place of the monarch. An interesting portrait of Poniatowski emerged in "Wiadomości Literackie". Of course, most of the space devoted discussion of worthy resting place for Stanisław August - votes cultural and intellectual elite of the Second Republic, which survey responses clearly indicated where to bury the king. My analysis has also been extended to other letters daily and periodic, which joined in the interwar ideological and political debate about the burial of King Stanisław August. And in the fourth chapter, I present the fate of the royal coffin in the post war years, ending my narration on the final burial of King Stanisław August, which took place in Warsaw in 1995. Firstly I describe everything that has happened with the ashes until 1988 Poniatowski - brutal looting, desecration debris, ruined and abandoned ruin of the church, indifference Polish and Soviet authorities. Also focused their attention most discussions and initiatives aimed at bringing the ashes of King to Poland. Then concentrate on presenting events related to the repatriation of the remains of the king and his funeral in the Cathedral of St. John (decisions of the political authorities, the actions of the scientific and cultural research and archaeological exploration remains, anthropological research, bringing ashes into Poland, discussions on the place of burial, funeral preparation, funeral in Warsaw). In turn, the last part is a summary of the whole work. It contains my personal final reflections on the Stanisław August lies in the right place, or to the historical tradition of royal burials is not still broken, and I try to present some important future demands related to the topic of my work (including the need for further research of historical, scientific, exploration church in Wołczyn, opening a "new debate" on the figure of the monarch, popularization). And most importantly - seeking answers to the question of the place of eternal rest postulate bring the ashes of King Stanisław August of the Wawel Castle, the only dignified resting place of the monarch.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca koncentruje się wokół szeroko rozumianych losów pośmiertnych Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz dyskusji i sporów nad najwłaściwszym miejscem królewskiego pogrzebu. Ma ona charakter przekrojowy, bowiem interesujący nas temat ciągnął się przez wiele dziesiątków lat, wiele różnych epok. Poniatowski doczekał się aż trzech pogrzebów – w 1798, 1938 i 1995 roku. Ostatni nasz monarcha nie miał łatwego życia, ani łatwego panowania. Niestety nieodgadnione historyczne fatum nie oszczędziło go również i po śmierci. Tragizm śmierci, Petersburski pochówek, obojętność rodaków, skandaliczny pogrzeb z 1938 r. w Wołczynie, zapomniana tułaczka na obcej ziemi, garść pyłu kostnego, spory o miejsce wiecznego spoczynku… Struktura pracy, która obejmuje cztery rozdziały. Pierwszy z nich – wstępny – dotyczy szeroko rozumianej białej i czarnej legendy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ukazana została geneza sporu o ocenę postaci króla. Rozdział drugi opisuje okoliczności śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego (czas, miejsce, oficjalne przyczyny zgonu, a także domniemania o otruciu). Analizie poddałem również okoliczności pięknego, uroczystego pogrzebu, jaki odbył się z rozkazu cara w Petersburgu w 1798 roku. Trzeci rozdział koncentruje się na kulisach powtórnego pochówku Stanisława Augusta w Wołczynie 1938. Królowi urządzono żenującą „ceremonię”, wracał w mrocznym entourage’u przez nikogo nie witany, nie z inicjatywy rodaków, ukradkiem, w tajemnicy i pośpiechu konspiracyjnej operacji. Prócz opisu okoliczności i przebiegu tego dość osobliwego „pochówku” zastanawiam się również nad przyczynami i podłożem ideologicznym – dlaczego, kto i jak o tym postanowił. Następnie dość szczegółowo prześledzona została prasowa publicystka z gorącego lata 1938 roku, a dotycząca sporów o miejsce wiecznego spoczynku monarchy. Ciekawy portret Poniatowskiego wyłonił się na łamach ankiety „Wiadomości Literackich”. Oczywiście najwięcej miejsca poświęciłem dyskusji nad godnym miejscem spoczynku dla Stanisława Augusta – głosach kulturalnej i intelektualnej elity II RP, które dobitnie wskazały gdzie należy króla pochować. Analiza moja poszerzona została także o inne pisma codzienne i periodyczne, które włączyły się w międzywojenne ideowo-polityczne debaty o pochówku króla Stanisława Augusta. Zaś w czwartym rozdziale przedstawiam los monarszej trumny w latach powojennych, kończąc narrację na ostatnim pochówku Stanisława Augusta, który odbył się w Warszawie w 1995. W pierwszej kolejności opisuję wszystko to, co działo się z prochami Poniatowskiego do 1988 roku – brutalne grabieże, profanacja szczątków, zrujnowana i opuszczona ruina kościoła, poniewierka wśród obojętności władz polskich i radzieckich. Swoją uwagę skupiłem także najważniejszych dyskusjach oraz inicjatywach mających na celu sprowadzenie prochów króla do Polski. Następnie koncentruję się na zaprezentowaniu wydarzeń związanych repatriacją szczątków i pogrzebem w Katedrze św. Jana (decyzje władz politycznych, działania środowisk naukowych i kulturalnych, prace badawcze i archeologiczne, poszukiwania szczątków, badania antropologiczne, sprowadzenie prochów do Polski, dyskusje nad miejscem pochówku, przygotowanie ceremonii pogrzebowej, pogrzeb w Warszawie). Z kolei ostatnia część stanowi podsumowanie całości pracy. Zawiera ona moje osobiste końcowe refleksje nad tym, czy Stanisław August spoczywa na właściwym miejscu, czy aby tradycja historyczna monarszych pochówków nie jest w dalszym ciągu złamana, a także staram się przedstawić kilka istotnych przyszłościowych postulatów związanych z tematem mojej pracy (m.in. konieczność kolejnych badań historycznych, naukowych, eksploracji wołczyńskiego kościoła, otwarcia „nowego sporu” nad postacią monarchy, popularyzację). I najważniejsze – szukając odpowiedzi na pytanie o miejsce wiecznego spoczynku postuluję sprowadzenie prochów Stanisława Augusta na Wawel, jedyne godne miejsce spoczynku monarchy.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMarkiewicz, Mariusz - 130340 pl
dc.contributor.authorSzczepanek, Bartoszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKrawczuk, Wojciech - 129433 pl
dc.contributor.reviewerMarkiewicz, Mariusz - 130340 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:56:11Z
dc.date.available2020-07-25T03:56:11Z
dc.date.submitted2014-09-23pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-90259-113095pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198533
dc.languagepolpl
dc.subject.enStanisław August Poniatowski, Saint-Petersburg 1798, Wołczyn 1938, Warsaw 1995pl
dc.subject.plStanisław August Poniatowski, Petersburg 1798, Wołczyn 1938, Warszawa 1995pl
dc.title"Takich jak Ty, świat nie może od razu przyjąć na spokojne łoże..." - smutne pośmiertne losy Stanisława Augusta Poniatowskiego i spory o miejsce jego wiecznego spoczynku (1798-1938-1995)pl
dc.title.alternative"Such as you, the world can not immediately take on a quiet bed ..." - Sad posthumous history of Stanisław August Poniatowski and disputes about the place of eternal rest (1798-1938-1995)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper focuses on the post-mortem fate of Stanisław August Poniatowski, and discussion and debate over the most appropriate place for the royal funeral. We are interested in the subject dragged on for many decades, many different eras. Poniatowski lived to see as many as three funerals - in 1798, 1938 and 1995 years. Last our monarch does not have an easy life, or an easy reign. Unfortunately, historical inscrutable fate not spared him well and after death. The tragic death, burial Petersburg, indifference countrymen, scandalous funeral of 1938 in Wołczyn, forgotten exile in a foreign land, a handful of bone dust, disputes about the place of eternal rest... The structure of the work, which includes four sections. The first of them - preliminary - the white and black legend Stanisław August Poniatowski. Shown was the genesis of the dispute over the assessment of the character of the king. The second chapter describes the circumstances of the death of Stanisław August Poniatowski (time, place, the official cause of death, as well as the presumption of poisoning). Analysis of the circumstances gave a beautiful, solemn funeral, which took place on the orders of Tsar Paul in St. Petersburg in 1798. The third chapter focuses on the making of re-burial of King Stanisław August Poniatowski in Wołczyn in 1938. King decorated embarrassing "ceremony", returning in the dark entourage, greeted by no one, not at the initiative of his countrymen, furtively, in secret and clandestine operations hurry. Besides the description of the circumstances and the course of this rather peculiar "burial" I wonder also about the causes and ideological ground - why, who and how about this decided. Then some detail has been traced press columnist from the hot summer 1938, and relating to disputes about the final resting place of the monarch. An interesting portrait of Poniatowski emerged in "Wiadomości Literackie". Of course, most of the space devoted discussion of worthy resting place for Stanisław August - votes cultural and intellectual elite of the Second Republic, which survey responses clearly indicated where to bury the king. My analysis has also been extended to other letters daily and periodic, which joined in the interwar ideological and political debate about the burial of King Stanisław August. And in the fourth chapter, I present the fate of the royal coffin in the post war years, ending my narration on the final burial of King Stanisław August, which took place in Warsaw in 1995. Firstly I describe everything that has happened with the ashes until 1988 Poniatowski - brutal looting, desecration debris, ruined and abandoned ruin of the church, indifference Polish and Soviet authorities. Also focused their attention most discussions and initiatives aimed at bringing the ashes of King to Poland. Then concentrate on presenting events related to the repatriation of the remains of the king and his funeral in the Cathedral of St. John (decisions of the political authorities, the actions of the scientific and cultural research and archaeological exploration remains, anthropological research, bringing ashes into Poland, discussions on the place of burial, funeral preparation, funeral in Warsaw). In turn, the last part is a summary of the whole work. It contains my personal final reflections on the Stanisław August lies in the right place, or to the historical tradition of royal burials is not still broken, and I try to present some important future demands related to the topic of my work (including the need for further research of historical, scientific, exploration church in Wołczyn, opening a "new debate" on the figure of the monarch, popularization). And most importantly - seeking answers to the question of the place of eternal rest postulate bring the ashes of King Stanisław August of the Wawel Castle, the only dignified resting place of the monarch.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca koncentruje się wokół szeroko rozumianych losów pośmiertnych Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz dyskusji i sporów nad najwłaściwszym miejscem królewskiego pogrzebu. Ma ona charakter przekrojowy, bowiem interesujący nas temat ciągnął się przez wiele dziesiątków lat, wiele różnych epok. Poniatowski doczekał się aż trzech pogrzebów – w 1798, 1938 i 1995 roku. Ostatni nasz monarcha nie miał łatwego życia, ani łatwego panowania. Niestety nieodgadnione historyczne fatum nie oszczędziło go również i po śmierci. Tragizm śmierci, Petersburski pochówek, obojętność rodaków, skandaliczny pogrzeb z 1938 r. w Wołczynie, zapomniana tułaczka na obcej ziemi, garść pyłu kostnego, spory o miejsce wiecznego spoczynku… Struktura pracy, która obejmuje cztery rozdziały. Pierwszy z nich – wstępny – dotyczy szeroko rozumianej białej i czarnej legendy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ukazana została geneza sporu o ocenę postaci króla. Rozdział drugi opisuje okoliczności śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego (czas, miejsce, oficjalne przyczyny zgonu, a także domniemania o otruciu). Analizie poddałem również okoliczności pięknego, uroczystego pogrzebu, jaki odbył się z rozkazu cara w Petersburgu w 1798 roku. Trzeci rozdział koncentruje się na kulisach powtórnego pochówku Stanisława Augusta w Wołczynie 1938. Królowi urządzono żenującą „ceremonię”, wracał w mrocznym entourage’u przez nikogo nie witany, nie z inicjatywy rodaków, ukradkiem, w tajemnicy i pośpiechu konspiracyjnej operacji. Prócz opisu okoliczności i przebiegu tego dość osobliwego „pochówku” zastanawiam się również nad przyczynami i podłożem ideologicznym – dlaczego, kto i jak o tym postanowił. Następnie dość szczegółowo prześledzona została prasowa publicystka z gorącego lata 1938 roku, a dotycząca sporów o miejsce wiecznego spoczynku monarchy. Ciekawy portret Poniatowskiego wyłonił się na łamach ankiety „Wiadomości Literackich”. Oczywiście najwięcej miejsca poświęciłem dyskusji nad godnym miejscem spoczynku dla Stanisława Augusta – głosach kulturalnej i intelektualnej elity II RP, które dobitnie wskazały gdzie należy króla pochować. Analiza moja poszerzona została także o inne pisma codzienne i periodyczne, które włączyły się w międzywojenne ideowo-polityczne debaty o pochówku króla Stanisława Augusta. Zaś w czwartym rozdziale przedstawiam los monarszej trumny w latach powojennych, kończąc narrację na ostatnim pochówku Stanisława Augusta, który odbył się w Warszawie w 1995. W pierwszej kolejności opisuję wszystko to, co działo się z prochami Poniatowskiego do 1988 roku – brutalne grabieże, profanacja szczątków, zrujnowana i opuszczona ruina kościoła, poniewierka wśród obojętności władz polskich i radzieckich. Swoją uwagę skupiłem także najważniejszych dyskusjach oraz inicjatywach mających na celu sprowadzenie prochów króla do Polski. Następnie koncentruję się na zaprezentowaniu wydarzeń związanych repatriacją szczątków i pogrzebem w Katedrze św. Jana (decyzje władz politycznych, działania środowisk naukowych i kulturalnych, prace badawcze i archeologiczne, poszukiwania szczątków, badania antropologiczne, sprowadzenie prochów do Polski, dyskusje nad miejscem pochówku, przygotowanie ceremonii pogrzebowej, pogrzeb w Warszawie). Z kolei ostatnia część stanowi podsumowanie całości pracy. Zawiera ona moje osobiste końcowe refleksje nad tym, czy Stanisław August spoczywa na właściwym miejscu, czy aby tradycja historyczna monarszych pochówków nie jest w dalszym ciągu złamana, a także staram się przedstawić kilka istotnych przyszłościowych postulatów związanych z tematem mojej pracy (m.in. konieczność kolejnych badań historycznych, naukowych, eksploracji wołczyńskiego kościoła, otwarcia „nowego sporu” nad postacią monarchy, popularyzację). I najważniejsze – szukając odpowiedzi na pytanie o miejsce wiecznego spoczynku postuluję sprowadzenie prochów Stanisława Augusta na Wawel, jedyne godne miejsce spoczynku monarchy.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Markiewicz, Mariusz - 130340
dc.contributor.authorpl
Szczepanek, Bartosz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Krawczuk, Wojciech - 129433
dc.contributor.reviewerpl
Markiewicz, Mariusz - 130340
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:56:11Z
dc.date.available
2020-07-25T03:56:11Z
dc.date.submittedpl
2014-09-23
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-90259-113095
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198533
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Stanisław August Poniatowski, Saint-Petersburg 1798, Wołczyn 1938, Warsaw 1995
dc.subject.plpl
Stanisław August Poniatowski, Petersburg 1798, Wołczyn 1938, Warszawa 1995
dc.titlepl
"Takich jak Ty, świat nie może od razu przyjąć na spokojne łoże..." - smutne pośmiertne losy Stanisława Augusta Poniatowskiego i spory o miejsce jego wiecznego spoczynku (1798-1938-1995)
dc.title.alternativepl
"Such as you, the world can not immediately take on a quiet bed ..." - Sad posthumous history of Stanisław August Poniatowski and disputes about the place of eternal rest (1798-1938-1995)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Lopuszna
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1
Skarzysko-Kamienna
1
Sosnowiec
1
Trzebownisko
1

No access

No Thumbnail Available