Kanada jako model średniego mocarstwa i przejawy zachowań multilateralnych w trakcie i po zimnej wojnie

licenciate
dc.abstract.enThis study describes Canadian role and changes of it’s position on global arena. Although Canada is a middle power it played an important part in processes of world peace building or human rights defending. Policy of this country is focused on anti-military questions like : ban of landmines or support of the International Court of Justice. Every Canadian achievement is a result of characteristic and consistent policy. General assumptiona were established last seventy years which is the time when Canadian independent activity on a global arena increased visibly. To understund Canadian position after a cold war it is important to specify a definition of a middle power and show that Canada can pretend to a middle power ideal mainly because of the policy style. Very important is to examine selected issues from the history of Canada. Topic of the missions within United Nation are included in separate chapter excluding two which seams to be necessary for undestunding relations between Canada and it’s strategic and biggest partner - The United States of America. Main issues are going to be important policy changes which resulted the Canadian shape and role nowadays.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca ma za zadanie przedstawić dzisiejszą rolę Kanady oraz zmiany, jakim w osatnim czasie uległa jej pozycja na arenie międzynarodowej. Pomimo że Kanada jest państwem o średnich wpływach, zajmuje ona wiele ważnych stanowisk w sprawach dotyczących budowania światowego pokoju i ochrony praw człowieka. Polityka tego kraju skupiona jest również wokół kwestii antymilitarnych np.zaprzestania produkcji min przeciwpiechotnych oraz wspieranie instytucji międzynarodowyh takich jak Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wszystko, czego dokonało to mocarstwo o średnich wpływach, było rezultatem sprawowania charakterystycznej i konsekwentnej w swych założeniach oraz nie wzmacnianej autorytetem militarnym polityki. Na potwierdzenie tej tezy można przytoczyć fakt że kanadyjske możliwości militarne, poczynając od lat sześćdziesiątych, stale maleją . Obecnie wiele spośród państw średnich stosuje narzędzia polityki podobne do tych, które Kanada wykształciła w ciągu ostatnich siedmiu dziesięcioleci, czyli czasu w którym kanadyjska samodzielna aktywność na arenie międzynarodowej znacznie wzrosła. By zrozumieć pozycję Kanady na arenie miedzynarodowej po zimnej wojnie, należy uściślić definicję „średniego mocarstwa” czy też „państwa o średniej sile” oraz wykazać, że Kanada zasługuje na miano modelowego państwa średniego głównie ze względu na styl polityki jaki sprawuje. W tym celu zasadne będzie przedstawienie innych państ, które wpisują się w obraz średniego mocarstwa. Przydatna będzie też analiza wybranych zagadnień z historii polityki zagranicznej Kanady od czasów, w których państwo to zaczęło odgrywać istotną rolę w międzynarodowych stosunkach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bliski związek Kanady ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Temat misji w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi osobny rozdział, wyjąwszy dwie misje, które są ważne dla zrozumienia stosunków, jakie łaczyły Kanadę z jej strategicznym partnerem czyli Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Tematem rozprawy będą więc istotne zmiany od czasów zimnej wojny, które wpłynęły na kształt i rolę Kanady w czasach współczesnych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorWordliczek, Łukasz - 132736 pl
dc.contributor.authorZarański, Marekpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerDerwich, Karol - 145309 pl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Łukasz - 132736 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T22:59:18Z
dc.date.available2020-07-21T22:59:18Z
dc.date.submitted2011-11-03pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-62328-100215pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175924
dc.subject.encanada middle power multilateralismpl
dc.subject.otherkanada państwo średniej siły multilateralizmpl
dc.titleKanada jako model średniego mocarstwa i przejawy zachowań multilateralnych w trakcie i po zimnej wojniepl
dc.title.alternativeCanada as an Ideal Middle Power and Manifestation of Multilateral Behaviorpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study describes Canadian role and changes of it’s position on global arena. Although Canada is a middle power it played an important part in processes of world peace building or human rights defending. Policy of this country is focused on anti-military questions like : ban of landmines or support of the International Court of Justice. Every Canadian achievement is a result of characteristic and consistent policy. General assumptiona were established last seventy years which is the time when Canadian independent activity on a global arena increased visibly. To understund Canadian position after a cold war it is important to specify a definition of a middle power and show that Canada can pretend to a middle power ideal mainly because of the policy style. Very important is to examine selected issues from the history of Canada. Topic of the missions within United Nation are included in separate chapter excluding two which seams to be necessary for undestunding relations between Canada and it’s strategic and biggest partner - The United States of America. Main issues are going to be important policy changes which resulted the Canadian shape and role nowadays.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca ma za zadanie przedstawić dzisiejszą rolę Kanady oraz zmiany, jakim w osatnim czasie uległa jej pozycja na arenie międzynarodowej. Pomimo że Kanada jest państwem o średnich wpływach, zajmuje ona wiele ważnych stanowisk w sprawach dotyczących budowania światowego pokoju i ochrony praw człowieka. Polityka tego kraju skupiona jest również wokół kwestii antymilitarnych np.zaprzestania produkcji min przeciwpiechotnych oraz wspieranie instytucji międzynarodowyh takich jak Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wszystko, czego dokonało to mocarstwo o średnich wpływach, było rezultatem sprawowania charakterystycznej i konsekwentnej w swych założeniach oraz nie wzmacnianej autorytetem militarnym polityki. Na potwierdzenie tej tezy można przytoczyć fakt że kanadyjske możliwości militarne, poczynając od lat sześćdziesiątych, stale maleją . Obecnie wiele spośród państw średnich stosuje narzędzia polityki podobne do tych, które Kanada wykształciła w ciągu ostatnich siedmiu dziesięcioleci, czyli czasu w którym kanadyjska samodzielna aktywność na arenie międzynarodowej znacznie wzrosła. By zrozumieć pozycję Kanady na arenie miedzynarodowej po zimnej wojnie, należy uściślić definicję „średniego mocarstwa” czy też „państwa o średniej sile” oraz wykazać, że Kanada zasługuje na miano modelowego państwa średniego głównie ze względu na styl polityki jaki sprawuje. W tym celu zasadne będzie przedstawienie innych państ, które wpisują się w obraz średniego mocarstwa. Przydatna będzie też analiza wybranych zagadnień z historii polityki zagranicznej Kanady od czasów, w których państwo to zaczęło odgrywać istotną rolę w międzynarodowych stosunkach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bliski związek Kanady ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Temat misji w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi osobny rozdział, wyjąwszy dwie misje, które są ważne dla zrozumienia stosunków, jakie łaczyły Kanadę z jej strategicznym partnerem czyli Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Tematem rozprawy będą więc istotne zmiany od czasów zimnej wojny, które wpłynęły na kształt i rolę Kanady w czasach współczesnych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Wordliczek, Łukasz - 132736
dc.contributor.authorpl
Zarański, Marek
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Derwich, Karol - 145309
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Łukasz - 132736
dc.date.accessioned
2020-07-21T22:59:18Z
dc.date.available
2020-07-21T22:59:18Z
dc.date.submittedpl
2011-11-03
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-62328-100215
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175924
dc.subject.enpl
canada middle power multilateralism
dc.subject.otherpl
kanada państwo średniej siły multilateralizm
dc.titlepl
Kanada jako model średniego mocarstwa i przejawy zachowań multilateralnych w trakcie i po zimnej wojnie
dc.title.alternativepl
Canada as an Ideal Middle Power and Manifestation of Multilateral Behavior
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
45
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Krakow
3
Brussels
2
Lodz
2
Lowicz
2
Radom
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Gmina Czermin
1

No access

No Thumbnail Available