Specyfika i występowanie sytuacji trudnych w kontaktach pielęgniarek/pielęgniarzy z pacjentami osadzonymi w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych

master
dc.abstract.enThe work of nurses in prisons and remand centers is associated with continuous exposure to the occurrence of difficult situations, which stems from direct contact with convicts. This makes the work of prison staff dangerous and stressful.The purpose of my work is to analyze difficult situations occurring in prisons and remand centers, and the consequences of their occurrence in dealing nurses with the convicted patients as well as their impact on the mental health of nurses. Research question concerns the connections that exist between specific difficult situations and the increasing of the professional burnout, held beliefs about themselves and the world and the dominant mood.The research material was obtained as a result of tests conducted in the period from March till May in 2016. The research group consisted of 50 female nurses and 30 male nurses working in prisons and detention centers located in Krakow’s district. A method of diagnostic survey was used in the study. The tool used to carry out research was a self-prepared survey on the issues of occurrence of difficult situations in the work of nurses in dealing with detained patients in prisons and detention centers, as well as a standardized questionnaire to assess the professional burnout (Maslach Burnout Inventory), World Assumptions Scale and the tool for measuring the severity of negative and positive emotions - the Positive And Negative Affect Scale (PANAS).The research was able to show that the work of nurses in prisons and detention centers involves dealing with many difficult situations and that it results from the nature of organizations as well as working conditions and relationships with detained patients.Regardless of age, sex and education of respondents survey observed that the level of professional burnout in three respects, in accordance with the concept of Maslach, is high. The intensification of the fundamental beliefs concerning human control of their own behavior and self-esteem was also noted. With the obtained results we can observe that the severity of positive and negative emotions among nursing staff working in the prison service is high.pl
dc.abstract.plPraca pielęgniarek/pielęgniarzy w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych wiąże się z ciągłym narażeniem na występowanie sytuacji trudnych, co wynika z faktu bezpośredniego kontaktu ze skazanymi. Czyni to pracę personelu więziennego niebezpieczną i stresującą.Celem mojej pracy jest analiza sytuacji trudnych pojawiających się w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych oraz następstw ich występowania w kontaktach pielęgniarki/pielęgniarza z pacjentami osadzonymi. Istotny jest też wpływ takich uwarunkowań na kondycję psychiczną pielęgniarek. Pytanie badawcze dotyczyło związków występujących pomiędzy specyficznymi sytuacjami trudnymi, a nasileniem oznak wypalenia zawodowego, postaci posiadanych przekonań o sobie i świecie oraz dominującego nastroju.Materiał badawczy uzyskano w wyniku przeprowadzonych badań w okresie od marca do maja 2016 roku. Grupę badawczą stanowiło 50 pielęgniarek i 30 pielęgniarzy pracujących w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych okręgu krakowskiego. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym była ankieta własnej konstrukcji dotycząca zagadnienia występowania sytuacji trudnych w pracy pielęgniarek i pielęgniarzy w kontaktach z pacjentami osadzonymi w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych, a także standaryzowany kwestionariusz do oceny wypalenia zawodowego (MBI), Skala Założeń wobec Świata oraz narzędzie do pomiaru nasilenia negatywnych i pozytywnych emocji – skala pozytywnego i negatywnego afektu (PANAS).W wyniku badań udało się wykazać, że w pracy pielęgniarek/pielęgniarzy w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych istnieje wiele trudnych sytuacji. Wynikają one z istoty, organizacji i fizycznych warunków pracy oraz relacji z osadzonymi pacjentami.Niezależnie od wieku, płci i wykształcenia zbadanych respondentów zaobserwowano, iż poziom wypalenia zawodowego w trzech aspektach, zgodnie z koncepcją Maslach jest wysoki. Zauważono również, nasilenie poziomu fundamentalnych przekonań człowieka dotyczących kontroli własnego zachowania oraz własnej wartości. Z uzyskanych wyników badań zaobserwowano, iż wzmożenie pozytywnych jak i negatywnych emocji wśród personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w Służbie Więziennej jest wysokie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZałuski, Maciej - 133888 pl
dc.contributor.authorGodzik, Grażynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZałuski, Maciej - 133888 pl
dc.contributor.reviewerMotyka, Marek - 131041 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:36:06Z
dc.date.available2020-07-27T03:36:06Z
dc.date.submitted2016-10-27pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-110813-143046pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216779
dc.languagepolpl
dc.subject.ennursing, difficult situations, prison health services.pl
dc.subject.plpielęgniarstwo, sytuacje trudne, więzienna służba zdrowia.pl
dc.titleSpecyfika i występowanie sytuacji trudnych w kontaktach pielęgniarek/pielęgniarzy z pacjentami osadzonymi w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczychpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work of nurses in prisons and remand centers is associated with continuous exposure to the occurrence of difficult situations, which stems from direct contact with convicts. This makes the work of prison staff dangerous and stressful.The purpose of my work is to analyze difficult situations occurring in prisons and remand centers, and the consequences of their occurrence in dealing nurses with the convicted patients as well as their impact on the mental health of nurses. Research question concerns the connections that exist between specific difficult situations and the increasing of the professional burnout, held beliefs about themselves and the world and the dominant mood.The research material was obtained as a result of tests conducted in the period from March till May in 2016. The research group consisted of 50 female nurses and 30 male nurses working in prisons and detention centers located in Krakow’s district. A method of diagnostic survey was used in the study. The tool used to carry out research was a self-prepared survey on the issues of occurrence of difficult situations in the work of nurses in dealing with detained patients in prisons and detention centers, as well as a standardized questionnaire to assess the professional burnout (Maslach Burnout Inventory), World Assumptions Scale and the tool for measuring the severity of negative and positive emotions - the Positive And Negative Affect Scale (PANAS).The research was able to show that the work of nurses in prisons and detention centers involves dealing with many difficult situations and that it results from the nature of organizations as well as working conditions and relationships with detained patients.Regardless of age, sex and education of respondents survey observed that the level of professional burnout in three respects, in accordance with the concept of Maslach, is high. The intensification of the fundamental beliefs concerning human control of their own behavior and self-esteem was also noted. With the obtained results we can observe that the severity of positive and negative emotions among nursing staff working in the prison service is high.
dc.abstract.plpl
Praca pielęgniarek/pielęgniarzy w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych wiąże się z ciągłym narażeniem na występowanie sytuacji trudnych, co wynika z faktu bezpośredniego kontaktu ze skazanymi. Czyni to pracę personelu więziennego niebezpieczną i stresującą.Celem mojej pracy jest analiza sytuacji trudnych pojawiających się w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych oraz następstw ich występowania w kontaktach pielęgniarki/pielęgniarza z pacjentami osadzonymi. Istotny jest też wpływ takich uwarunkowań na kondycję psychiczną pielęgniarek. Pytanie badawcze dotyczyło związków występujących pomiędzy specyficznymi sytuacjami trudnymi, a nasileniem oznak wypalenia zawodowego, postaci posiadanych przekonań o sobie i świecie oraz dominującego nastroju.Materiał badawczy uzyskano w wyniku przeprowadzonych badań w okresie od marca do maja 2016 roku. Grupę badawczą stanowiło 50 pielęgniarek i 30 pielęgniarzy pracujących w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych okręgu krakowskiego. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym była ankieta własnej konstrukcji dotycząca zagadnienia występowania sytuacji trudnych w pracy pielęgniarek i pielęgniarzy w kontaktach z pacjentami osadzonymi w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych, a także standaryzowany kwestionariusz do oceny wypalenia zawodowego (MBI), Skala Założeń wobec Świata oraz narzędzie do pomiaru nasilenia negatywnych i pozytywnych emocji – skala pozytywnego i negatywnego afektu (PANAS).W wyniku badań udało się wykazać, że w pracy pielęgniarek/pielęgniarzy w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych istnieje wiele trudnych sytuacji. Wynikają one z istoty, organizacji i fizycznych warunków pracy oraz relacji z osadzonymi pacjentami.Niezależnie od wieku, płci i wykształcenia zbadanych respondentów zaobserwowano, iż poziom wypalenia zawodowego w trzech aspektach, zgodnie z koncepcją Maslach jest wysoki. Zauważono również, nasilenie poziomu fundamentalnych przekonań człowieka dotyczących kontroli własnego zachowania oraz własnej wartości. Z uzyskanych wyników badań zaobserwowano, iż wzmożenie pozytywnych jak i negatywnych emocji wśród personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w Służbie Więziennej jest wysokie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Załuski, Maciej - 133888
dc.contributor.authorpl
Godzik, Grażyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Załuski, Maciej - 133888
dc.contributor.reviewerpl
Motyka, Marek - 131041
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:36:06Z
dc.date.available
2020-07-27T03:36:06Z
dc.date.submittedpl
2016-10-27
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-110813-143046
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216779
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nursing, difficult situations, prison health services.
dc.subject.plpl
pielęgniarstwo, sytuacje trudne, więzienna służba zdrowia.
dc.titlepl
Specyfika i występowanie sytuacji trudnych w kontaktach pielęgniarek/pielęgniarzy z pacjentami osadzonymi w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
2
Krakow
2
Sosnowiec
2
Warsaw
2
Shanghai
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available