NIEIZOLACYJNE FORMY WYKONYWANIA KAR I INNYCH ŚRODKÓW PENALNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI NORMATYWNYCH I DANYCH STATYSTYCZNYCH

master
dc.abstract.enThe first part will focus on the negative aspects of imprisonment and their impact on the personality of the offender. That problem was present starting from the idea of humanity, which is already in the Enlightenment played an important role, by the contemporary prison policy influence in shaping socially desirable attitudes to international regulations radically changing the nature and the perception of detention. This section will be presented pejorative impact imprisonment on the psyche and personality of the convicted person, consequently leading to a situation of deprivation, as well as barriers to the evolution of the philosophy of detention in Poland and ways to overcome them. The second section will present a fine as an alternative to imprisonment. Presented is the essence of a fine, positive and negative aspects, and I also try to answer the question whether it meets the leadership role in relation to other penalties. In this chapter I will discuss the essence of restriction of freedom as an alternative to absolute imprisonment. I will examine whether the sentence is consistent with international law, whether the amendment is needed, and also how it changed the update of restriction of freedom of 8 June 2010, and they then appear to present barriers to the implementation of the sentence. The third chapter attempts to describe probation as an alternative to imprisonment. Will discuss the many varieties of probation, and their strengths and weaknesses. Also try to identify trends and proposals for the development of probation through the development of a modern criminal policy takes into account the set of intermediate sanctions and probation sanctions. The fourth and final chapter I will deal with the characteristics of selected hedge funds, which also must be an alternative absolute imprisonment. It will, what is the function of the measures in the implementation of punishment or fulfill their duties, what negative consequences might ensue, and what conditions must be satisfied that they can be ordered. Completion of work will provide a summary of the role and importance of non-custodial forms of execution of punishments and other measures in the penal enforcement of judgments, as well as proposals for changes of modern legislative solutions.pl
dc.abstract.plW pierwszej części pracy skupię się na negatywnych aspektach kary pozbawienia wolności i ich wpływie na osobowość skazanego. Problematykę tę przedstawię wychodząc od idei humanitaryzmu, która już w epoce oświecenia odgrywała istotną rolę, poprzez współczesny wpływ polityki penitencjarnej w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, aż po międzynarodowe regulacje prawne radykalnie zmieniające istotę i sposób postrzegania wykonywania kary pozbawienia wolności. W części tej przedstawiony zostanie pejoratywny wpływ inkarceracji na psychikę i osobowość skazanego w konsekwencji prowadzący do sytuacji deprywacji, a także bariery w stosunku do zmian filozofii wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce oraz sposoby na ich przezwyciężenie.W rozdziale drugim zaprezentuję karę grzywny jako alternatywę dla kary pozbawienia wolności. Przedstawiona zostanie istota grzywny, pozytywne i negatywne jej aspekty, a także próba odpowiedzi na pytanie czy spełnia ona przywódczą rolę w stosunku do pozostałych kar. W rozdziale tym omówię również istotę kary ograniczenia wolności jako alternatywy bezwzględnej inkarceracji. Zastanowię się czy kara ta jest zgodna z prawem międzynarodowym, czy potrzebna jest jej nowelizacja, a także co zmieniła aktualizacja kary ograniczenia wolności z 8 czerwca 2010 r. i jakie ówcześnie jawią się bariery w wykonywaniu przedmiotowej kary.Rozdział trzeci stanowi próbę przedstawienia probacji jako alternatywy kary pozbawienia wolności. Omówione zostaną liczne odmiany probacji, a także ich plusy i mankamenty. Spróbuję również wskazać kierunki i propozycje rozwoju probacji poprzez budowanie nowoczesnej polityki kryminalnej uwzględniający zestaw kar pośrednich i sankcji probacyjnych.W ostatnim, czwartym rozdziale zajmę się charakterystyką wybranych środków zabezpieczających, które również winny stanowić alternatywę bezwzględnej inkarceracji. Zastanowię się, jakie funkcje pełnią przedmiotowe środki w procesie wykonywania kary, czy spełniają powierzone im zadania, jakie negatywne konsekwencje mogą się z nimi wiązać oraz jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby można było je orzec. Zakończenie pracy stanowić będzie podsumowanie roli i znaczenia nieizolacyjnych form wykonywania kar i innych środków penalnych w procesie wykonywania orzeczeń sądowych, a także propozycje kierunku zmian współczesnych rozwiązań legislacyjnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMigdał, Jerzy - 130577 pl
dc.contributor.authorMusioł, Sandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRaglewska, Joanna - 197368 pl
dc.contributor.reviewerMigdał, Jerzy - 130577 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:16:52Z
dc.date.available2020-07-23T23:16:52Z
dc.date.submitted2012-06-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-65005-103799pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178532
dc.languagepolpl
dc.subject.enimprisonment, alternativepl
dc.subject.plinkarceracja, alternatywa,pl
dc.titleNIEIZOLACYJNE FORMY WYKONYWANIA KAR I INNYCH ŚRODKÓW PENALNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI NORMATYWNYCH I DANYCH STATYSTYCZNYCHpl
dc.title.alternativeNon-custodial forms of execution of punishments and other penal measures in light of current regulations and normative statisticspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The first part will focus on the negative aspects of imprisonment and their impact on the personality of the offender. That problem was present starting from the idea of humanity, which is already in the Enlightenment played an important role, by the contemporary prison policy influence in shaping socially desirable attitudes to international regulations radically changing the nature and the perception of detention. This section will be presented pejorative impact imprisonment on the psyche and personality of the convicted person, consequently leading to a situation of deprivation, as well as barriers to the evolution of the philosophy of detention in Poland and ways to overcome them. The second section will present a fine as an alternative to imprisonment. Presented is the essence of a fine, positive and negative aspects, and I also try to answer the question whether it meets the leadership role in relation to other penalties. In this chapter I will discuss the essence of restriction of freedom as an alternative to absolute imprisonment. I will examine whether the sentence is consistent with international law, whether the amendment is needed, and also how it changed the update of restriction of freedom of 8 June 2010, and they then appear to present barriers to the implementation of the sentence. The third chapter attempts to describe probation as an alternative to imprisonment. Will discuss the many varieties of probation, and their strengths and weaknesses. Also try to identify trends and proposals for the development of probation through the development of a modern criminal policy takes into account the set of intermediate sanctions and probation sanctions. The fourth and final chapter I will deal with the characteristics of selected hedge funds, which also must be an alternative absolute imprisonment. It will, what is the function of the measures in the implementation of punishment or fulfill their duties, what negative consequences might ensue, and what conditions must be satisfied that they can be ordered. Completion of work will provide a summary of the role and importance of non-custodial forms of execution of punishments and other measures in the penal enforcement of judgments, as well as proposals for changes of modern legislative solutions.
dc.abstract.plpl
W pierwszej części pracy skupię się na negatywnych aspektach kary pozbawienia wolności i ich wpływie na osobowość skazanego. Problematykę tę przedstawię wychodząc od idei humanitaryzmu, która już w epoce oświecenia odgrywała istotną rolę, poprzez współczesny wpływ polityki penitencjarnej w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, aż po międzynarodowe regulacje prawne radykalnie zmieniające istotę i sposób postrzegania wykonywania kary pozbawienia wolności. W części tej przedstawiony zostanie pejoratywny wpływ inkarceracji na psychikę i osobowość skazanego w konsekwencji prowadzący do sytuacji deprywacji, a także bariery w stosunku do zmian filozofii wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce oraz sposoby na ich przezwyciężenie.W rozdziale drugim zaprezentuję karę grzywny jako alternatywę dla kary pozbawienia wolności. Przedstawiona zostanie istota grzywny, pozytywne i negatywne jej aspekty, a także próba odpowiedzi na pytanie czy spełnia ona przywódczą rolę w stosunku do pozostałych kar. W rozdziale tym omówię również istotę kary ograniczenia wolności jako alternatywy bezwzględnej inkarceracji. Zastanowię się czy kara ta jest zgodna z prawem międzynarodowym, czy potrzebna jest jej nowelizacja, a także co zmieniła aktualizacja kary ograniczenia wolności z 8 czerwca 2010 r. i jakie ówcześnie jawią się bariery w wykonywaniu przedmiotowej kary.Rozdział trzeci stanowi próbę przedstawienia probacji jako alternatywy kary pozbawienia wolności. Omówione zostaną liczne odmiany probacji, a także ich plusy i mankamenty. Spróbuję również wskazać kierunki i propozycje rozwoju probacji poprzez budowanie nowoczesnej polityki kryminalnej uwzględniający zestaw kar pośrednich i sankcji probacyjnych.W ostatnim, czwartym rozdziale zajmę się charakterystyką wybranych środków zabezpieczających, które również winny stanowić alternatywę bezwzględnej inkarceracji. Zastanowię się, jakie funkcje pełnią przedmiotowe środki w procesie wykonywania kary, czy spełniają powierzone im zadania, jakie negatywne konsekwencje mogą się z nimi wiązać oraz jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby można było je orzec. Zakończenie pracy stanowić będzie podsumowanie roli i znaczenia nieizolacyjnych form wykonywania kar i innych środków penalnych w procesie wykonywania orzeczeń sądowych, a także propozycje kierunku zmian współczesnych rozwiązań legislacyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Migdał, Jerzy - 130577
dc.contributor.authorpl
Musioł, Sandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Raglewska, Joanna - 197368
dc.contributor.reviewerpl
Migdał, Jerzy - 130577
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:16:52Z
dc.date.available
2020-07-23T23:16:52Z
dc.date.submittedpl
2012-06-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-65005-103799
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178532
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
imprisonment, alternative
dc.subject.plpl
inkarceracja, alternatywa,
dc.titlepl
NIEIZOLACYJNE FORMY WYKONYWANIA KAR I INNYCH ŚRODKÓW PENALNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI NORMATYWNYCH I DANYCH STATYSTYCZNYCH
dc.title.alternativepl
Non-custodial forms of execution of punishments and other penal measures in light of current regulations and normative statistics
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
4
Bialystok
3
Wroclaw
3
Dzimierz
2
Żagań
2
Dublin
1
Gmina Zakliczyn
1
Grudziądz
1
Kazimierz Dolny
1

No access

No Thumbnail Available