Kompleksowe porównanie strefowej elektroforezy kapilarnej, micelarnej elektrokinetycznej chromatografii oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej jako technik analizy próbek biomedycznych, z wykorzystaniem modelu barw RGB

master
dc.abstract.enThe main purpose of this work was a comprehensive and general assessment of the selected separation techniques, i.e. capillary zone electrophoresis (CZE), micellar electrokinetic chromatography (MECK) and high performance liquid chromatography (HPLC), using a specialized tool - the analytical RGB color model. The assessment was based on the three basic attributes assigned to the three primary colors: analytical performance (red), safety / environmental friendliness (green), and productivity / practical efficiency (blue). In addition, the impact of modification of the inner surface of the capillary on the CE technique was analyzed, as well as the potential of the RGB model as an auxiliary tool in the global assessment and comparison of analytical methods.A chemically diverse model sample was used containing biomedical analytes: apo-transferrin, paracetamol, nortriptyline and acetylsalicylic acid. The following criteria were selected for the assessment of individual attributes: repeatability, theoretical plates number and sensitivity of the method – red; amount of waste, toxicity of reagents, other hazards and energy consumption – green; time of analysis, cost of analysis, sample consumption, and “other aspects” – blue.The evaluation of HPLC and the classic CE version showed that these are techniques with different characteristics. The strength of HPLC is very good repeatability and sensitivity, while CE a high number of theoretical plates, as well as small amounts of generated waste and sample consumption. Choosing clearly better is not easy, it depends on the specifics of the planned application of a particular method. The modifications of CE in the form of surfactant addition (MEKC) and use of a coated amine capillary significantly influenced the assessment of the CE technique and contributed to the improvement of the following criteria: sensitivity, number of theoretical plates, reagent toxicity and analysis time. Therefore, it has increased the overall analytical potential of the method. The use of the RGB model enabled the comparison of individual parameters and critical overall assessment of selected separation techniques in a transparent manner. This proves that the model is very useful as an auxiliary tool in designing, assessing and comparing analytical methods. At the same time, the data obtained may facilitate the choice between HPLC and different CE varieties for the intended use of the method.pl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszej pracy była kompleksowa i ogólna ocena wybranych technik rozdzielczych tj. strefowej elektroforezy kapilarnej (CZE), micelarnej elektrokinetycznej chromatografii (MECK) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), za pomocą wyspecjalizowanego narzędzia – analitycznego modelu barw RGB. Ocenę przeprowadzono w oparciu o trzy podstawowe atrybuty przypisane trzem kolorom podstawowym: efektywność analityczną (czerwony), bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska (zielony), oraz produktywność i efektywność praktyczną (niebieski). Dodatkowo, przeanalizowano wpływ modyfikacji wewnętrznej powierzchni kapilary na ocenę techniki CE, jak również oceniono potencjał modelu RGB jako narzędzia pomocniczego w kompleksowej ocenie i porównywaniu metod analitycznych.Zastosowano zróżnicowaną chemicznie próbkę modelową zawierającą anality o znaczeniu biomedycznym: apo-transferynę, paracetamol, nortryptylinę oraz kwas acetylosalicylowy. Jako kryteria oceny poszczególnych atrybutów wybrano: powtarzalność, liczbę półek teoretycznych i czułość metody – czerwony; liczbę odpadów, toksyczność odczynników, inne zagrożenia oraz energochłonność – zielony; czas analizy, koszt analizy, zużycie próbki, i „inne aspekty” – niebieski.Przeprowadzona ocena HPLC i klasycznej wersji CE pokazała, że są to techniki o odmiennej charakterystyce. Mocną stroną HPLC jest bardzo dobra powtarzalność i czułość, natomiast CE wysoka liczba półek teoretycznych, a także małe ilości generowanych odpadów i zużycie próbki. Wybór wyraźnie lepszej nie jest prosty, zależy od specyfiki planowanego zastosowania konkretnej metody. Modyfikacje CE w postaci dodatku surfaktantu (MEKC) oraz zastosowania powlekanej kapilary aminowej znacząco wpłynęły na ocenę techniki CE i przyczyniły się do poprawy następujących kryteriów: czułości, liczby półek teoretycznych, toksyczności odczynników oraz czasu analizy, a zatem, również do podniesienia ogólnego potencjału analitycznego metody.Zastosowanie modelu RGB umożliwiło porównanie poszczególnych parametrów i krytyczną ocenę całościową wybranych technik rozdzielczych w sposób transparentny. Stanowi to dowód na dużą użyteczność modelu jako pomocniczego narzędzia w projektowaniu, ocenianiu oraz porównywaniu metod analitycznych. Jednocześnie, otrzymane dane mogą ułatwiać wybór pomiędzy HPLC i różnymi odmianami CE pod kątem planowanego zastosowania metody.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorNowak, Pawełpl
dc.contributor.authorSekuła, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerNowak, Pawełpl
dc.contributor.reviewerWoźniakiewicz, Michał - 142043 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:12:06Z
dc.date.available2020-07-28T05:12:06Z
dc.date.submitted2020-06-24pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-138336-264790pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239827
dc.languagepolpl
dc.subject.enRGB color model, capillary zone electrophoresis, micellar electrokinetic chromatography, high performance liquid chromatography, apo-transferrin, paracetamol, nortriptyline, acetylsalicylic acid, green chemistrypl
dc.subject.plmodel barw RGB, strefowa elektroforeza kapilarna, micelarna elektrokinetyczna chromatografia, wysokosprawna chromatografia cieczowa, apo-transferyna, paracetamol, nortryptylina, kwas acetylosalicylowy, zielona chemiapl
dc.titleKompleksowe porównanie strefowej elektroforezy kapilarnej, micelarnej elektrokinetycznej chromatografii oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej jako technik analizy próbek biomedycznych, z wykorzystaniem modelu barw RGBpl
dc.title.alternativeOverall comparison of capillary zone electrophoresis, micellar electrokinetic chromatography and high performance liquid chromatography as techniques for a biomedical sample analysis using the RGB color modelpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this work was a comprehensive and general assessment of the selected separation techniques, i.e. capillary zone electrophoresis (CZE), micellar electrokinetic chromatography (MECK) and high performance liquid chromatography (HPLC), using a specialized tool - the analytical RGB color model. The assessment was based on the three basic attributes assigned to the three primary colors: analytical performance (red), safety / environmental friendliness (green), and productivity / practical efficiency (blue). In addition, the impact of modification of the inner surface of the capillary on the CE technique was analyzed, as well as the potential of the RGB model as an auxiliary tool in the global assessment and comparison of analytical methods.A chemically diverse model sample was used containing biomedical analytes: apo-transferrin, paracetamol, nortriptyline and acetylsalicylic acid. The following criteria were selected for the assessment of individual attributes: repeatability, theoretical plates number and sensitivity of the method – red; amount of waste, toxicity of reagents, other hazards and energy consumption – green; time of analysis, cost of analysis, sample consumption, and “other aspects” – blue.The evaluation of HPLC and the classic CE version showed that these are techniques with different characteristics. The strength of HPLC is very good repeatability and sensitivity, while CE a high number of theoretical plates, as well as small amounts of generated waste and sample consumption. Choosing clearly better is not easy, it depends on the specifics of the planned application of a particular method. The modifications of CE in the form of surfactant addition (MEKC) and use of a coated amine capillary significantly influenced the assessment of the CE technique and contributed to the improvement of the following criteria: sensitivity, number of theoretical plates, reagent toxicity and analysis time. Therefore, it has increased the overall analytical potential of the method. The use of the RGB model enabled the comparison of individual parameters and critical overall assessment of selected separation techniques in a transparent manner. This proves that the model is very useful as an auxiliary tool in designing, assessing and comparing analytical methods. At the same time, the data obtained may facilitate the choice between HPLC and different CE varieties for the intended use of the method.
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszej pracy była kompleksowa i ogólna ocena wybranych technik rozdzielczych tj. strefowej elektroforezy kapilarnej (CZE), micelarnej elektrokinetycznej chromatografii (MECK) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), za pomocą wyspecjalizowanego narzędzia – analitycznego modelu barw RGB. Ocenę przeprowadzono w oparciu o trzy podstawowe atrybuty przypisane trzem kolorom podstawowym: efektywność analityczną (czerwony), bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska (zielony), oraz produktywność i efektywność praktyczną (niebieski). Dodatkowo, przeanalizowano wpływ modyfikacji wewnętrznej powierzchni kapilary na ocenę techniki CE, jak również oceniono potencjał modelu RGB jako narzędzia pomocniczego w kompleksowej ocenie i porównywaniu metod analitycznych.Zastosowano zróżnicowaną chemicznie próbkę modelową zawierającą anality o znaczeniu biomedycznym: apo-transferynę, paracetamol, nortryptylinę oraz kwas acetylosalicylowy. Jako kryteria oceny poszczególnych atrybutów wybrano: powtarzalność, liczbę półek teoretycznych i czułość metody – czerwony; liczbę odpadów, toksyczność odczynników, inne zagrożenia oraz energochłonność – zielony; czas analizy, koszt analizy, zużycie próbki, i „inne aspekty” – niebieski.Przeprowadzona ocena HPLC i klasycznej wersji CE pokazała, że są to techniki o odmiennej charakterystyce. Mocną stroną HPLC jest bardzo dobra powtarzalność i czułość, natomiast CE wysoka liczba półek teoretycznych, a także małe ilości generowanych odpadów i zużycie próbki. Wybór wyraźnie lepszej nie jest prosty, zależy od specyfiki planowanego zastosowania konkretnej metody. Modyfikacje CE w postaci dodatku surfaktantu (MEKC) oraz zastosowania powlekanej kapilary aminowej znacząco wpłynęły na ocenę techniki CE i przyczyniły się do poprawy następujących kryteriów: czułości, liczby półek teoretycznych, toksyczności odczynników oraz czasu analizy, a zatem, również do podniesienia ogólnego potencjału analitycznego metody.Zastosowanie modelu RGB umożliwiło porównanie poszczególnych parametrów i krytyczną ocenę całościową wybranych technik rozdzielczych w sposób transparentny. Stanowi to dowód na dużą użyteczność modelu jako pomocniczego narzędzia w projektowaniu, ocenianiu oraz porównywaniu metod analitycznych. Jednocześnie, otrzymane dane mogą ułatwiać wybór pomiędzy HPLC i różnymi odmianami CE pod kątem planowanego zastosowania metody.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Paweł
dc.contributor.authorpl
Sekuła, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Paweł
dc.contributor.reviewerpl
Woźniakiewicz, Michał - 142043
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:12:06Z
dc.date.available
2020-07-28T05:12:06Z
dc.date.submittedpl
2020-06-24
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-138336-264790
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239827
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
RGB color model, capillary zone electrophoresis, micellar electrokinetic chromatography, high performance liquid chromatography, apo-transferrin, paracetamol, nortriptyline, acetylsalicylic acid, green chemistry
dc.subject.plpl
model barw RGB, strefowa elektroforeza kapilarna, micelarna elektrokinetyczna chromatografia, wysokosprawna chromatografia cieczowa, apo-transferyna, paracetamol, nortryptylina, kwas acetylosalicylowy, zielona chemia
dc.titlepl
Kompleksowe porównanie strefowej elektroforezy kapilarnej, micelarnej elektrokinetycznej chromatografii oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej jako technik analizy próbek biomedycznych, z wykorzystaniem modelu barw RGB
dc.title.alternativepl
Overall comparison of capillary zone electrophoresis, micellar electrokinetic chromatography and high performance liquid chromatography as techniques for a biomedical sample analysis using the RGB color model
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Katowice
4
Wroclaw
2
Bialystok
1
Boydton
1
Dublin
1
Gdansk
1
Krakow
1
Miękinia
1
Opole
1

No access

No Thumbnail Available