Instrumenty prawa pochodnego Unii Europejskiej po wejsciu w życie Traktatu z Lizbony

master
dc.abstract.enThis thesis concerns sources of secondary legislation of the European Union, the catalog of which was changed in the Treaty of Lisbon. Its purpose is to evaluate reform and to characterize a new catalog of legal acts under secondary EU law.The thesis was divided into VI sections. In the first part were presented, in historical perspective, factors which influenced on the need for the reform. There was taken into account a time from the Treaty of Maastricht to the ratification and entry into force the Treaty of Lisbon. This part described also a division into primary and secondary legislation.The next parts comprise of characteristic of legal instruments among secondary European Union law, including a procedure of adopting them, which are specific for particular areas of cooperation. In the second chapter legal acts issued under the European Union (former I pillar) were listed. There was taken into account the division into legislative acts and non-legislative acts and later into delegated acts and implementing acts. There were also summarized briefly all acts that were enumerated in Treaties: regulations, directives, decisions, recommendations and opinions, and acts of unnamed. The next chapter concerns legal acts issued in the Common Foreign, Security and Defense Policies, which is supposed to be a subject of intergovernmental procedures and in which special catalog of sources of law were left. The fourth part listed all legal acts that can be issued in the Area of Freedom, Security and Justice – specially differences in relation to the area of former I pillar were taken into consideration. The next section describes rules of the Protocol No 36 on transitional provisions, which was attached to the Treaty. There was also considered the impact on a past and a current legislation in the Common Foreign, Security and Defense Policies and in the Area of Freedom, Security and Justice. In every particular part the competence of the Court of Justice of the European Union was also taken into account.The last part of this thesis is an attempt to evaluate all changes and the level of attaining the objectives that were assigned before the reform. The thesis includes a table, which illustrates sources of a secondary European Union law issued on the basis of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, which presents mainly a specific type of certain act and typical procedure of it’s adoptionpl
dc.abstract.plPraca dotyczy instrumentów prawa pochodnego Unii Europejskiej, których katalog uległ zasadniczej zmianie w Traktacie z Lizbony. Jej celem jest ocena reformy i charakterystyka nowego katalogu aktów prawa pochodnego.Praca podzielona została na VI rozdziałów. W pierwszym przedstawione zostały, w ujęciu historycznym czynniki, które wpłynęły na potrzebę reformy. Wzięty pod uwagę został okres od Traktatu z Maastricht, bo już wtedy należy dopatrywać się potrzeby zmian, do przyjęcia i wejścia w życie Traktatu z Lizbony. W części tej w bardzo ogólnym zakresie został także omówiony podział na prawo pierwotne i pochodne.Kolejne części pracy zawierają charakterystykę instrumentów prawnych, w tym procedurę przyjmowania, typowych dla poszczególnych obszarów współpracy. W rozdziale II wymienione zostały akty prawne wydawane w ramach Unii Europejskiej (dawnego I filara). Uwzględniony został wprowadzony Traktatem podział na akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze i te z kolei na delegowane i wykonawcze. Skrótowo przedstawione zostały rodzaje wyliczonych traktatowo aktów tj. rozporządzenia, dyrektywy i decyzje oraz zalecenia i opinie. W pewnym zakresie zostały także omówione akty prawne nienazwane. Następny rozdział tyczy się instrumentów prawnych wydawanych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, jako obszaru w którym pozostawiono międzyrządową metodę regulacji i szczególny katalog aktów prawnych. Rozdział IV wymienia rodzaje aktów, które mogą być wydawane w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości – uwzględnione zostały w szczególności różnice w stosunku do obszaru obejmującego dawny I filar. Pod uwagę w kolejnej części pracy zostały także wzięte przepisy Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, dołączonego do Traktatu. Rozważony został jego wpływ na już istniejące i mające być wydane w przyszłości aktu prawne z zakresu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. W poszczególnych częściach została także uwzględniona kompetencja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Z kolei w ostatniej części pracy podjęta została próba oceny wprowadzonych zmian, a także realizacji zakładanych celów. Do pracy dołączona została tabela ilustrująca instrumenty prawa pochodnego wydawane na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniająca przede wszystkim rodzaj aktu i procedurę jego przyjmowania.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNiedźwiedź, Monika - 130943 pl
dc.contributor.authorŚwiętek, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPółtorak, Nina - 131538 pl
dc.contributor.reviewerNiedźwiedź, Monika - 130943 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:37:37Z
dc.date.available2020-07-23T23:37:37Z
dc.date.submitted2012-06-21pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-65346-80195pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178862
dc.languagepolpl
dc.subject.ensources of law, legislative acts, non-legislative acts, regulations, directives, decisionspl
dc.subject.plźródła prawa pochodnego Unii Europejskiej, akty ustawodawcze, akty nieustawodawcze, rozporządzenia, dyrektywy, decyzjepl
dc.titleInstrumenty prawa pochodnego Unii Europejskiej po wejsciu w życie Traktatu z Lizbonypl
dc.title.alternativeSources of secondary legislation of the European Union after entry into force the Treaty of Lisbonpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis concerns sources of secondary legislation of the European Union, the catalog of which was changed in the Treaty of Lisbon. Its purpose is to evaluate reform and to characterize a new catalog of legal acts under secondary EU law.The thesis was divided into VI sections. In the first part were presented, in historical perspective, factors which influenced on the need for the reform. There was taken into account a time from the Treaty of Maastricht to the ratification and entry into force the Treaty of Lisbon. This part described also a division into primary and secondary legislation.The next parts comprise of characteristic of legal instruments among secondary European Union law, including a procedure of adopting them, which are specific for particular areas of cooperation. In the second chapter legal acts issued under the European Union (former I pillar) were listed. There was taken into account the division into legislative acts and non-legislative acts and later into delegated acts and implementing acts. There were also summarized briefly all acts that were enumerated in Treaties: regulations, directives, decisions, recommendations and opinions, and acts of unnamed. The next chapter concerns legal acts issued in the Common Foreign, Security and Defense Policies, which is supposed to be a subject of intergovernmental procedures and in which special catalog of sources of law were left. The fourth part listed all legal acts that can be issued in the Area of Freedom, Security and Justice – specially differences in relation to the area of former I pillar were taken into consideration. The next section describes rules of the Protocol No 36 on transitional provisions, which was attached to the Treaty. There was also considered the impact on a past and a current legislation in the Common Foreign, Security and Defense Policies and in the Area of Freedom, Security and Justice. In every particular part the competence of the Court of Justice of the European Union was also taken into account.The last part of this thesis is an attempt to evaluate all changes and the level of attaining the objectives that were assigned before the reform. The thesis includes a table, which illustrates sources of a secondary European Union law issued on the basis of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, which presents mainly a specific type of certain act and typical procedure of it’s adoption
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy instrumentów prawa pochodnego Unii Europejskiej, których katalog uległ zasadniczej zmianie w Traktacie z Lizbony. Jej celem jest ocena reformy i charakterystyka nowego katalogu aktów prawa pochodnego.Praca podzielona została na VI rozdziałów. W pierwszym przedstawione zostały, w ujęciu historycznym czynniki, które wpłynęły na potrzebę reformy. Wzięty pod uwagę został okres od Traktatu z Maastricht, bo już wtedy należy dopatrywać się potrzeby zmian, do przyjęcia i wejścia w życie Traktatu z Lizbony. W części tej w bardzo ogólnym zakresie został także omówiony podział na prawo pierwotne i pochodne.Kolejne części pracy zawierają charakterystykę instrumentów prawnych, w tym procedurę przyjmowania, typowych dla poszczególnych obszarów współpracy. W rozdziale II wymienione zostały akty prawne wydawane w ramach Unii Europejskiej (dawnego I filara). Uwzględniony został wprowadzony Traktatem podział na akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze i te z kolei na delegowane i wykonawcze. Skrótowo przedstawione zostały rodzaje wyliczonych traktatowo aktów tj. rozporządzenia, dyrektywy i decyzje oraz zalecenia i opinie. W pewnym zakresie zostały także omówione akty prawne nienazwane. Następny rozdział tyczy się instrumentów prawnych wydawanych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, jako obszaru w którym pozostawiono międzyrządową metodę regulacji i szczególny katalog aktów prawnych. Rozdział IV wymienia rodzaje aktów, które mogą być wydawane w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości – uwzględnione zostały w szczególności różnice w stosunku do obszaru obejmującego dawny I filar. Pod uwagę w kolejnej części pracy zostały także wzięte przepisy Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, dołączonego do Traktatu. Rozważony został jego wpływ na już istniejące i mające być wydane w przyszłości aktu prawne z zakresu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. W poszczególnych częściach została także uwzględniona kompetencja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Z kolei w ostatniej części pracy podjęta została próba oceny wprowadzonych zmian, a także realizacji zakładanych celów. Do pracy dołączona została tabela ilustrująca instrumenty prawa pochodnego wydawane na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniająca przede wszystkim rodzaj aktu i procedurę jego przyjmowania.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Niedźwiedź, Monika - 130943
dc.contributor.authorpl
Świętek, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Półtorak, Nina - 131538
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwiedź, Monika - 130943
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:37:37Z
dc.date.available
2020-07-23T23:37:37Z
dc.date.submittedpl
2012-06-21
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-65346-80195
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178862
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sources of law, legislative acts, non-legislative acts, regulations, directives, decisions
dc.subject.plpl
źródła prawa pochodnego Unii Europejskiej, akty ustawodawcze, akty nieustawodawcze, rozporządzenia, dyrektywy, decyzje
dc.titlepl
Instrumenty prawa pochodnego Unii Europejskiej po wejsciu w życie Traktatu z Lizbony
dc.title.alternativepl
Sources of secondary legislation of the European Union after entry into force the Treaty of Lisbon
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Rzeszów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available