Dziewięćdziesiąt lat polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Podsumowanie i próba określenia przyszłych relacji

master
dc.abstract.enThe work was on the occasion of the recent anniversary of the establishment of diplomatic relations between the U.S. and Polish. This date was the perfect excuse for a summary of the administration of both countries, to reflect the direction in which diplomacy goes.The first chapter deals with the beginnings of Polish-American cooperation. Includes historical presentation of the documented contacts, test analysis and interpretation to learn who had an impact on future relations between both countries. We will learn from it, among others as when the first Poles went to the United States, for what purpose, what were the conditions of their lives.Moreover, described is the story of the United States, the road toward independence and documented part of the Poles. Not without significance are exchanged forms of Tadeusz Kosciuszko and Kazimierz Pulaski among American heroes fighting for the independence of the country.Work also includes an outline of Polish history, from independence, through partitions, uprisings, until the re-independence in 1918. After 123 years is back on the map of Europe, it is from this event goes back to the beginning of diplomatic relations between the Polish and the United States, which is the second chapter treats in detail.The second chapter is the inter-war period. Described is the history of Polish after World War II until the beginning of the war. An extremely important part of this chapter are such passages as: activities of Ignacy Paderewski and promoting Polish culture in the world, or the Treaty of Versailles ending World War.Not without significance in relations between Poland and the U.S. was that the creation of the Woodrow Wilson peace program for the devastated Europe, where he concluded a point for a new independent Polish. The second chapter ends with a description of Herbert Hoover and his support for our country.Chapter three describes the action on the line between Poland and the USA during World War II, relations, American aid to Europe. Then, during the Teheran Conference meeting was called. “Big Three”, the representatives of the then powers the postwar world. Their findings concerning, inter alia, Polish, are known as the Yalta order, which is also found in this chapter.Chapter four is the time of the Cold War between the U.S. and the then Soviet Union. It is directly associated with communism in Poland, and therefore a very important time in the history of the country on the Vistula. Thus, a simple way to major events in the world, as the choice of the Polish Pope, and the subsequent birth of Solidarity. Referenced are the most important figures in Polish history, contacts in the international arena, particularly in the Polish-American line. This story is extremely important for the future of Polish, since the country secured its independence and changing the political system.The fifth chapter deals with the roundtable discussions, where together made without plans for a democratic Poland. This time is very important and turbulent in Europe. Invoked the history of German reunification and the collapse of the USSR, the enormous changes in the contemporary world, the impact of these events in Poland and Polish-American relations.An extremely important event in Polish history was the entry into NATO, the North Atlantic Treaty Organization, known as the North Atlantic Treaty. The Polish-American relations appeared touchy subject, namely the problem of the abolition of visas for Poles wishing to visit the United States, which still opposes the U.S. government. Polish accession to the European Union and the contemporary problems of global terrorism.Is Poland is an important for the Americans? The thesis, which I'm trying to confirm is that international relations between the U.S. and Polish grow and go for the better. Poland has a chance to be a major shareholder American politics, provided that it will be prudent to negotiate their own terms.pl
dc.abstract.otherPraca powstała z okazji niedawnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy USA a Polską. Data ta była doskonałym pretekstem na podsumowanie administracji obu krajów, na zastanowienie się w jakim kierunku idzie dyplomacja.Zawiera historyczne przedstawienie udokumentowanych kontaktów, próbę ich analizy oraz interpretacji, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zaważyły na przyszłe relacje obu krajów. Dowiemy się z niego m.in. jak pierwsi Polacy dotarli do Stanów Zjednoczonych, w jakim celu, jakie były warunki ich życia. Ponadto opisana jest historia Stanów Zjednoczonych, droga ku niepodległości i udokumentowany udział Polaków. Nie bez znaczenia wymieniane są postacie Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego wśród amerykańskich bohaterów walk o niezawisłość kraju. Praca zawiera ponadto zarys historii Polski, od niepodległości, poprzez rozbiory, powstania narodowe, aż do ponownej uzyskania niepodległości w 1918 roku. Jest to bardzo istotne wydarzenie, gdyż nie dość, że kraj po 123 latach powrócił na mapy Europy, to od tego wydarzenia datuje się początek stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, o czym szczegółowo traktuje rozdział drugi.Opisywana jest historia Polski po I wojnie światowej aż do rozpoczęcia II wojny. Niezwykle istotnymi elementami tego rozdziału są takie fragmenty jak: działalność Paderewskiego i promowanie kultury polskiej w świecie.Nie bez znaczenia w stosunkach pomiędzy Polska a USA był fakt stworzenia przez Woodrow Wilsona programu pokojowego dla zniszczonej Europy, gdzie zawarł punkt dotyczący nowej niepodległej Polski. Praca opisuje działania na linii Polska-USA podczas drugiej wojny światowej, wzajemne relacje, pomoc amerykańska wobec Europy. Następnie podczas konferencji teherańskiej nastąpiło spotkanie tzw. Wielkiej Trójki, czyli przedstawicieli ówczesnych mocarstw powojennego świata. Ich ustalenia dotyczące między innymi Polski, znane są pod nazwą ład jałtański.Rozdział czwarty to czas zimnej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ówczesnym Związkiem Radzieckim. Wiązała się ona bezpośrednio z komunizmem w Polsce, a więc czasem bardzo ważnym w historii kraju nad Wisłą. Stąd prosta droga do najważniejszych wydarzeń w skali światowej, jak wybór papieża Polaka, czy późniejszego powstania Solidarności. Przywoływane są najważniejsze postacie w historii Polski, kontakty na arenie międzynarodowej, w szczególności na linii polsko-amerykańskiej. Historia ta jest niezwykle istotna dla przyszłych losów Polski, gdyż zapewniła krajowi niepodległość i zmianę ustroju politycznego.Rozdział piąty traktuje o obradach okrągłego stołu, gdzie wspólnie snuto plany o Polsce demokratycznej. To czasy bardzo ważne i burzliwe w całej Europie. Przywoływana jest historia zjednoczenia Niemiec i rozpadu ZSRR, czyli ogromnych zmian w ówczesnym świecie, wpływ tych wydarzeń na Polskę i relacje polsko-amerykańskie. Niezwykle ważnym w historii Polski wydarzeniem było wejście do NATO, czyli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanej Paktem Północnoatlantyckim. W relacjach polsko-amerykańskich pojawił się drażliwy temat, czyli problem zniesienia wiz dla Polaków chcących odwiedzić Stany Zjednoczone, czemu przeciwstawia się wciąż rząd USA. Wejście Polski do Unii Europejskiej oraz współczesne problemy ze światowym terroryzmem to zagadnienia kończące rozdział piąty. Czy Polska jest ważnym sojusznikiem dla Amerykanów? Teza, którą staram się potwierdzić jest taka, że kontakty na arenie międzynarodowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską się rozwijają i idą ku lepszemu. Polska ma szansę być ważnym udziałowcem w polityce amerykańskiej, pod warunkiem, że będzie rozważnie pertraktować swoje warunki, a nie ślepo spełniać żądania i prośby Ameryki.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorKijewska-Trembecka, Marta - 128788 pl
dc.contributor.authorKalbarczyk, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.contributor.reviewerKijewska-Trembecka, Marta - 128788 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:29:57Z
dc.date.available2020-07-21T23:29:57Z
dc.date.submitted2011-10-25pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-62858-103764pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176411
dc.subject.eninternational relations, diplomacy, Poland, United States, politicspl
dc.subject.otherstosunki międzynarodowe, dyplomacja, Polska, Stany Zjednoczone, politykapl
dc.titleDziewięćdziesiąt lat polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Podsumowanie i próba określenia przyszłych relacjipl
dc.title.alternativeNinety Years of Polish-US Diplomatic Ties. The Summary and the Attempt to State Future Relationspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work was on the occasion of the recent anniversary of the establishment of diplomatic relations between the U.S. and Polish. This date was the perfect excuse for a summary of the administration of both countries, to reflect the direction in which diplomacy goes.The first chapter deals with the beginnings of Polish-American cooperation. Includes historical presentation of the documented contacts, test analysis and interpretation to learn who had an impact on future relations between both countries. We will learn from it, among others as when the first Poles went to the United States, for what purpose, what were the conditions of their lives.Moreover, described is the story of the United States, the road toward independence and documented part of the Poles. Not without significance are exchanged forms of Tadeusz Kosciuszko and Kazimierz Pulaski among American heroes fighting for the independence of the country.Work also includes an outline of Polish history, from independence, through partitions, uprisings, until the re-independence in 1918. After 123 years is back on the map of Europe, it is from this event goes back to the beginning of diplomatic relations between the Polish and the United States, which is the second chapter treats in detail.The second chapter is the inter-war period. Described is the history of Polish after World War II until the beginning of the war. An extremely important part of this chapter are such passages as: activities of Ignacy Paderewski and promoting Polish culture in the world, or the Treaty of Versailles ending World War.Not without significance in relations between Poland and the U.S. was that the creation of the Woodrow Wilson peace program for the devastated Europe, where he concluded a point for a new independent Polish. The second chapter ends with a description of Herbert Hoover and his support for our country.Chapter three describes the action on the line between Poland and the USA during World War II, relations, American aid to Europe. Then, during the Teheran Conference meeting was called. “Big Three”, the representatives of the then powers the postwar world. Their findings concerning, inter alia, Polish, are known as the Yalta order, which is also found in this chapter.Chapter four is the time of the Cold War between the U.S. and the then Soviet Union. It is directly associated with communism in Poland, and therefore a very important time in the history of the country on the Vistula. Thus, a simple way to major events in the world, as the choice of the Polish Pope, and the subsequent birth of Solidarity. Referenced are the most important figures in Polish history, contacts in the international arena, particularly in the Polish-American line. This story is extremely important for the future of Polish, since the country secured its independence and changing the political system.The fifth chapter deals with the roundtable discussions, where together made without plans for a democratic Poland. This time is very important and turbulent in Europe. Invoked the history of German reunification and the collapse of the USSR, the enormous changes in the contemporary world, the impact of these events in Poland and Polish-American relations.An extremely important event in Polish history was the entry into NATO, the North Atlantic Treaty Organization, known as the North Atlantic Treaty. The Polish-American relations appeared touchy subject, namely the problem of the abolition of visas for Poles wishing to visit the United States, which still opposes the U.S. government. Polish accession to the European Union and the contemporary problems of global terrorism.Is Poland is an important for the Americans? The thesis, which I'm trying to confirm is that international relations between the U.S. and Polish grow and go for the better. Poland has a chance to be a major shareholder American politics, provided that it will be prudent to negotiate their own terms.
dc.abstract.otherpl
Praca powstała z okazji niedawnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy USA a Polską. Data ta była doskonałym pretekstem na podsumowanie administracji obu krajów, na zastanowienie się w jakim kierunku idzie dyplomacja.Zawiera historyczne przedstawienie udokumentowanych kontaktów, próbę ich analizy oraz interpretacji, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zaważyły na przyszłe relacje obu krajów. Dowiemy się z niego m.in. jak pierwsi Polacy dotarli do Stanów Zjednoczonych, w jakim celu, jakie były warunki ich życia. Ponadto opisana jest historia Stanów Zjednoczonych, droga ku niepodległości i udokumentowany udział Polaków. Nie bez znaczenia wymieniane są postacie Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego wśród amerykańskich bohaterów walk o niezawisłość kraju. Praca zawiera ponadto zarys historii Polski, od niepodległości, poprzez rozbiory, powstania narodowe, aż do ponownej uzyskania niepodległości w 1918 roku. Jest to bardzo istotne wydarzenie, gdyż nie dość, że kraj po 123 latach powrócił na mapy Europy, to od tego wydarzenia datuje się początek stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, o czym szczegółowo traktuje rozdział drugi.Opisywana jest historia Polski po I wojnie światowej aż do rozpoczęcia II wojny. Niezwykle istotnymi elementami tego rozdziału są takie fragmenty jak: działalność Paderewskiego i promowanie kultury polskiej w świecie.Nie bez znaczenia w stosunkach pomiędzy Polska a USA był fakt stworzenia przez Woodrow Wilsona programu pokojowego dla zniszczonej Europy, gdzie zawarł punkt dotyczący nowej niepodległej Polski. Praca opisuje działania na linii Polska-USA podczas drugiej wojny światowej, wzajemne relacje, pomoc amerykańska wobec Europy. Następnie podczas konferencji teherańskiej nastąpiło spotkanie tzw. Wielkiej Trójki, czyli przedstawicieli ówczesnych mocarstw powojennego świata. Ich ustalenia dotyczące między innymi Polski, znane są pod nazwą ład jałtański.Rozdział czwarty to czas zimnej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ówczesnym Związkiem Radzieckim. Wiązała się ona bezpośrednio z komunizmem w Polsce, a więc czasem bardzo ważnym w historii kraju nad Wisłą. Stąd prosta droga do najważniejszych wydarzeń w skali światowej, jak wybór papieża Polaka, czy późniejszego powstania Solidarności. Przywoływane są najważniejsze postacie w historii Polski, kontakty na arenie międzynarodowej, w szczególności na linii polsko-amerykańskiej. Historia ta jest niezwykle istotna dla przyszłych losów Polski, gdyż zapewniła krajowi niepodległość i zmianę ustroju politycznego.Rozdział piąty traktuje o obradach okrągłego stołu, gdzie wspólnie snuto plany o Polsce demokratycznej. To czasy bardzo ważne i burzliwe w całej Europie. Przywoływana jest historia zjednoczenia Niemiec i rozpadu ZSRR, czyli ogromnych zmian w ówczesnym świecie, wpływ tych wydarzeń na Polskę i relacje polsko-amerykańskie. Niezwykle ważnym w historii Polski wydarzeniem było wejście do NATO, czyli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanej Paktem Północnoatlantyckim. W relacjach polsko-amerykańskich pojawił się drażliwy temat, czyli problem zniesienia wiz dla Polaków chcących odwiedzić Stany Zjednoczone, czemu przeciwstawia się wciąż rząd USA. Wejście Polski do Unii Europejskiej oraz współczesne problemy ze światowym terroryzmem to zagadnienia kończące rozdział piąty. Czy Polska jest ważnym sojusznikiem dla Amerykanów? Teza, którą staram się potwierdzić jest taka, że kontakty na arenie międzynarodowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską się rozwijają i idą ku lepszemu. Polska ma szansę być ważnym udziałowcem w polityce amerykańskiej, pod warunkiem, że będzie rozważnie pertraktować swoje warunki, a nie ślepo spełniać żądania i prośby Ameryki.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Kijewska-Trembecka, Marta - 128788
dc.contributor.authorpl
Kalbarczyk, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.contributor.reviewerpl
Kijewska-Trembecka, Marta - 128788
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:29:57Z
dc.date.available
2020-07-21T23:29:57Z
dc.date.submittedpl
2011-10-25
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-62858-103764
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176411
dc.subject.enpl
international relations, diplomacy, Poland, United States, politics
dc.subject.otherpl
stosunki międzynarodowe, dyplomacja, Polska, Stany Zjednoczone, polityka
dc.titlepl
Dziewięćdziesiąt lat polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Podsumowanie i próba określenia przyszłych relacji
dc.title.alternativepl
Ninety Years of Polish-US Diplomatic Ties. The Summary and the Attempt to State Future Relations
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Des Moines
1
Dublin
1
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available