Partycypacja uczniów w procesie zarządzania szkołą

master
dc.abstract.enThis paper focuses on the topic of student participation in the school management process. This topic deserves attention for many reasons. Well, the modern world, which is constantly changing, needs conscious, creative, cooperative individuals. However, this cannot happen without activity and participation, which is what develops in people soft competencies, responsibility, understanding, empathy, mutual concern. It is noteworthy that modern democracy is experiencing its crisis. In order to counteract this, brave activists and activists are needed who work for the development of civil society, and it is the school that is one of the places where an individual can learn civic competence. It is worth noting that deciding on the direction of its management, as well as taking responsibility for the form of its educational process, is one of the rights of the student.The main purpose of the work is to find out the degree of student participation in the process of school management. The work consists of a theoretical part, which outlines the essence of management as a science of an interdisciplinary nature, I show the specificity of management in education in view of the main goal of the school, that is, the comprehensive individual development of a person. In addition, the concept of participation is discussed, taking into account the forms, areas in which young people can participate, highlighting the role of the functioning of student government. The next part of the work is the presentation of the questions and research hypotheses. The last part is the analysis of the study's own research, which shows that the vast majority of learners do not have a sense of influence on issues related to the functioning of their school. The research shows that the degree of student participation depends on the area of activity. Learners have the most influence in issues, i.e. election of representatives to the student government, evaluation of the behavior of peers, organization of trips, school events and the least in issues related to the change of school status, setting the educational program of the school and evaluation of the teacher's work. The final part of the paper contains the conclusions of the study and recommendations.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca skupia się wokół tematyki dotyczącej partycypacji uczniów w procesie zarządzania szkołą. Temat ten zasługuje na uwagę z wielu powodów. Otóż współczesny świat, który ulega ciągłym zmianom potrzebuje jednostek świadomych, kreatywnych, współpracujących ze sobą. Nie może jednak wydarzyć się to bez aktywności i partycypacji, która to wykształca w ludziach kompetencje miękkie, odpowiedzialność, zrozumienie, empatię, wzajemną troskę. Wartym uwagi jest fakt, że współczesna demokracja przeżywa swój kryzys. Aby temu przeciwdziałać potrzebni są odważni aktywiści i aktywistki, którzy działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a to właśnie szkoła jest jednym z miejsc, w którym jednostka może nauczyć się kompetencji obywatelskich. Warte zaznaczenia jest to, iż decydowanie o kierunku zarządzania szkołą, a także branie odpowiedzialności za formę swojego procesu edukacyjnego jest jednym z praw ucznia. Głównym celem pracy jest poznanie stopnia partycypacji uczniów w procesie zarządzania szkołą. Praca składa się z części teoretycznej, która nakreśla istotę zarządzania jako nauki o interdyscyplinarnym charakterze, ukazuję specyfikę zarządzania w edukacji ze względu na główny cel szkoły, jakim jest wszechstronny, indywidualny rozwój człowieka. Ponadto omówione zostało pojęcie partycypacji, z uwzględnieniem form, obszarów, w których młodzi ludzie mogą partycypować, zaznaczając przy tym rolę funkcjonowania samorządu uczniowskiego. Kolejną część pracy stanowi przedstawienie pytań oraz hipotez badawczych. Ostatnią częścią jest analiza badań własnych, która ukazuje, iż znaczna większość osób uczących się nie ma poczucia wpływu na kwestie związane z funkcjonowaniem swojej szkoły. Z przeprowadzonych badań wynika, że stopień partycypacji uczniowskiej zależy od obszaru działań. Uczniowie mają najwięcej wpływu w kwestiach wyboru przedstawicieli samorządu uczniowskiego, oceny zachowania rówieśników, organizacji wycieczek, imprez szkolnych, a najmniej w kwestiach dotyczących zmiany statusu szkolnego, ustalania programu wychowawczego szkoły oraz oceny pracy nauczyciela. Końcowa część pracy zawiera wnioski z badań oraz rekomendacje.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.authorJanik, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.date.accessioned2023-11-02T22:33:21Z
dc.date.available2023-11-02T22:33:21Z
dc.date.submitted2023-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-164399-247781pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322785
dc.languagepolpl
dc.subject.enCo-determination- school management- self-government- student participationpl
dc.subject.plpartycypacja uczniów- samorządność- współdecydowanie- zarządzanie szkołąpl
dc.titlePartycypacja uczniów w procesie zarządzania szkołąpl
dc.title.alternativeStudent participation in the school management processpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper focuses on the topic of student participation in the school management process. This topic deserves attention for many reasons. Well, the modern world, which is constantly changing, needs conscious, creative, cooperative individuals. However, this cannot happen without activity and participation, which is what develops in people soft competencies, responsibility, understanding, empathy, mutual concern. It is noteworthy that modern democracy is experiencing its crisis. In order to counteract this, brave activists and activists are needed who work for the development of civil society, and it is the school that is one of the places where an individual can learn civic competence. It is worth noting that deciding on the direction of its management, as well as taking responsibility for the form of its educational process, is one of the rights of the student.The main purpose of the work is to find out the degree of student participation in the process of school management. The work consists of a theoretical part, which outlines the essence of management as a science of an interdisciplinary nature, I show the specificity of management in education in view of the main goal of the school, that is, the comprehensive individual development of a person. In addition, the concept of participation is discussed, taking into account the forms, areas in which young people can participate, highlighting the role of the functioning of student government. The next part of the work is the presentation of the questions and research hypotheses. The last part is the analysis of the study's own research, which shows that the vast majority of learners do not have a sense of influence on issues related to the functioning of their school. The research shows that the degree of student participation depends on the area of activity. Learners have the most influence in issues, i.e. election of representatives to the student government, evaluation of the behavior of peers, organization of trips, school events and the least in issues related to the change of school status, setting the educational program of the school and evaluation of the teacher's work. The final part of the paper contains the conclusions of the study and recommendations.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca skupia się wokół tematyki dotyczącej partycypacji uczniów w procesie zarządzania szkołą. Temat ten zasługuje na uwagę z wielu powodów. Otóż współczesny świat, który ulega ciągłym zmianom potrzebuje jednostek świadomych, kreatywnych, współpracujących ze sobą. Nie może jednak wydarzyć się to bez aktywności i partycypacji, która to wykształca w ludziach kompetencje miękkie, odpowiedzialność, zrozumienie, empatię, wzajemną troskę. Wartym uwagi jest fakt, że współczesna demokracja przeżywa swój kryzys. Aby temu przeciwdziałać potrzebni są odważni aktywiści i aktywistki, którzy działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a to właśnie szkoła jest jednym z miejsc, w którym jednostka może nauczyć się kompetencji obywatelskich. Warte zaznaczenia jest to, iż decydowanie o kierunku zarządzania szkołą, a także branie odpowiedzialności za formę swojego procesu edukacyjnego jest jednym z praw ucznia. Głównym celem pracy jest poznanie stopnia partycypacji uczniów w procesie zarządzania szkołą. Praca składa się z części teoretycznej, która nakreśla istotę zarządzania jako nauki o interdyscyplinarnym charakterze, ukazuję specyfikę zarządzania w edukacji ze względu na główny cel szkoły, jakim jest wszechstronny, indywidualny rozwój człowieka. Ponadto omówione zostało pojęcie partycypacji, z uwzględnieniem form, obszarów, w których młodzi ludzie mogą partycypować, zaznaczając przy tym rolę funkcjonowania samorządu uczniowskiego. Kolejną część pracy stanowi przedstawienie pytań oraz hipotez badawczych. Ostatnią częścią jest analiza badań własnych, która ukazuje, iż znaczna większość osób uczących się nie ma poczucia wpływu na kwestie związane z funkcjonowaniem swojej szkoły. Z przeprowadzonych badań wynika, że stopień partycypacji uczniowskiej zależy od obszaru działań. Uczniowie mają najwięcej wpływu w kwestiach wyboru przedstawicieli samorządu uczniowskiego, oceny zachowania rówieśników, organizacji wycieczek, imprez szkolnych, a najmniej w kwestiach dotyczących zmiany statusu szkolnego, ustalania programu wychowawczego szkoły oraz oceny pracy nauczyciela. Końcowa część pracy zawiera wnioski z badań oraz rekomendacje.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.authorpl
Janik, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.date.accessioned
2023-11-02T22:33:21Z
dc.date.available
2023-11-02T22:33:21Z
dc.date.submittedpl
2023-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-164399-247781
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322785
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Co-determination- school management- self-government- student participation
dc.subject.plpl
partycypacja uczniów- samorządność- współdecydowanie- zarządzanie szkołą
dc.titlepl
Partycypacja uczniów w procesie zarządzania szkołą
dc.title.alternativepl
Student participation in the school management process
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections