Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the thesis is the situation of women in the labor market in Poland. A hypothesis was formulated that despite the provisions of both international and national law, the phenomenon of discrimination against women in the labor market still occurs in Poland. Research questions are used to verify the above assumption: What is discrimination against women in Poland? Why, despite the legal basis and international obligations of the state, there 2 is unequal treatment on the labor market? Therefore: What are the steps to change this state of affairs? The first chapter presents the most important aspects affecting the labor market, discusses the basic international and national legal regulations exposing the principle of equality as a condition for observing human rights. Analyzed the key factors influencing the situation of women in the labor market. The second chapter defines the term of discrimination and presents its types and forms. The chapter covers countermeasures, preventive and corrective actions. The third chapter of the work presents the principles of the equality policy and activities aimed at implementing the principle of gender equality in employment. Subsequently, programs and various initiatives aimed at providing equal opportunities were discussed. This thesis presents the problem of unequal treatment of women and shows the multidimensionality of factors influencing the shaping of the situation of women in the labor market. Conclusions were drawn that the gender inequality of employment is a common problem and a threat that will continue to worsen without appropriate state responses and policies.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce. Postawiono hipotezę zakładającą, że mimo przepisów prawa, zarówno międzynarodowego, jak i krajowego, wPolsce nadal występuje zjawisko dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Weryfikacji powyższego założenia służą pytania badawcze: Co jest przyczyną dyskryminacji kobiet w Polsce? Dlaczego mimo podstaw prawnych i międzynarodowych zobowiązań państwa nadal mamy do czynienia z nierównym traktowaniem kobiet na rynku pracy? W związku z tym: jakie są podejmowane działania w celu zmiany tego stanu rzeczy? W pierwszym rozdziale zaprezentowano najważniejsze aspekty wpływające na rynek pracy, omówiono podstawowe międzynarodowe i krajowe regulacje prawne eksponujące zasadę równości, jako warunku przestrzegania praw człowieka. Przeanalizowano kluczowe czynniki, które wpływają na kształtowanie sytuacji kobiet na rynku pracy. W rozdziale drugim zdefiniowano pojęcie dyskryminacji oraz przedstawiono jej rodzaje i formy. Rozdział obejmuje sposoby przeciwdziałania, akcje prewencyjne i naprawcze. W trzecim rozdziale pracy ukazano zasady polityki równościowej oraz działania na rzecz realizowania zasady równego traktowania płci w zatrudnieniu. W dalszej kolejności omówiono programy i różne inicjatywy na rzecz wyrównywania szans. Niniejsza praca prezentuje problematykę nierównego traktowania kobiet oraz ukazuje wielowymiarowość czynników wpływających na kształtowanie sytuacji kobiet na rynku pracy. Wyciągnięto wnioski, iż nierówne traktowanie kobiet ze względu na płeć w zatrudnieniu jest powszechnym problemem oraz zagrożeniem, które będzie się pogłębiać bez odpowiednich reakcji i polityki państwa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKoba, Laurapl
dc.contributor.authorWąsowicz, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKoba, Laurapl
dc.contributor.reviewerLewandowski, Mateuszpl
dc.date.accessioned2021-06-30T21:43:52Z
dc.date.available2021-06-30T21:43:52Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-148412-265427pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275621
dc.languagepolpl
dc.subject.enDISCRIMINATION- EQUALITY POLICY- LABOR MARKET- UNEQUAL TREATMENT- WOMENpl
dc.subject.plDYSKRYMINACJA- KOBIETY- NIERÓWNE TRAKTOWANIE- POLITYKA RÓWNOŚCIOWA- RYNEK PRACYpl
dc.titleSytuacja kobiet na rynku pracy w Polscepl
dc.title.alternativeThe situation of women in the labor market in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is the situation of women in the labor market in Poland. A hypothesis was formulated that despite the provisions of both international and national law, the phenomenon of discrimination against women in the labor market still occurs in Poland. Research questions are used to verify the above assumption: What is discrimination against women in Poland? Why, despite the legal basis and international obligations of the state, there 2 is unequal treatment on the labor market? Therefore: What are the steps to change this state of affairs? The first chapter presents the most important aspects affecting the labor market, discusses the basic international and national legal regulations exposing the principle of equality as a condition for observing human rights. Analyzed the key factors influencing the situation of women in the labor market. The second chapter defines the term of discrimination and presents its types and forms. The chapter covers countermeasures, preventive and corrective actions. The third chapter of the work presents the principles of the equality policy and activities aimed at implementing the principle of gender equality in employment. Subsequently, programs and various initiatives aimed at providing equal opportunities were discussed. This thesis presents the problem of unequal treatment of women and shows the multidimensionality of factors influencing the shaping of the situation of women in the labor market. Conclusions were drawn that the gender inequality of employment is a common problem and a threat that will continue to worsen without appropriate state responses and policies.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce. Postawiono hipotezę zakładającą, że mimo przepisów prawa, zarówno międzynarodowego, jak i krajowego, wPolsce nadal występuje zjawisko dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Weryfikacji powyższego założenia służą pytania badawcze: Co jest przyczyną dyskryminacji kobiet w Polsce? Dlaczego mimo podstaw prawnych i międzynarodowych zobowiązań państwa nadal mamy do czynienia z nierównym traktowaniem kobiet na rynku pracy? W związku z tym: jakie są podejmowane działania w celu zmiany tego stanu rzeczy? W pierwszym rozdziale zaprezentowano najważniejsze aspekty wpływające na rynek pracy, omówiono podstawowe międzynarodowe i krajowe regulacje prawne eksponujące zasadę równości, jako warunku przestrzegania praw człowieka. Przeanalizowano kluczowe czynniki, które wpływają na kształtowanie sytuacji kobiet na rynku pracy. W rozdziale drugim zdefiniowano pojęcie dyskryminacji oraz przedstawiono jej rodzaje i formy. Rozdział obejmuje sposoby przeciwdziałania, akcje prewencyjne i naprawcze. W trzecim rozdziale pracy ukazano zasady polityki równościowej oraz działania na rzecz realizowania zasady równego traktowania płci w zatrudnieniu. W dalszej kolejności omówiono programy i różne inicjatywy na rzecz wyrównywania szans. Niniejsza praca prezentuje problematykę nierównego traktowania kobiet oraz ukazuje wielowymiarowość czynników wpływających na kształtowanie sytuacji kobiet na rynku pracy. Wyciągnięto wnioski, iż nierówne traktowanie kobiet ze względu na płeć w zatrudnieniu jest powszechnym problemem oraz zagrożeniem, które będzie się pogłębiać bez odpowiednich reakcji i polityki państwa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Koba, Laura
dc.contributor.authorpl
Wąsowicz, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Koba, Laura
dc.contributor.reviewerpl
Lewandowski, Mateusz
dc.date.accessioned
2021-06-30T21:43:52Z
dc.date.available
2021-06-30T21:43:52Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-148412-265427
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275621
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DISCRIMINATION- EQUALITY POLICY- LABOR MARKET- UNEQUAL TREATMENT- WOMEN
dc.subject.plpl
DYSKRYMINACJA- KOBIETY- NIERÓWNE TRAKTOWANIE- POLITYKA RÓWNOŚCIOWA- RYNEK PRACY
dc.titlepl
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce
dc.title.alternativepl
The situation of women in the labor market in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
108
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Poznan
12
Wroclaw
8
Krakow
6
Szczecin
6
Gdansk
4
Olsztyn
4
Bochnia
2
Niepolomice
2
Swidnica
2

No access

No Thumbnail Available