Oddziaływania jonu [W(CN)6(bpy)]n- z lantanowcami oraz kompleksami Fe(II,III)

master
dc.abstract.enSimple lanthanide salts (chlorides, carbonates, hydroxides) and selected iron(II,III) complex compounds were synthesized and then combined with [W(CN)6(bpy)]2- and [W(CN)6(bpy)]- anions by using various conditions and synthesis methods. The performed syntheses resulted in isolation of 18 new coordination compounds. Part of them are complex compounds of iron(III) with Schiff Base with the following formulas: [Fe(5-Br-saloph)]Cl∙MeOH, [Fe(5-Cl-saloph)]Cl∙0.5MeOH, [{Fe(5-Br-saloph)}2(μ-O)]∙MeOH, [{Fe(5-Cl-saloph)}2(μ-O)]∙MeOH, [{Fe(saloph)}2(μ-O)]∙2MeOH∙H2O and (PPh4)[Fe(bpy)Cl4], wherein for the last two mentioned compounds their crystal structure was determined by using single crystal diffraction measurements. In addition, all synthesized iron complexes were physiochemically characterized (elemental analysis, IR spectra, magnetic susceptibility). In case of combination of [W(CN)6(bpy)]2- and [W(CN)6(bpy)]- anions with lanthanides, 11 compounds with cations such as: La3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+, Tb3+, Dy3+, Er3+, Tm3+, Yb3+ and Lu3+ (general formula Ln3+) were obtained and structurally characterized based on the single crystal X-ray analysis. The investigated systems were divided into 3 groups and the criterion of division was presence or absence of an additional mononegative (NO3- or Cl-) anions. In group 1 are found three compounds with the general formula Ln[W(CN)6(bpy)]2∙xH2O, where Ln = Pr (1a), Dy (1b), Tm (1c), containing [W(CN)6(bpy)]2- and [W(CN)6(bpy)]2- anions with tungsten atoms on IV and V oxidation state, respectively. Group 2 consists of two systems containing an additional NO3- anion: La[W(CN)6(bpy)]NO3∙La(NO3)3∙11H2O (2a) i Nd[W(CN)6(bpy)](NO3)∙7.54H2O (2b), while in the last third group there are 6 compounds in which an additional chloride anion is present and their general formula is Ln[W(CN)6(bpy)]∙xH2O, where Ln = Sm (3a), Eu (3b), Tb (3c), Er (3d), Yb (3e), Lu (3f). The role of the additional NO3- and Cl- anions is partially compensating cations charge. The structures of the investigated compounds have different dimensionality. It can be distinguished zero-dimensional systems (0D), which are built of isolated ions present in the structure (1a), linear molecules (1b, 1c) or tetramers (3c), also one-dimensional compounds (1D) formed by ribbons (2a, 3a, 3b) or chains (3d, 3e, 3f) and two-dimensional systems (2b). During the research was obtained and structurally characterized one compound containing cationic iron(II) complexes - [Fe(bpy)3]2+ and anion [W(CN)6(bpy)]2-, with the following formula: {[Fe(bpy)3]}2{[W(CN)6(bpy)]}2∙0.5bpy∙13.8H2O. In its structure separated ions, water and 2,2’-bipyridine molecules are observed. Due to presence of large number of 2,2’-bipyridine ligands/molecules per complex molecule, and thus aromatic rings, enormously large number of C-H···π and π···π type interactions and hydrogen bonds occur in the discussed compound.pl
dc.abstract.plWykonano syntezy prostych soli lantanowców (chlorków, węglanów, wodorotlenków) oraz wybranych związków kompleksowych żelaza(II,III), które następnie łączono z anionami [W(CN)6(bpy)]2- i [W(CN)6(bpy)]- stosując różne warunki i metody syntez. Przeprowadzone syntezy przyniosły rezultat w postaci otrzymania w sumie 18 nowych związków koordynacyjnych. Część z nich to związki kompleksowe żelaza(III) z Zasadą Schiffa o następujących wzorach: [Fe(5-Br-saloph)]Cl∙MeOH, [Fe(5-Cl-saloph)]Cl∙0.5MeOH, [{Fe(5-Br-saloph)}2(μ-O)]∙MeOH, [{Fe(5-Cl-saloph)}2(μ-O)]∙MeOH, [{Fe(saloph)}2(μ-O)]∙2MeOH∙H2O oraz (PPh4)[Fe(bpy)Cl4], przy czym z pomiarów dyfrakcyjnych na monokryształach wyznaczono struktury krystaliczne dwóch ostatnich wymienionych związków. Ponadto dla wszystkich zsyntezowanych kompleksów żelaza wykonano ich charakterystykę fizykochemiczną (analiza elementarna, widma IR, podatność magnetyczna). W przypadku połączeń z anionami [W(CN)6(bpy)]2- i [W(CN)6(bpy)]- uzyskano 11 związków z kationami lantanowców takimi jak: La3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+, Tb3+, Dy3+, Er3+, Tm3+, Yb3+ i Lu3+ (wzór ogólny Ln3+), dla których wyznaczono struktury krystaliczne z pomiarów dyfrakcyjnych. Badane układy podzielono na 3 grupy, a kryterium podziału stanowiła obecność lub brak dodatkowego jednoujemnego anionu NO3- lub Cl-. W grupie 1 znajdują się trzy związki o wzorze ogólnym Ln[W(CN)6(bpy)]2∙xH2O, gdzie Ln = Pr (1a), Dy (1b), Tm (1c), zawierające aniony [W(CN)6(bpy)]2- oraz [W(CN)6(bpy)]-, z atomami wolframu odpowiednio na IV i V stopniu utlenienia. Grupę 2 stanowią dwa układy zawierające dodatkowy anion NO3-: La[W(CN)6(bpy)]NO3∙La(NO3)3∙11H2O (2a) i Nd[W(CN)6(bpy)](NO3)∙7.54H2O (2b). W ostatniej, trzeciej grupie znajduje się 6 związków, w których budowie występuje dodatkowy anion chlorkowy, a ich ogólny wzór można wyrazić Ln[W(CN)6(bpy)]∙xH2O, gdzie Ln = Sm (3a), Eu (3b), Tb (3c), Er (3d), Yb (3e), Lu (3f). Rolą dodatkowych anionów NO3- i Cl- jest częściowa kompensacja trójdodatniego ładunku kationu lantanowca. Struktury badanych związków posiadają różną wymiarowość. Można wyróżnić układy zerowymiarowe (0D) zbudowane są w oparciu o występujące w strukturze izolowane jony (1a), liniowe cząsteczki (1b, 1c) lub tetramery (3c), związki jednowymiarowe (1D) tworzone są przez wstęgi (2a, 3a, 3b) lub łańcuchy (3d, 3e, 3f) oraz dwuwymiarowe układy (2b). W toku prowadzonych badań otrzymano i scharakteryzowano strukturalnie również jeden związek zawierający kationowy kompleks żelaza(II) – [Fe(bpy)3]2+ oraz anion [W(CN)6(bpy)]2-, o wzorze: {[Fe(bpy)3]}2{[W(CN)6(bpy)]}2∙0.5bpy∙13.8H2O. W strukturze związku występują izolowane aniony oraz dodatkowo cząsteczki wody i cząsteczki 2,2’-bipirydyny. Dzięki obecności dużej ilości ligandów/cząsteczek 2,2’-bipirydyny przypadającą na asymetryczną część komórki elementarnej, a co za tym idzie pierścieni aromatycznych, w omawianym związku występuje szereg oddziaływań typu C-H···π i π···π oraz wiązań wodorowych.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorSzklarzewicz, Janusz - 132237 pl
dc.contributor.authorSternal, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerSzklarzewicz, Janusz - 132237 pl
dc.contributor.reviewerKotarba, Andrzej - 129229 pl
dc.date.accessioned2023-06-26T21:31:11Z
dc.date.available2023-06-26T21:31:11Z
dc.date.submitted2023-06-26pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-162992-259616pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312828
dc.languagepolpl
dc.subject.encyanide complexes, 2,2’-bipyridine, tungsten complexes, iron complexes, lanthanides, crystal structurepl
dc.subject.plkompleksy cyjanowe, 2,2’-bipirydyna, kompleksy wolframu, kompleksy żelaza, lantanowce, struktura krystalicznapl
dc.titleOddziaływania jonu [W(CN)6(bpy)]n- z lantanowcami oraz kompleksami Fe(II,III)pl
dc.title.alternativeInteractions of [W(CN)6(bpy)]n- ion with lanthanides and Fe(II, III) complexespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Simple lanthanide salts (chlorides, carbonates, hydroxides) and selected iron(II,III) complex compounds were synthesized and then combined with [W(CN)6(bpy)]2- and [W(CN)6(bpy)]- anions by using various conditions and synthesis methods. The performed syntheses resulted in isolation of 18 new coordination compounds. Part of them are complex compounds of iron(III) with Schiff Base with the following formulas: [Fe(5-Br-saloph)]Cl∙MeOH, [Fe(5-Cl-saloph)]Cl∙0.5MeOH, [{Fe(5-Br-saloph)}2(μ-O)]∙MeOH, [{Fe(5-Cl-saloph)}2(μ-O)]∙MeOH, [{Fe(saloph)}2(μ-O)]∙2MeOH∙H2O and (PPh4)[Fe(bpy)Cl4], wherein for the last two mentioned compounds their crystal structure was determined by using single crystal diffraction measurements. In addition, all synthesized iron complexes were physiochemically characterized (elemental analysis, IR spectra, magnetic susceptibility). In case of combination of [W(CN)6(bpy)]2- and [W(CN)6(bpy)]- anions with lanthanides, 11 compounds with cations such as: La3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+, Tb3+, Dy3+, Er3+, Tm3+, Yb3+ and Lu3+ (general formula Ln3+) were obtained and structurally characterized based on the single crystal X-ray analysis. The investigated systems were divided into 3 groups and the criterion of division was presence or absence of an additional mononegative (NO3- or Cl-) anions. In group 1 are found three compounds with the general formula Ln[W(CN)6(bpy)]2∙xH2O, where Ln = Pr (1a), Dy (1b), Tm (1c), containing [W(CN)6(bpy)]2- and [W(CN)6(bpy)]2- anions with tungsten atoms on IV and V oxidation state, respectively. Group 2 consists of two systems containing an additional NO3- anion: La[W(CN)6(bpy)]NO3∙La(NO3)3∙11H2O (2a) i Nd[W(CN)6(bpy)](NO3)∙7.54H2O (2b), while in the last third group there are 6 compounds in which an additional chloride anion is present and their general formula is Ln[W(CN)6(bpy)]∙xH2O, where Ln = Sm (3a), Eu (3b), Tb (3c), Er (3d), Yb (3e), Lu (3f). The role of the additional NO3- and Cl- anions is partially compensating cations charge. The structures of the investigated compounds have different dimensionality. It can be distinguished zero-dimensional systems (0D), which are built of isolated ions present in the structure (1a), linear molecules (1b, 1c) or tetramers (3c), also one-dimensional compounds (1D) formed by ribbons (2a, 3a, 3b) or chains (3d, 3e, 3f) and two-dimensional systems (2b). During the research was obtained and structurally characterized one compound containing cationic iron(II) complexes - [Fe(bpy)3]2+ and anion [W(CN)6(bpy)]2-, with the following formula: {[Fe(bpy)3]}2{[W(CN)6(bpy)]}2∙0.5bpy∙13.8H2O. In its structure separated ions, water and 2,2’-bipyridine molecules are observed. Due to presence of large number of 2,2’-bipyridine ligands/molecules per complex molecule, and thus aromatic rings, enormously large number of C-H···π and π···π type interactions and hydrogen bonds occur in the discussed compound.
dc.abstract.plpl
Wykonano syntezy prostych soli lantanowców (chlorków, węglanów, wodorotlenków) oraz wybranych związków kompleksowych żelaza(II,III), które następnie łączono z anionami [W(CN)6(bpy)]2- i [W(CN)6(bpy)]- stosując różne warunki i metody syntez. Przeprowadzone syntezy przyniosły rezultat w postaci otrzymania w sumie 18 nowych związków koordynacyjnych. Część z nich to związki kompleksowe żelaza(III) z Zasadą Schiffa o następujących wzorach: [Fe(5-Br-saloph)]Cl∙MeOH, [Fe(5-Cl-saloph)]Cl∙0.5MeOH, [{Fe(5-Br-saloph)}2(μ-O)]∙MeOH, [{Fe(5-Cl-saloph)}2(μ-O)]∙MeOH, [{Fe(saloph)}2(μ-O)]∙2MeOH∙H2O oraz (PPh4)[Fe(bpy)Cl4], przy czym z pomiarów dyfrakcyjnych na monokryształach wyznaczono struktury krystaliczne dwóch ostatnich wymienionych związków. Ponadto dla wszystkich zsyntezowanych kompleksów żelaza wykonano ich charakterystykę fizykochemiczną (analiza elementarna, widma IR, podatność magnetyczna). W przypadku połączeń z anionami [W(CN)6(bpy)]2- i [W(CN)6(bpy)]- uzyskano 11 związków z kationami lantanowców takimi jak: La3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+, Tb3+, Dy3+, Er3+, Tm3+, Yb3+ i Lu3+ (wzór ogólny Ln3+), dla których wyznaczono struktury krystaliczne z pomiarów dyfrakcyjnych. Badane układy podzielono na 3 grupy, a kryterium podziału stanowiła obecność lub brak dodatkowego jednoujemnego anionu NO3- lub Cl-. W grupie 1 znajdują się trzy związki o wzorze ogólnym Ln[W(CN)6(bpy)]2∙xH2O, gdzie Ln = Pr (1a), Dy (1b), Tm (1c), zawierające aniony [W(CN)6(bpy)]2- oraz [W(CN)6(bpy)]-, z atomami wolframu odpowiednio na IV i V stopniu utlenienia. Grupę 2 stanowią dwa układy zawierające dodatkowy anion NO3-: La[W(CN)6(bpy)]NO3∙La(NO3)3∙11H2O (2a) i Nd[W(CN)6(bpy)](NO3)∙7.54H2O (2b). W ostatniej, trzeciej grupie znajduje się 6 związków, w których budowie występuje dodatkowy anion chlorkowy, a ich ogólny wzór można wyrazić Ln[W(CN)6(bpy)]∙xH2O, gdzie Ln = Sm (3a), Eu (3b), Tb (3c), Er (3d), Yb (3e), Lu (3f). Rolą dodatkowych anionów NO3- i Cl- jest częściowa kompensacja trójdodatniego ładunku kationu lantanowca. Struktury badanych związków posiadają różną wymiarowość. Można wyróżnić układy zerowymiarowe (0D) zbudowane są w oparciu o występujące w strukturze izolowane jony (1a), liniowe cząsteczki (1b, 1c) lub tetramery (3c), związki jednowymiarowe (1D) tworzone są przez wstęgi (2a, 3a, 3b) lub łańcuchy (3d, 3e, 3f) oraz dwuwymiarowe układy (2b). W toku prowadzonych badań otrzymano i scharakteryzowano strukturalnie również jeden związek zawierający kationowy kompleks żelaza(II) – [Fe(bpy)3]2+ oraz anion [W(CN)6(bpy)]2-, o wzorze: {[Fe(bpy)3]}2{[W(CN)6(bpy)]}2∙0.5bpy∙13.8H2O. W strukturze związku występują izolowane aniony oraz dodatkowo cząsteczki wody i cząsteczki 2,2’-bipirydyny. Dzięki obecności dużej ilości ligandów/cząsteczek 2,2’-bipirydyny przypadającą na asymetryczną część komórki elementarnej, a co za tym idzie pierścieni aromatycznych, w omawianym związku występuje szereg oddziaływań typu C-H···π i π···π oraz wiązań wodorowych.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Szklarzewicz, Janusz - 132237
dc.contributor.authorpl
Sternal, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Szklarzewicz, Janusz - 132237
dc.contributor.reviewerpl
Kotarba, Andrzej - 129229
dc.date.accessioned
2023-06-26T21:31:11Z
dc.date.available
2023-06-26T21:31:11Z
dc.date.submittedpl
2023-06-26
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-162992-259616
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312828
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cyanide complexes, 2,2’-bipyridine, tungsten complexes, iron complexes, lanthanides, crystal structure
dc.subject.plpl
kompleksy cyjanowe, 2,2’-bipirydyna, kompleksy wolframu, kompleksy żelaza, lantanowce, struktura krystaliczna
dc.titlepl
Oddziaływania jonu [W(CN)6(bpy)]n- z lantanowcami oraz kompleksami Fe(II,III)
dc.title.alternativepl
Interactions of [W(CN)6(bpy)]n- ion with lanthanides and Fe(II, III) complexes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
1
Oxford
1
Wadowice
1

No access

No Thumbnail Available
Collections