Opieka nad pacjentem z powikłaniem ewenteracji po operacji niedrożności przewodu pokarmowego

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Gastrointestinal obstruction is the state of blocking the passage of content in the gastrointestinal tract. There are many reasons for obstruction, and the diagnosis is based on the tests carried out. As a result of operational treatment, there is a risk of developing complications, therefore nursing care of the patient is very important at this time. Aim of the study: The aim of the thesis was to determine the patient's health situation after complicated intervention of the surgery due to obstruction of the upper gastrointestinal tract, as well as the presentation of the nursing process from the post-operative period.Material and methods: The case study method was used in the thesis. The research techniques were: observation, interview with the patient, analysis of medical records, measurements of vital signs. The research tools were: an interview questionnaire with a patient in the own surgical ward, the NRS pain score scale, the NRS 2002 scale of risk assessment, patient history, febrile card, medical order card, nursing care individual card.Results: The patient with complication after the surgery was prepared for emergency relaparotomy. The process of nursing the patient from the day of surgery to the day of discharge is presented. Diagnoses were diagnosed: risk of haemorrhage, surgical wound pain, risk of surgical site infection, risk of wound dehiscence and hernia, risk of respiratory disorders, risk of deepening malnutrition, risk of water and electrolyte disorders, risk of thromboembolism, risk of occurrence complications associated with the bladder catheter, the risk of mechanical and infectious complications associated with access to the vein, the risk of fluctuations in blood pressure, the risk of hyperglycaemia or hypoglycaemia and the impaired wound healing process, self-care deficit, and knowledge deficit. The goals set for individual diagnoses were achieved by performing planned interventions, as a result of which the surgical wound healed properly and the patient's condition did not indicate any complications.Conclusions: Diagnosis and implementation of planned interventions allowed the patient to function properly after the surgery, prevent and reduce the risk of recurrence of complications, and ensure the best quality of care.pl
dc.abstract.plWstęp: Niedrożnością przewodu pokarmowego nazywamy stan zablokowania pasażu treści w przewodzie pokarmowym. Przyczyn niedrożności jest bardzo wiele, a rozpoznanie stawiane jest na podstawie przeprowadzanych badań. W wyniku operacyjnego leczenia, istnieje ryzyko rozwoju powikłań, dlatego bardzo istotna w tym czasie jest opieka pielęgniarska nad pacjentem. Cel pracy: Celem pracy było określenie sytuacji zdrowotnej pacjenta po powikłanym ewenteracją zabiegu operacyjnym z powodu niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego, a także przedstawienie procesu pielęgnowania z okresu po reoperacji.Materiał i metody: W pracy posłużono się metodą studium indywidualnego przypadku. Technikami badawczymi były: obserwacja, wywiad z pacjentem, analiza dokumentacji medycznej, pomiary parametrów życiowych. Narzędziami badawczymi były: kwestionariusz wywiadu z pacjentem znajdującym się w oddziale chirurgicznym własnej konstrukcji, skala oceny bólu NRS, skala oceny ryzyka związanego ze stanem odżywienia NRS 2002, historia choroby pacjenta, karta gorączkowa, karta zleceń lekarskich, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej.Wyniki: Pacjent z powikłaniem ewenteracji po przebytym zabiegu operacyjnym został przygotowywany do relaparotomii w trybie nagłym. Przedstawiono proces pielęgnowania chorego od doby zabiegu, do dnia wypisu. Rozpoznano diagnozy: ryzyko wystąpienia krwotoku, ból rany operacyjnej, ryzyko zakażenia miejsca operowanego, ryzyko ponownego rozejścia się brzegów rany oraz powstania przepukliny, ryzyko zaburzeń układu oddechowego, ryzyko pogłębienia niedożywienia, ryzyko zaburzeń wodno-elektrolitowych, ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych, ryzyko wystąpienia powikłań związanych z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego, ryzyko powikłań mechanicznych i infekcyjnych związanych z dostępem do żyły, ryzyko wahań ciśnienia tętniczego krwi, ryzyko wystąpienia hiperglikemii lub hipoglikemii i utrudnionego procesu gojenia się rany, deficyt samoopieki, oraz deficyt wiedzy. Cele ustalone do poszczególnych diagnoz zostały osiągnięte dzięki wykonywaniu zaplanowanych interwencji, w wyniku których rana operacyjne goiła się prawidłowo oraz stan pacjenta nie wskazywał na występowanie powikłań. Wnioski: Rozpoznanie diagnoz oraz realizacja zaplanowanych interwencji pozwoliła na prawidłowe funkcjonowanie pacjenta po zabiegu operacyjnym, niedopuszczenie i zmniejszenie ryzyka ponownego wystąpienia powikłań, a także zapewniła jak najlepszą jakość opieki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.authorPustelnik, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:08:58Z
dc.date.available2020-07-28T01:08:58Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-133932-227374pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236190
dc.languagepolpl
dc.subject.engastrointestinal tract obstruction, eventration, complicationspl
dc.subject.plniedrożność przewodu pokarmowego, ewenteracja, powikłaniapl
dc.titleOpieka nad pacjentem z powikłaniem ewenteracji po operacji niedrożności przewodu pokarmowegopl
dc.title.alternativeCare of patient with complication of eventration after surgery of gastrointestinal tract obstructionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Gastrointestinal obstruction is the state of blocking the passage of content in the gastrointestinal tract. There are many reasons for obstruction, and the diagnosis is based on the tests carried out. As a result of operational treatment, there is a risk of developing complications, therefore nursing care of the patient is very important at this time. Aim of the study: The aim of the thesis was to determine the patient's health situation after complicated intervention of the surgery due to obstruction of the upper gastrointestinal tract, as well as the presentation of the nursing process from the post-operative period.Material and methods: The case study method was used in the thesis. The research techniques were: observation, interview with the patient, analysis of medical records, measurements of vital signs. The research tools were: an interview questionnaire with a patient in the own surgical ward, the NRS pain score scale, the NRS 2002 scale of risk assessment, patient history, febrile card, medical order card, nursing care individual card.Results: The patient with complication after the surgery was prepared for emergency relaparotomy. The process of nursing the patient from the day of surgery to the day of discharge is presented. Diagnoses were diagnosed: risk of haemorrhage, surgical wound pain, risk of surgical site infection, risk of wound dehiscence and hernia, risk of respiratory disorders, risk of deepening malnutrition, risk of water and electrolyte disorders, risk of thromboembolism, risk of occurrence complications associated with the bladder catheter, the risk of mechanical and infectious complications associated with access to the vein, the risk of fluctuations in blood pressure, the risk of hyperglycaemia or hypoglycaemia and the impaired wound healing process, self-care deficit, and knowledge deficit. The goals set for individual diagnoses were achieved by performing planned interventions, as a result of which the surgical wound healed properly and the patient's condition did not indicate any complications.Conclusions: Diagnosis and implementation of planned interventions allowed the patient to function properly after the surgery, prevent and reduce the risk of recurrence of complications, and ensure the best quality of care.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Niedrożnością przewodu pokarmowego nazywamy stan zablokowania pasażu treści w przewodzie pokarmowym. Przyczyn niedrożności jest bardzo wiele, a rozpoznanie stawiane jest na podstawie przeprowadzanych badań. W wyniku operacyjnego leczenia, istnieje ryzyko rozwoju powikłań, dlatego bardzo istotna w tym czasie jest opieka pielęgniarska nad pacjentem. Cel pracy: Celem pracy było określenie sytuacji zdrowotnej pacjenta po powikłanym ewenteracją zabiegu operacyjnym z powodu niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego, a także przedstawienie procesu pielęgnowania z okresu po reoperacji.Materiał i metody: W pracy posłużono się metodą studium indywidualnego przypadku. Technikami badawczymi były: obserwacja, wywiad z pacjentem, analiza dokumentacji medycznej, pomiary parametrów życiowych. Narzędziami badawczymi były: kwestionariusz wywiadu z pacjentem znajdującym się w oddziale chirurgicznym własnej konstrukcji, skala oceny bólu NRS, skala oceny ryzyka związanego ze stanem odżywienia NRS 2002, historia choroby pacjenta, karta gorączkowa, karta zleceń lekarskich, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej.Wyniki: Pacjent z powikłaniem ewenteracji po przebytym zabiegu operacyjnym został przygotowywany do relaparotomii w trybie nagłym. Przedstawiono proces pielęgnowania chorego od doby zabiegu, do dnia wypisu. Rozpoznano diagnozy: ryzyko wystąpienia krwotoku, ból rany operacyjnej, ryzyko zakażenia miejsca operowanego, ryzyko ponownego rozejścia się brzegów rany oraz powstania przepukliny, ryzyko zaburzeń układu oddechowego, ryzyko pogłębienia niedożywienia, ryzyko zaburzeń wodno-elektrolitowych, ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych, ryzyko wystąpienia powikłań związanych z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego, ryzyko powikłań mechanicznych i infekcyjnych związanych z dostępem do żyły, ryzyko wahań ciśnienia tętniczego krwi, ryzyko wystąpienia hiperglikemii lub hipoglikemii i utrudnionego procesu gojenia się rany, deficyt samoopieki, oraz deficyt wiedzy. Cele ustalone do poszczególnych diagnoz zostały osiągnięte dzięki wykonywaniu zaplanowanych interwencji, w wyniku których rana operacyjne goiła się prawidłowo oraz stan pacjenta nie wskazywał na występowanie powikłań. Wnioski: Rozpoznanie diagnoz oraz realizacja zaplanowanych interwencji pozwoliła na prawidłowe funkcjonowanie pacjenta po zabiegu operacyjnym, niedopuszczenie i zmniejszenie ryzyka ponownego wystąpienia powikłań, a także zapewniła jak najlepszą jakość opieki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.authorpl
Pustelnik, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:08:58Z
dc.date.available
2020-07-28T01:08:58Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-133932-227374
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236190
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
gastrointestinal tract obstruction, eventration, complications
dc.subject.plpl
niedrożność przewodu pokarmowego, ewenteracja, powikłania
dc.titlepl
Opieka nad pacjentem z powikłaniem ewenteracji po operacji niedrożności przewodu pokarmowego
dc.title.alternativepl
Care of patient with complication of eventration after surgery of gastrointestinal tract obstruction
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
385
Views per month
Views per city
Warsaw
76
Wroclaw
17
Lublin
16
Krakow
13
Gdansk
12
Bialystok
10
Poznan
9
Katowice
8
Lodz
8
Zabrze
7

No access

No Thumbnail Available