Obraz genitaliów i genitalia jako słowo mityczne w multimodalnej analizie dyskursu

master
dc.abstract.enThe work presents a multimodal image of human genitals, primarily their linguistic image, as well as human genitals as a myth entangled in the discourse of power.Meanings are embodied, bodily experience is the foundation of abstract thoughts. The experience of the world through the body is the basis of linguistic meanings. The human body is an important point of reference, and the names of body parts are the source of many neosemantisms. But what is the body, can this question be answered unequivocally? In the first chapter of this work, I will reconstruct the history of thoughts about the body as a whole. I will take into account the context of the Christian religion and philosophical contexts. I will try to show how heterogeneous and nonobvious the body is. Different parts of the body have different values, different symbolic dimensions, have different properties and are conceptualized differently. The genitals, as body parts, are subject to a strong social taboo and are linked to areas and practices that are also strongly tabooed and therefore particularly subject to discourse of power. Genitals also have the ability to become a myth, they are entangled in various interpretative disputes that form the basis for adjudicating on the status quo, which result in legal consequences. In the second chapter, I will discuss genitals as body parts and the history of genital discourse associated with them. It will outline the history of how sexuality, procreation, and physiology are conceptualized as closely related to the genitals. Then I will show the different ways of perceiving the genitals and an overview of the history of thoughts about them. In the third chapter, I will analyze the image of the human genitals, detailing the linguistic image of the human genitalia, as well as the way in which genitals become a mythical word and how they function as a mythical word in the contemporary semiosphere of various discourses. For the purposes of the analysis, I will use the methodology of cognitive linguistics, various theories of meaning, the theory of the linguistic image of the world and the tools of modern semiotics, primarily the concept of the myth created by Roland Barthes. An analysis of the linguistic image of the genitals will reveal the connection between the conceptualization of the genitals and the contexts in which the body and genitals are involved. The analysis of genitals as a myth will show how the content of the sign depends on ideology.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia multimodalny obraz ludzkich genitaliów, przede wszystkim ich obraz językowy, a także ludzkie genitalia jako słowo mityczne uwikłane w dyskurs władzy. Znaczenia są ucieleśnione, cielesne doświadczenie stanowi fundament myśli abstrakcyjnych. Doświadczanie świata przez ciało stanowi podstawę znaczeń językowych. Ludzkie ciało stanowi istotny punkt odniesienia, a nazwy części ciała są źródłem wielu neosemantyzmów. Czym jednak jest ciało, czy można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie? W pierwszym rozdziale niniejszej pracy dokonam rekonstrukcji historii myśli o ciele jako całości. Uwzględnię kontekst religii chrześcijańskiej i konteksty filozoficzne. Spróbuję ukazać jak niejednorodne i nieoczywiste jest ciało. Różne części ciała mają różne wartości, różny wymiar symboliczny, charakteryzują się odmiennymi właściwościami i są w odmienny sposób konceptualizowane.Genitalia, będące częściami ciała, są objęte silnym tabu społecznym i są powiązane z obszarami i praktykami, które również podlegają silnej tabuizacji, a zatem w szczególny sposób podlegającymi dyskursom władzy. Genitalia mają też zdolność do stawania się słowem mitycznym, są uwikłane w różne interpretacyjne spory, które stanowią podstawę orzekania o status quo, z których wynikają konsekwencje prawne. W drugim rozdziale przejdę do omówienia genitaliów jako części ciała oraz historii dyskursów z nimi związanych. Będzie to zarys historii sposobu konceptualizacji seksualności, prokreacji, a także fizjologii jako obszarów ściśle związanych z genitaliami. Następnie ukażę różne sposoby postrzegania genitaliów oraz ogólny zarys historii myśli o nichW trzecim rozdziale dokonam analizy obrazu ludzkich genitaliów, z wyszczególnieniem językowego obrazu ludzkich genitaliów, a także sposobu, w jaki genitalia stają się słowem mitycznym i jak jako słowo mityczne funkcjonują we współczesnej semiosferze, na którą składają się rozmaite dyskursy. Do analizy wykorzystam metodologię językoznawstwa kognitywnego, rozmaite teorie znaczenia, teorię językowego obrazu świata oraz narzędzia współczesnej semiotyki, przede wszystkim koncepcję mitu i słowa mitycznego Rolanda Barthesa.Analiza językowego obrazu genitaliów ukaże związek konceptualizacji genitaliów z kontekstami, w które ciało oraz genitalia są uwikłane. Analiza genitaliów jako słowa mitycznego ukaże jak treść znaku jest zależna od ideologii.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorChudzik, Annapl
dc.contributor.authorKućka, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerChudzik, Annapl
dc.contributor.reviewerZałazińska, Aneta - 132852 pl
dc.date.accessioned2021-10-28T21:54:48Z
dc.date.available2021-10-28T21:54:48Z
dc.date.submitted2021-10-19pl
dc.fieldofstudyjęzyk polski w komunikacji społecznejpl
dc.identifier.apddiploma-153696-194707pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282230
dc.languagepolpl
dc.subject.engenitals, linguistic image of genitals, image of genitals, myth, genitals as a myth, cognitive linguistics, semioticspl
dc.subject.plgenitalia, językowy obraz genitaliów, obraz genitaliów, mit, genitalia jako słowo mityczne, językoznawstwo kognitywne, semiotykapl
dc.titleObraz genitaliów i genitalia jako słowo mityczne w multimodalnej analizie dyskursupl
dc.title.alternativeThe image of the human genitals. Genitals as a myth – multimodal discourse analysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work presents a multimodal image of human genitals, primarily their linguistic image, as well as human genitals as a myth entangled in the discourse of power.Meanings are embodied, bodily experience is the foundation of abstract thoughts. The experience of the world through the body is the basis of linguistic meanings. The human body is an important point of reference, and the names of body parts are the source of many neosemantisms. But what is the body, can this question be answered unequivocally? In the first chapter of this work, I will reconstruct the history of thoughts about the body as a whole. I will take into account the context of the Christian religion and philosophical contexts. I will try to show how heterogeneous and nonobvious the body is. Different parts of the body have different values, different symbolic dimensions, have different properties and are conceptualized differently. The genitals, as body parts, are subject to a strong social taboo and are linked to areas and practices that are also strongly tabooed and therefore particularly subject to discourse of power. Genitals also have the ability to become a myth, they are entangled in various interpretative disputes that form the basis for adjudicating on the status quo, which result in legal consequences. In the second chapter, I will discuss genitals as body parts and the history of genital discourse associated with them. It will outline the history of how sexuality, procreation, and physiology are conceptualized as closely related to the genitals. Then I will show the different ways of perceiving the genitals and an overview of the history of thoughts about them. In the third chapter, I will analyze the image of the human genitals, detailing the linguistic image of the human genitalia, as well as the way in which genitals become a mythical word and how they function as a mythical word in the contemporary semiosphere of various discourses. For the purposes of the analysis, I will use the methodology of cognitive linguistics, various theories of meaning, the theory of the linguistic image of the world and the tools of modern semiotics, primarily the concept of the myth created by Roland Barthes. An analysis of the linguistic image of the genitals will reveal the connection between the conceptualization of the genitals and the contexts in which the body and genitals are involved. The analysis of genitals as a myth will show how the content of the sign depends on ideology.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia multimodalny obraz ludzkich genitaliów, przede wszystkim ich obraz językowy, a także ludzkie genitalia jako słowo mityczne uwikłane w dyskurs władzy. Znaczenia są ucieleśnione, cielesne doświadczenie stanowi fundament myśli abstrakcyjnych. Doświadczanie świata przez ciało stanowi podstawę znaczeń językowych. Ludzkie ciało stanowi istotny punkt odniesienia, a nazwy części ciała są źródłem wielu neosemantyzmów. Czym jednak jest ciało, czy można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie? W pierwszym rozdziale niniejszej pracy dokonam rekonstrukcji historii myśli o ciele jako całości. Uwzględnię kontekst religii chrześcijańskiej i konteksty filozoficzne. Spróbuję ukazać jak niejednorodne i nieoczywiste jest ciało. Różne części ciała mają różne wartości, różny wymiar symboliczny, charakteryzują się odmiennymi właściwościami i są w odmienny sposób konceptualizowane.Genitalia, będące częściami ciała, są objęte silnym tabu społecznym i są powiązane z obszarami i praktykami, które również podlegają silnej tabuizacji, a zatem w szczególny sposób podlegającymi dyskursom władzy. Genitalia mają też zdolność do stawania się słowem mitycznym, są uwikłane w różne interpretacyjne spory, które stanowią podstawę orzekania o status quo, z których wynikają konsekwencje prawne. W drugim rozdziale przejdę do omówienia genitaliów jako części ciała oraz historii dyskursów z nimi związanych. Będzie to zarys historii sposobu konceptualizacji seksualności, prokreacji, a także fizjologii jako obszarów ściśle związanych z genitaliami. Następnie ukażę różne sposoby postrzegania genitaliów oraz ogólny zarys historii myśli o nichW trzecim rozdziale dokonam analizy obrazu ludzkich genitaliów, z wyszczególnieniem językowego obrazu ludzkich genitaliów, a także sposobu, w jaki genitalia stają się słowem mitycznym i jak jako słowo mityczne funkcjonują we współczesnej semiosferze, na którą składają się rozmaite dyskursy. Do analizy wykorzystam metodologię językoznawstwa kognitywnego, rozmaite teorie znaczenia, teorię językowego obrazu świata oraz narzędzia współczesnej semiotyki, przede wszystkim koncepcję mitu i słowa mitycznego Rolanda Barthesa.Analiza językowego obrazu genitaliów ukaże związek konceptualizacji genitaliów z kontekstami, w które ciało oraz genitalia są uwikłane. Analiza genitaliów jako słowa mitycznego ukaże jak treść znaku jest zależna od ideologii.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Chudzik, Anna
dc.contributor.authorpl
Kućka, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Chudzik, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Załazińska, Aneta - 132852
dc.date.accessioned
2021-10-28T21:54:48Z
dc.date.available
2021-10-28T21:54:48Z
dc.date.submittedpl
2021-10-19
dc.fieldofstudypl
język polski w komunikacji społecznej
dc.identifier.apdpl
diploma-153696-194707
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282230
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
genitals, linguistic image of genitals, image of genitals, myth, genitals as a myth, cognitive linguistics, semiotics
dc.subject.plpl
genitalia, językowy obraz genitaliów, obraz genitaliów, mit, genitalia jako słowo mityczne, językoznawstwo kognitywne, semiotyka
dc.titlepl
Obraz genitaliów i genitalia jako słowo mityczne w multimodalnej analizie dyskursu
dc.title.alternativepl
The image of the human genitals. Genitals as a myth – multimodal discourse analysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Sanok
3
Dublin
2
Katowice
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Bytom
1
Lodz
1
Makowiska
1
Rabat
1

No access

No Thumbnail Available