Analiza działań systemowych w zakresie walki z pandemią Covid 19, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi.

master
dc.abstract.enAbstractIntroduction: Taking all reasonable thought and actions aimed at the smooth functioning of the health care system during a pandemic Covid-19 with special emphasis on human resource management is one of the few ways to achieve the common goal of an early end to the global pandemic. Fighting the dynamic disease would not be possible if not all health professionals involved in this fight faced the virus every day in their work, thus fighting for the health of patients while putting their own physical and mental health at risk.Objective: The aim of the study was to present systemic activities in the field of human resources management during the fight against the Covid-19 pandemic, considering different periods of the pandemic. Presentation and an attempt to evaluate the actions taken during the fight against the disease. Learning about the opinions of employees of the temporary hospital on systemic actions in the fight against the Covid-19 pandemic and assessment of the working conditions and functioning of the facility created for the treatment of infected patients.Material and methods: The research method used was a diagnostic survey with the use of a questionnaire created for the purpose of the study. The study was carried out remotely from April 2021 to June 2021 and was divided into three thematic blocks (characteristic of respondents, assessment of system activities, assessment of working conditions and the functioning of a temporary hospital). 100 responses were obtained from people working both in the internal medicine ward, the intensive care unit and employees dealing with organizational issues of the facility.Results: The opinions of employees on the introduced systemic actions during the pandemic varied. Developing and implementing standards of care, according to 85 employees, was a way to improve the quality of care during the ongoing pandemic. Among the problems faced by employees, 43% indicated that they did not have the possibility of training, 25% of the respondents indicated that in their opinion there were not enough work instructions due to their introduction to the ward. The vast majority, as many as 89 employees, believed that work during a pandemic generates a greater psychological burden than working in a hospital in the pre-pandemic times. Most, as many as 84% of the respondents expressed a positive opinion about the activity of the hospital created to fight the virus.Conclusion: By using the standards of care we have created, we can improve the quality of care for patients during an ongoing pandemic. Systemic action in relation to medical personnel should be focused on planning and sufficient financing of the system, providing employees with decent remuneration, working conditions and psychological support. In the fight against the Covid-19 pandemic, it is necessary to adapt employees in advance, to provide employees with training and their appropriate preparation in terms of increasing productivity and better organization of work.pl
dc.abstract.plStreszczenie Wstęp: Podejmowanie wszelkich przemyślanych i rozsądnych działań nakierowanych na sprawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w trakcie walki z pandemią Covid-19 ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania zasobami ludzkimi to jedne z nielicznych sposobów na osiągnięcie wspólnego celu jakim jest jak najszybsze zakończenie światowej pandemii. Walka z dynamiczną chorobą nie byłaby możliwa, gdyby nie wszyscy profesjonaliści medyczni, którzy w tę walkę są zaangażowani stawiając czoło wirusowi każdego dnia w trakcie swojej pracy, tym samym walcząc o zdrowie pacjentów przy jednoczesnym narażaniu własnego zdrowia fizycznego i psychicznego.Cel: Celem pracy była prezentacja działań systemowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w czasie walki z pandemią Covid-19 z uwzględnieniem różnych okresów trwania pandemii, w tym próba oceny podejmowanych działań jakie zostały podjęte w trakcie walki z choroba. Poznanie opinii pracowników szpitala tymczasowego na temat działań systemowych w zakresie walki z pandemią Covid-19 oraz ocena warunków pracy i funkcjonowania placówki powstałej na potrzeby leczenia zakażonych pacjentów.Materiał i metoda: Metodę badawczą, zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza stworzonego na potrzeby badania. Badanie zostało przeprowadzone w formie zdalnej od kwietnia 2021 roku do czerwca 2021 i zostało podzielone na trzy bloki tematyczne (metryczka główna, ocena działań systemowych, ocena warunków pracy i funkcjonowanie szpitala tymczasowego). Uzyskano 100 odpowiedzi osób pracujących zarówno na oddziale internistycznym, oddziale intensywnej terapii oraz pracowników zajmujących się kwestiami organizacyjnymi placówki. Na potrzeby pracy dokonano także przeglądu fachowej literatury, aktów pranych, materiałów prasowych itp. Wyniki: Opinia pracowników na temat wprowadzanych działań systemowych w trakcie pandemii była różna. Wypracowanie i wdrożenie standardów opieki zdaniem 85 pracowników było sposobem na poprawę jakości opieki w trakcie trwającej pandemii. Wśród problemów z jakimi się spotkali pracownicy wymieniano: brak możliwości szkoleń (45%), brak wystarczającej ilości instrukcji pracy w związku z wprowadzeniem na oddział (25%). W dużej większości, bo aż 89 pracowników uważało, że praca w trakcie pandemii generuje większe obciążenie psychiczne niż praca w szpitalu w czasach sprzed pandemii. Większość, bo aż 84% ankietowanych wyraziła się pozytywnie na temat samej działalności szpitala stworzonego na potrzebę walki z wirusem.Wnioski: Przy użyciu stworzonych standardów opieki można poprawić jakości opieki nad pacjentami w trakcie trwającej pandemii. Działanie systemowe w odniesieniu do kadr medycznych powinny być nakierowane na planowanie i wystarczające finansowanie systemu, zapewniając pracownikom godne wynagrodzenia, warunki pracy oraz wsparcie psychiczne. W trakcie walki z pandemią Covid-19 w odniesieniu do zwiększenia wydajności i lepszej organizacji pracy niezbędna jest wcześniejsza odpowiednia adaptacja pracowników, zapewnienia pracownikom szkoleń oraz ich odpowiednie przygotowanie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.contributor.authorBielski, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.contributor.reviewerGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.date.accessioned2021-12-21T22:33:17Z
dc.date.available2021-12-21T22:33:17Z
dc.date.submitted2021-09-30pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-154362-230222pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/285955
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: systemic actions, health care, human resources, fighting the pandemic, Covid-19pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: działania systemowe, ochrona zdrowia, zasoby ludzkie, walka z pandemią, Covid-19pl
dc.titleAnaliza działań systemowych w zakresie walki z pandemią Covid 19, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi.pl
dc.title.alternativeAnalysis of systemic activities in the fight against the Covid-19 pandemic, with particular emphasis on human resource management.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
AbstractIntroduction: Taking all reasonable thought and actions aimed at the smooth functioning of the health care system during a pandemic Covid-19 with special emphasis on human resource management is one of the few ways to achieve the common goal of an early end to the global pandemic. Fighting the dynamic disease would not be possible if not all health professionals involved in this fight faced the virus every day in their work, thus fighting for the health of patients while putting their own physical and mental health at risk.Objective: The aim of the study was to present systemic activities in the field of human resources management during the fight against the Covid-19 pandemic, considering different periods of the pandemic. Presentation and an attempt to evaluate the actions taken during the fight against the disease. Learning about the opinions of employees of the temporary hospital on systemic actions in the fight against the Covid-19 pandemic and assessment of the working conditions and functioning of the facility created for the treatment of infected patients.Material and methods: The research method used was a diagnostic survey with the use of a questionnaire created for the purpose of the study. The study was carried out remotely from April 2021 to June 2021 and was divided into three thematic blocks (characteristic of respondents, assessment of system activities, assessment of working conditions and the functioning of a temporary hospital). 100 responses were obtained from people working both in the internal medicine ward, the intensive care unit and employees dealing with organizational issues of the facility.Results: The opinions of employees on the introduced systemic actions during the pandemic varied. Developing and implementing standards of care, according to 85 employees, was a way to improve the quality of care during the ongoing pandemic. Among the problems faced by employees, 43% indicated that they did not have the possibility of training, 25% of the respondents indicated that in their opinion there were not enough work instructions due to their introduction to the ward. The vast majority, as many as 89 employees, believed that work during a pandemic generates a greater psychological burden than working in a hospital in the pre-pandemic times. Most, as many as 84% of the respondents expressed a positive opinion about the activity of the hospital created to fight the virus.Conclusion: By using the standards of care we have created, we can improve the quality of care for patients during an ongoing pandemic. Systemic action in relation to medical personnel should be focused on planning and sufficient financing of the system, providing employees with decent remuneration, working conditions and psychological support. In the fight against the Covid-19 pandemic, it is necessary to adapt employees in advance, to provide employees with training and their appropriate preparation in terms of increasing productivity and better organization of work.
dc.abstract.plpl
Streszczenie Wstęp: Podejmowanie wszelkich przemyślanych i rozsądnych działań nakierowanych na sprawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w trakcie walki z pandemią Covid-19 ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania zasobami ludzkimi to jedne z nielicznych sposobów na osiągnięcie wspólnego celu jakim jest jak najszybsze zakończenie światowej pandemii. Walka z dynamiczną chorobą nie byłaby możliwa, gdyby nie wszyscy profesjonaliści medyczni, którzy w tę walkę są zaangażowani stawiając czoło wirusowi każdego dnia w trakcie swojej pracy, tym samym walcząc o zdrowie pacjentów przy jednoczesnym narażaniu własnego zdrowia fizycznego i psychicznego.Cel: Celem pracy była prezentacja działań systemowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w czasie walki z pandemią Covid-19 z uwzględnieniem różnych okresów trwania pandemii, w tym próba oceny podejmowanych działań jakie zostały podjęte w trakcie walki z choroba. Poznanie opinii pracowników szpitala tymczasowego na temat działań systemowych w zakresie walki z pandemią Covid-19 oraz ocena warunków pracy i funkcjonowania placówki powstałej na potrzeby leczenia zakażonych pacjentów.Materiał i metoda: Metodę badawczą, zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza stworzonego na potrzeby badania. Badanie zostało przeprowadzone w formie zdalnej od kwietnia 2021 roku do czerwca 2021 i zostało podzielone na trzy bloki tematyczne (metryczka główna, ocena działań systemowych, ocena warunków pracy i funkcjonowanie szpitala tymczasowego). Uzyskano 100 odpowiedzi osób pracujących zarówno na oddziale internistycznym, oddziale intensywnej terapii oraz pracowników zajmujących się kwestiami organizacyjnymi placówki. Na potrzeby pracy dokonano także przeglądu fachowej literatury, aktów pranych, materiałów prasowych itp. Wyniki: Opinia pracowników na temat wprowadzanych działań systemowych w trakcie pandemii była różna. Wypracowanie i wdrożenie standardów opieki zdaniem 85 pracowników było sposobem na poprawę jakości opieki w trakcie trwającej pandemii. Wśród problemów z jakimi się spotkali pracownicy wymieniano: brak możliwości szkoleń (45%), brak wystarczającej ilości instrukcji pracy w związku z wprowadzeniem na oddział (25%). W dużej większości, bo aż 89 pracowników uważało, że praca w trakcie pandemii generuje większe obciążenie psychiczne niż praca w szpitalu w czasach sprzed pandemii. Większość, bo aż 84% ankietowanych wyraziła się pozytywnie na temat samej działalności szpitala stworzonego na potrzebę walki z wirusem.Wnioski: Przy użyciu stworzonych standardów opieki można poprawić jakości opieki nad pacjentami w trakcie trwającej pandemii. Działanie systemowe w odniesieniu do kadr medycznych powinny być nakierowane na planowanie i wystarczające finansowanie systemu, zapewniając pracownikom godne wynagrodzenia, warunki pracy oraz wsparcie psychiczne. W trakcie walki z pandemią Covid-19 w odniesieniu do zwiększenia wydajności i lepszej organizacji pracy niezbędna jest wcześniejsza odpowiednia adaptacja pracowników, zapewnienia pracownikom szkoleń oraz ich odpowiednie przygotowanie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kowalska-Bobko, Iwona - 130354
dc.contributor.authorpl
Bielski, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kowalska-Bobko, Iwona - 130354
dc.contributor.reviewerpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.date.accessioned
2021-12-21T22:33:17Z
dc.date.available
2021-12-21T22:33:17Z
dc.date.submittedpl
2021-09-30
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-154362-230222
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/285955
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: systemic actions, health care, human resources, fighting the pandemic, Covid-19
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: działania systemowe, ochrona zdrowia, zasoby ludzkie, walka z pandemią, Covid-19
dc.titlepl
Analiza działań systemowych w zakresie walki z pandemią Covid 19, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi.
dc.title.alternativepl
Analysis of systemic activities in the fight against the Covid-19 pandemic, with particular emphasis on human resource management.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
88
Views per month
Views per city
Lodz
11
Warsaw
11
Wroclaw
8
Krakow
5
Zawiercie
5
Kwilcz
4
Poznan
4
Mielec
3
Bialystok
2
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available
Collections