"Nazwy miesięcy zimowych w chorwackim i polskim języku literackim"

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to present and compare the names of the winter months in the Croatian and Polish literary language. In the analysis attention was mainly focused on the various propositions for the etymology of the lexeme, its formative construction and the first texts, in which it is confirmed. In the selection of the topic the author was guided by several factors. Firstly, both in the Croatian and Polish literary languages are using the native, Slavic nomenclature of months. The exception to this rule is the Polish marzec and maj, which were borrowed from Latin. Secondly, because of the nature of this thesis it was necessary to limit it to discuss a few examples of month’s names in both languages. Names chosen to analysis have been causing problems to language researchers and therefor they were very interesting subject to the author of the thesis. To be coherent, the author brought the subject to just one season, winter. It should also be noted that the author of this thesis, lay more emphasis on the analysis of names in the Croatian literary language. Material from the Polish language is used mainly as a comparison, and allows to broaden the perspective of this issue.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy jest przedstawienie i porównanie nazw miesięcy zimowych w chorwackim i polskim języku literackim. W trakcie analizy uwaga została głównie skupiona na różnych propozycjach etymologii danego leksemu, jego budowie słowotwórczej oraz pierwszych poświadczających go zapisach. Przy wyborze tematu pracy autorka kierowała się kilkoma czynnikami. Po pierwsze, zarówno w chorwackim jak i w polskim języku literackim korzysta się z rodzimej, słowiańskiej nomenklatury miesięcy. Wyjątkiem od tej reguły jest polski marzec i maj, które zostały zapożyczone z języka łacińskiego. Po drugie, ze względu na charakter niniejszej pracy niezbędne okazało się ograniczenie wyłącznie do omówienia kilku przykładów nazw miesięcy w obu językach. Wybrane zostały nazwy w opinii autorki najciekawsze, które badaczom omawianej dziedziny przysporzyły do tej pory wiele problemów. Dla zachowania logicznej całości, omawiany temat został sprowadzony do jednej pory roku, czyli zimy. Należy także podkreślić, że autorka niniejszej pracy większy nacisk kładzie na analizę nazw w chorwackim języku literackim. Materiał z języka polskiego służy głównie celom porównawczym oraz pozwala na poszerzenie perspektywy omawianego zagadnienia.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorStępniak-Minczewa, Wanda - 132103 pl
dc.contributor.authorBochenek, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerOczko, Barbara - 131129 pl
dc.contributor.reviewerStępniak-Minczewa, Wanda - 132103 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:37:48Z
dc.date.available2020-07-14T21:37:48Z
dc.date.submitted2011-06-30pl
dc.fieldofstudyfilologia słowiańska - chorwackapl
dc.identifier.apddiploma-57223-64469pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171617
dc.subject.enmonths, Croatian language, Polish languagepl
dc.subject.othermiesiące, język chorwacki, język polskipl
dc.title"Nazwy miesięcy zimowych w chorwackim i polskim języku literackim"pl
dc.title.alternativeThe names of the winter months in the Croatian and Polish literary languagepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to present and compare the names of the winter months in the Croatian and Polish literary language. In the analysis attention was mainly focused on the various propositions for the etymology of the lexeme, its formative construction and the first texts, in which it is confirmed. In the selection of the topic the author was guided by several factors. Firstly, both in the Croatian and Polish literary languages are using the native, Slavic nomenclature of months. The exception to this rule is the Polish marzec and maj, which were borrowed from Latin. Secondly, because of the nature of this thesis it was necessary to limit it to discuss a few examples of month’s names in both languages. Names chosen to analysis have been causing problems to language researchers and therefor they were very interesting subject to the author of the thesis. To be coherent, the author brought the subject to just one season, winter. It should also be noted that the author of this thesis, lay more emphasis on the analysis of names in the Croatian literary language. Material from the Polish language is used mainly as a comparison, and allows to broaden the perspective of this issue.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i porównanie nazw miesięcy zimowych w chorwackim i polskim języku literackim. W trakcie analizy uwaga została głównie skupiona na różnych propozycjach etymologii danego leksemu, jego budowie słowotwórczej oraz pierwszych poświadczających go zapisach. Przy wyborze tematu pracy autorka kierowała się kilkoma czynnikami. Po pierwsze, zarówno w chorwackim jak i w polskim języku literackim korzysta się z rodzimej, słowiańskiej nomenklatury miesięcy. Wyjątkiem od tej reguły jest polski marzec i maj, które zostały zapożyczone z języka łacińskiego. Po drugie, ze względu na charakter niniejszej pracy niezbędne okazało się ograniczenie wyłącznie do omówienia kilku przykładów nazw miesięcy w obu językach. Wybrane zostały nazwy w opinii autorki najciekawsze, które badaczom omawianej dziedziny przysporzyły do tej pory wiele problemów. Dla zachowania logicznej całości, omawiany temat został sprowadzony do jednej pory roku, czyli zimy. Należy także podkreślić, że autorka niniejszej pracy większy nacisk kładzie na analizę nazw w chorwackim języku literackim. Materiał z języka polskiego służy głównie celom porównawczym oraz pozwala na poszerzenie perspektywy omawianego zagadnienia.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Stępniak-Minczewa, Wanda - 132103
dc.contributor.authorpl
Bochenek, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Oczko, Barbara - 131129
dc.contributor.reviewerpl
Stępniak-Minczewa, Wanda - 132103
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:37:48Z
dc.date.available
2020-07-14T21:37:48Z
dc.date.submittedpl
2011-06-30
dc.fieldofstudypl
filologia słowiańska - chorwacka
dc.identifier.apdpl
diploma-57223-64469
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171617
dc.subject.enpl
months, Croatian language, Polish language
dc.subject.otherpl
miesiące, język chorwacki, język polski
dc.titlepl
"Nazwy miesięcy zimowych w chorwackim i polskim języku literackim"
dc.title.alternativepl
The names of the winter months in the Croatian and Polish literary language
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Otwock
1
Szczecin
1
Zagreb
1

No access

No Thumbnail Available