Funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej w Polsce na przykładzie OPS w gminie Iłowa

licenciate
dc.abstract.enThe following work "The functioning of Social Welfare Centers in Poland on the example of the Iłowa commune" aims to present the general context of the functioning of Social Welfare Centers in Poland on the example of a specific area - the Iłowa commune. The research hypothesis in this work was: Multitasking affects the effectiveness of assistance provided by Social Welfare Centers in several ways, and the research problem of the work was: How does multitasking in social welfare centers affect the effectiveness of assistance provided, on the example of the Iłowa Commune?The work focuses on the analysis of the dynamics of the functioning of OPS, i.e. the study of the structure of the institution and the effectiveness in fulfilling tasks, having as the research area GOPS in Iłowa, because these issues are consistent with the main objective of the work.The work was written based on source materials in scientific literature, articles and websites dealing with the subject.The research method used in the work was the qualitative method, the research technique was an interview with the manager of the Center in Iłowa, and the research tool was an interview questionnaire.In the examined institution, according to the assumptions, multitasking significantly affects the effectiveness of the tasks performed.pl
dc.abstract.plPoniższa praca ,,Funkcjonowanie Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce na przykładzie gminy Iłowa” ma na celu zaprezentowanie ogólnego kontekstu funkcjonowania Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce na przykładzie konkretnego obszaru - gminy Iłowa. Za hipotezę badawczą w niniejszej pracy przyjęto: Wielozadaniowość wpływa na skuteczność udzielanej pomocy przez Ośrodki Pomocy Społecznej na kilka sposobów, zaś problemem badawczym pracy było: w jaki sposób wielozadaniowość w ośrodkach pomocy społecznej wpływa na skuteczność udzielanej pomocy, na przykładzie Gminy Iłowa?Autorka pracy skupiła się na analizie dynamiki funkcjonowania OPS-ów czyli badaniu struktury instytucji oraz skuteczności w wypełnianiu zadań mając za teren badań GOPS w Iłowej, gdyż te zagadnienia są zgodne z celem głównym pracy.Praca została napisana w oparciu o materiały źródłowe, kwerendę literatury naukowej,. Metodą badawczą użytą w pracy była metoda jakościowa, techniką badawczą wywiad przeprowadzony z kierowniczką Ośrodka w Iłowej, a narzędziem badawczym kwestionariusz wywiadu.W badanej placówce zgodnie z założeniami wielozadaniowość znacznie wpływa na skuteczność wypełnianych zadań.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKurkiewicz, Andrzej - 102387 pl
dc.contributor.authorKinal, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerKurkiewicz, Andrzej - 102387 pl
dc.date.accessioned2023-07-04T21:36:46Z
dc.date.available2023-07-04T21:36:46Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-165872-290586pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313914
dc.languagepolpl
dc.subject.enSOCIAL WELFARE CENTER, MULTI-TASKING, SOCIAL ASSISTANCE, PUBLIC MANAGEMENTpl
dc.subject.plOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, WIELOZADANIOWOŚĆ, POMOC SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNEpl
dc.titleFunkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej w Polsce na przykładzie OPS w gminie Iłowapl
dc.title.alternativeThe functioning of Social Welfare Centers in Poland on the example of the Iłowa communepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work "The functioning of Social Welfare Centers in Poland on the example of the Iłowa commune" aims to present the general context of the functioning of Social Welfare Centers in Poland on the example of a specific area - the Iłowa commune. The research hypothesis in this work was: Multitasking affects the effectiveness of assistance provided by Social Welfare Centers in several ways, and the research problem of the work was: How does multitasking in social welfare centers affect the effectiveness of assistance provided, on the example of the Iłowa Commune?The work focuses on the analysis of the dynamics of the functioning of OPS, i.e. the study of the structure of the institution and the effectiveness in fulfilling tasks, having as the research area GOPS in Iłowa, because these issues are consistent with the main objective of the work.The work was written based on source materials in scientific literature, articles and websites dealing with the subject.The research method used in the work was the qualitative method, the research technique was an interview with the manager of the Center in Iłowa, and the research tool was an interview questionnaire.In the examined institution, according to the assumptions, multitasking significantly affects the effectiveness of the tasks performed.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca ,,Funkcjonowanie Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce na przykładzie gminy Iłowa” ma na celu zaprezentowanie ogólnego kontekstu funkcjonowania Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce na przykładzie konkretnego obszaru - gminy Iłowa. Za hipotezę badawczą w niniejszej pracy przyjęto: Wielozadaniowość wpływa na skuteczność udzielanej pomocy przez Ośrodki Pomocy Społecznej na kilka sposobów, zaś problemem badawczym pracy było: w jaki sposób wielozadaniowość w ośrodkach pomocy społecznej wpływa na skuteczność udzielanej pomocy, na przykładzie Gminy Iłowa?Autorka pracy skupiła się na analizie dynamiki funkcjonowania OPS-ów czyli badaniu struktury instytucji oraz skuteczności w wypełnianiu zadań mając za teren badań GOPS w Iłowej, gdyż te zagadnienia są zgodne z celem głównym pracy.Praca została napisana w oparciu o materiały źródłowe, kwerendę literatury naukowej,. Metodą badawczą użytą w pracy była metoda jakościowa, techniką badawczą wywiad przeprowadzony z kierowniczką Ośrodka w Iłowej, a narzędziem badawczym kwestionariusz wywiadu.W badanej placówce zgodnie z założeniami wielozadaniowość znacznie wpływa na skuteczność wypełnianych zadań.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kurkiewicz, Andrzej - 102387
dc.contributor.authorpl
Kinal, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Kurkiewicz, Andrzej - 102387
dc.date.accessioned
2023-07-04T21:36:46Z
dc.date.available
2023-07-04T21:36:46Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-165872-290586
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313914
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
SOCIAL WELFARE CENTER, MULTI-TASKING, SOCIAL ASSISTANCE, PUBLIC MANAGEMENT
dc.subject.plpl
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, WIELOZADANIOWOŚĆ, POMOC SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
dc.titlepl
Funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej w Polsce na przykładzie OPS w gminie Iłowa
dc.title.alternativepl
The functioning of Social Welfare Centers in Poland on the example of the Iłowa commune
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
45
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Krakow
6
Lublin
4
Poznan
4
Gdynia
3
Olsztyn
2
Bydgoszcz
1
Dębica
1
Gdansk
1
Jarosław
1

No access

No Thumbnail Available