Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstwa dystrybucyjnego w sektorze elektroenergetycznym w świetle prawa polskiego i unijnego

master
dc.abstract.enDistribution enterprise operating in the electricity sector is responsible for implementing a number of obligations of public law. Their content results both from the directives and regulations dedicated to the energy sector, as well as national laws, executive acts, internal documents of the energy companies, tariffs, licenses, codes of good practice. The aim of this paper is to describe the most essential duties of the distribution enterprise, which belong to public law and consequently are subject to far-reaching control of the regulatory body, as well as the assessment of the current regulations and to present de lege ferenda proposals. The author points out the fact that the provisions of the third energy package did not create essential changes in relation to distribution enterprise’s obligations. Measures of control were strengthened, responsibilities of the DNO were clarified, the need for effective implementation of the unbundling regime were emphasized. Duties of the distribution enterprise, especially with the status of DNO, constitute a kind of legally justified interference with the economic freedom. Special attention is given to far-reaching scope of the obligation to connect new customers applying for connection. In addition, the so called quality regulation, implemented by the regulator since 2016, as the standard for the preparation of the distribution tariff, will be a challenge for the DNO as a determinant of their potential income. The gradual introduction of smart meters, at least for those consumers which use the most energy, should be proposed. For the remaining customers applying of a pre-paid meter, even in the case of non-achieving the status of vulnerable customer, should be considered. The specificity of the energy distribution sector determines the fact that it will never be a fully competitive market, under the conditions observed in the trading segment. It seems possible that the postulate for further liberalization of the system can be achieved by the introduction of ownership unbundling, which will complete the release of the distribution sector. It should be noted that operating on the basis of existing rules, implementing of legal, accounting and functional unbundling already secured the operation of the energy market against anti-competitive phenomena to a large extent, hence the above call, require consideration.pl
dc.abstract.plPrzedsiębiorstwo dystrybucyjne działające w sektorze elektroenergetycznym odpowiada za realizację szeregu obowiązków o charakterze publicznoprawnym. Ich treść wynika zarówno z poszczególnych pakietów dyrektyw i rozporządzeń dedykowanych sektorowi energetycznemu, jak i ustaw krajowych, aktów wykonawczych, wewnętrznych dokumentów spółek energetycznych, taryf, koncesji, kodeksów dobrych praktyk. Celem pracy jest uchwycenie najbardziej istotnych obowiązków przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, którym można przypisać walor publicznoprawny i które z tego tytułu są poddane daleko idącej kontroli organu regulacyjnego, jak również ocena obowiązujących uregulowań oraz przedstawienie postulatów de lege ferenda. Autor zwraca uwagę na fakt, iż przepisy III pakietu energetycznego nie wprowadziły w zakresie dotyczącym obowiązków przedsiębiorstwa dystrybucyjnego zmian o charakterze fundamentalnym. Wzmocniono środki służące kontroli, sprecyzowano zakres obowiązków OSD, jak też podkreślono konieczność efektywnego wdrożenia unbundlingu. Obowiązki przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, szczególnie posiadającego status OSD, stanowią swego rodzaju prawnie uzasadnioną ingerencję w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególną uwagę zwraca daleko idący zakres obowiązku przyłączenia do sieci nowych odbiorców ubiegających się o przyłączenie. Ponadto, wdrażana przez organ regulacyjny od 2016 r. tzw. regulacja jakościowa, jako standard dla przygotowania taryfy dystrybucyjnej, stanowi istotne wyzwanie dla OSD z perspektywy ich potencjalnych dochodów. De lege ferenda postulować należy stopniowe wprowadzanie inteligentnych liczników, przynajmniej dla części odbiorców zużywających najwięcej energii. Dla pozostałych odbiorców warto rozważyć możliwość wnioskowania o zainstalowanie licznika przedpłatowego (pre-paid), nawet w sytuacji braku spełniania przesłanek dla osiągnięcia statusu odbiorcy wrażliwego. Specyfika sektora dystrybucji energii sprawia, że nigdy nie będzie to rynek w pełni konkurencyjny, na warunkach obserwowanych w segmencie obrotu. Możliwym postulatem dla dalszej liberalizacji systemu jest wprowadzenie unbundlingu o charakterze własnościowym, który dopełni uwolnienie sektora dystrybucji. Należy jednocześnie zauważyć, że funkcjonujący na gruncie obowiązujących przepisów rozdział prawny, księgowy i funkcjonalny w znacznej mierze zabezpiecza już działanie rynku energii przed zjawiskami antykonkurencyjnymi, stąd powyższy postulat, jakkolwiek trafny, wymaga odpowiedniej analizy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.authorBąk, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBiliński, Michał - 200666 pl
dc.contributor.reviewerWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:56:01Z
dc.date.available2020-07-26T20:56:01Z
dc.date.submitted2016-06-30pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-104244-144487pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210674
dc.languagepolpl
dc.subject.enenergy distribution, the third Energy package, energy law, unbundling, regulatory obligations, public economic law, distribution network operator, energy market, regulation, public services, services of general economic interestpl
dc.subject.pldystrybucja energii, III pakiet energetyczny, prawo energetyczne, unbundling, publicznoprawne obowiązki, publiczne prawo gospodarcze, operator systemu dystrybucyjnego, rynek energii, regulacja, usługa publiczna, usługi w ogólnym interesie gospodarczympl
dc.titlePublicznoprawne obowiązki przedsiębiorstwa dystrybucyjnego w sektorze elektroenergetycznym w świetle prawa polskiego i unijnegopl
dc.title.alternativeRegulatory obligations of distribution enterprise in the electricity sector under Polish and EU lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Distribution enterprise operating in the electricity sector is responsible for implementing a number of obligations of public law. Their content results both from the directives and regulations dedicated to the energy sector, as well as national laws, executive acts, internal documents of the energy companies, tariffs, licenses, codes of good practice. The aim of this paper is to describe the most essential duties of the distribution enterprise, which belong to public law and consequently are subject to far-reaching control of the regulatory body, as well as the assessment of the current regulations and to present de lege ferenda proposals. The author points out the fact that the provisions of the third energy package did not create essential changes in relation to distribution enterprise’s obligations. Measures of control were strengthened, responsibilities of the DNO were clarified, the need for effective implementation of the unbundling regime were emphasized. Duties of the distribution enterprise, especially with the status of DNO, constitute a kind of legally justified interference with the economic freedom. Special attention is given to far-reaching scope of the obligation to connect new customers applying for connection. In addition, the so called quality regulation, implemented by the regulator since 2016, as the standard for the preparation of the distribution tariff, will be a challenge for the DNO as a determinant of their potential income. The gradual introduction of smart meters, at least for those consumers which use the most energy, should be proposed. For the remaining customers applying of a pre-paid meter, even in the case of non-achieving the status of vulnerable customer, should be considered. The specificity of the energy distribution sector determines the fact that it will never be a fully competitive market, under the conditions observed in the trading segment. It seems possible that the postulate for further liberalization of the system can be achieved by the introduction of ownership unbundling, which will complete the release of the distribution sector. It should be noted that operating on the basis of existing rules, implementing of legal, accounting and functional unbundling already secured the operation of the energy market against anti-competitive phenomena to a large extent, hence the above call, require consideration.
dc.abstract.plpl
Przedsiębiorstwo dystrybucyjne działające w sektorze elektroenergetycznym odpowiada za realizację szeregu obowiązków o charakterze publicznoprawnym. Ich treść wynika zarówno z poszczególnych pakietów dyrektyw i rozporządzeń dedykowanych sektorowi energetycznemu, jak i ustaw krajowych, aktów wykonawczych, wewnętrznych dokumentów spółek energetycznych, taryf, koncesji, kodeksów dobrych praktyk. Celem pracy jest uchwycenie najbardziej istotnych obowiązków przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, którym można przypisać walor publicznoprawny i które z tego tytułu są poddane daleko idącej kontroli organu regulacyjnego, jak również ocena obowiązujących uregulowań oraz przedstawienie postulatów de lege ferenda. Autor zwraca uwagę na fakt, iż przepisy III pakietu energetycznego nie wprowadziły w zakresie dotyczącym obowiązków przedsiębiorstwa dystrybucyjnego zmian o charakterze fundamentalnym. Wzmocniono środki służące kontroli, sprecyzowano zakres obowiązków OSD, jak też podkreślono konieczność efektywnego wdrożenia unbundlingu. Obowiązki przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, szczególnie posiadającego status OSD, stanowią swego rodzaju prawnie uzasadnioną ingerencję w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególną uwagę zwraca daleko idący zakres obowiązku przyłączenia do sieci nowych odbiorców ubiegających się o przyłączenie. Ponadto, wdrażana przez organ regulacyjny od 2016 r. tzw. regulacja jakościowa, jako standard dla przygotowania taryfy dystrybucyjnej, stanowi istotne wyzwanie dla OSD z perspektywy ich potencjalnych dochodów. De lege ferenda postulować należy stopniowe wprowadzanie inteligentnych liczników, przynajmniej dla części odbiorców zużywających najwięcej energii. Dla pozostałych odbiorców warto rozważyć możliwość wnioskowania o zainstalowanie licznika przedpłatowego (pre-paid), nawet w sytuacji braku spełniania przesłanek dla osiągnięcia statusu odbiorcy wrażliwego. Specyfika sektora dystrybucji energii sprawia, że nigdy nie będzie to rynek w pełni konkurencyjny, na warunkach obserwowanych w segmencie obrotu. Możliwym postulatem dla dalszej liberalizacji systemu jest wprowadzenie unbundlingu o charakterze własnościowym, który dopełni uwolnienie sektora dystrybucji. Należy jednocześnie zauważyć, że funkcjonujący na gruncie obowiązujących przepisów rozdział prawny, księgowy i funkcjonalny w znacznej mierze zabezpiecza już działanie rynku energii przed zjawiskami antykonkurencyjnymi, stąd powyższy postulat, jakkolwiek trafny, wymaga odpowiedniej analizy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.authorpl
Bąk, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Biliński, Michał - 200666
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:56:01Z
dc.date.available
2020-07-26T20:56:01Z
dc.date.submittedpl
2016-06-30
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-104244-144487
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210674
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
energy distribution, the third Energy package, energy law, unbundling, regulatory obligations, public economic law, distribution network operator, energy market, regulation, public services, services of general economic interest
dc.subject.plpl
dystrybucja energii, III pakiet energetyczny, prawo energetyczne, unbundling, publicznoprawne obowiązki, publiczne prawo gospodarcze, operator systemu dystrybucyjnego, rynek energii, regulacja, usługa publiczna, usługi w ogólnym interesie gospodarczym
dc.titlepl
Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstwa dystrybucyjnego w sektorze elektroenergetycznym w świetle prawa polskiego i unijnego
dc.title.alternativepl
Regulatory obligations of distribution enterprise in the electricity sector under Polish and EU law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Chandler
4
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available