Nowa zimna wojna czy partnerstwo G-2? Stany Zjednoczone kontra Chińska Republika Ludowa.

master
dc.abstract.enDuring the last two decades, no country has challenged the hegemony of The United States, and no country would be capable of emerging victorious from such a confrontation. The amazing rise of China seems to modify this traditional balance of power, in view of the fact that Beijing can be deemed as the only realistic potential threat to the American supremacy. Without doubt, it is the relationship of these two giants that will shape the XXI century. A possible decision of establishing a G-2 partnership would bring about severe consequences, especially with regard to the European Union and its citizens. The outbreak of a new cold war, on the other hand, would determine a radical change in foreign and security policies, putting an end to a world order based on integrity, interdependence and globalisation. The present dissertation will examine Sino-American relations in the context of their future development, as well as their impact on the rest of the world. The subjects of analysis are both the actions directed at the partner/rival, and the maneuvers conducted on the international stage which may obliquely influence the other party. The relationship of dependence between the countries’ decision-making process and the potential reaction of the ally/challenger will be presented. Such an approach reveals the “awareness” that both countries posses in relation to each other and validates the claim of a unique relationship that links the two ‘empires’. The essential theme is one of “running and chasing” used to describe the position that each power holds with regard to the other, especially in the context of the gradual demise of American hegemony. The main purpose of the present dissertation is to anticipate how it will evolve and what form the Beijing-Washington relationship will eventually adopt. French methodology was used when deciding upon the structure of the dissertation with rigorous, dichotomist division employed and opposing scenarios conducted and presented in two independent chapters. The first one supports the notion of a G-2 partnership built by the United States and People’s Republic of China. An analysis of Washington’s political rhetoric regarding China, with particular focus on Barack Obama’s presidency was carried out. It underlined a positive evolution of bilateral relations between the two powers. Additionally, a financial interdependence between the two giants was described, along with its impact on the global economy. In particular, the author focused on showing the G2 partnership as the only eligible body to manage global problems by, among other, presenting a critical analysis of a possible G-3 partnership with the European Union as the third pillar. The second scenario, argues around the outburst of a new cold war with Beijing and Washington as two opposing managing centres. For the purpose of the dissertation, the world was divided into two geographical spheres, representing the American and Chinese regions of influence, with possible clashes taken into account. What is more, the concept of asymmetric warfare was investigated. China as the weaker power was forced to develop advanced, asymmetric instruments and capabilities, in order to upgrade its capacity in case of a confrontation. At the end of the present dissertation, the reader will find a summary of the current international status of both powers, as well as its possible evolution. Critical analysis was applied in regard to both alternatives, with a suggestion of possible development paths of the giants’ bilateral relations.pl
dc.abstract.otherPrzez ostatnie dwie dekady żadne państwo nie odważyło się otwarcie sprzeciwić hegemonii Stanów Zjednoczonych, żadne też, nie byłoby w stanie takiej konfrontacji zwyciężyć. Niesamowity wzrost Chińskiej Republiki Ludowej zdaje się rzucać wyzwanie obecnej równowadze sił, a „Azjatycki Smok” wkracza na scenę międzynarodową, jako pierwszy i jedyny aktor stanowiący realne zagrożenie dla supremacji Amerykanów. Nie ulega wątpliwości, iż od charakteru relacji dwóch gigantów zależeć będzie kształt świata XXI wieku. Decyzja o stworzeniu tandemu G-2 niosłaby poważne konsekwencje przede wszystkim dla Unii Europejskiej i Europejczyków. Wybuch nowej zimnej wojny natomiast, zdeterminowałby nowy dyskurs polityki zagranicznej i obronnej wszystkich aktorów sceny międzynarodowej, kładąc tym samym kres światu opartemu na globalizacji, integracji i wymianie. Niniejsza praca została poświęcona analizie obecnych stosunków chińsko-amerykańskich w kontekście ich przyszłego rozwoju i wpływu na resztę świata. Przedmiotem badań są zarówno działania bezpośrednio skierowane na partnera/rywala, jak i manewry wykonywane na scenie międzynarodowej, których konsekwencje znacząco mogą oddziaływać na pozycję drugiej strony. Przedstawiony zostanie także stosunek zależności pomiędzy decyzjami podejmowanymi przez supermocarstwa a przewidywaną reakcją sojusznika/ konkurenta. Zabieg ten, unaoczni czytelnikowi „świadomość”, jaką względem siebie posiadają giganty, co wspiera tezę o szczególnym charakterze ich wzajemnych relacji. Istotną kwestią, jest również przeprowadzone pozycjonowanie obu sił względem siebie, do czego posłużyła oś „uciekający-goniący”, z wyraźnym zaznaczeniem tendencji zawężania się hegemonii Stanów Zjednoczonych. Celem finalnym pracy jest antycypacja formy, jaką w przyszłości może przybrać związek łączący Pekin i Waszyngton.Struktura pracy oparta jest na francuskim modelu metodologicznym, co oznacza rygorystyczny, dychotomiczny podział dysertacji- przeprowadzone zostały oddzielne argumentacje dwóch, wykluczających się scenariuszy, umieszczonych odpowiednio w dwóch samodzielnych rozdziałach. Pierwszy z nich zakłada nieuchronność powstania solidnego partnerstwa G-2, opartego na relacji Pekin-Waszyngton. Przeprowadzona została analiza retoryki Waszyngtonu względem azjatyckiego partnera, ze szczególnym uwzględnieniem prezydentury Baracka Obamy, co zakreśliło pozytywną ewolucję wzajemnych stosunków. Ukazana została zależność finansowa łącząca oba giganty oraz jej wpływ na gospodarkę globalną. Szczególny nacisk został położony na przedstawienie partnerstwa G-2, jako jedynego ciała posiadającego instrumenty umożliwiające rozwiązywanie problemów globalne. Tezę tę wspiera przeprowadzona analiza krytyczna efektywności potencjalnego tworu G-3, z Unią Europejska jako trzecim filarem.Drugi przedstawiony scenariusz zakłada wybuch nowej zimnej wojny z Pekinem i Waszyngtonem jako opozycyjnymi ośrodkami kierowniczymi. Na potrzeby pracy, przeprowadzony został podział geograficzny świata na strefy wpływów amerykańskich i chińskich, ukazana została szybkość i kierunek ich zmian a także możliwe obszary zderzania się interesów obu mocarstw. Poddana badaniu została również koncepcja wojny asymetrycznej między państwami. Chiny, jako ogniwo słabsze zmuszone zostały do rozwinięcia instrumentów i zdolności asymetrycznych, tym samym zwiększając swoje szanse na powodzenie w razie konfrontacji. W zakończeniu niniejszej pracy przeprowadzone zostaje podsumowanie pozycji międzynarodowej obu krajów jak i ich prawdopodobna ewolucja. Krytycznej analizie poddano oba z proponowanych scenariuszy, oraz wskazano potencjalną drogę rozwoju dla stosunków bilateralnych gigantów.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMania, Andrzej - 130290 pl
dc.contributor.authorKondracka, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKłosowicz, Robert - 128923 pl
dc.contributor.reviewerMania, Andrzej - 130290 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:21:25Z
dc.date.available2020-07-14T18:21:25Z
dc.date.submitted2011-06-22pl
dc.fieldofstudypolitologiapl
dc.identifier.apddiploma-54931-67157pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169875
dc.subject.enChina, America, G2, rivalry, partnershippl
dc.subject.otherAmeryka, Chiny, partnerstwo, rywalizacja, G2pl
dc.titleNowa zimna wojna czy partnerstwo G-2? Stany Zjednoczone kontra Chińska Republika Ludowa.pl
dc.title.alternativeA New Cold War or a G-2 Partnership. The United States and the People's Republic of Chinapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
During the last two decades, no country has challenged the hegemony of The United States, and no country would be capable of emerging victorious from such a confrontation. The amazing rise of China seems to modify this traditional balance of power, in view of the fact that Beijing can be deemed as the only realistic potential threat to the American supremacy. Without doubt, it is the relationship of these two giants that will shape the XXI century. A possible decision of establishing a G-2 partnership would bring about severe consequences, especially with regard to the European Union and its citizens. The outbreak of a new cold war, on the other hand, would determine a radical change in foreign and security policies, putting an end to a world order based on integrity, interdependence and globalisation. The present dissertation will examine Sino-American relations in the context of their future development, as well as their impact on the rest of the world. The subjects of analysis are both the actions directed at the partner/rival, and the maneuvers conducted on the international stage which may obliquely influence the other party. The relationship of dependence between the countries’ decision-making process and the potential reaction of the ally/challenger will be presented. Such an approach reveals the “awareness” that both countries posses in relation to each other and validates the claim of a unique relationship that links the two ‘empires’. The essential theme is one of “running and chasing” used to describe the position that each power holds with regard to the other, especially in the context of the gradual demise of American hegemony. The main purpose of the present dissertation is to anticipate how it will evolve and what form the Beijing-Washington relationship will eventually adopt. French methodology was used when deciding upon the structure of the dissertation with rigorous, dichotomist division employed and opposing scenarios conducted and presented in two independent chapters. The first one supports the notion of a G-2 partnership built by the United States and People’s Republic of China. An analysis of Washington’s political rhetoric regarding China, with particular focus on Barack Obama’s presidency was carried out. It underlined a positive evolution of bilateral relations between the two powers. Additionally, a financial interdependence between the two giants was described, along with its impact on the global economy. In particular, the author focused on showing the G2 partnership as the only eligible body to manage global problems by, among other, presenting a critical analysis of a possible G-3 partnership with the European Union as the third pillar. The second scenario, argues around the outburst of a new cold war with Beijing and Washington as two opposing managing centres. For the purpose of the dissertation, the world was divided into two geographical spheres, representing the American and Chinese regions of influence, with possible clashes taken into account. What is more, the concept of asymmetric warfare was investigated. China as the weaker power was forced to develop advanced, asymmetric instruments and capabilities, in order to upgrade its capacity in case of a confrontation. At the end of the present dissertation, the reader will find a summary of the current international status of both powers, as well as its possible evolution. Critical analysis was applied in regard to both alternatives, with a suggestion of possible development paths of the giants’ bilateral relations.
dc.abstract.otherpl
Przez ostatnie dwie dekady żadne państwo nie odważyło się otwarcie sprzeciwić hegemonii Stanów Zjednoczonych, żadne też, nie byłoby w stanie takiej konfrontacji zwyciężyć. Niesamowity wzrost Chińskiej Republiki Ludowej zdaje się rzucać wyzwanie obecnej równowadze sił, a „Azjatycki Smok” wkracza na scenę międzynarodową, jako pierwszy i jedyny aktor stanowiący realne zagrożenie dla supremacji Amerykanów. Nie ulega wątpliwości, iż od charakteru relacji dwóch gigantów zależeć będzie kształt świata XXI wieku. Decyzja o stworzeniu tandemu G-2 niosłaby poważne konsekwencje przede wszystkim dla Unii Europejskiej i Europejczyków. Wybuch nowej zimnej wojny natomiast, zdeterminowałby nowy dyskurs polityki zagranicznej i obronnej wszystkich aktorów sceny międzynarodowej, kładąc tym samym kres światu opartemu na globalizacji, integracji i wymianie. Niniejsza praca została poświęcona analizie obecnych stosunków chińsko-amerykańskich w kontekście ich przyszłego rozwoju i wpływu na resztę świata. Przedmiotem badań są zarówno działania bezpośrednio skierowane na partnera/rywala, jak i manewry wykonywane na scenie międzynarodowej, których konsekwencje znacząco mogą oddziaływać na pozycję drugiej strony. Przedstawiony zostanie także stosunek zależności pomiędzy decyzjami podejmowanymi przez supermocarstwa a przewidywaną reakcją sojusznika/ konkurenta. Zabieg ten, unaoczni czytelnikowi „świadomość”, jaką względem siebie posiadają giganty, co wspiera tezę o szczególnym charakterze ich wzajemnych relacji. Istotną kwestią, jest również przeprowadzone pozycjonowanie obu sił względem siebie, do czego posłużyła oś „uciekający-goniący”, z wyraźnym zaznaczeniem tendencji zawężania się hegemonii Stanów Zjednoczonych. Celem finalnym pracy jest antycypacja formy, jaką w przyszłości może przybrać związek łączący Pekin i Waszyngton.Struktura pracy oparta jest na francuskim modelu metodologicznym, co oznacza rygorystyczny, dychotomiczny podział dysertacji- przeprowadzone zostały oddzielne argumentacje dwóch, wykluczających się scenariuszy, umieszczonych odpowiednio w dwóch samodzielnych rozdziałach. Pierwszy z nich zakłada nieuchronność powstania solidnego partnerstwa G-2, opartego na relacji Pekin-Waszyngton. Przeprowadzona została analiza retoryki Waszyngtonu względem azjatyckiego partnera, ze szczególnym uwzględnieniem prezydentury Baracka Obamy, co zakreśliło pozytywną ewolucję wzajemnych stosunków. Ukazana została zależność finansowa łącząca oba giganty oraz jej wpływ na gospodarkę globalną. Szczególny nacisk został położony na przedstawienie partnerstwa G-2, jako jedynego ciała posiadającego instrumenty umożliwiające rozwiązywanie problemów globalne. Tezę tę wspiera przeprowadzona analiza krytyczna efektywności potencjalnego tworu G-3, z Unią Europejska jako trzecim filarem.Drugi przedstawiony scenariusz zakłada wybuch nowej zimnej wojny z Pekinem i Waszyngtonem jako opozycyjnymi ośrodkami kierowniczymi. Na potrzeby pracy, przeprowadzony został podział geograficzny świata na strefy wpływów amerykańskich i chińskich, ukazana została szybkość i kierunek ich zmian a także możliwe obszary zderzania się interesów obu mocarstw. Poddana badaniu została również koncepcja wojny asymetrycznej między państwami. Chiny, jako ogniwo słabsze zmuszone zostały do rozwinięcia instrumentów i zdolności asymetrycznych, tym samym zwiększając swoje szanse na powodzenie w razie konfrontacji. W zakończeniu niniejszej pracy przeprowadzone zostaje podsumowanie pozycji międzynarodowej obu krajów jak i ich prawdopodobna ewolucja. Krytycznej analizie poddano oba z proponowanych scenariuszy, oraz wskazano potencjalną drogę rozwoju dla stosunków bilateralnych gigantów.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mania, Andrzej - 130290
dc.contributor.authorpl
Kondracka, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kłosowicz, Robert - 128923
dc.contributor.reviewerpl
Mania, Andrzej - 130290
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:21:25Z
dc.date.available
2020-07-14T18:21:25Z
dc.date.submittedpl
2011-06-22
dc.fieldofstudypl
politologia
dc.identifier.apdpl
diploma-54931-67157
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169875
dc.subject.enpl
China, America, G2, rivalry, partnership
dc.subject.otherpl
Ameryka, Chiny, partnerstwo, rywalizacja, G2
dc.titlepl
Nowa zimna wojna czy partnerstwo G-2? Stany Zjednoczone kontra Chińska Republika Ludowa.
dc.title.alternativepl
A New Cold War or a G-2 Partnership. The United States and the People's Republic of China
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Jaslo
1
Rawicz
1

No access

No Thumbnail Available